Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter

I henhold til § 17, stk. 3, § 35, stk. 1, § 39, stk. 1, nr. 1, og

stk. 2, § 41, stk. 1, nr. 2, § 49, § 49 c, stk. 1, § 57 og § 84 i lov

om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985,

som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987, lov nr. 380 af 13. juni

1990, lov nr. 373 af 20. maj 1992, lov nr. 474 af 24. juni 1992 og

efter lov nr. 177 af 14. april 1993, samt efter bemyndigelse i

henhold til lovens § 73, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter arbejde med de i bekendtgørelsens bilag 1 nævnte produkter, samt klargøring og afslutning i forbindelse med disse arbejder.

Stk. 2. Fremstilling af de produkter, der er nævnt i bilag 1, er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 3. Bekendtgørelsen bevirker ingen ændringer i de særlige krav, der følger af arbejdsmiljølovgivningens regler i øvrigt, som fx reglerne om asbest og om epoxyharpikser og isocyanater.

§ 2. Betegnelsen »produkter« i denne bekendtgørelse omfatter de stoffer og materialer, der er nævnt i bilag 1.

§ 3. Ved et kodenummer for et produkt forstås i denne bekendtgørelse en kode bestående af to tal forbundet med en bindestreg.

Stk. 2. Tallet før bindestregen angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der mindst skal træffes mod indånding af dampe fra produktets indhold af flygtige bestanddele, herunder organiske opløsningsmidler. Tallet efter bindestregen angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der mindst skal træffes mod kontakt med produktet på hud, i øjne og i luftveje eller mod indtagelse.

§ 4. Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde, der udføres for en arbejdsgiver.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder endvidere for arbejde omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2 og 3, i lov om arbejdsmiljø, og arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver.

§ 5. Arbejde med produkter, som er omfattet af denne bekendtgørelse, skal planlægges, tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse og i øvrigt i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens almindelige regler.

Kapitel 2

Kodenummer

§ 6. Før et produkt leveres til det omhandlede arbejde, skal importør, fremstiller eller forhandler fastsætte et kodenummer, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.

§ 7. Et produkts kodenummer skal anføres tydeligt på emballagen eller på anden måde meddeles skriftligt til modtageren. Årstallet for ikrafttræden for den bekendtgørelse, efter hvilken kodenummeret er fastsat, skal angives sammen med kodenummeret. Kodenummeret skal oplyses i brugsanvisninger, der udarbejdes efter §§ 16 og 20 i bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer.

§ 8. For et produkt, hvor der foreskrives blanding af flere komponenter eller tilsætning af fortyndingsmiddel, skal der fastsættes et kodenummer både for produktet alene og for den brugsklare blanding.

Stk. 2. For et produkt, hvor der foreskrives brug ved en bestemt temperatur, skal der fastsættes et kodenummer både for produktet ved rumtemperatur og for produktet ved den foreskrevne temperatur.

§ 9. Hvis et produkt indeholder lavtkogende væsker, og hvis der ved arbejdet med produktet skal anvendes åndedrætsværn som beskyttelse mod indåndingsfaren, skal emballagen eller meddelelsen om kodenummeret tillige indeholde oplysning om, at dette skal være luftforsynet åndedrætsværn.

Kapitel 3

Brug

§ 10. Et produkt, herunder den brugsklare blanding, må ikke anvendes, uden at kodenummeret for produktet er oplyst, jf. kapitel 2. Oplysningen herom skal være tilgængelig for de ansatte.

§ 11. Et produkt må ikke anvendes, hvis produktet i brugsklar stand har højere tal i kodenummeret end det, der i bilag 2 er angivet for den pågældende arbejdsproces.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 kan fraviges, når der i medfør af anden lovgivning stilles særlige krav til overfladens egenskaber eller til det færdige arbejde.

§ 12. Et produkt må ikke anvendes, hvis det til den påtænkte anvendelse kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende produkt. Der skal derfor normalt anvendes et produkt med lavest muligt kodenummer i brugsklar stand.

Stk. 2. Når brugen af et erstatningsprodukt vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn.

Stk. 3. Virksomhedens sikkerhedsorganisation skal inddrages i vurderingen af, om erstatning kan foretages.

Stk. 4. Hvis erstatning ikke kan foretages efter stk. 1, eller brugen af produktet ikke kan undlades, fordi en samlet afvejning efter stk. 2 viser, at brugen af et erstatningsprodukt vil medføre urimelige merudgifter for arbejdsgiveren, skal dette på forlangende dokumenteres over for Arbejdstilsynet.

Kapitel 4

Sikkerhedsforanstaltninger

§ 13. Ved arbejde med produkterne skal der mindst træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i bilagene til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. I forbindelse med klargøring og afslutning af arbejdet, skal der mindst træffes de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i bekendtgørelsens bilag, til imødegåelse af sundhedsfare fra støv- og afbrændingsprodukter.

§ 14. Varme flader med en temperatur over 350C skal afkøles, hvis det kan ske uden urimelige merudgifter eller ulemper. Ved arbejde på varme flader fastlægges sikkerhedsforanstaltningerne ud fra kodenummeret, idet tallet før bindestregen forhøjes til nærmeste højere tal. Derudover skal der altid benyttes åndedrætsværn i form af helmaske.

§ 15. Efter afslutningen af det enkelte arbejde med produkterne og indtil de påførte produkter er tørret eller udhærdet i en sådan grad, at faren for sundhedsfarlige påvirkninger er ophørt, skal sikkerhedsforanstaltninger fortsat følges, jf. § 13.

§ 16. Hvor det er nødvendigt, at flere beskæftigede samtidig udfører arbejde med produkterne så nær hinanden, at der er fare for sundhedsfarlig påvirkning ud over den, der kan henføres til eget arbejde, skal der træffes tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger til imødegåelse af sundhedsfaren.

