Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om arbejdsgivernes bidrag til Lønmodtagernes Garantifond (Opkrævning på grundlag af ATP-restancer)


I medfør af § 9, stk. 4, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 9. oktober 1986, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 880 af 23. december 1987, fastsættes:

Personkreds

§ 1. Pligt til at betale bidrag til Lønmodtagernes Garantifond har samtlige arbejdsgivere, som har eller har haft lønmodtagere, for hvem der inden 15. december 1987 skulle have været indbetalt bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Bidragets størrelse

§ 2. Det årlige bidrag udgør 28 kr. for hver gang Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fuldt ATP-bidrag for en lønmodtager, såfremt ATP-bidraget skulle have været indbetalt inden 15. december 1987.

Opkrævning og beregning

Arbejdsmarkedsbidrag

§ 3. Bidrag til Lønmodtagernes Garantifond beregnes og opkræves som en del af et samlet arbejdsmarkedsbidrag ved hvert kvartals udløb af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Arbejdsmarkedsbidraget omfatter bidrag til Lønmodtagernes Garantifond, Arbejdsgivernes Elevrefusion, Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden, førtidspension og arbejdsløshedsforsikring.

Stk. 2. Bidraget for et kvartal udgør 1/4 af årsbidraget, jf. § 2, for hver gang Arbejdsmarkedets Tillægspension har modtaget fuldt ATP-bidrag for en lønmodtager i følgende perioder forud for den i henhold til § 4, stk. 1, fastsatte forfaldsdag:

 

 Periode             Forfaldsdag 

 16. december-15. marts      1. april 

 16. marts-15. juni        1. juli 

 16. juni-15. september      1. oktober 

 16. september-15. december    1. januar 

Stk. 3. Hvis ATP-bidraget for en lønmodtager er mindre end fuldt bidrag, nedsættes bidraget til Lønmodtagernes Garantifond forholdsmæssigt.

Stk. 4. Ved en virksomheds ophør og ved ejerskifte i et kvartal skal der af den hidtidige arbejdsgiver betales bidrag til fonden for hele kvartalet.

Indbetaling

§ 4. Bidraget forfalder til betaling den 1. i måneden efter hvert kvartals udløb med sidste rettidige betalingsdag den 14. i forfaldsmåneden.

Stk. 2. Falder sidste rettidige betalingsdag, jf. stk. 1, på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den nærmest følgende hverdag.

§ 5. Indbetaling sker, medmindre andet aftales med Arbejdsmarkedets Tillægspension, ved benyttelse af det særlige girokort, som Arbejdsmarkedets Tillægspension sender til arbejdsgiveren ved hvert kvartals udløb. På girokortet er anført det samlede beregnede arbejdsmarkedsbidrag, jf. § 3, stk. 1. Hvis en virksomhed hører op eller skifter ejer, skal girokortet dog sendes til arbejdsgiveren snarest muligt efter, at Arbejdsmarkedets Tillægspension har fået meddelelse om ændringen.

Stk. 2. Arbejdsgiveren har ansvaret for rettidig betaling. Hvis girokortet ikke er kommet frem, eller er det bortkommet, kan arbejdsgiveren få et nyt hos Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 3. Postvæsenets kvittering for bidragets modtagelse er fyldestgørende. Arbejdsgiveren kan ikke kræve særskilt kvittering fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 6. Sker indbetaling af bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter af bidraget med 11/2 pct. for hver påbegyndt måned fra kvartalets udløb, jf. lovens § 9, stk. 5, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 880 af 23. december 1987.

§ 7. Arbejdsmarkedets Tillægspension kan, når særlige omstændigheder taler derfor, give henstand med indbetaling samt eftergive bidrag og renter.

§ 8. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for bidrag og renter, jf. lovens § 9, stk. 6, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 880 af 23. december 1987.

§ 9. Krav på bidrag forældes efter reglerne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer, jf. lovens § 9, stk. 7, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 880 af 23. december 1987.

Klageadgang

§ 10. Afgørelser om bidragspligt og bidrag, herunder beregning og opkrævning, kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovens § 9, stk. 9, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 880 af 23. december 1987.

Straffebestemmelser

§ 11. Efter lovens § 13, stk. 1, litra a, jf. § 2, stk. 2, i lov nr. 880 af 23. december 1987, straffes den, der undlader rettidigt at indbetale bidrag, med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Er overtrædelsen i stk. 1 begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar, jf. lovens § 13, stk. 2.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. april 1988.

Stk. 2. Første indbetaling efter reglerne i denne bekendtgørelse sker med forfaldsdag 1. april 1988 på grundlag af indbetalte ATP-bidrag, som er modtaget i ATP i perioden 16. december 1987-15. marts 1988, og som skulle have været indbetalt inden 15. december 1987.

Stk. 3. Samtidig med at denne bekendtgørelse træder i kraft, ophæves bekendtgørelse nr. 125 af 15. marts 1987 om Lønmodtagernes Garantifond.

Arbejdsministeriet, den 28. marts 1988

HENNING DYREMOSE

/L. Gamborg

Officielle noter

Ingen