Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om EF-direktiv om førerværn på visse typer bygge- og anlægsmateriel med henblik på beskyttelse ved væltning og/eller stejling (ROPS)


I medfør af § 46, § 74, stk. 2 og § 84 samt efter bemyndigelse i henhold til § 73 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr.

646 af 18. december 1985 som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987, samt under henvisning til Rådets direktiv 84/532/EØF om fælles bestemmelser for entreprenørmateriel, jf. bekendtgørelse nr. 126 af 17. marts 1986, og Rådets direktiv 86/295/EØF om indbyrdes

tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerværn på visse

typer bygge- og anlægsmateriel med henblik på beskyttelse ved

væltning og/eller stejling (ROPS), der er optaget som bilag til

denne bekendtgørelse, fastsættes:

§ 1. Bygge- og anlægsmateriel, der er omfattet af direktiv 86/295/EØF, jf. dettes art. 1, må kun markedsføres, hvis det er forsynet med et passende førerværn til beskyttelse ved væltning og stejling, og dette førerværn opfylder direktivets bestemmelser (EØF-førerværn), jf. art. 2 og 3.

§ 2. Hvert EØF-førerværn skal være ledsaget af en EØF-typeattest og forsynet med EØF-mærke og etiket, som fastsat i direktivets art. 4.

§ 3. Fabrikanten af EØF-førerværn eller dennes i Fællesskabet etablerede befuldmægtigede skal sørge for, at der i forbindelse med produktionen træffes foranstaltninger, som angivet i direktivets art. 5.

§ 4. Afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter arbejdsmiljølovens § 81.

§ 5. Med bøde eller hæfte straffes den, der

 • 1) overtræder §§ 1-3-3, eller
 • 2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. maj 1990.

Direktoratet for Arbejdstilsynet, den 26. januar 1990

Erik Andersen

/ Kaj Pedersen

BILAG

RÅDETS DIREKTIV af 26. maj 1986 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om førerværn på visse typer bygge- og anlægsmateriel med henblik på beskyttelse ved væltning og/eller stejling (ROPS)

 • (86/295/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR-

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (* 1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (* 2),

under henvisning til udtalelse fra Det økonomiske og sociale Udvalg (* 3), og

ud fra følgende betragtninger:

I nogle medlemsstater er udformning, konstruktion og afprøvning af førerværn på visse typer bygge- og anlægsmateriel med henblik på beskyttelse ved væltning og/eller stejling underlagt nationale krav om, at denne type materiel er forsynet med førerværn: denne situation kan skabe hindringer for samhandelen i Fællesskabet: formålet med disse bestemmelser er at beskytte føreren: disse bestemmelser bør derfor tilnærmes indbyrdes:

ved Rådets direktiv 84/532/EØF af 17. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om fælles bestemmelser for entreprenørmateriel (* 4) er der fastlagt en række fælles fremgangsmåder - navnlig EØF-typegodkendelse, EØF-typeafprøvning og EØF-fabrikanterklæring - for markedsføring og ibrugtagning af disse typer bygge- og anlægsmateriel: der bør derfor fastlægges en fremgangsmåde for EØF-typeafprøvning knyttet til fremgangsmåden for EØF-efterprøvning for så vidt angår førerværn på visse typer bygge og anlægsmateriel med henblik på beskyttelse ved væltning og/eller stejling:

nærværende direktiv er et særdirektiv i medfør af artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 84/532/EØF,:

afprøvning på prøvelaboratorium, krav til ydeevne samt grænseområdet for deformation af førerværn er fastsat ved ISO-standarder: der skal derfor henvises til disse gældende standarder:

den tekniske udvikling nødvendiggør en hurtig tilpasning af de tekniske forskrifter: sådanne tilpasninger af dette direktiv bør ske efter fremgangsmåden i artikel 24 i direktiv 84/532/EØF

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Dette direktiv gælder for førerværn på bygge- og anlægsmateriel, der er nævnt i nr. 2.1 i ISO 3471, anden udgave, af 15. september 1980, herefter benævnt ISO 3471/ 2, med henblik på beskyttelse ved væltning og/eller stejling (ROPS).