Stk. 2. Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med produkterne eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, må ikke udsættes for sundhedsfarlig påvirkning fra dette arbejde.

§ 17. Arbejde med åndedrætsværn må for den enkelte ansatte ikke overstige enten 6 timer på en arbejdsdag, når der anvendes luftforsynet åndedrætsværn, eller 3 timer på en arbejdsdag, når der anvendes filtrerende åndedrætsværn. I særligt belastende situationer som følge af arbejdets art, temperaturforhold eller lignende, skal tiden nedsættes. Beskæftigelse med åndedrætsværn må ikke foregå uafbrudt.

Stk. 2. Skønnes det ved arbejdets tilrettelæggelse, at den ansattes beskæftigelse med filtrerende åndedrætsværn vil vare over den fastsatte frist i stk. 1, skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn allerede fra arbejdets begyndelse. Hvis arbejdet er så fysisk anstrengende, at vejrtrækningen gennem en filtermaske bliver vanskelig på grund af modstanden, skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn.

§ 18. På et let tilgængeligt sted skal der findes en øjenskylleflaske til førstehjælp i ulykkestilfælde.

§ 19. Hvor der udføres malearbejde, der er omfattet af bilag 2 og bilag 3, for så vidt arbejdet ikke udføres på værft, samt bilag 4, punkt a, skal der være adgang til håndvaske, der er forsynet med rindende vand, egnede hudrensemidler, herunder sæbe, samt egnede hudcremer.

§ 20. På faste arbejdssteder, hvor der udføres arbejde, der er omfattet af bilag 3, 4, 5, 6 eller 7, skal der være adgang til et forsvarligt antal håndvaske med varmt og koldt vand.

Stk. 2. Hvis der på arbejdssteder omfattet af stk. 1 udføres sprøjtearbejde eller arbejde med produkter med tallene 3, 4, 5 eller 6 efter bindestregen i kodenummeret, skal der være indrettet omklædningsrum med adskilt opbevaring af gangtøj og arbejdstøj, samt i umiddelbar nærhed af omklædningsrummet velventilerede og opvarmede baderum med håndvaske og afskærmede brusebade med varmt og koldt vand.

Stk. 3. Der skal desuden være adgang til håndvaske med varmt og koldt vand i forsvarlig nærhed af det sted, hvor arbejdet udføres.

Stk. 4. Ved håndvaske skal der være egnede hudrensemidler, herunder sæbe, samt egnede hudcremer.

§ 21. Arbejdssteder skal i øvrigt være indrettet i overensstemmelse med bekendtgørelserne om henholdsvis faste arbejdssteders indretning, skiftende arbejdssteders indretning og om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning i det omfang, arbejdsstederne er omfattet heraf.

Kapitel 5

Dispensationer

§ 22. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet kan bemyndige tilsynskredsene til i enkelttilfælde at tillade afvigelser fra § 11, §§ 13-14, § 17, §§ 19-20, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

Kapitel 6

Klageadgang

§ 23. Arbejdstilsynets afgørelse efter bekendtgørelsen kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 7

Straf

§ 24. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der:

 • 1) overtræder §§ 6-10, § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, og §§ 13-20,
 • 2) undlader at efterkomme påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen,
 • 3) tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 6-10, § 11, stk. 1, og §§ 13-20, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 25. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1993.

Stk. 2. Samtidig ophæves Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 463 af 3. august 1982 om erhvervsmæssigt malearbejde og følgende bestemmelse i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 611 af 18. december 1985 om regler efter den tidligere arbejderbeskyttelseslovgivning, der med mindre ændringer forbliver i kraft efter arbejdsmiljølovens ikrafttræden: Under 3, B. bekendtgørelser 25):

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 67 af 8. februar 1974 om forbud mod anvendelse af visse klæbemidler ved bygningsarbejde på midlertidig arbejdsplads.

§ 26. Produkter, for hvilke der er fastsat et kodenummer efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 464 af 3. august 1982 om fastsættelse af kodenummer for produkter omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt malearbejde, må dog indtil 1. september 1994 leveres, forsynet med dette kodenummer (kodenummer uden angivelse af årstal for kodenummerbekendtgørelsen). Det er dog en betingelse, at kodenummeret for produktet efter bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre på anden måde er oplyst skriftligt.

Stk. 2. Det er tilladt at anvende produkter, der er leveret inden den 1. september 1994, forsynet med et kodenummer, der er uden angivelse af årstal for kodenummerbekendtgørelsen, indtil den 1. april 1995. Det er dog en betingelse, at kodenummeret efter bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre er oplyst og lægges til grund ved produktets brug m.v.

§ 27. Det er tilladt at anvende eksisterende sprøjtebokse og sprøjtekabiner, der ikke opfylder kravene til i henholdsvis skema VII.1 og skema VII.2, indtil den 1. januar 1994.

Direktoratet for Arbejdstilsynet, den 13. maj 1993

Erik Andersen

/ Charlotte Skjoldager

Bilag 1

Produkter, jf. § 1

 • 1) malevarer, herunder autolakker, og malevarelignende overfladebelægninger, fx acrylatgulve,
 • 2) lime (klæbemidler), herunder organiske opløsningsmidler, der anvendes til sammenføjning:
 • a) ved bygningsarbejde,
 • b) i autobranchen, på karosserier og flydele,
 • 3) udfyldningsmidler, herunder fugemidler, tætnings- og spartelmasser samt kit til:
 • a) bygningsarbejde,
 • b) i autobranchen, på karosserier og flydele,
 • 4) trykfarver, serigrafifarver og andre produkter, der anvendes til grafiske trykprocesser,
 • 5) fortyndingsmidler, der anvendes til ovennævnte produkter,
 • 6) produkter, der bruges ved klargøring og afslutning ved arbejde med ovennævnte produkter, herunder affedtningsmidler, afvaskemidler og farvefjernere.

