Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forbud mod anvendelse af visse klæbemidler ved bygningsarbejde på midlertidig arbejdsplads. (* 1)


I medfør af § 29, stk. 1, og i lov om almindelig arbejdsrbeskyttelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 297 af 4. juli 1968, som ændret ved lov nr. 216 af 19. maj 1971 og lov nr. 153 af 31. marts 1973, fastsættes:

§ 1. Ved klæbearbejde, der udføres på midlertidig arbejdsplads i forbindelse med opførelse, forandring, reparation og vedligeholdelse af bygninger, er det forbudt:

  • a) at anvende grundings- og klæbemidler samt fortyndingsmidler hertil, der indeholder mere end 5 vægtprocent af de sundhedsfarlige, organiske opløsningsmidler, der er optaget på liste III A og B i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 305 af 9. oktober 1961 om fremstilling, udlevering og opbevaring af gifte og sundhedsfarlige stoffer; såfremt benzen (benzol) indgår i de nævnte midler, er det største tilladte indhold dog 2 vægtprocent, og
  • b) at anvende grundings- og klæbemidler samt fortyndingsmidler hertil, der har flammepunkt under 21 grader C (brandfarlige væsker af klasse I), jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 393 af 20. august 1971 om oplagring og transport af brandfarlige væsker.

§ 2. Forbudet gælder dog ikke:

  • a) klæbearbejde ved klæbning af plastprofiler (trappeforkanter, fodlister m.v.), når der på arbejdsstedet i åbnet emballage kun forefindes de limmængder, der er strengt nødvendige til arbejdets udførelse, dog højst 1 liter,
  • b) klæbearbejde ved opsætning af plastlaminater og keramiske vægfliser m.v., når der til klæbningen anvendes pastalim med lavt indhold af organiske opløsningsmidler, samt
  • c) de klæbearbejder, der er nævnt i § 1, når det ved udtalelser fra uvildige sagkyndige er dokumenteret, at det af tekniske grunde ikke er muligt at udføre arbejdet ved anvendelse af grundings- og klæbemidler af ufarlig type, og når direktøren for arbejdstilsynet derhos i hvert enkelt tilfælde har tilladt arbejdets udførelse og fastsat, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes i denne forbindelse.

§ 3. Beholdninger af grundings- og klæbemidler samt fortyndingsmidler hertil, som indeholder sundhedsfarlige, organiske opløsningsmidler, jfr. § 1, eller som er brandfarlige væsker af klasse I, må ikke forefindes på de i § 1, stk. 1, nævnte midlertidige arbejdspladser, bortset fra de i § 2 nævnte tilfælde.

§ 4. Direktørens afgørelser kan indbringes for arbejdsministeren inden for 4 uger, efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 5. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes efter lov om almindelig arbejderbeskyttelse, § 71, med bøde.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1974.

Arbejdsministeriet, den 8 februar 1974.

Joh. Philipsen.

/H. Winther.

Bilag

(jfr. § 1).

I indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 305 af 9. oktober om fremstilling, udlevering og opbevaring af gifte og sundhedsfarlige stoffer § 12, jfr. § 10, er det fastsat, at de på liste III A og B anførte stoffer skal udleveres og opbevares i emballager, der bl.a. er forsynet med en etikette med en af følgende påskrifter:

1. Indeholder opløsningsmiddel af klasse A' samt »Forsigtig - Farlig at indånde. Sørg for kraftig ventilation«.

2. Indeholder opløsningsmiddel af klasse B' samt »Forsigtig - Farlig«.

I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 393 af 20. august 1971 om oplagring og transport af farlige væsker § 27 er der fastsat, at Statens brandinspektion udsender »Tekniske forskrifter for oplagring og transport af brandfarlige væsker«; i disse er det i punkt 2. 1. 2. e. fastsat, at emballagen skal være forsynet med tydelig påskrift:

BRANDFARLIG.

Redaktionel note
  • (* 1) Opretholdt ved ikraftholdelsesbekendtgørelsen