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til, at det i artikel 1 omhandlede bygge- og anlægsmateriel kun markedsføres, såfremt det er forsynet med et passende førerværn til beskyttelse ved væltning og/eller stejling, og dette er i overensstemmelse med dette direktiv og med den type førerværn, der er godkendt ved EØF-typeafprøvning i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 84/532/ EØF. Sådanne førerværn benævnes herefter EØF-førerværn.

Artikel 3

1. De i artikel 9 i direktiv 84/532/EØF omhandlede godkendte organer udsteder kun EØF-typeafprøvningsattest, såfremt typen af førerværn til beskyttelse ved væltning og/eller stejling er i overensstemmelse med forskrifterne i bilag I til nærværende direktiv.

Prøverne i forbindelse med EØF-typeafprøvningen kan udføres i fabrikantens laboratorium under det godkendte organs kontrol.

2. Anmodning om EØF-typeafprøvning af et EØF-førerværn skal være ledsaget af en beskrivelse efter modellen i bilag II til dette direktiv.

3. For hver type EØF-førerværn, som har været underkastet de afprøvninger og undersøgelser, der er beskrevet i bilag I til dette direktiv, udarbejder det godkendte organ en prøverapport efter modellen i bilag III til dette direktiv og udsteder EØF-typeafprøvningsattest efter modellen i bilag V til dette direktiv, uanset direktiv 84/532/EØF.

4. Uanset bestemmelserne i nr. 4.2 i bilag I til direktiv 84/532/EØF må kun medlemsstaterne og Kommissionen modtage del A i den prøverapport, hvoraf en model er vist i bilag III til dette direktiv, samt om ønsket tillige del B (tekniske oplysninger).

Det godkendte organ, der har udstedt E ØF-typeafprøvningsattesten, fremsender denne på begrundet anmodning af en medlemsstat eller af Kommissionen.

Artikel 4

1. Hvert EØF-førerværn ledsages af en typeattest i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i direktiv 84/532/ EØF.

2. Fabrikanten anbringer EØF-mærket, hvoraf en model er vist i bilag IV til dette direktiv, synligt og på en uudslettelig og holdbar måde på EØF-førerværnet og forsyner dette med en etiket i overensstemmelse med nr. 9 i ISO 3471/2.

Artikel 5

1. Når en fabrikant eller hans i Fællesskabet etablerede befuldmægtigede ønsker at påbegynde produktionen af EØF-førerværn, for hvilke der er udstedt EØF-typeafprøvningsattest,

 • a) underretter han straks det godkendte organ, som har udstedt EØF-typeafprøvningsattesten, om- produktionssteder og/eller oplagringssteder inden for Fællesskabet,- begyndelsesdatoen for produktionen og/eller for indførselen:
 • b) giver han med henblik på kontrol de godkendte organers befuldmægtigede adgang til de pågældende produktions- eller oplagringssteder og giver dem alle de for kontrollen nødvendige oplysninger:
 • c) stiller han inden for en passende frist på anmodning af det godkendte organ en af dette selv udvalgt prøve til rådighed til kontrolformål.

2. Indehaveren af et EØF-mærke foranstalter en produktionskontrol, således at han løbende og på tilfredsstillende måde kan efterprøve, om de ved produktionen af EØF-førerværn anvendte materialer samt fremstillingskvaliteten er i overensstemmelse med den afprøvede type.

Artikel 6

1. Hvert af de godkendte organer kontrollerer ved stikprøver, eventuelt efter anvisning fra den medlemsstat, der har autoriseret dem, om de fremstillede EØF-førerværn er i overensstemmelse med den type, for hvilken de har udstedt E ØF-typeafprøvningsattest.

Denne kontrol skal gøre det muligt for det godkendte organ at fastslå, om fabrikanten faktisk gennemfører den i artikel 5, stk. 2, omhandlede efterprøvning af overensstemmelsen.

