Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om fødevarer m.v. (fødevareloven)

 

I medfør af § 81, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.v. fastsættes:

§ 1. Lovens § 53, § 56, stk. 2 og stk. 5-7, § 58, stk. 1, §§ 62 og 64-65, § 66, stk. 1, §§ 67, 69 og 73-75, § 78, stk. 1, nr. 6-8, og stk. 2-4, og § 79 træder i kraft den 1. juli 1999.

Stk. 2. Samtidig ophæves § 19 a, i lov nr. 310 af 6. juni 1973 om levnedsmidler.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1999.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 9. juni 1999

Henrik Dam Kristensen

/Lars Qvistgaard