Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EF-direktiv om selvkørende industritruck (Prøvninger)


§ 1

I Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 15 af 9. januar 1989 om EF-direktiv om selvkørende industritruck foretages følgende ændringer:

1. I indledningen ændres »§§ 46 og 84« til: »§ 46, § 74, stk. 2 og § 84«.

2. I § 1 indsættes efter »bestemmelser« : », således som disse er suppleret af Kommissionens direktiv 89/240/EØF om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 86/663/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende selvkørende industritruck«.

3. Direktiv 89/240/EØF optages som bilag til bekendtgørelsen.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. februar 1990.

Direktoratet for Arbejdstilsynet den, 24. januar 1990

Erik Andersen

/ Kaj Pedersen

BILAG

KOMMISSIONENS DIREKTIV

af 16. december 1988

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 86/663/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende selvkørende industritruck

 • (89/240/EØF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 86/663/EØF af 22. december 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende selvkørende industritruck (* 1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

I direktiv 86/663/EØF bestemmes det udtrykkeligt, at afprøvnings- og undersøgelsesmetoder for selvkørende industritruck skal vedtages efter den fremgangsmåde, der er fastsat i artikel 22 i Rådets direktiv 84/528/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende hejse-, løfte- og transportmateriel (* 2) :

det er nødvendigt at vedtage sådanne afprøvnings- og undersøgelsesmetoder for at sikre, at selvkørende industritruck opfylder de relevante tekniske krav i direktiv 86/663/EØF:

dette direktiv må træde i kraft samtidig med direktiv 86/663/EØF, hvis det tilsigtede mål skal nås:

bestemmelserne i nærværende direktiv er i overensstemmelse med udtalelse afgivet af Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiver om Fjernelse af Tekniske Hindringer inden for Sektoren for Hejse-, Løfte- og Transportmateriel

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

De prøvninger af selvkørende industritrucks stabilitet, udsyn og virkemåde, der er omfattet af direktiv 86/663/EØF, udføres som fastsat i bilaget.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv, således at disse bestemmelser træder i kraft på samme dato som de bestemmelser, der sættes i kraft for at efterkomme direktiv 86/663/EØF. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 1988.

På Kommissionens vegne

COCKFIELD

Næstformand

BILAG

PRØVNINGSMETODER FOR SELVKØRENDE INDUSTRITRUCK

INDHOLD

 

 Metode 

 Nr.               Titel 

 1. Stabilitetsprøvning for løftetruck med kontravægt 

 2. Stabilitetsprøvning for række- og skrævetruck 

 3. Stabilitetsprøvning for gaffelstabler og højtløftende 

   platformsstabler 

 4. Stabilitetsprøvning for højt- og mellemløftende plukketruck 

 5. Stabilitetsprøvning for sidelæssere 

 6. Stabilitetsprøvning for to- og flervejstruck 

 7. Stabilitetsprøvning for højtløftende side- og frontrækketruck 

 8. Stabilitetsprøvning for terrængående truck 

 9. Stabilitetsprøvning for truck, som arbejder med masten 

   fremadtiltet 

 10. Stabilitetsprøvning for truck, som arbejder med forud fastsat 

   forskydning af lasten 

 11. Stabilitetsprøvning for truck, som arbejder med ubestemt 

   forskydning af lasten 

 12. Driftsprøvnning for industritruck 

 13. Stabilitetsprøvning for selvkørende industritruck - 

   løftetruck med kontravægt 

METODE Nr. 1

STABILITETSPRØVNING FOR LØFTETRUCK MED KONTRAVÆGT

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Denne beskrivelse fastlægger basisprøvningerne ved afprøvning af stabiliteten af løftetruck med kontravægt (med kørende eller gående fører) med nominel kapacitet til og med 10 000 kg og med tiltbar eller ikke-tiltbar mast eller gaffel. Metoden gælder for truck, der er udstyret med en gaffel og/eller andet udstyr.

Den omfatter ikke truck, der er udstyret til at arbejde med ophængte laster, der kan svinge frit.

2. GYLDIGHEDSBETINGELSER

De prøvninger, der beskrives i det følgende, sikrer, at truck af den specificerede type har en tilstrækkelig stabilitet, når de anvendes korrekt under nedennævnte normale driftsvilkår:

 • a) en truck, som arbejder (kørsel og stabling) på planeret underlag, der stort set er jævnt og vandret.
 • b) som kører med masten eller gaflen vippet tilbage og med lasten i sænket stilling (kørselsstilling).
 • c) som stabler med masten stort set lodret og gaflen stort set vandret.
 • d) som arbejder med lasttyngdepunktet tilnærmelsesvis anbragt i truckens midterlængdeplan.

Såfremt driftsvilkårene ikke kan anses for at være normale, skal man ligeledes anvende metode nr. 9, 10 og 11.

3. PRØVNINGSBETINGELSER

3.1. Udstyr og metoder

Truckens stabilitet skal afprøves ved hjælp af et prøvningsplan, som kan vippes om en af dets kanter.

Den truck, der skal afprøves, anbringes på planet med en vandret begyndelsesposition og anbringes successivt i alle stillinger, der er specificeret i nedenstående prøvningsskema.

For hver af truckens stillinger vippes planet langsomt og uden ryk til den hældning, som er angivet i prøvningsskemaet. Trucken anses for at være stabil, hvis den klarer alle prøvninger uden af vælte.

Ved væltningsværdien for prøvningsplanets hældning forstås her den værdi, som ville medføre truckens fuldstændige væltning ved selv den mindste forøgelse. Under prøvning af sideværtsstabilitet er det acceptabelt, at det ene lasthjul løfter sig fra planet: det er ligeledes acceptabelt, at en del af truckens stel eller et andet organ kommer i berøring med planet.

3.2. Truckens tilstand

3.2.1. Almindeligt

Prøvningerne udføres med en truck i driftsklar tilstand uden fører og for truck med forbrændingsmotorer påfyldt brændstof, såfremt dette virker negativt på truckens stabilitet: andre driftsmidler skal påfyldes til det korrekte driftsniveau.

De lastbærende elementer skal være udstyret med alle sådanne dele og beskyttelsesanordninger, som indgår som standardudstyr, og masten (eller gaflen) skal, såfremt den kan tiltes, anbringes som beskrevet i prøvningsskemaet.

Eventuelle luftgummihjul skal have det af fabrikanten specificerede dæktryk, og såfremt en ballastning er tilladt, skal denne udføres i overensstemmelse med fabrikantens instrukser.

3.2.2. Kontrol af mastens lodrette stilling

Før prøvning nr. 1 skal mastens lodrette stilling kontrolleres ved hjælp af en lodsnor eller andet egnet udstyr.

Projektionen på det vandrette plan af lastens tyngdepunkt G eller ethvert andet punkt (f.eks. E), der har en fast position i forhold til G, skal være ens ved prøvningsløftehøjden, og ved lasten sænket til normal kørselshøjde.

Afvigelser, der skyldes udbøjninger, skal korrigeres gennem en ændring af mastens tilt inden for de grænser, der er givet ved truckens konstruktion.

Dette punkt gælder ikke for truck, hvis konstruktion ikke muliggør en sådan korrigering.

3.2.3. Løftehøjde ved kørselsprøvning

Ved de prøvninger, der vedrører kørsel, skal gaffelbladets overkant i knækpunktet anbringes 300 mm over kørebanen.

3.2.4. Løftehøjde ved stablingsprøvninger

Ved stablingsprøvninger skal løftehøjden måles mellem prøvningsplanets overflade og gaffelbladets overkant.

3.3. Virkning af førervægten på stabiliteten

Førervægten repræsenteres af en masse på 90 kg, såfremt stabiliteten under prøvningen forringes på grund deraf.

For en stående fører skal massen anbringes med sit tyngdepunkt 1 000 mm over førerpladsens gulvmidtpunkt.

For en siddende fører skal massen anbringes og centreres med sit tyngdepunkt 250 mm over det sammentrykkede førersæde.

3.4. Truckens placering på prøvningsplanet

Truckens placering på planet skal være den samme under hver prøvning.

Hjulene forhindres i at dreje gennem aktivering af hånd- eller driftsbremserne, som kan fastlåses i stillingen »trukket«. Desuden kan hjulene kiles fast til chasisrammen, men således at akslens bevægelighed i forhold til stellet ikke påvirkes.

Det er tilladt at anvende klodser eller kiler mellem hjulene og prøvningsplanet for at forhindre trucken i at glide ud af stilling. Deres højde må ikke overstige de i nedenstående tabel angivne værdier:

 

 ------------------------------------------------------------------- 

  Hjulets ydre diameter (d)  Kilernes/klodsernes maksimale højde 

 ------------------------------------------------------------------- 

    indtil 250 mm             25 mm 

      250 mm               0,1 d 

 ------------------------------------------------------------------- 

3.5. Prøvningslast

Prøvningslasten skal være en masse, der svarer til truckens nominelle lasteevne Q og anbringes i tyngdepunktet G, hvis nominelle position ligger i en standardafstand D fra lastmidtpunktet, målt vandret fra forkanten af gaffelarmenes lodrette del og lodret fra overkanten af dens vandrette del (se figur 1).

Tyngdepunktet G skal ligge i midterplanet mellem mastens stolper.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Såfremt fabrikanten på dataskiltet har angivet andre lastningsmuligheder, skal der gennemføres prøvning med maksimal last og ved dertil svarende højde, samt prøvninger ved den last, der svarer til den maksimale højde.

3.6. Sikkerhedsforanstaltninger

Der skal træffes foranstaltninger til at hindre, at trucken vælter, eller prøvningslasten flytter sig under prøvningerne.

Såfremt der anvendes forankring for at forhindre, at trucken vælter, skal denne være tilstrækkelig smidig og med så stort slæk, at den ikke på nogen måde holder trucken tilbage i det øjeblik, den måtte begynde at vælte.

Med følgende midler kan det forhindres, at prøvningslasten flytter sig:

 • a) lasten fastgøres forsvarligt til det lastbærende udstyr.
 • b) lasten anbringes i nærheden af underlaget ved at ophænge den i et kabel, en kæde eller lignende, således at ophængningspunktet ville falde sammen med prøvningslastens tyngdepunkt G, hvis prøvningslasten var anbragt direkte på gaflen.

4. PRØVNINGSFREMGANGSMÅDE

Trucken anbringes som vist i prøvningsskemaet.

De sideværts stabilitetsprøvninger gennemføres på den side, hvor trucken har ringest stabilitet.

Punkt N er midtpunktet for kontaktfladen mellem planet og det forhjul, som er nærmest vippeaksen XY (figur 7, 8 og 9).

Punkt M defineres således:

 • a) for truck med styreaksel (figur 7): den vertikale projektion på planet af skæringspunktet mellem truckens midterlængdeplan AB og denne aksels akse.
 • b) for truck med drejelig hjulgaffel (figur 8 eller 9): midtpunktet af kontaktfladen mellem planet og det styrehjul, som er nærmest vippeaksen XY.

5. PRØVNINGER PÅ TRUCK MED PÅMONTERET UDSTYR

Truck med påmonteret udstyr skal underkastes de ovenfor beskrevne stabilitetsprøvninger, undtagen hvis udstyret kan flytte lastens tyngdepunkt uden for truckens midterlængdeplan (se metode nr. 10).

Prøvningslasten og dens placering er den, som er specificeret på truckens dataskilt(e), når trucken er påmonteret det pågældende udstyr og anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

De løftehøjder, der kræves til prøvningerne, måles mellem prøvningsplanet og underkanten af lasten eller udstyret, idet den mindste af disse dimensioner vælges.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

METODE Nr. 2

STABILITETSPRØVNING FOR RÆKKE- OG SKRÆVETRUCK

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Denne beskrivelse fastlægger basisprøvningerne ved afprøvning af stabiliteten af række- og skrævetruck (med kørende eller gående fører) med nominel kapacitet til og med 10 000 kg og med tiltbar eller ikke-tiltbar mast eller gaffel. Metoden gælder for truck, der er udstyret med en gaffel og/eller andet udstyr.

Den omfatter ikke truck, der er udstyret til at arbejde med ophængte laster, der kan svinge frit.

2. GYLDIGHEDSBETINGELSER

De prøvninger, der beskrives i det følgende, sikrer, at truck af den specificerede type har en tilstrækkelig stabilitet, når de anvendes korrekt under nedennævnte normale driftsvilkår:

 • a) en truck, som arbejder (kørsel og stabling) på planeret underlag, der stort set er jævnt og vandret.
 • b) som kører med masten eller gaflen vippet tilbage og med lasten i sænket stilling (kørselsstilling).
 • c) som stabler med masten stort set lodret og gaflen stort set vandret.
 • d) som arbejder med lasttyngdepunktet tilnærmelsesvis anbragt i truckens midterlængdeplan.

Såfremt driftsvilkårene ikke kan anses for at være normale, skal man ligeledes anvende metode nr. 9, 10 og 11.

3. PRØVNINGSBETINGELSER

3.1. Udstyr og metoder

Truckens stabilitet skal afprøves ved hjælp af et prøvningsplan, som kan vippes om en af dets kanter.

Den truck, der skal afprøves, anbringes på planet med en vandret begyndelsesposition og anbringes successivt i alle stillinger, der er specificeret i nedenstående prøvningsskema.

For hver af truckens stillinger vippes planet langsomt og uden ryk til den hældning, som er angivet i prøvningsskemaet. Trucken anses for at være stabil, hvis den klarer alle prøvninger uden af vælte.