Bilag 2

Bygninger m.v.

2.1. Bilagets området

a. Arbejde med produkter på bygninger og på »almindelige« installationer i bygninger, som fx radiatorer, centralvarme- og vandrør, jernporte, installationslemme og køkkenskabe.

b. Arbejde med produkter på bygningselementer, som udføres i et rum, der i forbindelse med det pågældende byggeri anvendes som midlertidigt malerværksted.

c. Arbejde med produkter på andre betonoverflader, hvor funktionskravene kan sidestilles med kravene til facader på almindelige bygninger.

2.2. Forbudsskema

I skema II.1. angives det højest tilladte tal før bindestregen for malevarer i brugsklar blanding for visse malearbejder.

I skema II.2. angives det højest tilladte tal før bindestregen for lime i brugsklar blanding for indvendigt limarbejde.

2.3. Sikkerhedsforanstaltninger

2.3.1. Personlige værnemidler

De personlige værnemidler, der skal anvendes ved det enkelte arbejde, findes ved hjælp af skema II.3, II.4 og II.5. Værnemidler, der er anført for såvel tallet før som efter bindestregen i kodenummeret, skal medtages eller sammensættes efter nedenstående principper for tallet før og tallet efter bindestregen i kodenummeret.

Hvis der anføres ingen værnemidler eller ens værnemiddel til samme formål med forskellige noter, skal skærpende noter (h, i, k, l, m, n, o, q, r og v) altid medtages. Lempende noter (a, b, c, d, e, f, g, p, s, t, u og y) skal falde bort.

Hvis sammensætningen medfører, at der skal vælges mellem to forskellige personlige værnemidler med samme formål, skal det endelige værnemiddel vælges således:

 • 1) Luftforsynet helmaske går forud for

- luftforsynet halvmaske,

- kombinationsfiltermaske,

- gasfiltermaske,

- støvfiltermaske,

- øjenværn og

- ansigtsskærm.

 • 2) Luftforsynet halvmaske går forud for

- kombinationsfiltermaske,

- gasfiltermaske og

- støvfiltermaske.

 • 3) Kombinationsfiltermaske går forud for

- gasfiltermaske,

- støvfiltermaske.

 • 4) Hvor der angives støvfiltermaske og gasfiltermaske samtidigt, skal der benyttes kombinationsfiltermaske.
 • 5) Hvor der angives ansigtsskærm og øjenværn samtidigt, skal der benyttes ansigtsskærm.

Anmærkning:

Noter knyttet til et bortvalgt værnemiddel falder bort, alle andre noter skal medtages.

Skema II.1

Højeste tilladte tal før bindestregen i kodenummeret for malevarer i brugsklar blanding

til INDVENDIGT malearbejde

 

 -------------------------------------------------------------------- 

                    Lofter      Vægge 

 -------------------------------------------------------------------- 

 A. INDVENDIGT 

 Almindelige påvirkninger og 

 funktionskrav 

 Svarende til følgende 

 MBK-karakteriseringer: 

 Svage påvirkninger og lave krav 

 Eksempler: 

 Sekundære rum, fx garager, 

 fyrrum og pulterrum. 

 Middel påvirkninger og middel krav  1- a), b), d), 1- a), c), d), 

 Eksempler:              e), f), g), h) e), f), g) 

 Opholdsrum, soverum, køkkener, 

 toiletter, entreer. 

 Kontorlokaler, venteværelser, 

 repræsentationslokaler, salgs- og   b) 

 butikslokaler. 

 Trapperum, gange, klinikker, 

 sygestuer, værksteds- og 

 fabrikationslokaler, 

 ppbevaringsrum. 

 Sportshaller. 

 B. INDVENDIGT 

 Store påvirkninger og store 

 funktionskrav             2- a), d)    2- a), d) 

 De overflader, hvor der sker store 

 påvirkninger, eller hvor der 

 stilles store krav 

 Eksempler: 

 Overflader i køkkener, i 

 restaurationer og institutioner, 

 badeværelser, haller i 

 svømmehaller m.v. 

 (De overflader, der ikke er udsat 

 for store påvirkninger, hører under A) 

 Lofter Vægge 

 C. INDVENDIGT 

 Specielle påvirkninger og specielle 

 funktionskrav 

 De overflader, hvor der sker 

 specielle påvirkninger, eller hvor 

 der stilles specielle krav 

 Eksempler: 

 Overflader i vådrum, våde lokaler,  2- a), d)    3- 

 operationsstuer, skadestuer, 

 laboratorier, 

 levnedsmiddelfabrikker m.v. 

 (De overflader, der ikke er udsat 

 for specielle påvirkninger, hører 

 under A eller evt. B). 

a. Ved pletvis behandling af særligt misfarvende skjolder af løbesod kan der dog benyttes malevarer med 3 som højeste tilladte tal før bindestregen i kodenummeret.

b. Ved maling af akustik-loftplader, hvor der foreligger skriftligt krav fra pladeleverandøren om brug af alkydmaling for bevarelse af akustisk effekt, kan der dog benyttes malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodenummeret. (Denne note vedrører ikke perforerede metalplader, der kan behandles efter skema II.1, A eller evt. kun rengøres).

c. Ved grunding af ældre ubehandlet hessian, som tidligere er opsat i alm. tapetklister, kan der dog benyttes malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodenummeret.

d. Ved grunding af ubehandlede cementbundne spånplader, eternitplader o.lign., der skal færdigmales i kulører, hvor hvide skjolder ved udtræk af salte bliver synlige, kan der dog benyttes malevarer med 3 som højeste tal før bindestregen i kodenummeret.

e. Ved pletning af knaster kan der dog benyttes malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodenummeret.

f. Ved pletning til mætning på træbeklædning, hvor der kræves beskyttelse mod råd og svamp på fx endetræ eller samlinger, kan der dog benyttes malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodenummeret.

g. Ved grunding af brandimprægneret træ, kan der dog benyttes malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodenummeret.

h. Ved gennemslag af misfarvende skjolder på trælofter efter prøvemaling med en spærrende vandig maling, kan der til isolering af skjolderne anvendes en behandling med malevarer med 2 som højeste tal før bindestregen i kodenummeret.