Derudover kan det godkendte organ forlange en af det selv udvalgt prøve til kontrolformål. En fornyet afprøvning i henhold til bilag I, som medfører ødelæggelse af EØF-førerværnet og eventuelt af chassiset, gennemføres kun, såfremt der er begrundet formodning om, at førerværnet ikke opfylder kravene til den godkendte type.

2. Hvis produktionsstedet er beliggende i en anden medlemsstat end det godkendte organ, der har udstedt EØF-typeafprøvningsattesten, kan dette organ samarbejde med det godkendte organ i den medlemsstat, hvor ovennævnte kontrol skal finde sted.

Det samme gælder for oplagringsstederne.

3. Hvert godkendt organ kan under eget ansvar befuldmægtige et eller flere prøvelaboratorier til at foretage kontrol eller afprøvninger.

Artikel 7

1. Såfremt den i artikel 6 omhandlede kontrol viser, at et EØF-førerværn ikke er i overensstemmelse med den type, for hvilken der er udstedt EØF-typeafprøvningsattest, eller at forskrifterne i dette direktiv ikke alle er overholdt, skal det godkendte organ træffe en af følgende foranstaltninger over for indehaveren af EØF-mærket:

 • a) påbud om inden for en bestemt frist at bringe de konstaterede overtrædelser til ophør:
 • b) påbud som under litra a), men suppleret med hyppigere kontrol:
 • c) midlertidig inddragelse af EØF-typeafprøvningsattesten:
 • d) tilbagekaldelse af EØF-typeafprøvningsattesten.

Disse foranstaltninger kan kun træffes af det godkendte organ, der har udstedt EØF-typeafprøvningsattesten.

2. De to førstnævnte foranstaltninger træffes, såfremt uoverensstemmelserne ikke berører den generelle udformning af EØF-førerværnet, eller de konstaterede overtrædelser er ubetydelige og i hvert fald ikke berører sikkerheden.

En af de to sidstnævnte foranstaltninger træffes, såfremt de konstaterede uoverensstemmelser eller overtrædelser er betydelige, og under alle omstændigheder såfremt de berører sikkerheden.

3. De øvrige godkendte organer og medlemsstaterne underrettes straks om midlertidig inddragelse eller tilbagekaldelse af en EØF-typeafprøvningsattest.

Artikel 8

Medlemsstaterne må ikke af grunde, der vedrører dette direktivs krav, nægte tilladelse til, forbyde eller begrænse markedsføring, ibrugtagning eller anvendelse af det i artikel 1 omhandlede bygge- og anlægsmateriel, hvis det er forsynet med passende EØF-førerværn.

Artikel 9

1. De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bilagene til dette direktiv til den tekniske udvikling, vedtages efter fremgangsmåden i artikel 24 i direktiv 84/532/EØF. 2. Den i artikel 21 i direktiv 84/532/EØF fastsatte fremgangsmåde finder ikke anvendelse.

Artikel 10

Uanset bestemmelserne i dette direktiv kan medlemsstaterne - under overholdelse af traktaten - dog stille de krav, som de anser for nødvendige for at sikre beskyttelsen af arbejdstagerne ved anvendelsen af det omhandlede materiel, for så vidt dette ikke herved ændres i forhold til direktivets specifikationer.

Artikel 11

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden 36 måneder efter dette direktivs meddelelse (* 5) de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet, og underretter straks Kommissionen herom.

De iværksætter disse bestemmelser 48 måneder efter meddelelsen af direktivet.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 12

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 1986.

På Rådets vegne

G. BRAKS

Formand (* 1)(* 2)(* 3)(* 4)(* 5)

BILAG I

1. EØF-førerværn skal med hensyn til afprøvninger på prøvelaboratorium og krav til ydeevne være i overensstemmelse med den internationale standard ISO 3471, anden udgave af 15. september 1980, idet grænseområdet for deformation af førerværnet skal svare til international standard ISO 3164, anden udgave af 1. november 1979, som ændret ved ændring nr. 1 af 1. december 1980.