Ved væltningsværdien for prøvningsplanets hældning forstås her den værdi, som ville medføre truckens fuldstændige væltning ved selv den mindste forøgelse. Under prøvning af sideværtsstabilitet er det acceptabelt, at det ene lasthjul løfter sig fra planet: det er ligeledes acceptabelt, at en del af truckens stel eller et andet organ kommer i berøring med planet.

3.2. Truckens tilstand

3.2.1. Almindeligt

Prøvningerne udføres med en truck i driftsklar tilstand uden fører og for truck med forbrændingsmotorer påfyldt brændstof, såfremt dette virker negativt på truckens stabilitet: andre driftsmidler skal påfyldes til det korrekte driftsniveau.

De lastbærende elementer skal være udstyret med alle sådanne dele og beskyttelsesanordninger, som indgår som standardudstyr, og masten (eller gaflen) skal, såfremt den kan tiltes, anbringes som beskrevet i prøvningsskemaet.

Eventuelle luftgummihjul skal have det af fabrikanten specificerede dæktryk, og såfremt en ballastning er tilladt, skal denne udføres i overensstemmelse med fabrikantens instrukser.

3.2.2. Kontrol af mastens lodrette stilling

Før prøvning nr. 1 skal mastens lodrette stilling kontrolleres ved hjælp af en lodsnor eller andet egnet udstyr.

Projektionen på det vandrette plan af lastens tyngdepunkt G eller ethvert andet punkt (f.eks. E), der har en fast position i forhold til G, skal være ens ved prøvningsløftehøjden, og ved lasten sænket til normal kørselshøjde.

Afvigelser, der skyldes udbøjninger, skal korrigeres gennem en ændring af mastens tilt inden for de grænser, der er givet ved truckens konstruktion.

Dette punkt gælder ikke for truck, hvis konstruktion ikke muliggør en sådan korrigering.

3.2.3. Løftehøjde ved kørselsprøvning

Ved de prøvninger, der vedrører kørsel, skal gaffelbladets overkant i knækpunktet anbringes 300 mm over kørebanen.

3.2.4. Løftehøjde ved stablingsprøvninger

Ved stablingsprøvninger skal løftehøjden måles mellem prøvningsplanets overflade og gaffelbladets overkant.

3.3. Virkning af førervægten på stabiliteten

Førervægten repræsenteres af en masse på 90 kg, såfremt stabiliteten under prøvningen forringes på grund deraf.

For en stående fører skal massen anbringes med sit tyngdepunkt 1 000 mm over førerpladsens gulvmidtpunkt.

For en siddende fører skal massen anbringes og centreres med sit tyngdepunkt 250 mm over det sammentrykkede førersæde.

3.4. Truckens placering på prøvningsplanet

Truckens placering på planet skal være den samme under hver prøvning.

Hjulene forhindres i at dreje gennem aktivering af hånd- eller driftsbremserne, som kan fastlåses i stillingen »trukket«. Desuden kan hjulene kiles fast til chasisrammen, men således at akslens bevægelighed i forhold til stellet ikke påvirkes.

Dog kan akslens vippeophæng låses eller blokeres af sikkerhedsgrunde ved prøvningerne i længderetningen, idet vippeakslen anbringes nærmest prøveplanets vippeakse og parallelt hermed.

Det er tilladt at anvende klodser eller kiler mellem hjulene og prøvningsplanet for at forhindre trucken i at glide ud af stilling. Deres højde må ikke overstige de i nedenstående tabel angivne værdier:

 

 ------------------------------------------------------------------- 

  Hjulets ydre diameter (d)  Kilernes/klodsernes maksimale højde 

 ------------------------------------------------------------------- 

    indtil 250 mm             25 mm 

      250 mm               0,1 d 

 ------------------------------------------------------------------- 

3.5. Prøvningslast

Prøvningslasten skal være en masse, der svarer til truckens nominelle lasteevne Q og anbringes i tyngdepunktet G, hvis nominelle position ligger i en standardafstand D fra lastmidtpunktet, målt vandret fra forkanten af gaffelarmenes lodrette del og lodret fra overkanten af dens vandrette del (se figur 1).

Tyngdepunktet G skal ligge i midterplanet mellem mastens stolper.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Såfremt fabrikanten på dataskiltet har angivet andre lastningsmuligheder, skal der gennemføres prøvning med maksimal last og ved dertil svarende højde, samt prøvninger ved den last, der svarer til den maksimale højde.

3.6. Sikkerhedsforanstaltninger

Der skal træffes foranstaltninger til at hindre, at trucken vælter, eller prøvningslasten flytter sig under prøvningerne.

Såfremt der anvendes forankring for at forhindre, at trucken vælter, skal denne være tilstrækkelig smidig og med så stort slæk, at den ikke på nogen måde holder trucken tilbage i det øjeblik, den måtte begynde at vælte.

Med følgende midler kan det forhindres, at prøvningslasten flytter sig:

 • a) lasten fastgøres forsvarligt til det lastbærende udstyr.
 • b) lasten anbringes i nærheden af underlaget ved at ophænge den i et kabel, en kæde eller lignende, således at ophængningspunktet ville falde sammen med prøvningslastens tyngdepunkt G, hvis prøvningslasten var anbragt direkte på gaflen.

4. PRØVNINGSFREMGANGSMÅDE

Trucken anbringes som vist i prøvningsskemaet.

De sideværts stabilitetsprøvninger gennemføres på den side, hvor trucken har ringest stabilitet.

Punkt N er midtpunktet for kontaktfladen mellem planet og det forhjul, som er nærmest vippeaksen XY (figur 8 til 13).

Punkt M defineres således:

 • a) for truck med pendulaksel (figur 9) eller med en svingbar drivenhed med et enkelt hjul: den vertikale projektion på planet af skæringspunktet mellem truckens midterlængdeplan AB og denne aksels akse.
 • b) som på figur 8, 10, 11, 12 og 13 for andre konstruktive udformninger.

5. PRØVNINGER PÅ TRUCK MED PÅMONTERET UDSTYR

Truck med påmonteret udstyr skal underkastes de ovenfor beskrevne stabilitetsprøvninger, undtagen hvis udstyret kan flytte lastens tyngdepunkt uden for truckens midterlængdeplan (se metode nr. 10).

Prøvningslasten og dens placering er den, som er specificeret på truckens dataskilt(e), når trucken er påmonteret det pågældende udstyr og anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

De løftehøjder, der kræves til prøvningerne, måles mellem prøvningsplanet og underkanten af lasten eller udstyret, idet den mindste af disse dimensioner vælges.

Prøvning nr. 4

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Prøvning nr.6

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

De forskellige skråplansværdier, der er angivet i figur 1, eller som beregnes under anvendelse af den relevante formel, bruges i henhold til truckens anvendelse.

Hvis den således er beregnet og konstrueret til udelukkende at køre på vandret underlag, skal 0%-kurven anvendes til bestemmelse af prøvningsplanets hældning. Såfremt den er beregnet og konstrueret til i ubelastet tilstand at køre op og ned at hældninger på 10% (eller 20%), skal man anvende den hældning for prøvningsplanet, der er angivet i kurven mærket 10% (eller 20%).

Såfremt trucken er beregnet og konstrueret til at køre ubelastet op og ned ad hældninger herimellem, skal prøvningsplanets hældning beregnes ved hjælp af følgende formel:

 

        a = 15 + 0,5 i + 1,55 V - max.: (40 + 0,5 i) % 

 hvor: a = prøvningsplanets hældning i procent 

    i = den maksimale hældning, som kan køres af den ubelastede 

      truck, udtrykt i procent 

    V = den ubelastede trucks maksimalhastighed i km/h på jævn 

      og vandret overflade. 

METODE Nr. 3

STABILITETSPRØVNING FOR GAFFELSTABLER OG HØJTLØFTENDE PLATFORMSTABLER

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Denne beskrivelse fastlægger basisprøvningerne ved afprøvning af stabiliteten af gaffelstabler og højtløftende platformstabler (med kørende eller gående fører) med nominel kapacitet til og med 10 000 kg og med tiltbar eller ikke-tiltbar mast eller gaffel. Metoden gælder for truck, der er udstyret med en gaffel og/eller andet udstyr.

Den omfatter ikke truck, der er udstyret til at arbejde med ophængte laster, der kan svinge frit.

2. GYLDIGHEDSBETINGELSER

De prøvninger, der beskrives i det følgende, sikrer, at truck af den specificerede type har en tilstrækkelig stabilitet, når de anvendes korrekt under nedennævnte normale driftsvilkår:

 • a) en truck, som arbejder (kørsel og stabling) på planeret underlag, der stort set er jævnt og vandret.
 • b) som kører med masten eller gaflen vippet tilbage og med lasten i sænket stilling (kørselsstilling).
 • c) som stabler med masten stort set lodret og gaflen stort set vandret.
 • d) som arbejder med lasttyngdepunktet tilnærmelsesvis anbragt i truckens midterlængdeplan.

Såfremt driftsvilkårene ikke kan anses for at være normale, skal man ligeledes anvende metode nr. 9, 10 og 11.

3. PRØVNINGSBETINGELSER

3.1. Udstyr og metoder

Truckens stabilitet skal afprøves ved hjælp af et prøvningsplan, som kan vippes om en af dets kanter.

Den truck, der skal afprøves, anbringes på planet med en vandret begyndelsesposition og anbringes successivt i alle stillinger, der er specificeret i nedenstående prøvningsskema.

For hver af truckens stillinger vippes planet langsomt og uden ryk til den hældning, som er angivet i prøvningsskemaet. Trucken anses for at være stabil, hvis den klarer alle prøvninger uden af vælte.

Ved væltningsværdien for prøvningsplanets hældning forstås her den værdi, som ville medføre truckens fuldstændige væltning ved selv den mindste forøgelse. Under prøvning af sideværtsstabilitet er det acceptabelt, at det ene lasthjul løfter sig fra planet: det er ligeledes acceptabelt, at en del af truckens stel eller et andet organ kommer i berøring med planet.

3.2. Truckens tilstand

3.2.1. Almindeligt

Prøvningerne udføres med en truck i driftsklar tilstand uden fører og for truck med forbrændingsmotorer påfyldt brændstof, såfremt dette virker negativt på truckens stabilitet: andre driftsmidler skal påfyldes til det korrekte driftsniveau.

De lastbærende elementer skal være udstyret med alle sådanne dele og beskyttelsesanordninger, som indgår som standardudstyr, og masten skal, såfremt den kan tiltes, anbringes som beskrevet i prøvningsskemaet.

Eventuelle luftgummihjul skal have det af fabrikanten specificerede dæktryk, og såfremt en ballastning er tilladt, skal denne udføres i overensstemmelse med fabrikantens instrukser.

3.2.2. Kontrol af mastens lodrette stilling

Før prøvning nr. 1 skal mastens lodrette stilling kontrolleres ved hjælp af en lodsnor eller andet egnet udstyr.

Projektionen på det vandrette plan af lastens tyngdepunkt G eller ethvert andet punkt (f.eks. E), der har en fast position i forhold til G, skal være ens ved prøvningsløftehøjden, og ved lasten sænket til normal kørselshøjde.

Afvigelser, der skyldes udbøjninger, skal korrigeres gennem en ændring af mastens tilt inden for de grænser, der er givet ved truckens konstruktion.

Dette punkt gælder ikke for truck, hvis konstruktion ikke muliggør en sådan korrigering.

3.2.3. Løftehøjde ved kørselsprøvning

Ved de prøvninger, der vedrører kørsel, skal gaffelbladets overkant i knækpunktet anbringes 300 mm over kørebanen.

3.2.4. Løftehøjde ved stablingsprøvninger

Ved stablingsprøvninger skal løftehøjden måles mellem prøvningsplanets overflade og gaffelbladets overkant.

3.3. Virkning af førervægten på stabiliteten

Førervægten repræsenteres af en masse på 90 kg, såfremt stabiliteten under prøvningen forringes på grund deraf.

For en stående fører skal massen anbringes med sit tyngdepunkt 1 000 mm over førerpladsens gulvmidtpunkt.

For en siddende fører skal massen anbringes og centreres med sit tyngdepunkt 250 mm over det sammentrykkede førersæde.

3.4. Truckens placering på prøvningsplanet

Truckens placering på planet skal være den samme under hver prøvning.

Hjulene forhindres i at dreje gennem aktivering af hånd- eller driftsbremserne, som kan fastlåses i stillingen »trukket«. Desuden kan hjulene kiles fast til chasisrammen, men således at akslens bevægelighed i forhold til stellet ikke påvirkes.

Dog kan akslens vippeophæng låses eller blokeres af sikkerhedsgrunde ved prøvningerne i længderetningen, idet vippeakslen anbringes nærmest prøveplanets vippeakse og parallelt hermed.

Det er tilladt at anvende klodser eller kiler mellem hjulene og prøvningsplanet for at forhindre trucken i at glide ud af stilling. Deres højde må ikke overstige de i nedenstående tabel angivne værdier:

 

 ------------------------------------------------------------------- 

  Hjulets ydre diameter (d)  Kilernes/klodsernes maksimale højde 

 ------------------------------------------------------------------- 

    indtil 250 mm             25 mm 

      250 mm               0,1 d 

 ------------------------------------------------------------------- 

3.5. Prøvningslast

Prøvningslasten skal være en masse, der svarer til truckens nominelle lasteevne Q og anbringes i tyngdepunktet G, hvis nominelle position ligger i en standardafstand D fra lastmidtpunktet, målt vandret fra forkanten af gaffelarmenes lodrette del og lodret fra overkanten af dens vandrette del (se figur 1).