Højeste tilladte tal før bindestregen i kodenummeret for malevarer i brugsklar blanding

til UDVENDIGT malearbejde

Emner af:

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 TRÆ            JERN  ZINK OG FORSINKET  FACADER OG 

                     JERN     TAGBEKLÆDNING 

                             (mineralsk) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Maling Træbeskyttelses-  Maling Maling       Maling 

 2-   middel  3-     3-   3-         2- 

 dog ved grunding                    dog ved 

                            grunding 

                            eller impræg- 

                            nering 

 3-                           3- 

 -------------------------------------------------------------------- 

Skema II.2

Højeste tilladte tal før bindestregen i kodenummeret for lime i brugsklar blanding

til INDVENDIGT limarbejde

er 1-.

Forbudet gælder dog ikke

 • 1) Småopgaver og småreparationer med limning af plastprofiler (trappeforkanter, fodlister m.v.), når der på arbejdsstedet kun limes 10 meter eller er et forbrug på max. 0,5 liter.
 • 2) Opsætning af plader på malet loft eller væg, hvor vandfortyndbare lime ikke hæfter.
 • 3) Opsætning af paneler på væg, hvor det ikke er muligt at påvirke panelfladen med konstant pres, indtil limen hæfter.
 • 4) Montering af diverse lister, fx skurelister, fodpaneler, indfatning om døre og vinduer.
 • 5) Sammenføjning af fjer-not i spånpladegulve.
 • 6) Primning af gummifliser (før limning på gulv).
 • 7) Limning af letbeton, når temperaturen i døgnets løb kan komme under C, og der er behov for en hård fuge.
 • 8) Isolering med polystyren på metal og malet flade.
 • 9) Tætning af metalrør-samlinger i ventilationsanlæg.
 • 10) Samling af isolerende rørskåle, skumplast samt plastkapper om isolerede rør.
 • 11) Sammenføjning af PVC, fx rør af hård PVC, PVC-tagfolier, PVC-folier til fugtmembraner.

Skema II.3

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

Arbejde med produkter i forbindelse med maling, malevarelignende overfladebelægning,

limning og klæbning

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr.  Udendørs            Indendørs 

 -------------------------------------------------------------------- 

                (*) Lille flade   Stor flade 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tallet   Spartel, Sprøjte  Spartel, Sprøjte  Spartel, Sprøjte 

 før/efter pensel,       pensel,       pensel, 

 stregen  rulle        rulle        rulle 

      o.lign.       o.lign.       o.lign. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 00-    Ingen  Helmaske  Ingen  Helmaske  Ingen  Helmaske 

      særlige med kom-  særlige med kom-  særlige med kom- 

           bifilter      bifilter  q)    bifilter 

           r)         r)         r) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0-     Ingen  Helmaske  Ingen  Helmaske  Ingen  Helmaske 

      særlige med kom-  særlige med kom-  særlige med kom- 

           bifilter      bifilter  q)    bifilter 

           r)         r)         r) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1-     Ingen  Luftfor-  Ingen  Luftfor-  Gasfil- Luftfor- 

      særlige synet   særlige synet   termaske synet 

      o)    halvmaske n)    halvmaske r)    halvmaske 

           g),         g),         g), 

           l) øjen-      l) øjen-      l) øjen- 

           værn        værn        vær 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2-     Gasfil- Luftfor-  Ingen  Luftfor-  Luftfor- Luftfor- 

      termaske helmaske  særlige synet   synet  synet 

      a), p), g)     n)    helmaske  halvma- helmaske 

      r) synet           g)     ske   g) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3-     Gasfil- Luftfor-  Gasfil- Luftfor-  Luftfor- Luftfor- 

      termaske synet   termaske synet   synet  synet 

      a), r)  helmaske  r)    helmaske  helmaske helmaske 

           g)         g) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4-     Luftfor- Luftfor-  Gasfil- Luftfor-  Luftfor- Luftfor- 

      synet  synet   termaske synet   synet  synet 

      helmaske helmaske  r)    helmaske  helmaske helmaske 

      f)    g)         g) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5-     Luftfor- Luftfor-  Luftfor- Luftfor-  Luftfor- Luftfor- 

      synet  synet   synet  synet   synet  synet 

      helmaske helmaske  helmaske helmaske  helmaske helmaske 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -1     Handsker Helmaske  Handsker Helmaske  Handsker Helmaske 

      h), i), med kom-  h), i), med kom-  h), i), med kom- 

      k)    bifilter, k)    bifilter, k)    bifilter, 

           overtræks-     overtræks-     over- 

           dragt,       dragt,       træks- 

           handsker,      handsker,      dragt, 

           hætte        hætte        handsker, 

                               hætte 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -2     Handsker Luftfor-  Handsker Luftfor-  Handsker Luftfor- 

      h), i), synet   h), i), synet   h), i), synet 

      k)    halvmaske k)    halvmaske k)    halvmaske 

           e),         e),         e), 

           l) øjen-      l) øjen-      l) øjen- 

           værn,        værn,        værn, 

           over-        over-        over- 

           træks-       træks-       træks- 

           dragt,       dragt,       dragt, 

           handsker,      handsker,      handsker, 

           hætte        hætte        hætte 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -3     Handsker Luftfor-  Handsker Luftfor-  Handsker Luftfor- 

      i), k), synet   i), k), synet   i), k)  synet 

      t)    helmaske, t)    helmaske,      helmaske, 

           over-        over-        over- 

           træks-       træks-       træks- 

           dragt,       dragt,       dragt, 

           hætte,       hætte,       hætte, 

           handsker      handsker      handsker 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -4     Handsk- Luftfor-  Handsk- Luftfor-  Handsk- Luftfor- 