2. Bestemmelserne i nr. 7.5.2.7 i ISO 3471, anden udgave af 15. september 1980, anses for opfyldt, såfremt belastningshastigheden i angrebspunktet for kraften F (f. eks. den hydrauliske skruemekanismes hastighed) ikke overstiger følgende værdier:

 

 ----------------------------------------------------------------- 

 Bygge- og anlægsmateriellets masse (m)    Belastingshastighed 

        kg                  mm/s 

 ----------------------------------------------------------------- 

 m mindre eller lig 20 000               3 

 m større end 20 000 mindre eller lig 40 000      2 

 m større end 40 000                  1 

 ----------------------------------------------------------------- 

3. De standarder, der henvises til i ISO 3471/2 er:

- ISO 3164, anden udgave af 1. november 1979, som ændret ved

ændring nr. 1 af 1. december 1980,

- ISO 3449, tredje udgave af 15. april 1984,

- ISO 6165, 1978 udgave,

- ISO 898/1, 1978 udgave,

- ISO 898/2, 1980 udgave.

BILAG II

MODEL AF BESKRIVELSE TIL BRUG VED EØF-TYPEAFPRØVNING AF FØRERVÆRN PÅ BYGGE- OG ANLÆGSMATERIEL MED HENBLIK PÅ BESKYTTELSE VED VÆLTNING OG/ ELLER STEJLING (ROPS)

 

 1.   Materiel 

 1.1.  Fabrikantens navn og adresse: ............................. 

     ........................................................... 

 1.2.  Navn og adresse på fabrikantens eventuelle befuldmægtigede: 

     ........................................................... 

 1.3.  Model: ................................................... 

 1.4.  Fabriks- eller handelsmærke: .............................. 

 1.5.  Type: ..................................................... 

 1.6.  Masse: ......... kg (maks. masse med førerværn, almindeligt 

     arbejdsudstyr og fyldtetanke, men uden fører, nyttelast 

     eller evt. tilkoblet, trukket udstyr). 

 1.7.  Førerværnets forankring til materiellet: aftageligt/ikke- 

     aftageligt (* 1) 

 2.   Førerværn til beskyttelse ved væltning og/ eller stejling 

     (medmindre det er fremstillet af fabrikanten af 

     materiellet) 

 2.1.  Fabrikantens navn og adresse: ............................. 

     ........................................................... 

 2.2.  Navn og adresse på fabrikantens eventuelle befuldmægtigede: 

     ........................................................... 

 2.3.  Fabriks- eller handelsmærke: .............................. 

 2.4.  Type: ..................................................... 

 3.   Andet bygge- og anlægsmateriel, På hvilket førerværnet kan 

     monteres 

 3.1.  Fabrikantens navn og adresse: ............................. 

     ........................................................... 

 3.2.  Navn og adresse på fabrikantens eventuelle befuldmægtigede: 

     ........................................................... 

 3.3.  Model: .................................................... 

 3.4.  Fabriks- eller handelsmærke: .............................. 

 3.5.  Type: ..................................................... 

 3.6.  Masse: ........... kg (maks. masse med førerværn, 

     almindeligt arbejdsudstyr og fyldtetanke, men uden fører, 

     nyttelast eller evt. tilkoblet, trukket udstyr) 

 3.7.  Førerværnets forankring til materiellet: aftageligt/ikke- 

     aftageligt (* 1) 

(* 1) Det ikke gældende overstreges.

BILAG III

MODEL AF PRØVERAPPORT FOR FØRERVÆRN PÅ BYGGE- OG ANLÆGSMATERIEL MED HENBLIK PÅ BESKYTTELSE VED VÆLTNING OG/ELLER STEJLING (ROPS)

 

 Prøverapport nr. ................ 

 Det godkendte organs navn og adresse: ............................. 

 ................................................................... 

 Prøvelaboratoriets navn og adresse: ............................... 

 ................................................................... 

 Prøvelederens navn: ............................................... 

 DEL A 

 1.    Beskrivelse af samlingen ROPS-chassis 

 1.1.   Bygge- og anlægsmateriel, hvis chassis er anvendt ved 

      afprøvningen 

 1.1.1.  Fabrikantens navn og adresse og eventuelt navn og 

 adresse pÐ dennes befuldm¡gtigede: ......................é 

      ......................................................... 