Tyngdepunktet G skal ligge i midterplanet mellem mastens stolper.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Såfremt fabrikanten på dataskiltet har angivet andre lastningsmuligheder, skal der gennemføres prøvning med maksimal last og ved dertil svarende højde, samt prøvninger ved den last, der svarer til den maksimale højde.

3.6. Sikkerhedsforanstaltninger

Der skal træffes foranstaltninger til at hindre, at trucken vælter, eller prøvningslasten flytter sig under prøvningerne.

Såfremt der anvendes forankring for at forhindre, at trucken vælter, skal denne være tilstrækkelig smidig og med så stort slæk, at den ikke på nogen måde holder trucken tilbage i det øjeblik, den måtte begynde at vælte.

Med følgende midler kan det forhindres, at prøvningslasten flytter sig:

 • a) lasten fastgøres forsvarligt til det lastbærende udstyr.
 • b) lasten anbringes i nærheden af underlaget ved at ophænge den i et kabel, en kæde eller lignende, således at ophængningspunktet ville falde sammen med prøvningslastens tyngdepunkt G, hvis prøvningslasten var anbragt direkte på gaflen.

4. PRØVNINGSFREMGANGSMÅDE

Trucken anbringes som vist i prøvningsskemaet.

De sideværts stabilitetsprøvninger gennemføres på den side, hvor trucken har ringest stabilitet.

Punkt N er midtpunktet for kontaktfladen mellem planet og det forhjul, som er nærmest vippeaksen XY (figur 8 til 13).

Punkt M defineres således:

 • a) for truck med styreaksel (figur 9) eller med svingbar drivenhed med et enkelt hjul: den vertikale projektion på planet af skæringspunktet mellem truckens midterlængdeplan AB og denne aksels akse.
 • b) som på figur 8, 10, 11, 12 og 13 for andre konstruktive udformninger.

5. PRØVNINGER PÅ TRUCK MED PÅMONTERET UDSTYR

Truck med påmonteret udstyr skal underkastes de ovenfor beskrevne stabilitetsprøvninger, undtagen hvis udstyret kan flytte lastens tyngdepunkt uden for truckens midterlængdeplan (se metode nr. 10).

Prøvningslasten og dens placering er den, som er specificeret på truckens dataskilt(e), når trucken er påmonteret det pågældende udstyr og anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

De løftehøjder, der kræves til prøvningerne, måles mellem prøvningsplanet og underkanten af lasten eller udstyret, idet den mindste af disse dimensioner vælges.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Prøvning nr. 3

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Prøvning nr. 4

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Prøvning nr. 6

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

De forskellige skråplansværdier, der er angivet i figur 1 eller som beregnes under anvendelse af den relevante formel, bruges i henhold til truckens anvendelse.

Hvis den således er beregnet og konstrueret til udelukkende at køre på vandret underlag, skal 0%-kurven anvendes til bestemmelse af prøvningsplanets hældning. Såfremt den er beregnet og konstrueret til i ubelastet tilstand at køre op og ned at hældninger på 10% (eller 20%), skal man anvende den hældning for prøvningsplanet, der er angivet i kurven mærket 10% (eller 20%).

Såfremt trucken er beregnet og konstrueret til at køre ubelastet op og ned ad hældninger herimellem, skal prøvningsplanets hældning beregnes ved hjælp af følgende formel:

 

        a = 10 + 0,5 i + 1,1 V (max. 21 + 0,5 i) % 

 hvor: a = prøvningsplanets hældning i procent 

    V = den ubelastede trucks maksimalhastighed i km/h på jævn 

      og vandret overflade. 

METODE Nr. 4

STABILITETSPRØVNING FOR HØJT- OG MELLEMLØFTENDE PLUKKETRUCK

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Denne beskrivelse fastlægger basisprøvningerne ved afprøvning af stabiliteten af højt- og mellemløftende plukketruck med nominel kapacitet til og med 10 000 kg og med gaffel eller lastplatform. Beskrivelsen gælder ikke truck forsynet med lastbærende udstyr, der kan bevæges sideværts eller svinges ud af truckens midterlængdeplan. Den omfatter heller ikke truck, der er udstyret til at arbejde med ophængte laster, der kan svinge frit.

2. GYLDIGHEDSBETINGELSER

Denne beskrivelse gælder for selvkørende højt- og mellemløftende plukketruck, for hvilke førerstanden kan løftes til mere end 1 200 mm sammen med eller på det lastbærende udstyr. De kan være tvangsstyrede, fritkørende eller begge dele.

Når de er tvangsstyrede (* 1), gælder denne beskrivelse for truck:

 • a) som ikke er beskyttet mod væltning ved hjælp af ydre midler og
 • b) som er delvis beskyttet mod væltning ved hjælp af ydre midler
 • c) som arbejder med lastens tyngdepunkt anbragt tilnærmelsesvis i truckens midterlængdeplan.

Truck af type b) skal stabilitetsafprøves i henhold til denne beskrivelse under de betingelser, hvor de ikke er beskyttet.

På tvangsstyrede plukketruck kan førerstand og/eller lastbærende udstyr indstilles eller virke under kørslen, under forudsætning af, at betingelser og sikkerhedskrav (* 3) og stabilitetskrav er fuldt ud opfyldt.

Nedenstående stabilitetsprøvninger gør det muligt at sikre, at truck af denne specificerede type har en tilfredsstillende stabilitet, såfremt de anvendes korrekt under normale driftsforhold (se (* 3) og nedenfor). Såfremt driftsforholdet afviger fra de normale forhold, skal man ligeledes anvende metode nr. 9, 10 og 11.

2.1. Normale driftsvilkår

2.1.1. Normal drift, tvangsstyret i transportgange

Tvangsstyring anses som normal, dersom trucken:

 • a) anvendes med det lastbærende udstyr (med eller uden last) i en højde, for hvilken kørehastigheden ikke er begrænset til under truckens maksimale hastighed.
 • b) anvendes med det lastbærende udstyr (med eller uden last) løftet til en højde, for hvilken kørsel med trucken endnu kan tillades, eventuelt med reduceret hastighed, og med tilsvarende reduceret bremsning.
 • c) anvendes med henblik på at opsamle eller afsætte laster (manuelt eller mekanisk) i en vilkårlig højde indtil den maksimale højde. Kørsel ved disse højder kan være fuldstændig forhindret eller reduceret til krybehastighed (* 3).

2.1.2. Normal drift med fri kørsel (ikke tvangsstyret)

Fri kørsel anses som normal, dersom trucken:

 • a) anvendes ved hastigheder op til V0 (* 4) med det lastbærende udstyr (med eller uden last) sænket (max. 500 mm). Bremsernes retardation F (* 5) skal, hvis den ikke er på normalt niveau, indstilles på det niveau, der svarer til klassiske truck, eller hastigheden V0 skal automatisk reduceres til ikke mere end 9 km/h (5,6 miles/h).
 • b) anvendes ved hastigheder, som ikke overstiger 4 km/h (2,5 miles/h), med det lastbærende udstyr (med eller uden last) løftet over 500 mm, men ikke mere end 2,5 m, med styringen indstillet i det væsentlige ret fremad. Kørsel bortset fra ved krybehastighed skal automatisk hindres, når styringen afviger fra den hovedsagelig ret fremadgående bevægelse.
 • c) anvendes med henblik på at opsamle eller afsætte laster (manuelt eller mekanisk) indtil den af fabrikanten tilladte løftehøjde. Kørslen skal være begrænset til krybehastighed.

3. PRØVNINGSBETINGELSER

3.1. Udstyr og metoder

Truckens stabilitet skal afprøves ved hjælp af et prøvningsplan, som kan vippes om en af dets kanter.

Den truck, der skal afprøves, anbringes på planet med en vandret begyndelsesposition og anbringes successivt i alle stillinger, der er specificeret i nedenstående prøvningsskema.

For hver af truckens stillinger vippes planet langsomt og uden ryk til den hældning, som er angivet i prøvningsskemaet. Trucken anses for at være stabil, hvis den klarer alle prøvninger uden af vælte.

Ved væltningsværdien for prøvningsplanets hældning forstås her den værdi, som ville medføre truckens fuldstændige væltning ved selv den mindste forøgelse. Under prøvning af sideværtsstabilitet er det acceptabelt, at det ene lasthjul løfter sig fra planet: det er ligeledes acceptabelt, at en del af truckens stel eller et andet organ kommer i berøring med planet.

3.2. Truckens tilstand

3.2.1. Almindeligt

Prøvningerne udføres med en truck i driftsklar tilstand uden fører og for truck med forbrændingsmotorer påfyldt brændstof, såfremt dette virker negativt på truckens stabilitet: andre driftsmidler skal påfyldes til det korrekte driftsniveau.

De lastbærende elementer skal være udstyret med alle sådanne dele og beskyttelsesanordninger, som indgår som standardudstyr.

Eventuelle luftgummihjul skal have det af fabrikanten specificerede dæktryk, og såfremt en ballastning er tilladt, skal denne udføres i overensstemmelse med fabrikantens instrukser.

3.2.2. Løftehøjde ved kørselsprøvning

Ved de prøvninger, der vedrører kørsel, skal gaffelbladets overkant i knækpunktet anbringes i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsbestemmelser og den kørsel, der simuleres ved prøvningen.

3.2.3. Løftehøjde ved stablingsprøvninger

Ved stablingsprøvninger skal løftehøjden måles mellem prøvningsplanets overflade og gaffelbladets overkant.

3.3. Virkning af førervægten på stabiliteten

Førervægten repræsenteres af en masse på 90 kg, såfremt stabiliteten under prøvningen forringes på grund deraf.

For en stående fører skal massen anbringes med sit tyngdepunkt 1 000 mm over førerpladsens gulvmidtpunkt.

For en siddende fører skal massen anbringes og centreres med sit tyngdepunkt 250 mm over det sammentrykkede førersæde.

3.4. Truckens placering på prøvningsplanet

Truckens placering på planet skal være den samme under hver prøvning.

Hjulene forhindres i at dreje gennem aktivering af hånd- eller driftsbremserne, som kan fastlåses i stillingen »trukket«. Desuden kan hjulene kiles fast til chasisrammen, men således at akslens bevægelighed i forhold til stellet ikke påvirkes.

Dog kan akslens vippeophæng låses eller blokeres af sikkerhedsgrunde ved prøvningerne i længderetningen, idet vippeakslen anbringes nærmest prøveplanets vippeakse og parallelt hermed.

Det er tilladt at anvende klodser eller kiler mellem hjulene og prøvningsplanet for at forhindre trucken i at glide ud af stilling. Deres højde må ikke overstige de i nedenstående tabel angivne værdier:

 

 ------------------------------------------------------------------- 

  Hjulets ydre diameter (d)  Kilernes/klodsernes maksimale højde 

 ------------------------------------------------------------------- 

    indtil 250 mm             25 mm 

      250 mm               0,1 d 

 ------------------------------------------------------------------- 

3.5. Prøvningslast

Prøvningslasten skal være en masse, der svarer til truckens nominelle lasteevne Q og anbringes i tyngdepunktet G, hvis nominelle position ligger i en standardafstand D fra lastmidtpunktet, målt vandret fra forkanten af gaffelarmenes lodrette del og lodret fra overkanten af dens vandrette del (se figur 1).

Tyngdepunktet G skal ligge i midterplanet mellem mastens stolper.

Når der findes ekstra løft skal lasten/det lastbærende udstyr være i fuldt hævet stilling.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Såfremt fabrikanten på dataskiltet har angivet andre lastningsmuligheder, skal der gennemføres prøvning med maksimal last og ved dertil svarende højde, samt prøvninger ved den last, der svarer til den maksimale højde.

3.6. Sikkerhedsforanstaltninger

Der skal træffes foranstaltninger til at hindre, at trucken vælter, eller prøvningslasten flytter sig under prøvningerne.

Såfremt der anvendes forankring for at forhindre, at trucken vælter, skal denne være tilstrækkelig smidig og med så stort slæk, at den ikke på nogen måde holder trucken tilbage i det øjeblik, den måtte begynde at vælte.

Med følgende midler kan det forhindres, at prøvningslasten flytter sig:

 • a) lasten fastgøres forsvarligt til det lastbærende udstyr.
 • b) lasten anbringes i nærheden af underlaget ved at ophænge den i et kabel, en kæde eller lignende, således at ophængningspunktet ville falde sammen med prøvningslastens tyngdepunkt G, hvis prøvningslasten var anbragt direkte på gaflen.

4. PRØVNINGSFREMGANGSMÅDE

Trucken anbringes som vist i prøvningsskemaet.

De sideværts stabilitetsprøvninger gennemføres på den side, hvor trucken har ringest stabilitet.

I nedenstående skemaer er hjulplacering og truckens indstilling kun repræsentativ, og andre indstillingsmuligheder kan anvendes, dersom de generelle principper for truckens placering ved hver prøvning opfyldes.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Prøvning nr. 2

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Prøvning nr. 9

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

METODE Nr. 5

STABILITETSPRØVNING FOR SIDELÆSSERE

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Denne beskrivelse fastlægger basisprøvningerne ved afprøvning af stabiliteten af sidelæssere med nominel kapacitet til og med 10 000 kg og med tiltbar eller ikke-tiltbar mast eller gaffel. Metoden gælder for truck, der er udstyret med en gaffel og/eller andet udstyr.