      er, an- synet   er, an- synet   er, an- synet 

      sigts-  helmaske, sigts-  helmaske, sigts-  helmaske, 

      skærm,  hætte,   skærm,  hætte,   skærm,  hætte, 

      hætte,  beskyt-  hætte,  beskyt-  hætte,  beskyt- 

      beskyt- telses-  beskyt- telses-  beskyt- telses- 

      telses- dragt,   telses- dragt,   telses- dragt, 

      dragt  handsker  dragt  handsker  dragt  handsker 

      s), u)       s), u)       s), u) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -5     Handsk- Luftfor-  Handsk- Luftfor-  Handsk- Luftfor- 

      er, an- synet   er, an- synet   er, an- synet 

      sigts-  helmaske, sigts-  helmaske, sigts-  helmaske, 

      skærm,  handsker, skærm,  handsker, skærm,  handsker, 

      hætte,  hætte,   hætte,  hætte,   hætte,  hætte, 

      beskyt- beskyt-  beskyt- beskyt-  beskyt- beskyt- 

      telses- telses-  telses- telses-  telses- telses- 

      dragt  dragt   dragt  dragt   dragt  dragt 

      s), u)       s), u)       s), u) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -6     Handsk- Luftfor-  Handsk- Luftfor-  Handsk- Luftfor- 

      er, an- synet   er, an- synet   er, an- synet 

      sigts-  helmaske, sigts-  helmaske, sigts-  helmaske, 

      skærm,  handsker, skærm,  handsker, skærm,  handsker, 

      hætte,  hætte,   hætte,  hætte,   hætte,  hætte, 

      beskyt- beskyt-  beskyt- beskyt-  beskyt- beskyt- 

      telses- telses-  telses- telses-  telses- telses- 

      dragt  dragt   dragt  dragt   dragt  dragt 

      s), u)       s), u)       s), u) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 • (*) Små flader er overflader, der hver for sig ikke er større end 4 m2, og som tilsammen højst udgør 1/10 af den samlede overflade i et rum.

Skema II.4

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

Arbejde med produkter i forbindelse med fugning

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr.      Lille flade       Stor flade (*) 

 Tallet 

 før/efter 

 bindestregen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 00-        Ingen særlige      Ingen særlige q) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0-        Ingen særlige      Ingen særlige q) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1-        Ingen særlige v)     Gasfiltermaske r) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2-        Ingen særlige v)     Luftforsynet halvmaske 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3-        Gasfiltermaske r)    Luftforsynet helmaske 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4-        Gasfiltermaske r)    Luftforsynet helmaske 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5-        Luftforsynet helmaske y) Luftforsynet helmaske 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -1        Handsker h), k)     Handsker h), k) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -2        Handsker h), k)     Handsker h), k) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -3        Handsker k), t)     Handsker k) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -4        Handsker,        Handsker, 

          beskyttelsesdragt u)   beskyttelsesdragt u) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -5        Handsker,        Handsker, 

          beskyttelsesdragt u)   beskyttelsesdragt u) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -6        Handsker,        Handsker, 

          beskyttelsesdragt u)   beskyttelsesdragt u) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 (*) Store flader er udfugning af fx klinker på gulve, lofter eller 

  vægge og tagunderstrygning, hvor arealet, der udfuges på, er over 

  4 m2. 

 Skema II.5 

 Sikkerhedsforanstaltninger ved klargøringsarbejde 

 mod støv og afbrændingsprodukter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Klargøringsmetoder og -produkter    Sikkerhedsforanstaltninger 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Rensning for løstsiddende 

 maling/belægning 

 Skrabning                Øjenværn 

 Børstning med håndstålbørste      Øjenværn, arbejdshandsker 

 Børstning med roterende stålbørste/ 

 vinkelsliber              Støvfiltermaske, øjenværn, 

                     arbejdshandsker 

 Slibning og afstøvning 

 Håndslibning på nyt jern        Støvfiltermaske, øjenværn, 

                     arbejdshandsker 

 Håndslibning på tapetkanter       Støvfiltermaske 

 Maskinslibning på tapetkanter      Støvfiltermaske 

 Håndslibning på ny puds, beton     Støvfiltermaske 

 o.lign. 

 Håndslibning med (karborundum)     Støvfiltermaske 

 sten på ny puds, beton o.lign. 

 Håndslibning med spartel samt      Øjenværn 

 afhugning af betongrater o.lign. 

 Håndslibning på malet overflade     Ingen særlige 

 Filsning af sandspartlede overflader  Arbejdshandsker 

 Håndslibning på spartelmasse på loft  Støvfiltermaske, øjenværn 

 Håndslibning på spartelmasse i øvrigt  Støvfiltermaske 

 Maskinslibning på alle overflader 

 - med effektiv udsugning        Øjenværn, arbejdshandsker 

 - uden effektiv udsugning        Støvfiltermaske, øjenværn, 

                     arbejdshandsker 

 Fjernelse af malinglag/belægninger 

 Anvendelse af varmluftblæser      Arbejdshandsker, 

                     gasfiltermaske (* 1) 

 Afbrænding med flamme 

 - små flader              Helmaske med gasfilter, 

                     arbejdshandsker 

 - store flader             Luftforsynet helmaske, 

                     arbejdshandsker 

 Blæsning på alle overflader 

 Blæsning, tør med lukket tilbagesug   Støvfiltermaske, øjenværn, 

                     arbejdshandsker 

 Højtryksspuling med rent vand      Øjenværn, vandtæt dragt, 

                     arbejdshandsker 

 Højtryksspuling med sandtilsætning/   Ansigtsskærm, 

 arbejdshandsker, 

 slaggetilsætning            vandtæt dragt, luftforsynet 

                     helmaske 

 Sandblæsning, tør fristråle       Luftforsynet helmaske, 

                     arbejdshandsker, hætte 

 Sandblæsning, våd fristråle       Luftforsynet helmaske, 

                     arbejdshandsker, hætte, 

                     vandtæt dragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Ved arbejde udendørs på fx vinduer og arbejde indendørs i store lokaler med god ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn. Dog skal gasfiltermaske anvendes ved udendørs arbejde i stillestående luft.