 1.1.2.  Model: .................................................. 

 1.1.3.  Fabriks- eller handelsmærke og type: .................... 

 1.1.4.  Evt. serienummer: ....................................... 

 1.1.5.  Chassisnummer: .......................................... 

 1.2.   Førerværn til beskyttelse ved væltning og/eller stejling 

 1.2.1.  Fabrikantens navn og adresse og eventuelt navn og 

      adresse på dennes befuldmægtigede: ...................... 

      ......................................................... 

 1.2.2.  Fabriks- eller handelsmærke og type: .................... 

 1.2.3.  Evt. serienummer: ....................................... 

 1.2.4.  Førerværnets nummer: .................................... 

 2.    Fabrikantens oplysninger 

 2.1.   Materiellets masse: ........ kg (masse med førerværn til 

      beskyttelse ved væltning og/eller stejling, almindeligt 

      arbejdsudstyr, fyldte tanke, men uden fører, nyttelast 

      eller tilkoblet, ,trukket udstyr). 

 2.2.   Angivelse af grænseområdet for deformation DLV ifølge 

      tegning nr.: ............... (tegning i målestokforhold 

      1:10 vedlagt prøverapporten. Førerværnet til beskyttelse 

      ved væltning og/ eller stejling og dets omgivende dele 

      set forfra og fra siden, korrekt placering af sædet og 

      grænseområdet for deformation DLV. Angivelse af 

      førerværnets hovedmål). 

 3.    Mindstekrav til ydeevne 

 3.1.   Kraft F ........................ N for sidebelastning 

 3.2.   Optaget energi U ............... J for sidebelastning 

 3.3.   Belastning M ................... kg for lodret belastning 

 4.    Attestation 

 4.1.   Ved afprøvningen er mindstekravene til ydeevne i henhold 

      til ISO 3471, 2. udgave af 15. september 1980, 

      konstateret opfyldt for bygge- og anlægsmateriel med 

      masse på ........................ kg. 

 4.2.   Dato for afprøvningen: .................................. 

 DEL B 

 1.    Måleudstyr 

 1.1.   Specifikation af det anvendte måleudstyr: ............... 

 1.2.   Det anvendte måleudstyrs nøjagtighed i henhold til ISO 

      3471, anden udgave af 15. september 1980: ............... 

      ......................................................... 

 2.    Fotografier 

 (prøveanordningen set forfra eller bagfra samt fra 

 belastningssiden) 

 2.1.   Før sidebelastningen 

 2.2.   Under eller lige før den maksimale sidebelastning 

 2.3.   For den lodrette belastning 

 2.4.   Under eller lige før den maksimale lodrette belastning 

 3.    Prøveresultater 

 3.1.   Sidebelastning 

 3.1.1.  Maksimalt påførte kraft, efter at energioptagelsen er 

      opnået eller overskredet, uden at nogen del af 

      førerværnet (ROpS) eller det simulerede jordplan er 

      trængt ind i grænseområdet for deformation DLV: ....... N 

 3.1.2.  Optaget energi, uden at nogen del af førerværnet (ROPS) 

      eller det simulerede jordplan er trængt ind i 

      grænseområdet for deformation DLV: .............. J 

 3.2.   Lodret belastning 

      Maksimalt påførte masse, uden at nogen del af 

      førerværnet (ROPS) eller det simulerede jordplan er 

      trængt ind i grænseområdet for deformation DLV: ...... kg 

 3.3.   Materialetemperatur 

 3.3.1.  Førerværnet og chassis'et havde ved afprøvningen en 

      temperatur på .............. grader C, eller 

      stålkomponenterne i førerværnet gav følgende 

      Charpy-V-notch slagstyrker ifølge EURONORM 45 - 63 med 

      ................ J ved - 30 grader C for det ......... x 

      .............. mm prøvelegeme 

 3.3.2.  Styrkeklasse for de anvendte skruer og møtrikker: 

      skruer: ................................................. 

      møtrikker: .............................................. 

 3.4.   Kraft-deformationskurve 

      Kraft-deformationskurve i overensstemmelse med ISO 3471, 

      anden udgave af 15. september 1980, vedlægges. 