Den omfatter ikke truck, der er udstyret til at arbejde med ophængte laster, der kan svinge frit.

2. GYLDIGHEDSBETINGELSER

De prøvninger, der beskrives i det følgende, sikrer, at truck af den specificerede type har en tilstrækkelig stabilitet, når de anvendes korrekt under nedennævnte normale driftsvilkår:

 • a) en truck, som arbejder (kørsel og stabling) på planeret underlag, der stort set er jævnt og vandret.
 • b) som kører med masten eller gaflen vippet tilbage og med lasten tilbagetrukket og i sænket stilling (kørselsstilling) eller hvilende på lastplatformen.
 • c) som stabler med masten stort set lodret og gaflen stort set vandret.
 • d) som arbejder med lasttyngdepunktet tilnærmelsesvis anbragt i truckens midterlængdeplan.

Såfremt driftsvilkårene ikke kan anses for at være normale, skal man ligeledes anvende metode nr. 9, 10 og 11.

3. PRØVNINGSBETINGELSER

3.1. Udstyr og metoder

Truckens stabilitet skal afprøves ved hjælp af et prøvningsplan, som kan vippes om en af dets kanter.

Den truck, der skal afprøves, anbringes på planet med en vandret begyndelsesposition og anbringes successivt i alle stillinger, der er specificeret i nedenstående prøvningsskema.

For hver af truckens stillinger vippes planet langsomt og uden ryk til den hældning, som er angivet i prøvningsskemaet. Trucken anses for at være stabil, hvis den klarer alle prøvninger uden af vælte.

Ved væltningsværdien for prøvningsplanets hældning forstås her den værdi, som ville medføre truckens fuldstændige væltning ved selv den mindste forøgelse. Under prøvningen skal der hele tiden være mindst tre kontaktpunkter til planet, hvoraf det ene skal udgøres at et hjul.

3.2. Truckens tilstand

3.2.1. Almindeligt

Prøvningerne udføres med en truck i driftsklar tilstand uden fører og for truck med forbrændingsmotorer påfyldt brændstof, såfremt dette virker negativt på truckens stabilitet: andre driftsmidler skal påfyldes til det korrekte driftsniveau.

De lastbærende elementer skal være udstyret med alle sådanne dele og beskyttelsesanordninger, som indgår som standardudstyr, og masten (eller gaflen) skal, såfremt den kan tiltes, anbringes som beskrevet i prøvningsskemaet.

Eventuelle luftgummihjul skal have det af fabrikanten specificerede dæktryk, og såfremt en ballastning er tilladt, skal denne udføres i overensstemmelse med fabrikantens instrukser.

3.2.2. Kontrol af mastens lodrette stilling

Før prøvning nr. 1 skal mastens lodrette stilling kontrolleres ved hjælp af en lodsnor eller andet egnet udstyr.

Projektionen på det vandrette plan af lastens tyngdepunkt G eller ethvert andet punkt (f.eks. E), der har en fast position i forhold til G, skal være ens ved prøvningsløftehøjden, og ved lasten sænket til normal kørselshøjde.

Afvigelser, der skyldes udbøjninger, skal korrigeres gennem en ændring af mastens tilt inden for de grænser, der er givet ved truckens konstruktion.

Dette punkt gælder ikke for truck, hvis konstruktion ikke muliggør en sådan korrigering.

3.2.3. Løftehøjde ved kørselsprøvning

Ved de prøvninger, der vedrører kørsel, skal gaffelbladets overkant i knækpunktet anbringes 300 mm over kørebanen eller i den laveste stilling for transport af lasten, idet den største dimension vælges.

3.2.4. Løftehøjde ved stablingsprøvninger

Ved stablingsprøvninger skal løftehøjden måles mellem prøvningsplanets overflade og gaffelbladets overkant.

3.3. Virkning af førervægten på stabiliteten

Førervægten repræsenteres af en masse på 90 kg, såfremt stabiliteten under prøvningen forringes på grund deraf.

For en stående fører skal massen anbringes med sit tyngdepunkt 1 000 mm over førerpladsens gulvmidtpunkt.

For en siddende fører skal massen anbringes og centreres med sit tyngdepunkt 250 mm over det sammentrykkede førersæde. Dersom førerstanden kan forskydes i forhold til trucken, skal den ved hver prøvning anbringes, så truckens stabilitet bliver mindst mulig.

3.4. Truckens placering på prøvningsplanet

Truckens placering på planet skal være den samme under hver prøvning.

Hjulene forhindres i at dreje gennem aktivering af hånd- eller driftsbremserne, som kan fastlåses i stillingen »trukket«. Desuden kan hjulene kiles fast til chasisrammen, men således at akslens bevægelighed i forhold til stellet ikke påvirkes.

Det er tilladt at anvende klodser eller kiler mellem hjulene og prøvningsplanet for at forhindre trucken i at glide ud af stilling. Deres højde må ikke overstige de i nedenstående tabel angivne værdier:

 

 ------------------------------------------------------------------- 

  Hjulets ydre diameter (d)  Kilernes/klodsernes maksimale højde 

 ------------------------------------------------------------------- 

    indtil 250 mm             25 mm 

      250 mm               0,1 d 

 ------------------------------------------------------------------- 

3.5. Prøvningslast

Prøvningslasten skal være en masse, der svarer til truckens nominelle lasteevne Q og anbringes i tyngdepunktet G, hvis nominelle position ligger i en standardafstand D fra lastmidtpunktet, målt vandret fra forkanten af gaffelarmenes lodrette del og lodret fra overkanten af dens vandrette del (se figur 1).

Tyngdepunktet G skal ligge i midterplanet mellem mastens stolper.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Såfremt fabrikanten på dataskiltet har angivet andre lastningsmuligheder, skal der gennemføres prøvning med maksimal last og ved dertil svarende højde, samt prøvninger ved den last, der svarer til den maksimale højde.

3.6. Sikkerhedsforanstaltninger

Der skal træffes foranstaltninger til at hindre, at trucken vælter, eller prøvningslasten flytter sig under prøvningerne.

Såfremt der anvendes forankring for at forhindre, at trucken vælter, skal denne være tilstrækkelig smidig og med så stort slæk, at den ikke på nogen måde holder trucken tilbage i det øjeblik, den måtte begynde at vælte.

Med følgende midler kan det forhindres, at prøvningslasten flytter sig:

 • a) lasten fastgøres forsvarligt til det lastbærende udstyr.
 • b) lasten anbringes i nærheden af underlaget ved at ophænge den i et kabel, en kæde eller lignende, således at ophængningspunktet ville falde sammen med prøvningslastens tyngdepunkt G, hvis prøvningslasten var anbragt direkte på gaflen.

4. PRØVNINGSFREMGANGSMÅDE

Trucken anbringes som vist i prøvningsskemaet.

Når truckens lasteevne indebærer anvendelse af stabilisatorer, låsning af ophængningen osv., skal disse anordninger anvendes ved gennemførelsen af prøvning Q1.

Hvis trucken derimod også kan anvendes uden at bruge disse anordninger, skal der gennemføres en supplerende prøvning for denne anvendelsesmåde.

5. PRØVNINGER PÅ TRUCK MED PÅMONTERET UDSTYR

Truck med påmonteret udstyr skal underkastes de ovenfor beskrevne stabilitetsprøvninger.

Prøvningslasten og dens placering er den, som er specificeret på truckens dataskilt(e), når trucken er påmonteret det pågældende udstyr og anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

De løftehøjder, der kræves til prøvningerne, måles mellem prøvningsplanet og underkanten af lasten eller udstyret, idet den mindste af disse dimensioner vælges.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

METODE Nr. 6

STABILITETSPRØVNING FOR TO- OG FLERVEJSTRUCK

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Denne beskrivelse fastlægger basisprøvningerne ved afprøvning af stabiliteten af to- og flervejstruck med nominel kapacitet til og med 10 000 kg og med tiltbar eller ikke-tiltbar mast eller gaffel. Metoden gælder for truck, der er udstyret med en gaffel og/eller andet udstyr.

Den omfatter ikke truck, der er udstyret til at arbejde med ophængte laster, der kan svinge frit.

2. GYLDIGHEDSBETINGELSER

De prøvninger, der beskrives i det følgende, sikrer, at truck af den specificerede type har en tilstrækkelig stabilitet, når de anvendes korrekt under nedennævnte normale driftsvilkår:

 • a) en truck, som arbejder (kørsel og stabling) på planeret underlag, der stort set er jævnt og vandret.
 • b) som kører med masten eller gaflen vippet tilbage og med lasten i sænket stilling (kørselsstilling).
 • c) som stabler med masten stort set lodret og gaflen stort set vandret.
 • d) som arbejder med lasttyngdepunktet tilnærmelsesvis anbragt i truckens midterlængdeplan.

Såfremt driftsvilkårene ikke kan anses for at være normale, skal man ligeledes anvende metode nr. 9, 10 og 11.

3. PRØVNINGSBETINGELSER

3.1. Udstyr og metoder

Truckens stabilitet skal afprøves ved hjælp af et prøvningsplan, som kan vippes om en af dets kanter.

Den truck, der skal afprøves, anbringes på planet med en vandret begyndelsesposition og anbringes successivt i alle stillinger, der er specificeret i nedenstående prøvningsskema.

For hver af truckens stillinger vippes planet langsomt og uden ryk til den hældning, som er angivet i prøvningsskemaet. Trucken anses for at være stabil, hvis den klarer alle prøvninger uden af vælte.

Ved væltningsværdien for prøvningsplanets hældning forstås her den værdi, som ville medføre truckens fuldstændige væltning ved selv den mindste forøgelse. Under prøvning af sideværtsstabilitet er det acceptabelt, at det ene lasthjul løfter sig fra planet: det er ligeledes acceptabelt, at en del af truckens stel eller et andet organ kommer i berøring med planet.

3.2. Truckens tilstand

3.2.1. Almindeligt

Prøvningerne udføres med en truck i driftsklar tilstand uden fører og for truck med forbrændingsmotorer påfyldt brændstof, såfremt dette virker negativt på truckens stabilitet: andre driftsmidler skal påfyldes til det korrekte driftsniveau.

De lastbærende elementer skal være udstyret med alle sådanne dele og beskyttelsesanordninger, som indgår som standardudstyr, og masten (eller gaflen) skal, såfremt den kan tiltes, anbringes som beskrevet i prøvningsskemaet.

Eventuelle luftgummihjul skal have det af fabrikanten specificerede dæktryk, og såfremt en ballastning er tilladt, skal denne udføres i overensstemmelse med fabrikantens instrukser.

3.2.2. Kontrol af mastens lodrette stilling

Før prøvning nr. 1 skal mastens lodrette stilling kontrolleres ved hjælp af en lodsnor eller andet egnet udstyr.

Projektionen på det vandrette plan af lastens tyngdepunkt G eller ethvert andet punkt (f.eks. E), der har en fast position i forhold til G, skal være ens ved prøvningsløftehøjden, og ved lasten sænket til normal kørselshøjde.

Afvigelser, der skyldes udbøjninger, skal korrigeres gennem en ændring af mastens tilt inden for de grænser, der er givet ved truckens konstruktion.

Dette punkt gælder ikke for truck, hvis konstruktion ikke muliggør en sådan korrigering.

3.2.3. Løftehøjde ved kørselsprøvning

Ved de prøvninger, der vedrører kørsel, skal gaffelbladets overkant i knækpunktet anbringes 300 mm over kørebanen.

3.2.4. Løftehøjde ved stablingsprøvninger

Ved stablingsprøvninger skal løftehøjden måles mellem prøvningsplanets overflade og gaffelbladets overkant.

3.3. Virkning af førervægten på stabiliteten

Førervægten repræsenteres af en masse på 90 kg, såfremt stabiliteten under prøvningen forringes på grund deraf.

For en stående fører skal massen anbringes med sit tyngdepunkt 1 000 mm over førerpladsens gulvmidtpunkt.

For en siddende fører skal massen anbringes og centreres med sit tyngdepunkt 250 mm over det sammentrykkede førersæde. 3.4. Truckens placering på prøvningsplanet

Truckens placering på planet skal være den samme under hver prøvning.

Hjulene forhindres i at dreje gennem aktivering af hånd- eller driftsbremserne, som kan fastlåses i stillingen »trukket«. Desuden kan hjulene kiles fast til chasisrammen, men således at akslens bevægelighed i forhold til stellet ikke påvirkes.

Dog kan akslens vippeophæng låses eller blokeres af sikkerhedsgrunde ved prøvningerne i længderetningen, idet vippeakslen anbringes nærmest prøveplanets vippeakse og parallelt hermed.

Det er tilladt at anvende klodser eller kiler mellem hjulene og prøvningsplanet for at forhindre trucken i at glide ud af stilling. Deres højde må ikke overstige de i nedenstående tabel angivne værdier:

 

 ------------------------------------------------------------------- 

  Hjulets ydre diameter (d)  Kilernes/klodsernes maksimale højde 

 ------------------------------------------------------------------- 

    indtil 250 mm             25 mm 

      250 mm               0,1 d 

 ------------------------------------------------------------------- 

3.5. Prøvningslast

Prøvningslasten skal være en masse, der svarer til truckens nominelle lasteevne Q og anbringes i tyngdepunktet G, hvis nominelle position ligger i en standardafstand D fra lastmidtpunktet, målt vandret fra forkanten af gaffelarmenes lodrette del og lodret fra overkanten af dens vandrette del (se figur 1).