Noter til skemaer for personlige værnemidler

 • a) På små flader, fx vindueskarme og -rammer, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.
 • b) Ved kortvarigt arbejde med spartelmasse, fx pletspartling i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der arbejdes uden åndedrætsværn.
 • c) Ved pletning og efterreparation af mindre flader, hvor det samlede forbrug er højst 1 liter produkt pr. dag, kan der uden for nicher og lignende arbejdes uden åndedrætsværn.
 • d) Ved arbejde på et emne uden sammenhængende store flader, fx en gitterkonstruktion, og ved god naturlig ventilation, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.
 • e) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
 • f) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
 • g) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Hvis kombinationsfiltermaske erstatter helmaske, skal der også anvendes øjenværn. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
 • h) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.
 • i) Ved stænkende arbejde skal anvendes ansigtsskærm samt enten hætte, hjelm eller kasket med stor skygge. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.
 • k) Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.
 • l) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.
 • m) I nicher og lignende skal der anvendes samme personlige værnemidler som ved »indvendigt i tanke, siloer og lignende.«.
 • n) I nicher og lignende skal anvendes samme personlige værnemidler som ved »indendørs stor flade«. En niche er fx inden i et skab.
 • o) I stillestående luft skal der anvendes samme åndedrætsværn som ved udendørs arbejde med produkter kodet 2-.
 • p) Ved effektiv naturlig ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn, hvis den forurenede luft ved effektiv naturlig ventilation blæses bort fra indåndingszonen.
 • q) Gasfiltermaske eller hensigtsmæssig ventilation skal anvendes, når produktet påføres i et dårligt ventileret rum. Dog skal et eventuelt åndedrætsværn være luftforsynet, når der arbejdes med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
 • r) Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.
 • s) Ved arbejde med limpistol eller limtube kan der arbejde uden ansigtsskærm og hætte.
 • t) Ved arbejde med fugepistol, limpistol eller limtube samt glitning af fuger med glittepind kan der arbejdes uden handsker, hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet. Handsker skal anvendes ved skift af fugepatron, fugepose eller limpatron.
 • u) Ved arbejde med fugepistol, limpistol eller limtube, kan der arbejdes uden beskyttelsesdragt, hvis tøjet ikke tilsmudses af produktet.
 • v) I stillestående luft samt i nicher og lignende skal der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
 • y) Ved kortvarig primning (maksimalt 1/2 time pr. dag) kan der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

Bilag 3

Skibe m.v.

3.1. Bilagets område

a. Arbejde med produkter på skibe og skibselementer, der udføres på værfter som led i værftsarbejde og arbejde, der må ligestilles hermed.

b. Arbejde med produkter på store konstruktioner og dele hertil, der udføres på værfter.

3.2. Definitioner

3.2.1. Udendørs arbejdssteder med naturlig ventilation

Fritliggende arbejdssteder, hvor luftbevægelse kan påvises. Luftbevægelsen skal kunne lede den luftforurening, der opstår ved malearbejdet, bort fra den beskæftigedes åndedrætszone.

3.2.2. Udendørs arbejdssteder med stillestående luft

Arbejdssteder, hvor luftbevægelser ikke kan påvises.

3.2.3. Rum uden opdeling

Rum, hvor ensartet luftskifte ikke hindres af opdeling eller andre konstruktionsdele.

3.2.4. Rum med opdeling (Multirum)

Rum, der er opdelt af dragere, bundstokke, båseinddelinger eller lignende, der kan hindre et ensartet luftskifte.

3.2.5. Malehaller

Malehaller er ventilerede haller, som kan accepteres til malearbejde.

3.2.6. Lette overdækninger (udført af presenninger eller andet teltduglignende materiale)

Overdækninger, der muliggør en vis luftcirkulation gennem åbninger og utætheder.

3.3. Sikkerhedsforanstaltninger

3.3.1. Procesventilation

Der skal etableres procesventilation, som angivet i skema III.1.

Procesventilation skal etableres som en mekanisk udsugning, der såvidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur.

Blanding og opbevaring af produkter til malearbejde skal ske under mekanisk udsugning eller i særligt indrettede lokaler med mekanisk ventilation.

3.3.2. Personlige værnemidler

Det er angivet i skema III.2., hvilke personlige værnemidler der skal anvendes ved det enkelte arbejde. De personlige værnemidler sammensættes af de værnemidler, der er angivet både for tallet før bindestregen og for tallet efter bindestregen i kodenummeret.

Vedrørende principperne for sammensætning af de personlige værnemidler henvises til bilag 2, afsnit 2.3.1., »Personlige værnemidler«.

Skema III.1

Krav til etablering af ventilation

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr.          Indendørs, rum om bord 

     ------------------------------------------------------------ 

         Rum uden opdeling  Rum med opdeling (multirum) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tallet  Spartel,   Sprøjte    Spartel,   Sprøjte 

 før    pensel,           pensel, 

 stregen  rulle            rulle 

      o.lign.           o.lign. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 00-    Ingen     Procesven-   Ingen     Procesven- 

             tilation           tilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0-    x) Procesven- Procesven-   x) Procesven- Procesven- 

      tilation   tilation    tilation   tilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1-    x) Procesven- Procesven-   x) Procesven- Procesven- 

      tilation   tilation    tilation   tilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2-    Procesven-  Procesven-   Procesven-  Procesven- 

      tilation   tilation    tilation   tilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3-    Procesven-  Procesven-   Procesven-  Procesven- 

      tilation   tilation    tilation   tilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4-    Procesven-  Procesven-   Procesven-  Procesven- 

      tilation   tilation    tilation   tilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5-    Procesven-  Procesven-   Procesven-  Procesven- 

      tilation   tilation    tilation   tilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 x) Ved kortvarigt arbejde, fx pletspartling, -maling og 

  efterreparation i begrænset omfang (maximalt 1 time pr. dag) 

  kræves ikke procesventilation. 

 xx) Ved kortvarigt arbejde, fx pletspartling, -maling og 

  efterreparation i begrænset omfang (maximalt 1 time pr. dag) 

  kræves ikke hallens ventilation i drift. 

