Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse vedrørende loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Om optagelse af tjenestemænd m.fl. i ordningen).


Ved lov nr. 180 af 26. maj 1965 om ændring i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension er nedennævnte grupper af lønmodtagere, som tidligere i medfør af bestemmelsen i lovens § 4, stk. 1, b, har været undtaget fra medlemskab, optaget i ordningen:

  • a) Lønmodtagere, som ved afgang fra tjenesten har adgang til pension i henhold til lovgivningen om lønninger og pensioner til statens tjenestemænd,
  • b) lønmodtagere, hvis pensionsret i det væsentlige følger de pensionsregler, som gælder for tilsvarende statstjenestemænd, samt
  • c) lønmodtagere, der som elever, medhjælpere eller aspiranter ansættes med henblik på senere ansættelse i stillinger, hvor de ved afgang fra tjenesten har adgang til pension som ovenfor anført.

Optagelsen har virkning fra tillægspensionsordningens ikrafttræden pr. 1. april 1964 i det omfang, de pågældende lønmodtagere i øvrigt har opfyldt lovens betingelser for medlemskab, idet ikrafttrædelsesbestemmelserne i lovens §§ 39-41 finder anvendelse.

I medfør af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 30, stk. 1, fastsættes nedenfor, for så vidt angår de nævnte grupper af lønmodtagere, i kapitel I regler om indberetning om arbejdsforhold, der er omfattet af loven, og som er etableret i tiden før den 1. juni 1965.

Endvidere fastsættes nedenfor i medfør af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 17, stk. 2, jfr. lov om ændring i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 2, stk. 3, for så vidt angår de nævnte grupper af lønmodtagere, i kapitel II overgangsregler om indbetaling m.v. af pensionsbidrag. I kapitel III er fastsat overgangsbestemmelser om udbetaling af pension til de nævnte grupper af lønmodtagere.

Reglerne i arbejdsministeriets bekendtgørelser af 7. marts 1964 (om ordningens ikrafttræden), 13. maj 1964 (om frister for indberetning af arbejdsforhold) og 2. september 1964 (om indbetaling af bidrag) finder anvendelse, for så vidt angår de nævnte grupper af lønmodtagere, med mindre andet er fastsat i denne bekendtgørelse.

Kapitel I.

Indberetning af arbejdsforhold

  • (registrering).

Det påhviler arbejdsgiveren (den lønanvisende myndighed) at foranledige, at der for de af denne bekendtgørelse omfattede lønmodtagere, der er beskæftiget den 1. juni 1965, udstedes pensionskort, for så vidt de ikke allerede måtte være tilmeldt Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Har en lønmodtager flere samtidige ansættelser inden for stat, kommune m.v., foretages udstedelsen af pensionskort i hovedstillingen (tjenestemandsstillingen).

Pensionskortet udleveres til lønmodtageren, og den hvide kopi indsendes snarest muligt og senest den 14. august 1965 til Arbejdsmarkedets Tillægspension (postbox 321, Hillerød).

For en lønmodtager, som i tiden 1. april 1964 til 31. maj 1965 er ophørt i et af denne bekendtgørelse omfattet beskæftigelsesforhold, og som ikke er tilmeldt Arbejdsmarkedets Tillægspension, foretages registrering, for så vidt og når lønmodtageren retter henvendelse herom til den tidligere arbejdsgiver. (Om indbetaling henvises til kapitel II, stk. 11).

For lønmodtagere, der inden 1. juni 1965 er afgået ved døden, skal pensionskort ikke udstedes.

Lønmodtagerforhold, der etableres efter 1. juni 1965, skal indberettes i overensstemmelse med reglerne i § 1, stk. 3, i arbejdsministeriets bekendtgørelse af 13. maj 1964.

Arbejdsgivere - der ikke allerede er registreret i Arbejdsmarkedets Tillægspension - skal snarest muligt og senest den 20. juni 1965 foretage tilmelding til Arbejdsmarkedets Tillægspension ved indsendelse af arbejdsgiverskema.

Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension kan for arbejdsgivere, som beskæftiger større grupper af lønmodtagere, godkende ordninger, hvorved der afviges fra foranstående bestemmelser.

Kapitel II.

Indbetaling af bidrag m.v.

Beregning af bidrag for de af denne bekendtgørelse omfattede lønmodtagere sker efter de almindelige regler i § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Det bemærkes, at lønmodtagere, som er ansat i henhold til lov af 7. juni 1958 om lønninger og pensioner m.v. til statens tjenestemænd og lov af samme dato om normering og klassificering af statstjenestemandsstillinger, og som har flere samtidige beskæftigelsesforhold i staten, anses for at være beskæftiget hos samme arbejdsgiver, jfr. lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 15, stk. 1 og 2. Tilsvarende gælder for lønmodtagere, som har flere samtidige beskæftigelsesforhold inden for folkekirken, samme kommune (skoleforbund), koncessionerede selskab eller lignende.