Tyngdepunktet G skal ligge i midterplanet mellem mastens stolper.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Såfremt fabrikanten på dataskiltet har angivet andre lastningsmuligheder, skal der gennemføres prøvning med maksimal last og ved dertil svarende højde, samt prøvninger ved den last, der svarer til den maksimale højde.

3.6. Sikkerhedsforanstaltninger

Der skal træffes foranstaltninger til at hindre, at trucken vælter, eller prøvningslasten flytter sig under prøvningerne.

Såfremt der anvendes forankring for at forhindre, at trucken vælter, skal denne være tilstrækkelig smidig og med så stort slæk, at den ikke på nogen måde holder trucken tilbage i det øjeblik, den måtte begynde at vælte.

Med følgende midler kan det forhindres, at prøvningslasten flytter sig:

 • a) lasten fastgøres forsvarligt til det lastbærende udstyr.
 • b) lasten anbringes i nærheden af underlaget ved at ophænge den i et kabel, en kæde eller lignende, således at ophængningspunktet ville falde sammen med prøvningslastens tyngdepunkt G, hvis prøvningslasten var anbragt direkte på gaflen.

4. PRØVNINGSFREMGANGSMÅDE

Trucken anbringes som vist i prøvningsskemaet.

De sideværts stabilitetsprøvninger gennemføres på den side, hvor trucken har ringest stabilitet.

I nedenstående skemaer er hjulplacering og truckens indstilling kun repræsentativ, og andre indstillingsmuligheder kan anvendes, dersom de generelle principper for truckens placering ved hver prøvning opfyldes.

5. PRØVNINGER PÅ TRUCK MED PÅMONTERET UDSTYR

Truck med påmonteret udstyr skal underkastes de ovenfor beskrevne stabilitetsprøvninger, undtagen hvis udstyret kan flytte lastens tyngdepunkt uden for truckens midterlængdeplan (se metode nr. 10).

Prøvningslasten og dens placering er den, som er specificeret på truckens dataskilt(e), når trucken er påmonteret det pågældende udstyr og anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

De løftehøjder, der kræves til prøvningerne, måles mellem prøvningsplanet (eller støtteføddernes øvre overflade) og underkanten af lasten eller udstyret, idet den mindste af disse dimensioner vælges.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

METODE Nr. 7

STABILITETSPRØVNING FOR HØJTLØFTENDE SIDE- OG FRONTRÆKKETRUCK

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Denne beskrivelse fastlægger basisprøvningerne ved afprøvning af stabiliteten af højtløftende side- og frontrækketruck med nominel kapacitet til og med 10 000 kg og med tiltbar eller ikke-tiltbar mast eller gaffel. Metoden gælder for truck, der er udstyret med en gaffel og/eller andet udstyr.

Den omfatter ikke truck, der er udstyret til at arbejde med ophængte laster, der kan svinge frit.

2. GYLDIGHEDSBETINGELSER

Disse bestemmelser gælder højtløftende side- og frontrækketruck, som er selvkørende med eller uden løftbar førerstand. De kan være tvangsstyrede, fritkørende eller begge dele.

Når de er tvangsstyrede (1), gælder disse bestemmelser for truck:

 • a) som ikke er beskyttet mod væltning ved hjælp af ydre midler, og
 • b) som er delvis beskyttet mod væltning ved hjælp af ydre midler.

Truck af type b) skal stabilitetsafprøves i henhold til denne bestemmelse under de betingelser, hvor de ikke er beskyttet. Yderligere skal beskyttelsesmidlerne afprøves gennem andre metoder (* 6).

På tvangsstyrede højtløftende side- og frontrækketruck kan førerstand og/eller lastbærende udstyr indstilles eller virke under kørslen under forudsætning af, at betingelser og sikkerhedskrav (* 6) og stabilitetskrav er fuldt ud opfyldt.

Klassiske truck, som er forsynet med udstyr til side- og frontstabling, må kun virke på denne måde som siderækketruck, hvis de opfylder alle relevante betingelser og krav.

Klassiske truck, som er forsynet med udstyr til side- og frontstabling, som ikke opfylder prøvningerne i disse bestemmelser og/eller ikke opfylder de betingelser og krav, som er knyttet dertil, skal afprøves ifølge metode 1 eller 2, og deres nominelle kapacitet skal ændres, så de opfylder prøvning for ucentreret last i metode 10. De skal anvendes klassisk, selv når de opererer i transportgange. Bevægelse med last eller lastbærende udstyr i hævet stilling er ikke tilladt undtagen ved krybehastigheder.

Efterfølgende stabilitetsprøvninger sikrer, at truck af den specificerede type har en tilstrækkelig stabilitet, når de anvendes korrekt under normale driftsvilkår (se (* 6) og herunder).

2.1. Normale driftsvilkår

2.1.1. Normal anvendelse, tvangsstyret i transportgange

Tvangsstyring anses som normal, dersom trucken:

 • a) anvendes med det lastbærende udstyr (med eller uden last) i en højde, for hvilken kørehastigheden ikke er begrænset til under truckens maksimale hastighed.
 • b) anvendes med det lastbærende udstyr (med eller uden last) løftet til en højde, for hvilken kørsel med trucken endnu kan tillades, eventuelt med reduceret hastighed, og med tilsvarende reduceret bremsning.
 • c) anvendes til stabling i en vilkårlig højde indtil den maksimale højde. Kørsel ved disse højder kan være fuldstændig forhindret eller reduceret til krybehastighed (* 6).

2.1.2. Normal brug med fri kørsel (ikke styret)

Fri bevægelse anses som normalt, dersom trucken:

 • a) anvendes ved hastigheder op til V0 (* 7) med det lastbærende udstyr (med eller uden last) sænket (max. 500 grader mm) i en tilnærmelsesvis centreret position og ikke fremskudt fremad. Bremsernes retardation F (* 8) skal, hvis den ikke er på normalt niveau, indstilles på det niveau, som svarer til klassiske truck, eller hastigheden V0 skal automatisk reduceres til ikke mere end 9 km/h (5,6 miles/h), eller
 • b) anvendes ved hastigheder, som ikke overstiger 4 km/h (2,5 miles/h), med det lastbærende udstyr (med eller uden last) løftet over 500 mm, men ikke mere end 2,5 m, med styringen indstillet i det væsentlige ret fremad. Kørsel bortset fra ved krybehastighed skal automatisk hindres, når styringen afviger fra den hovedsagelig ret fremadgående bevægelse, eller
 • c) anvendes til stabling indtil den løftehøjde, som er godkendt af truckens fabrikant. Kørslen skal være begrænset til krybehastighed

derudover

 • d) hvis udstyret til trevejsstabling alene anvendes til frontstabling i forbindelse med en stabel (afprøvning nr. 8 anvendes).

3. PRØVNINGSBETINGELSER

3.1. Udstyr og metoder

Truckens stabilitet skal afprøves ved hjælp af et prøvningsplan, som kan vippes om en af dets kanter.

Den truck, der skal afprøves, anbringes på planet med en vandret begyndelsesposition og anbringes successivt i alle stillinger, der er specificeret i nedenstående prøvningsskema.

For hver af truckens stillinger vippes planet langsomt og uden ryk til den hældning, som er angivet i prøvningsskemaet. Trucken anses for at være stabil, hvis den klarer alle prøvninger uden af vælte.

Ved væltningsværdien for prøvningsplanets hældning forstås her den værdi, som ville medføre truckens fuldstændige væltning ved selv den mindste forøgelse. Under prøvning af sideværtsstabilitet er det acceptabelt, at det ene lasthjul løfter sig fra planet: det er ligeledes acceptabelt, at en del af truckens stel eller et andet organ kommer i berøring med planet.

3.2. Truckens tilstand

3.2.1. Almindeligt

Prøvningerne udføres med en truck i driftsklar tilstand uden fører og for truck med forbrændingsmotorer påfyldt brændstof, såfremt dette virker negativt på truckens stabilitet: andre driftsmidler skal påfyldes til det korrekte driftsniveau.

De lastbærende elementer skal være udstyret med alle sådanne dele og beskyttelsesanordninger, som indgår som standardudstyr, og masten (eller gaflen) skal, såfremt den kan tiltes, anbringes som beskrevet i prøvningsskemaet.

Eventuelle luftgummihjul skal have det af fabrikanten specificerede dæktryk, og såfremt en ballastning er tilladt, skal denne udføres i overensstemmelse med fabrikantens instrukser.

3.2.2. Kontrol af mastens lodrette stilling

Før prøvning nr. 3, 4, 6, 7 og 8 skal mastens lodrette stilling kontrolleres ved hjælp af en lodsnor eller andet egnet udstyr.

Projektionen på det vandrette plan af lastens tyngdepunkt G eller ethvert andet punkt (f.eks. E), der har en fast position i forhold til G, skal være ens ved prøvningsløftehøjden, og ved lasten sænket til normal kørselshøjde.

Afvigelser, der skyldes udbøjninger, skal korrigeres gennem en ændring af mastens tilt inden for de grænser, der er givet ved truckens konstruktion.

Dette punkt gælder ikke for truck, hvis konstruktion ikke muliggør en sådan korrigering.

3.2.3. Løftehøjde ved kørselsprøvning

Ved de prøvninger, der vedrører kørsel, skal lastplatformens eller gaffelbladets overkant i knækpunktet anbringes i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsbestemmelser og den kørsel, der simuleres ved prøvningen.

3.2.4. Løftehøjde ved stablingsprøvninger

Ved stablingsprøvninger skal løftehøjden måles mellem prøvningsplanets overflade og gaffelbladets overkant.

3.3. Virkning af førervægten på stabiliteten

Førervægten repræsenteres af en masse på 90 kg, såfremt stabiliteten under prøvningen forringes på grund deraf.

For en stående fører skal massen anbringes med sit tyngdepunkt 1 000 mm over førerpladsens gulvmidtpunkt.

For en siddende fører skal massen anbringes og centreres med sit tyngdepunkt 250 mm over det sammentrykkede førersæde.

3.4. Truckens placering på prøvningsplanet

Truckens placering på planet skal være den samme under hver prøvning.

Hjulene forhindres i at dreje gennem aktivering af hånd- eller driftsbremserne, som kan fastlåses i stillingen »trukket«. Desuden kan hjulene kiles fast til chasisrammen, men således at akslens bevægelighed i forhold til stellet ikke påvirkes.

Dog kan akslens vippeophæng låses eller blokeres af sikkerhedsgrunde ved prøvningerne i længderetningen, idet vippeakslen anbringes nærmest prøveplanets vippeakse og parallelt hermed.

Det er tilladt at anvende klodser eller kiler mellem hjulene og prøvningsplanet for at forhindre trucken i at glide ud af stilling. Deres højde må ikke overstige de i nedenstående tabel angivne værdier:

 

 ------------------------------------------------------------------- 

  Hjulets ydre diameter (d)  Kilernes/klodsernes maksimale højde 

 ------------------------------------------------------------------- 

    indtil 250 mm             25 mm 

      250 mm               0,1 d 

 ------------------------------------------------------------------- 

3.5. Prøvningslast

Prøvningslasten skal være en masse, der svarer til truckens nominelle lasteevne Q og anbringes i tyngdepunktet G, hvis nominelle position ligger i en standardafstand D fra lastmidtpunktet, målt vandret fra forkanten af gaffelarmenes lodrette del og lodret fra overkanten af dens vandrette del (se figur 1).

Tyngdepunktet G skal ligge i midterplanet mellem mastens stolper, undtagen ved prøvning nr. 7, hvor det skal være fuldstændigt tværforskudt.

Når der findes ekstraløft skal lasten/det lastbærende udstyr være i fuldt hævet stilling.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Såfremt fabrikanten på dataskiltet har angivet andre lastningsmuligheder, skal der gennemføres prøvning med maksimal last og ved dertil svarende højde, samt prøvninger ved den last, der svarer til den maksimale højde.

3.6. Sikkerhedsforanstaltninger

Der skal træffes foranstaltninger til at hindre, at trucken vælter, eller prøvningslasten flytter sig under prøvningerne.

Såfremt der anvendes forankring for at forhindre, at trucken vælter, skal denne være tilstrækkelig smidig og med så stort slæk, at den ikke på nogen måde holder trucken tilbage i det øjeblik, den måtte begynde at vælte.

Med følgende midler kan det forhindres, at prøvningslasten flytter sig:

 • a) lasten fastgøres forsvarligt til det lastbærende udstyr.
 • b) lasten anbringes i nærheden af underlaget ved at ophænge den i et kabel, en kæde eller lignende, således at ophængningspunktet ville falde sammen med prøvningslastens tyngdepunkt G, hvis prøvningslasten var anbragt direkte på gaflen.

4. PRØVNINGSFREMGANGSMÅDE

De sideværts stabilitetsprøvninger gennemføres på den side, hvor trucken har ringest stabilitet.

I nedenstående skemaer er hjulplacering og truckens indstilling kun repræsentativ, og andre indstillingsmuligheder kan anvendes, dersom de generelle principper for truckens placering ved hver prøvning opfyldes.

5. PRØVNINGER PÅ TRUCK MED PÅMONTERET UDSTYR

Truck med påmonteret udstyr skal underkastes de ovenfor beskrevne stabilitetsprøvninger.