      ......................., den ............................ 

       (Udfærdiget i) 

                  ................................ 

                      (Underskrift) 

BILAG IV

EØF-OVERENSSTEMMELSESMÆRKE

Det i artikel 4, stk. 2, i dette direktiv omhandlede EØF-mærke består af et stiliseret epsilon omgivet af en sekskant, som indeholder:

- i den øverste del, et tal, svarende til det løbenummer, der efter vedtagelse er tildelt særdirektivet, samt kendingsbogstav(er) for den stat, som har meddelt godkendelsen (B for Belgien, D for Forbundsrepublikken Tyskland, DK for Danmark, EL for Grækenland, E for Spanien, F for Frankrig, I for Italien, IRL for Irland, L for Luxembourg, NL for Nederlandene, P for Portugal, UK for Det forenede Kongerige) samt de sidste to cifre i årstallet for EøF-typeafprøvningsattestens udstedelse: det løbenummer, der tildeles det særdirektiv, som EØF-typeafprøvningsattesten henviser til, fastsættes af Rådet ved vedtagelsen af dette direktiv,:

- i den underste del EØF-typeafprøvningsattestens kendingsnummer.

Et eksempel på dette mærke er vist herunder:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 

           EØF-typeafprøvningsattest udstedt af et 

           godkendt organ i Forbundsrepublikken Tyskland 

           i året 1979 i henhold til dette direktiv. 

           Kendingsnummer for EØF-typeafprøvningsattesten. 

Diameteren af mærkets omskrevne cirkel skal være mindst 20 mm.

Overensstemmelsesmærket skal anbringes på et sted umiddelbart ved siden af eller på typeskiltet.

For en kombination af førerværn til beskyttelse ved væltning og/eller stejling og førerværn til beskyttelse mod nedfaldende genstande (ROPS og FOPS) skal begge de respektive overensstemmelsesmærker anbringes umiddelbart ved siden af hinanden.

BILAG V

MODEL AF EØF-TYPEAFPRØVNINGSATTEST FOR FØRERVÆRN TIL BESKYTTELSE VED VÆLTNING OG/ELLER STEJLING

 

 Navn på det godkendte organ: ...................................... 

 Oplysningsskema vedrørende typeafprøvning med hensyn til den 

 harmoniserede forskrift: .......................................... 

 Typeafprøvningsnummer: .................... 

 1.  Fabrikatets eller handelsvarens art, mærke og type: ........ 

 2.  Navn og adresse på fabrikanten: ............................ 

    ............................................................ 

 3.  Navn og adresse på indehaveren af attesten: ................ 

    ............................................................ 

 4.  Forelagt til typeafprøvning den: ........................... 

 5.  I forbindelse med følgende harmoniserede forskrift: ........ 

 6.  Prøvelaboratorium: ......................................... 

    ............................................................ 

 7.  Laboratorierapportens dato og nummer: ...................... 

 8.  Dato for typeafprøvning: ................................... 

 9.  Til denne attest er vedlagt følgende aktstykker, der er 

    mærket med ovenanførte typeafprøvningsnummer: .............. 

    ............................................................ 

 10.  Type og nummer på det chassis, på hvilket afprøvningen er 

    foretaget: ................................................. 

    ............................................................ 

 11.  Den afprøvede maskines masse: .............................. 

    ............................................................ 

 12.  Eventuelle supplerende bemærkninger: ....................... 

    ............................................................ 

    ............................................................ 

    ............................................................ 

    ............................................................ 

    ..........................., den............................ 

       (Udfærdiget i) 

                   ............................... 

                       (Underskrift) 

Officielle noter

(* 1) EFT nr.C 104 af 28.4.1980,s.29.

(* 2) EFT nr. C 197 af 4. 8. 1980,s. 66.

(* 3) EFT nr. C 205 af 11. 8. 1980, s. 27.

(* 4) EFT nr. L 300 af 19. 11. 1984, s. 111.

(* 5) Dette direktiv er meddelt medlemsstaterne den 30. maj 1986.

Ophæves pr. 01/07/1995