Tilbageholdelse af bidrag. For så vidt angår bidrag for tiden inden den 1. juni 1965, betaler arbejdsgiveren foreløbig også lønmodtagerens andel af bidraget og tilbageholder denne efter nærmere aftale mellem arbejdsgiveren og de pågældende lønmodtagerorganisationer.

Indbetaling . Pr. 1. juni 1965 med seneste rettidige indbetalingsdag den 20. juni 1965 indbetaler arbejdsgiveren til Arbejdsmarkedets Tillægspension et a conto beløb, der af arbejdsgiveren skønnes at svare til de bidrag, der i alt skal indbetales på grundlag af de pågældende lønmodtageres beskæftigelse i tiden 1. april 1964 til 31. marts 1965.

Endelig afregning af bidrag for den anførte periode skal ske pr. 1. august 1965 med seneste rettidige indbetalingsdag den 14. august 1965.

Indbetaling af bidrag for tiden 1.april 1965 til 30. september 1965 sker pr. 1. oktober 1965 med seneste rettidige indbetalingsdag den 14. oktober 1965.

Pr. 1. juli 1965 med seneste rettidige indbetalingsdag den 14. juli 1965 skal der dog foretages a conto indbetaling for tiden 1. april 1965 til 30. juni 1965. Denne a conto indbetaling skal ske med et beløb, der af arbejdsgiveren skønnes at svare til de bidrag, der i alt skal indbetales for denne periode, i almindelighed en fjerdedel af a conto beløbet for perioden 1. april 1964 til 31. marts 1965.

Såfremt de ovenfor fastsatte frister for a conto indbetaling eller endelig afregning ikke overholdes, vil der være at betale renter af det skyldige beløb med 1 pct. for hver påbegyndt kalendermåned fra forfaldsdagen.

De foran nævnte indbetalinger skal ske særskilt for disse lønmodtagergrupper og kun over Arbejdsmarkedets Tillægspensions særlige postkonto nr. 9595.

Samtidig med den endelige afregning af bidrag for tiden 1. april 1964 til 31. marts 1965, d.v.s. pr. 1. august 1965, og for tiden 1. april 1965 til 30. september 1965, d.v.s. pr. 1. oktober 1965, skal arbejdsgiveren på indbetalingslister indberette bidragene for hver enkelt lønmodtager. Indbetalingslisterne, der i øvrigt udfyldes i overensstemmelse med de almindelige regler, jfr. arbejdsministeriets bekendtgørelse af 2. september 1964, skal ved disse 2 indberetninger mærkes »tjenestemænd m.fl.«

Ved fremtidige indbetalinger, d.v.s. første gang ved indbetalingen pr. 1. januar 1966 af bidrag for oktober kvartal 1965, følges de almindelige regler om indbetalinger, jfr. bekendtgørelse af 2. september 1964.

En lønmodtager, som i tiden 1. april 1964 til 31. maj 1965 er ophørt i et af nærværende bekendtgørelse omfattet beskæftigelsesforhold, og som retter henvendelse til den tidligere arbejdsgiver om indbetaling af bidrag for det i perioden afsluttede beskæftigelsesforhold (og om eventuel registrering), skal til arbejdsgiveren indbetale sin del af det beregnede bidrag for perioden. Arbejdsgiveren skal ved første herefter følgende indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension indbetale det samlede bidrag. Samtidig med indbetalingen skal arbejdsgiveren indsende en indbetalingsliste med angivelse af den periode, som indbetalingen vedrører.

For lønmodtagere, der inden 1. juni 1965 er afgået ved døden, skal bidrag ikke indbetales.

For så vidt bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension i medfør af kapitel I har godkendt en særlig ordning, hvorved der afviges fra de i kapitel I fastsatte regler om indberetning af arbejdsforhold, bemyndiger arbejdsministeriet herved bestyrelsen til på tilsvarende måde at fravige de ovenfor nævnte bestemmelser om endelig afregning af bidrag for tiden 1. april 1964 til 30. september 1965.

Kapitel III.

Udbetaling af pension.

Pension, der ønskes udbetalt med virkning fra 1. april 1965, skal begæres inden den 1. oktober 1965, jfr. lovens § 9, stk. 2. Udbetaling af pension vil dog tidligst kunne påbegyndes 1. oktober 1965.

Begæringer, der indsendes i tiden indtil 31. december 1965, bør ledsages af en erklæring fra vedkommende arbejdsgiver om varigheden af beskæftigelsen som tjenestemand m.v. siden 1. april 1964.

Arbejdsministeriet, den 1. juni 1965.

Erling Dinesen.

/K. Kampmann.

Officielle noter

Ingen