Prøvningslasten og dens placering er den, som er specificeret på truckens dataskilt(e), når trucken er påmonteret det pågældende udstyr og anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

De løftehøjder, der kræves til prøvningerne, måles mellem prøvningsplanet (eller støtteføddernes øvre overflade) og underkanten af lasten eller udstyret, idet den mindste af disse dimensioner vælges.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Prøvning nr. 2

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Prøvning nr. 11

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Prøvning nr. 14

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

METODE Nr. 8

STABILITETSPRØVNING FOR TERRÆNGÅENDE TRUCK

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Denne beskrivelse fastlægger basisprøvningerne ved afprøvning af stabiliteten af terrængående truck med nominel kapacitet til og med 10 000 kg og med tiltbar eller ikke-tiltbar mast eller gaffel. Metoden gælder for truck, der er udstyret med en gaffel og/eller andet udstyr.

Den omfatter ikke truck, der er udstyret til at arbejde med ophængte laster, der kan svinge frit.

2. GYLDIGHEDSBETINGELSER

Disse bestemmelser gælder for terrængående truck med fast eller drejeligt chassis, og som kan forsynes med udstyr til korrektion af chassis', masts eller det lastbærende udstyrs hældning.

De prøvninger, der beskrives i det følgende, sikrer, at truck af den specificerede type har en tilstrækkelig stabilitet, når de anvendes korrekt under nedennævnte normale driftsvilkår.

 • a) en truck, som arbejder (kørsel og stabling) på ikke-planeret underlag
 • b) som kører med masten eller gaflen vippet tilbage og med lasten i sænket stilling (kørselsstilling) også på ramper
 • c) som stabler med masten stort set lodret og gaflen stort set vandret
 • d) som arbejder med lasttyngdepunktet tilnærmelsesvis anbragt i truckens midterlængdeplan.

Såfremt driftsvilkårene ikke kan anses for at være normale, skal man ligeledes anvende metode nr. 9, 10 og 11.

3. PRØVNINGSBETINGELSER

3.1. Udstyr og metoder

Truckens stabilitet skal afprøves ved hjælp af et prøvningsplan, som kan vippes om en af dets kanter.

Den truck, der skal afprøves, anbringes på planet med en vandret begyndelsesposition og anbringes successivt i alle stillinger, der er specificeret i nedenstående prøvningsskema.

For hver af truckens stillinger vippes planet langsomt og uden ryk til den hældning, som er angivet i prøvningsskemaet. Trucken anses for at være stabil, hvis den klarer alle prøvninger uden at vælte.

Ved væltningsværdien for prøvningsplanets hældning forstås her den værdi, som ville medføre truckens fuldstændige væltning ved selv den mindste forøgelse.

Under prøvning af sideværtsstabilitet er det acceptabelt, at det ene lasthjul løfter sig fra planet.

3.2. Truckens tilstand

3.2.1. Almindeligt

Prøvningerne udføres med en truck i driftsklar tilstand uden fører og for truck med forbrændingsmotorer påfyldt brændstof, såfremt dette virker negativt på truckens stabilitet: andre driftsmidler skal påfyldes til det korrekte driftsniveau. De lastbærende elementer skal være udstyret med alle sådanne dele og beskyttelsesanordninger, som indgår som standardudstyr, og masten (eller gaflen) skal, såfremt den kan tiltes, anbringes som beskrevet i prøvningsskemaet.

Luftgummihjul skal have det af fabrikanten specificerede dæktryk, og såfremt en ballastning er tilladt, skal denne udføres i overensstemmelse med fabrikantens instrukser.

3.2.2. Kontrol af mastens lodrette stilling

Før prøvning nr. 1 skal mastens lodrette stilling kontrolleres ved hjælp af en lodsnor eller andet egnet udstyr.

Projektionen på det vandrette plan af lastens tyngdepunkt G eller ethvert andet punkt (f.eks. E), der har en fast position i forhold til G, skal være ens ved prøvningsløftehøjden, og ved lasten sænket til normal kørselshøjde.

Afvigelser, der skyldes udbøjninger, skal korrigeres gennem en ændring af mastens tilt inden for de grænser, der er givet ved truckens konstruktion.

Dette punkt gælder ikke for truck, hvis konstruktion ikke muliggør en sådan korrigering.

3.2.3. Løftehøjde ved kørselsprøvning

Ved de prøvninger, der vedrører kørsel, skal gaffelbladets overkant i knækpunktet anbringes 500 mm over kørebanen.

3.2.4. Løftehøjde ved stablingsprøvninger

Ved stablingsprøvninger skal løftehøjden måles mellem prøvningsplanets overflade og gaffelbladets overkant.

3.3. Virkning af førervægten på stabiliteten

Førervægten repræsenteres af en masse på 90 kg, såfremt stabiliteten under prøvningen forringes på grund deraf.

For en stående fører skal massen anbringes med sit tyngdepunkt 1000 mm over førerpladsens gulvmidtpunkt.

For en siddende fører skal massen anbringes og centreres med sit tyngdepunkt 250 mm over det sammentrykkede førersæde.

3.4. Truckens placering på prøvningsplanet

Truckens placering på planet skal være den samme under hver prøvning.

Hjulene forhindres i at dreje gennem aktivering af hånd- eller driftsbremserne, som kan fastlåses i stillingen »trukket«. Desuden kan hjulene kiles fast til chasisrammen, men således at akslens bevægelighed i forhold til stellet ikke påvirkes.

Det er tilladt at anvende klodser eller kiler mellem hjulene og prøvningsplanet for at forhindre trucken i at glide ud af stilling. Deres højde må ikke overstige 0,1 d (d = hjulets ydre diameter).

3.5. Prøvningslast

Prøvningslasten skal være en masse, der svarer til truckens nominelle lasteevne Q og anbringes i tyngdepunktet G, hvis nominelle position ligger i en standardafstand D fra lastmidtpunktet, målt vandret fra forkanten af gaffelarmenes lodrette del og lodret fra overkanten af dens vandrette del (se figur 1).

Tyngdepunktet G (eller det tilsvarende punkt for en ubelastet truck) skal ligge i midterplanet mellem mastens stolper, undtagen hvor hældningskorrektionsudstyr anvendes (prøvning nr. 3).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Såfremt fabrikanten på dataskiltet har angivet andre lastningsmuligheder, skal der gennemføres prøvning med maksimal last og ved dertil svarende højde, samt prøvninger ved den last, der svarer til den maksimale højde.

3.6. Sikkerhedsforanstaltninger

Der skal træffes foranstaltninger til at hindre, at trucken vælter, eller prøvningslasten flytter sig under prøvningerne.

Såfremt der anvendes forankring for at forhindre, at trucken vælter, skal denne være tilstrækkelig smidig og med så stort slæk, at den ikke på nogen måde holder trucken tilbage i det øjeblik, den måtte begynde at vælte.

Med følgende midler kan det forhindres, at prøvningslasten flytter sig:

 • a) lasten fastgøres forsvarligt til det lastbærende udstyr
 • b) lasten anbringes i nærheden af underlaget ved at ophænge den i et kabel, en kæde eller lignende, således at ophængningspunktet ville falde sammen med prøvningslastens tyngdepunkt G, hvis prøvningslasten var anbragt direkte på gaflen.

4. PRØVNINGSFREMGANGSMÅDE

Trucken anbringes som vist i prøvningsskemaet.

De sideværts stabilitetsprøvninger gennemføres på den side, hvor trucken har ringest stabilitet.

Punkt N er midtpunktet for kontaktfladen mellem planet og det forhjul, som er nærmest vippeaksen XY (figur 8 og 9).

Punkt M er den lodrette projektion på planet af skæringspunktet mellem truckens midterlængdeplan AB og bagakslens akse (figur 8 og 9).

Prøvningerne skal gennemføres uden anvendelse af stabilisatorer.

Ved prøvning T 3 kan tværhældningskorrektionsudstyret anvendes til at bringe løftemekanismen så tæt på lodret som muligt på det hældende plan. Ved de andre prøvninger skal løftemekanismen være vinkelret på prøvningsplanet.

5. PRØVNINGER PÅ TRUCK MED PÅMONTERET UDSTYR

Truck med påmonteret udstyr skal underkastes de ovenfor beskrevne stabilitetsprøvninger, undtagen hvis udstyret kan flytte lastens tyngdepunkt uden for truckens midterlængdeplan (se metode nr. 10).

Prøvningslasten og dens placering er den, som er specificeret på truckens dataskilt(e), når trucken er påmonteret det pågældende udstyr og anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

De løftehøjder, der kræves til prøvningerne, måles mellem prøvningsplanet og underkanten af lasten eller udstyret, idet den mindste af disse dimensioner vælges.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

METODE Nr. 9

STABILITETSPRØVNING FOR TRUCK, SOM ARBEJDER MED MASTEN FREMADTILTET ,

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Andre beskrivelser fastlægger basisprøvningerne ved afprøvning af stabiliteten af truck, der arbejder under normale driftsbetingelser. Definitionen af »normale driftsbetingelser« er givet i hver enkelt forskrift.

Denne beskrivelse fastlægger den supplerende prøvning ved atypiske driftsbetingelser, hvor trucken skal arbejde belastet med masten fremadtiltet (se figur 1).

Den omfatter ikke truck, der er udstyret til at arbejde med ophængte laster, der kan svinge frit.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

2. GYLDIGHEDSBETINGELSER

Når en truck anvendes til stabling (opsamle eller afsætte lasten) på en vandret overflade med masten fremadtiltet og lasten løftet, bestemmes en nominel kapacitet hertil. Den stabilitetsprøvning, der beskrives i det følgende, sikrer, at truck af den specificerede type har en tilstrækkelig stabilitet, når de anvendes korrekt inden for ovennævnte bestemte nominelle kapacitetsområde.

3. PRØVNINGSBETINGELSER

3.1. Udstyr og metoder

Truckens stabilitet skal afprøves ved hjælp af et prøvningsplan, som kan vippes om en af dets kanter.

Den truck, der skal afprøves, anbringes på planet med en vandret begyndelsesposition i den indstilling, som er angivet i punkt 4. Planet vippes langsomt og uden ryk til den hældning, som er angivet i den relevante forskrift. Trucken anses for at være stabil, hvis den klarer prøvningen uden at vælte.

Ved væltningsværdien for prøvningsplanets hældning forstås her den værdi, som ville medføre truckens fuldstændige væltning ved selv den mindste forøgelse.

3.2. Truckens tilstand

Prøvningerne udføres med en truck i driftsklar tilstand uden fører og for truck med forbrændingsmotorer påfyldt brændstof, såfremt dette virker negativt på truckens stabilitet: andre driftsmidler skal påfyldes til det korrekte driftsniveau. De lastbærende elementer skal være udstyret med alle sådanne dele og beskyttelsesanordninger, som indgår som standardudstyr.

Eventuelle luftgummihjul skal have det af fabrikanten specificerede dæktryk, og såfremt en ballastning er tilladt, skal denne udføres i overensstemmelse med fabrikantens instrukser.

3.2.1. Løftehøjde ved stablingsprøvninger

Ved stablingsprøvninger skal løftehøjden måles mellem prøvningsplanets overflade og gaffelbladets overkant.

3.3. Virkning af førervægten på stabiliteten

For truck med kørende fører repræsenteres førervægten af en masse på 90 kg, såfremt stabiliteten under prøvningen forringes på grund deraf.

For en stående fører skal massen anbringes med sit tyngdepunkt 1000 mm over førerpladsens gulvmidtpunkt.

For en siddende fører skal massen anbringes og centreres med sit tyngdepunkt 250 mm over det sammentrykkede førersæde.

3.4. Truckens placering på prøvningsplanet

Truckens placering på planet skal være den samme under hele prøvningen.

Hjulene forhindres i at dreje gennem aktivering af hånd- eller driftsbremserne, som kan fastlåses i stillingen »trukket«. Desuden kan hjulene kiles fast til chasisrammen, men således at akslens bevægelighed i forhold til stellet ikke påvirkes.

Det er tilladt at anvende klodser eller kiler mellem hjulene og prøvningsplanet for at forhindre trucken i at glide ud af stilling. Deres højde må ikke overstige de i nedenstående tabel angivne værdier:

 

 ------------------------------------------------------------------- 

  Hjulets ydre diameter (d)  Kilernes/klodsernes maksimale højde 

 ------------------------------------------------------------------- 

    indtil 250 mm             25 mm 

      250 mm               0,1 d 

 ------------------------------------------------------------------- 

3.5. Prøvningslast

Prøvningslasten skal være en masse, der svarer til truckens nominelle lasteevne Q og anbringes i tyngdepunktet G, hvis nominelle position ligger i en standardafstand D fra lastmidtpunktet, målt vandret fra forkanten af gaffelarmenes lodrette del og lodret fra overkanten af dens vandrette del (se figur 2).

Tyngdepunktet G skal ligge i midterplanet mellem mastens stolper.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Såfremt fabrikanten på dataskiltet har angivet andre lastningsmuligheder, skal der gennemføres prøvning med maksimal last og ved dertil svarende højde, samt prøvninger ved den last, der svarer til den maksimale højde.

3.6. Sikkerhedsforanstaltninger

Der skal træffes foranstaltninger til at hindre, at trucken vælter, eller prøvningslasten flytter sig under prøvningerne.