 * Indvendig på sektioner, se indendørs, rum om bord (rum uden 

  opdeling eller rum med opdeling (multirum)). 

 Krav til etablering af ventilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr.           Malehaller 

     ------------------------------------------------------------ 

         Rum uden opdeling  Rum med opdeling (multirum) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tallet  Spartel,   Sprøjte    Spartel,   Sprøjte 

 før    pensel,           pensel, 

 stregen  rulle            rulle 

      o.lign.           o.lign. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 00-    Ingen     Hallens ven-  Ingen     Hallens ven- 

             tilation i          tilation i 

             drift samt          drift samt 

             supplerende         supplerende 

             mekanisk ud-         mekanisk ud- 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0-    x) Procesven- Hallens ven-  x) Procesven- Hallens ven- 

      tilation   tilation i   tilation   tilation i 

             drift samt          drift samt 

             supplerende         supplerende 

             mekanisk ud-         mekanisk ud- 

             sugning           sugning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1-    x) Procesven- Hallens ven-  x) Procesven- Hallens ven- 

      tilation   tilation i   tilation   tilation i 

             drift samt          drift samt 

             supplerende         supplerende 

             mekanisk ud-         mekanisk ud- 

             sugning           sugning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2-    xx) Hallens  Hallens ven-  xx) Hallens  Hallens ven- 

      ventilation  tilation i   ventilation  tilation i 

      i drift samt drift samt   i drift samt drift samt 

      supplerende  supplerende  supplerende  supplerende 

      mekanisk ud- mekanisk ud-  mekanisk ud- mekanisk ud- 

      sugning    sugning    sugning    sugning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3-    xx) Hallens  Hallens ven-  xx) Hallens  Hallens ven- 

      ventilation  tilation i   ventilation  tilation i 

      i drift samt drift samt   i drift samt drift samt 

      supplerende  supplerende  supplerende  supplerende 

      mekanisk ud- mekanisk ud-  mekanisk ud- mekanisk ud- 

      sugning    sugning    sugning    sugning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4-    xx) Hallens  Hallens ven-  xx) Hallens  Hallens ven- 

      ventilation  tilation i   ventilation  tilation i 

      i drift samt drift samt   i drift samt drift samt 

      supplerende  supplerende  supplerende  supplerende 

      mekanisk ud- mekanisk ud-  mekanisk ud- mekanisk ud- 

      sugning    sugning    sugning    sugning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5-    Hallens ven- Hallens ven-  Hallens ven- Hallens ven- 

      tilation i  tilation i   tilation i  tilation i 

      drift samt  drift samt   drift samt  drift samt 

      supplerende  supplerende  supplerende  supplerende 

      mekanisk ud- mekanisk ud-  mekanisk ud- mekanisk ud- 

      sugning    sugning    sugning    sugning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Krav til etablering af ventilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

      Malehaller   Lette overdækninger 

              (udført af presenninger og 

              andet teltduglignende 

              materiale)*** 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Udvendig sektioner,   Udvendig på sektioner, 

 åbne sektioner      åbne sektioner          Kodenr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Spartel,   Sprøjte    Spartel,   Sprøjte     Tallet 

 pensel,           pensel,            før 

 rulle            rulle             stregen 

 o.lign.           o.lign. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ingen     Hallens ven-  Ingen     Procesven-    00- 

        tilation i          tilation 

        drift 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ingen     Hallens ven-  Ingen     Procesven-    0- 

        tilation i          tilation 

        drift 

 -------------------------------------------------------------------- 

 xx) Hallens  Hallens ven-  Ingen     Procesven-    1- 

 ventilation  tilation i          tilation 

 i drift    drift 

 -------------------------------------------------------------------- 

 xx) Hallens  Hallens ven-  x) Procesven- Procesven-    2- 

 ventilation  tilation i   tilation   tilation 

 i drift    drift 

 -------------------------------------------------------------------- 

 xx) Hallens  Hallens ven-  x) Procesven- Procesven-    3- 

 ventilation  tilation i   tilation   tilation 

 i drift    drift 

 -------------------------------------------------------------------- 

 xx) Hallens  Hallens ven-  x) Procesven- Procesven-    4- 

 ventilation  tilation i   tilation   tilation 

 i drift    drift 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Hallens ven- Hallens ven-  Procesven-  Procesven- 5- 

 tilation i  tilation i   tilation   tilation 

 drift     drift 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Skema III.2 

 Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj 

 -------------------------------------------------------------------- 

           Udvendig på skibssektioner 

     ------------------------------------------------------------ 

 Kodenr.     Skibssektionen placeret udendørs 

     ------------------------------------------------------------ 

      Naturlig ventilation     Stillestående luft 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tallet  Spartel,   Sprøjte    Spartel,    Sprøjte 

 før    pensel,           pensel, 

 stregen  rulle            rulle 

      o.lign.           o.lign. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 00-   Ingen særlige Helmaske med  Ingen særlige Helmaske med 

             kombifilter r)        kombifilter r) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0-    Ingen særlige Helmaske med  Ingen særlige Helmaske med 

             kombifilter r)        kombifilter r) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1-    Ingen særlige Øjenværn,   Ingen særlige Øjenværn, 