Såfremt der anvendes forankring for at forhindre, at trucken vælter, skal denne være tilstrækkelig smidig og med så stort slæk, at den ikke på nogen måde holder trucken tilbage i det øjeblik, den måtte begynde at vælte.

Med følgende midler kan det forhindres, at prøvningslasten flytter sig:

 • a) lasten fastgøres forsvarligt til det lastbærende udstyr
 • b) lasten anbringes i nærheden af underlaget ved at ophænge den i et kabel, en kæde eller lignende, således at ophængningspunktet ville falde sammen med prøvningslastens tyngdepunkt G, hvis prøvningslasten var anbragt direkte på gaflen.

4. PRØVNINGSFREMGANGSMÅDE

Trucken anbringes på prøvningsplanet som følger:

Som til prøvning nr. 1 i metode nr. 1 for løftetruck med kontravægt.

Som til prøvning nr. 1 i metode nr. 2 for række- og skrævetruck.

Som til prøvning nr. 1 i metode nr. 3 for gaffelstabler og højtløftende platformstabler.

Som til prøvning nr. 1 i metode nr. 5 for sidelæsser (ensidet).

Som til prøvning nr. 1 i metode nr. 6 for to- og flervejstruck.

Som til prøvning nr. 6 (og evt. 8) i metode nr. 7 for højtløftende side- og frontrækketruck.

Som til prøvning nr. 1 i metode nr. 8 for terrængående truck.

Masten skal tiltes så meget fremad, som det konstruktionsmæssigt er muligt, og prøvningslasten skal være maksimalt hævet.

5. PRØVNINGER PÅ TRUCK MED PÅMONTERET UDSTYR

Truck med påmonteret udstyr skal underkastes den ovenfor beskrevne stabilitetsprøvning, undtagen hvis udstyret kan flytte lastens tyngdepunkt uden for truckens midterlængdeplan (se metode nr. 10).

Prøvningslasten og dens placering er den, som er specificeret på truckens dataskilt(e), når trucken er påmonteret det pågældende udstyr og anvendes under de særlige betingelser i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

De løftehøjder, der kræves til prøvningen, måles mellem prøvningsplanet og underkanten af lasten eller udstyret, idet den mindste af disse dimensioner vælges.

METODE Nr. 10

STABILITETSPRØVNING FOR TRUCK, SOM ARBEJDER MED FORUD FASTSAT FORSKYDNING AF LASTEN

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Andre beskrivelser fastlægger basisprøvningerne ved afprøvning af stabiliteten af truck, der arbejder under normale driftsbetingelser. Definitionen af »normale driftsbetingelser« er givet i hver enkelt forskrift.

Denne beskrivelse fastlægger den supplerende prøvning ved atypiske driftsbetingelser, hvor trucken skal arbejde med lastbærende udstyr såsom et sideskift, som kan forskyde lasttyngdepunktet væsentligt i forhold til truckens længdemidterplan (se figur 1).

Den omfatter ikke truck, der er udstyret til at arbejde med ophængte laster, der kan svinge frit.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

2. GYLDIGHEDSBETINGELSER

Når en truck anvendes til stabling (opsamle eller afsætte lasten) på et vandret underlag med lasttyngdepunktet væsentligt forskudt i forhold til truckens længdemidterplan ved hjælp af lasthåndteringsudstyr, såsom et sideskift, som kan positivt forskyde lasten en forudgivet afstand, bestemmes en nominal kapacitet hertil.

Forskydningen er væsentlig, når den er:

 • a) over 100 mm for en truck med nominel kapacitet til og med 6 300 kg
 • b) over 150 mm for en truck med nominel kapacitet.

Den stabilitetsprøvning, der beskrives i det følgende, sikrer, at truck af den specificerede type har en tilstrækkelig stabilitet, når de anvendes korrekt inden for ovennævnte bestemte særlige kapacitetsområde.

3. PRØVNINGSBETINGELSER

3.1. Udstyr og metoder

Truckens stabilitet skal afprøves ved hjælp af et prøvningsplan, som kan vippes om en af dets kanter.

Den truck, der skal afprøves, anbringes på planet med en vandret begyndelsesposition i den indstilling, som er angivet i punkt 4. Planet vippes langsomt og uden ryk til den hældning, som er angivet i den relevante forskrift. Trucken anses for at være stabil, hvis den klarer alle prøvninger uden at vælte.

Ved væltningsværdien for prøvningsplanets hældning forstås her den værdi, som ville medføre truckens fuldstændige væltning ved selv den mindste forøgelse.

Under denne prøvning er det acceptabelt, at det ene lasthjul løfter sig fra planet: det er ligeledes acceptabelt, at den del af truckens stel eller et andet organ kommer i berøring med planet.

3.2. Truckens tilstand

Prøvningerne udføres med en truck i driftsklar tilstand uden fører og for truck med forbrændingsmotorer påfyldt brændstof, såfremt dette virker negativt på truckens stabilitet: andre driftsmidler skal påfyldes til det korrekte driftsniveau. De lastbærende elementer skal være udstyret med alle sådanne dele og beskyttelsesanordninger, som indgår som standardudstyr.

Eventuelle luftgummihjul skal have det af fabrikanten specificerede dæktryk, og såfremt en ballastning er tilladt, skal denne udføres i overensstemmelse med fabrikantens instrukser.

3.3. Virkning af førervægten på stabiliteten

For truck med kørende fører r10præsenteres førervægten af en masse på 90 kg, såfremt stabiliteten under prøvningen forringes på grund deraf.

For en stående fører skal massen anbringes med sit tyngdepunkt 1 000 mm over førerpladsens gulvmidtpunkt.

For en siddende fører skal massen anbringes og centreres med sit tyngdepunkt 250 mm over det sammentrykkede førersæde.

3.4. Truckens placering på prøvningsplanet

Truckens placering på planet skal være den samme under hele prøvningen.

Hjulene forhindres i at dreje gennem aktivering af hånd- eller driftsbremserne, som kan fastlåses i stillingen »trukket«. Desuden kan hjulene kiles fast til chasisrammen, men således at akslens bevægelighed i forhold til stellet ikke påvirkes.

Det er tilladt at anvende klodser eller kiler mellem hjulene og prøvningsplanet for at forhindre trucken i at glide ud af stilling. Deres højde må ikke overstige de i nedenstående tabel angivne værdier:

 

 ------------------------------------------------------------------- 

  Hjulets ydre diameter (d)  Kilernes/klodsernes maksimale højde 

 ------------------------------------------------------------------- 

    indtil 250 mm             25 mm 

      250 mm               0,1 d 

 ------------------------------------------------------------------- 

3.5. Prøvningslast

Prøvningslasten skal være en masse, der svarer til truckens nominelle lasteevne Q og anbringes i tyngdepunktet G, hvis nominelle position ligger i en standardafstand D fra lastmidtpunktet, målt vandret fra forkanten af gaffelarmenes lodrette del og lodret fra overkanten af dens vandrette del (se figur 2).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Såfremt fabrikanten på dataskiltet har angivet andre lastningsmuligheder, skal der gennemføres prøvning med maksimal last og ved dertil svarende højde, samt prøvninger ved den last, der svarer til den maksimale højde.

3.6. Sikkerhedsforanstaltninger

Der skal træffes foranstaltninger til at hindre, at trucken vælter, eller prøvningslasten flytter sig under prøvningerne.

Såfremt der anvendes forankring for at forhindre, at trucken vælter, skal denne være tilstrækkelig smidig og med så stort slæk, at den ikke på nogen måde holder trucken tilbage i det øjeblik, den måtte begynde at vælte.

Med følgende midler kan det forhindres, at prøvningslasten flytter sig:

 • a) lasten fastgøres forsvarligt til det lastbærende udstyr
 • b) lasten anbringes i nærheden af underlaget ved at ophænge den i et kabel, en kæde eller lignende, således at ophængningspunktet ville falde sammen med prøvningslastens tyngdepunkt G, hvis prøvningslasten var anbragt direkte på gaflen.

4. PRØVNINGSFREMGANGSMÅDE

Trucken anbringes på prøvningsplanet som følger:

Som til prøvning nr. 3 i metode nr. 1 for løftetruck med kontravægt.

Som til prøvning nr. 3 i metode nr. 2 for række- og skrævetruck.

Som til prøvning nr. 3 i metode nr. 3 for gaffelstabler og højtløftende platformstabler.

Som til prøvning nr. 8 i metode nr. 6 for to- og flervejstruck.

Som til prøvning nr. 3 i metode nr. 8 for terrængående truck. .

Prøvningen gennemføres på den side, hvor trucken har ringest stabilitet.

Masten skal være sammenskudt og tiltet maksimalt bagud, når det konstruktionsmæssigt er muligt.

Lasten skal være maksimalt hævet (se 3.5).

5. PRØVNINGER PÅ TRUCK MED PÅMONTERET UDSTYR

Truck med påmonteret udstyr skal underkastes den ovenfor beskrevne stabilitetsprøvning.

Prøvningslasten og dens placering er den, som er specificeret på truckens dataskilt(e), når trucken er påmonteret det pågældende udstyr og anvendes under de særlige betingelser i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

De løftehøjder, der kræves til prøvningen, måles mellem prøvningsplanet og underkanten af lasten eller udstyret, idet den mindste af disse dimensioner vælges.

METODE Nr. 11

STABILITETSPRØVNING FOR TRUCK, SOM ARBEJDER MED UBESTEMT FORSKYDNING AF LASTEN

1. FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

Andre beskrivelser fastlægger basisprøvningerne ved afprøvning af stabiliteten af truck, der arbejder under normale driftsbetingelser. Definitionen af »normale driftsbetingelser« er givet i hver enkel forskrift.

Denne beskrivelse fastlægger den supplerende prøvning ved atypiske driftsbetingelser, hvor trucken skal arbejde med lastbærende udstyr såsom et sideskift, som kan forskyde lasttyngdepunktet væsentligt i forhold til truckens længdemidterplan (se figur 1).

Den omfatter ikke truck, der er udstyret til at arbejde med ophængte laster, der kan svinge frit.

Figur 1

Speciel stabling

2. GYLDIGHEDSBETINGELSER

Når en truck anvendes til stabling (opsamle eller afsætte lasten) på et vandret underlag med lasttyngdepunktet væsentligt, men ubestemt forskudt i forhold til truckens længdemidterplan enten på grund af den håndterede last eller på grund af det anvendte håndteringsudstyr bestemmes en nominel kapacitet hertil.

Forskydningen er væsentlig, når den er:

 • a) over 100 mm for en truck med nominel kapacitet til og med 6 300 kg
 • b) over 150 mm for en truck med nominel kapacitet.

Den stabilitetsprøvning, der beskrives i det følgende, sikrer, at truck af den specificerede type har en tilstrækkelig stabilitet, når de anvendes korrekt inden for ovennævnte bestemte særlige kapacitetsområde.

3. PRØVNINGSBETINGELSER

3.1. Udstyr og metoder

Truckens stabilitet skal afprøves ved hjælp af et prøvningsplan, som kan vippes om en af dets kanter.

Den truck, der skal afprøves, anbringes på planet med en vandret begyndelsesposition i den indstilling, som er angivet i punkt 4. Planet vippes langsomt og uden ryk til den hældning, som er angivet i den relevante forskrift. Trucken anses for at være stabil, hvis den klarer prøvninger uden at vælte.

Ved væltningsværdien for prøvningsplanets hældning forstås her den værdi, som ville medføre truckens fuldstændige væltning ved selv den mindste forøgelse.

Under denne prøvning er det acceptabelt, at det ene lasthjul løfter sig fra planet; det er ligeledes acceptabelt, at en del af truckens stel eller et andet organ kommer i berøring med planet.

3.2. Truckens tilstand

Prøvningerne udføres med en truck i driftsklar tilstand uden fører og for truck med forbrændingsmotorer påfyldt brændstof, såfremt dette virker negativt på truckens stabilitet: andre driftsmidler skal påfyldes til det korrekte driftsniveau. De lastbærende elementer skal være udstyret med alle sådanne dele og beskyttelsesanordninger, som indgår som standardudstyr.

Eventuelle luftgummihjul skal have det af fabrikanten specificerede dæktryk, og såfremt en ballastning er tilladt, skal denne udføres i overensstemmelse med fabrikantens instrukser.

3.3. Virkning af førervægten på stabiliteten

For truck med kørende fører repræsenteres førervægten af en masse på 90 kg, såfremt stabiliteten under prøvningen forringes på grund deraf.

For en stående fører skal massen anbringes med sit tyngdepunkt 1000 mm over førerpladsens gulvmidtpunkt.

For en siddende fører skal massen anbringes og centreres med sit tyngdepunkt 250 mm over det sammentrykkede førersæde.

3.4. Truckens placering på prøvningsplanet

Truckens placering på planet skal være den samme under hele prøvningen.

Hjulene forhindres i at dreje gennem aktivering af hånd- eller driftsbremserne, som kan fastlåses i stillingen »trukket«. Desuden kan hjulene kiles fast til chasisrammen, men således at akslens bevægelighed i forhold til stellet ikke påvirkes.

Det er tilladt at anvende klodser eller kiler mellem hjulene og prøvningsplanet for at forhindre trucken i at glide ud af stilling. Deres højde må ikke overstige de i nedenstående tabel angivne værdier:

 

 ------------------------------------------------------------------- 

  Hjulets ydre diameter (d)  Kilernes/klodsernes maksimale højde 

 ------------------------------------------------------------------- 

    indtil 250 mm             25 mm 

      250 mm               0,1 d 

 ------------------------------------------------------------------- 

3.5. Prøvningslast

Prøvningslasten skal være en masse, der svarer til truckens nominelle lastekapacitet Q og anbringes i tyngdepunktet G, hvis nominelle position ligger i en standardafstand D fra lastmidtpunktet, målt vandret fra forkanten af gaffelarmenes lodrette del og lodret fra overkanten af dens vandrette del (se figur 2).

Tyngdepunktet G skal være sideforskudt til en sådan afstand, som det maksimalt påregnes ved konkret anvendelse.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Såfremt fabrikanten på dataskiltet har angivet andre lastningsmuligheder, skal der gennemføres prøvning med maksimal last og ved den dertil svarende højde, samt prøvninger ved den last, der svarer til den maksimale højde, som aftalt mellem parterne.

3.6. Sikkerhedsforanstaltninger

Der skal træffes foranstaltninger til at hindre, at trucken vælter, eller prøvningslasten flytter sig under prøvningerne.

Såfremt der anvendes forankring for at forhindre, at trucken vælter, skal denne være tilstrækkelig smidig og med så stort slæk, at den ikke på nogen måde holder trucken tilbage i det øjeblik, den måtte begynde at vælte.

Med følgende midler kan det forhindres, at prøvningslasten flytter sig:

 • a) lasten fastgøres forsvarligt til det lastbærende udstyr
 • b) lasten anbringes i nærheden af underlaget ved at ophænge den i et kabel, en kæde eller lignende, således at ophængningspunktet ville falde sammen med prøvningslastens tyngdepunkt G, hvis prøvningslasten var anbragt direkte på gaflen.

4. PRØVNINGSFREMGANGSMÅDE

Trucken anbringes på prøvningsplanet som følger:

Som til prøvning nr. 3 i metode nr. 1 for løftetruck med kontravægt.

Som til prøvning nr. 3 i metode nr. 2 for række- og skrævetruck.

Som til prøvning nr. 3 i metode nr. 3 for gaffelstabler og højtløftende platformstabler.

Som til prøvning nr. 8 i metode nr. 6 for to- og flervejstruck.

Som til prøvning nr. 3 i for terrængående truck.

Prøvningen gennemføres på den side, hvor trucken har ringest stabilitet.

Masten skal være sammenskudt og tiltet maksimalt bagud, når det konstruktionsmæssigt er muligt.

Lasten skal være sideforskudt til den afstand, der maksimalt påregnes ved konkret anvendelse (punkt 3.5) og skal være maksimalt hævet.

5. PRØVNINGER PÅ TRUCK MED PÅMONTERET UDSTYR

Truck med påmonteret udstyr skal underkastes den ovenfor beskrevne stabilitetsprøvning.

Prøvningslasten og dens placering er specificeret på truckens dataskilt(e), når trucken er påmonteret det pågældende udstyr og anvendes under de særlige betingelser i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

De løftehøjder, der kræves til prøvningen, måles mellem prøvningsplanet og underkanten af lasten eller udstyret, idet den mindste af disse dimensioner vælges.

METODE Nr. 12

DRIFTSPRØVNING FOR INDUSTRITRUCK

1. FORMÅL

Denne metode angiver de funktionsprøvninger, som påviser, at industritrucken kan opfylde de hver, den er konstrueret til. Prøvningerne omfatter to inspektioner og fire dynamiske prøvninger.

2. INSPEKTION FØR PRØVNING

Hver truck skal kontrolleres for at sikre, at manøvreringsorganer til bevægelse, bremsning og lasthåndtering er afmærkede og fungerer korrekt. Ligeledes kontrolleres funktion af nødsignalapparat, sikkerhedsafbrydere og eventuelt lys.

Det skal kontrolleres, at påskrifter i henhold til forskrifter i kapitel 9.1 i bilag 1 er tilstede på identifikations og kapacitetsplader for truck, batteri (for elektriske truck) og eventuelt udstyr.

3. DYNAMISK PRØVNING

Følgende prøvninger skal gennemføres på hver truck ved følgende last:

Q1 = Maksimal last i nominel centerafstand for last og i nominel løftehøjde i overensstemmelse med angivelserne på kapacitetspladen

Q2 = Maksimal last i nominel centerafstand for lasten og i maksimal løftehøjde i overensstemmelse med angivelserne på kapacitetspladen.

Under gennemførelse af prøvningen skal trucken føres af en person, som følger fabrikantens anvisninger, som disse angives i kapitel 11 i bilag I. Prøvningerne kan gennemføres som angivet herunder eller i det omfang, det er muligt, simuleres ved metoder, som giver i det væsentlige samme resultater.

3.1. Mobilitetsprøvning (kørsel og manøvrering)

Denne prøvning gennemføres ubelastet for traktorer og med last Q 1 for alle andre trucktyper. Følgende fremgangsmåde anvendes:

3.1.1. Prøvningslasten løftes til ca. 300 mm eller til maksimal højde, hvis denne er mindre end 300 mm tiltet eventuelt bagud ved den maksimale højde, som anbefales af fabrikanten ved kørsel.

3.1.2. Kør fremad med lille hastighed, bak og kør derefter igen fremad for at kontrollere, at omstyringsmekanismen fungerer korrekt. Frem og tilbagekørslen skal ske ved den hastighed, som fabrikanten ,anbefaler.

3.1.3. Trucken køres frem og tilbage ved alle hastigheder indtil maksimal hastighed. Det kontrolleres, at gear og driftsbremser fungerer i de to køreretninger.

3.1.4. Der foretages flere drejninger ved kørsel fremad og baglæns og for to- og flervejstruck sideværts med en hastighed svarende til ca. en tredjedel af den maksimale hastighed og med en mindste drejeradius, som angivet af fabrikanten. Det kontrolleres, at drejningen sker på passende måde.

3.1.5. Lasten aflastes på underlaget.

3.2. Stablingsprøvning (gælder ikke for ikke-løftende truck og truck med lille løftehøjde)

Denne prøvning skal gennemføres med lasten Q 2. Lasten læsses ved underlaget og løftes til den maksimale højde og placeres for stablende løftetruck i en stabel eller i en reol. Endelig løftes lasten fri og sænkes til underlaget med maksimal hastighed, idet der stoppes flere gange under sænkningen. Trucken skal herunder fungere fejlfrit.

3.3. Prøvning for maksimal nedtagningshastighed (gælder ikke for ikke-løftende og lavt løftende truck)

Med masten i lodret stilling kontrolleres den maksimale nedtagningshastighed for lasten Q 1 og Q 2. Denne må ikke overstige 0,6 m/ s. Dette findes ved at dividere den samlede nedtagningslængde i meter med den samlede forløbne tid i sekunder.

3.4. Prøvning for hydraulisk læk (hævning og tiltning)

Med masten lodret hæves lasten Q 1 til 2,5 m eller lasten Q2 til den maksimale højde, dersom denne er mindre end 2,50 m.

Efter 10 minutter må lasten ikke være sænket mere end 100 mm, og masten må ikke være fremadtiltet mere end 5 grader . For truck med en fremadtiltning under 5 grader må tiltningshastigheden ikke overstige en halv grad pr. minut. Ved denne prøvning kan trucken forankres for at undgå væltning.

4. INSPEKTION EFTER PRØVNING

Efter disse prøvninger undersøges trucken for at sikre, at den ikke fremviser fejl.

METODE Nr. 13

SYNSFELTSPRØVNING FOR SELVKØRENDE INDUSTRITRUCK - LØFTETRUCK MED KONTRAVÆGT

1. FORMÅL

Denne beskrivelse fastlægger en metode, som gør det muligt at afgøre, om synsfeltet fra løftetruck mkontravægt er tilstrækkelig. Metoden gælder for bevægelse i ubelastet tilstand i gaffelarmens retning

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Denne beskrivelse gælder løftetruck med kontravægt, der opfylder følgende betingelser:

- siddende fører, ikke løftbar, i kørselsretningen

- frontlæsning med mast og ikke forskydelig gaffelarm og uden sideværts bevægelse af masten

- uden sidelæsseranordning eller andet tilbehør

- med en nominel kapacitet til og med 10 000 kg.

3. PRØVNINGSUDSTYR

3.1. Belysningsudstyr. Dette omfatter en vandret række af ni lamper (f.eks. halogen, 55 watt) og afstand mellem akserne 37,5 mm. Lamperne monteres symmetrisk om en linje vinkelret på bevægelsesretningen og i en højde på 650 mm over og 20 mm foran sædereferencepunktet (se figur 4). Alle lamper skal kunne slukkes undtagen de to, som er anbragt 37,5 mm på hver side af sædereferencepunktet. Lamperne skal ligeledes kunne bevæges vandret indtil 170 mm foran sædereferencepunktet. En sort skærm er anbragt bag lampeopstillingen med henblik på at få så klart afgrænsede skygger som muligt på prøvningsoverfladen (se figur 1).

3.2. Prøvningsoverflade. Plan lodret overflade, lys farvet, opdelt i kvadrater med 100 mm sidelængde, strækkende sig fra gulvniveau indtil 650 mm over truckens sædereferencepunkt og med en bredde svarende til truckens plus 3 m (se figur 2).

4. FORSØGSOPSTILLING

Forsøget skal udføres på en overflade, som i det væsentlige er vandret. Masten skal være så godt som lodret, og for hver truck skal gaffelarmens lastbærende overflade være 100 til 300 mm over gulvniveau: fabrikanten angiver den højde,-ved hvilken prøvningerne gennemføres. Denne højde skal gælde for alle prøvninger og angives i prøvningsrapporten. Gaffelarmen har en længde på 1 200 mm og anbringes symmetrisk på truckens slæde med en samlet udvendig indbyrdes afstand så tæt på 800 mm som mulig for truck med en nominel kapacitet under 5 000 kg og 1 100 mm for truck med en kapacitet mellem 5 000 kg og 10 000 kg. Sæde og manøvreringsorganer skal, dersom de kan indstilles, placeres i kørselsretningen og så tæt som muligt til deres nulindstilling. Prøvningsoverfladen skal være anbragt 4 m fra slædens overflade, vinkelret på truckens længdeakse og symmetrisk i forhold til denne akse. Prøvningslokalet skal være tilstrækkeligt mørkt til at kunne skelne skygger (se figur 3).

5. PRØVNINGSMETODE

5.1. Prøvningsfremgangsmåde. Med kun to lamper tændte (se punkt 3. 1) observeres prøvningsoverfladen svarende til truckens bredde plus 500 mm til hver side og højde til 350 mm over sædets referencepunkt.

5.2. Med de ni lamper tændte:

5.2.1. observeres hele prøvningsoverfladen

5.2.2. observeres gaffelarmens lastbærende overflader. Lamperne kan placeres indtil 170 mm foran sædets referencepunkt (se figur 1).

5.3. For tre afprøvninger registreres mørke skyggezoner f.eks. skriftligt, tegnet eller fotografisk. En mørk skyggezone er en sådan, som ikke modtager direkte lys fra nogen af lamperne. Alle andre zoner defineres som værende belyste.

6. FORTOLKNING AF RESULTATERNE

Synligheden er tilstrækkelig, når alle nedenstående betingelser er fuldstændig opfyldt:

6.1. For den i punkt 5.1 nævnte prøvning og i den zone, som er beliggende mellem de tilgrænsende mørke skygger fra mastens lodrette elementer og tilbehør (f.eks. skruemekanismer og kæder),

6.1.1. må den mørke skygge kun udgøre højst 50%

6.1.2. må der mellem vandrette linjer 150 mm under og 350 mm over sædets referencepunkt ikke være mørk skygge, som forener de mørke skygger, som skyldes mastens lodrette elementer og tilbehør.

6.2. For den i punkt 5.2.1 beskrevne prøvning må der ikke være mere end 80% mørk skygge over enhver 500 mm x 500 mm-overflade. Belyste zoner på mindre end 50 mm vandret bredde, anses som mørke skygger.

6.3. For den i punkt 5.2.2 beskrevne prøvning er det tilstrækkeligt, at det for den forreste halvdel af en gaffelarm gælder, at 25 % af den lastbærende del er belyst.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

+++FIGUR++

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bestemmelse af sædets referencepunkt

(Reference ISO 5353 1978)

(Dimensioner i mm)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

(* 1) EFT nr. L 384 af 31. 12. 1986, s. 12.

(* 2) EFT nr. L 300 af 19. 11. 1984, s. 72.

(* 3) For nærmere enkeltheder om definitioner og sikkerhedsregler se bilag 1, kapitel 10: særlige bestemmelser.

(* 4) V0 = den maksimale hastighed i km/h, som trucken kan nå uden for transportgange (den kan reduceres automatisk fra V = truckens maksimale hastighed i transportgange).

(* 5) F = retardationen ved trækstang udøvet af bremserne eller trækkraft udtrykt i procent af truckens bruttomasse med eller uden last.

(* 6) For nærmere definitioner og sikkerhedsregler se bilag 1, kapitel 10: særlige bestemmelser.

(* 7) V0 = den maksimale hastighed i km/h eller miles/h, som trucken kan nå uden for transportgange (den kan reduceres automatisk fra V = truckens maksimale hastighed i transportgange).

(* 8) F = retardationen ved trækstang udøvet af bremserne eller trækkraft udtrykt i procent af truckens bruttomasse med eller uden last. Når mast eller gaffel kan trækkes frem og tilbage, anvendes F-værdien for den tilbagetrukne stilling.