             luftforsynet         luftforsynet 

             halvmaske g),         halvmaske g), 

             l)              l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2-    Ingen særlige Øjenværn,   Gasfiltermaske Øjenværn, 

             luftforsynet  b), r)     luftforsynet 

             halvmaske g),         halvmaske g), 

             l)              l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3-    Gasfilterma-  Øjenværn,   Øjenværn,   Luftforsynet 

     ske c), d), r) luftforsynet  luftforsynet  helmaske g) 

             halvmaske g), halvmaske f), 

             l)       l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4-    Øjenværn,   Luftforsynet  Øjenværn,   Luftforsynet 

     luftforsynet  helmaske g)  luftforsynet  helmaske g) 

     halvmaske f),         halvmaske f), 

     l)              l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5-    Luftforsynet  Luftforsynet  Luftforsynet  Luftforsynet 

     helmaske    helmaske    helmaske    helmaske 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -1    Handsker h),  Helmaske med  Handsker h),  Helmaske med 

     i), k)     kombifilter,  i), k)     kombifilter, 

             hætte,            hætte, 

             handsker,           handsker, 

             overtræks-          overtræks- 

             dragt             dragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -2    Handsker h),  Luftforsynet  Handsker h),  Luftforsynet 

     i), k)     halvmaske e), i), k)     halvmaske e), 

             l), øjenværn,         l), øjenværn, 

             hætte,            hætte, 

             handsker,           handsker, 

             overtræksdragt        overtræksdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -3    Handsker i),  Luftforsynet  Handsker i),  Luftforsynet 

     k)       helmaske,           helmaske, 

             hætte,            hætte, 

             handsker,           handsker, 

             overtræksdragt        overtræksdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -4    Handsker, an- Luftforsynet  Handsker, an- Luftforsynet 

     sigtsskærm,  helmaske,   sigtsskærm,  helmaske, 

     hætte eller  hætte,     hætte eller  hætte, 

     hjelm, beskyt- handsker,   hjelm, beskyt- handsker, 

     telsesdragt  beskyttelses- telsesdragt  beskyttelses- 

             dragt             dragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -5    Handsker, an- Luftforsynet  Handsker, an- Luftforsynet 

     sigtsskærm,  helmaske,   sigtsskærm,  helmaske, 

     hætte eller  hætte,     hætte eller  hætte, 

     hjelm, beskyt- handsker,   hjelm, beskyt- handsker, 

     telsesdragt  beskyttelses- telsesdragt  beskyttelses- 

             dragt             dragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -6    Handsker, an- Luftforsynet  Handsker, an- Luftforsynet 

     sigtsskærm,  helmaske,   sigtsskærm,  helmaske, 

     hætte eller  hætte,     hætte eller  hætte, 

     hjelm, beskyt- handsker,   hjelm, beskyt- handsker, 

     telsesdragt  beskyttelses- telsesdragt  beskyttelses- 

             dragt             dragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj 

 -------------------------------------------------------------------- 

        Udvendig på skibssektioner 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Skibssektionen placeret Skibssektionen placeret 

 i malehal        under overdækninger (udført 

              af presenninger og andet 

              teltduglignende materiale)    Kodenr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Spartel,   Sprøjte    Spartel,   Sprøjte     Tallet 

 pensel,           pensel,            før 

 rulle            rulle             stregen 

 o.lign.           o.lign. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ingen særlige Helmaske med  Ingen særlige Helmaske med   00- 

        kombifilter r)        kombifilter r) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ingen særlige Helmaske med  Ingen særlige Helmaske med    0- 

        kombifilter r)        kombifilter r) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ingen særlige Øjenværn,   Ingen særlige Øjenværn,     1- 

        luftforsynet         luftforsynet 

        halvmaske g),        halvmaske g), 

        l)              l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Gasfilterma- Øjenværn,   Gasfilterma- Øjenværn,     2- 

 ske b), r)  luftforsynet  ske b), r)  luftforsynet 

        halvmaske g),        halvmaske g), 

        l)              l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Øjenværn,   Luftforsynet  Øjenværn,   Luftforsynet    3- 

 luftforsynet helmaske g)  luftforsynet helmaske g) 

 halvmaske f),        halvmaske f), 

 l)              l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Øjenværn,   Luftforsynet  Øjenværn,   Luftforsynet    4- 

 luftforsynet helmaske g)  luftforsynet helmaske g) 

 halvmaske f),        halvmaske f), 

 l)              l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Luftforsynet Luftforsynet  Luftforsynet Luftforsynet    5- 

 helmaske   helmaske    helmaske   helmaske 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Handsker h), Helmaske med  Handsker h), Helmaske med    -1 

 i), k)    kombifilter,  i), k)    kombifilter, 

        hætte, hand-         hætte, hand- 

        sker, over-         sker, over- 

        træksdragt          træksdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Handsker h), Luftforsynet  Handsker h), Luftforsynet    -2 

 i), k)    halvmaske e), i), k)    halvmaske e), 

        l), øjenværn,        l), øjenværn, 

        hætte, hand-         hætte, hand- 

        sker, over-         sker, over- 

        træksdragt          træksdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Handsker i), Luftforsynet  Handsker i), Luftforsynet    -3 

 k)      helmaske,   k)      helmaske, 

        hætte,            hætte, 

        handsker,          handsker, 

        overtræksdragt        overtræksdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Handsker, an- Luftforsynet  Handsker, an- Luftforsynet    -4 

 sigtsskærm,  helmaske,   sigtsskærm,  helmaske, 

 hætte eller  hætte,     hætte eller  hætte, 

 hjelm, be-  handsker,   hjelm, be-  handsker, 

 skyttelses-  beskyttelses- skyttelses-  beskyttelses- 

 dragt     dragt     dragt     dragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Handsker, an- Luftforsynet  Handsker, an- Luftforsynet    -5 

 sigtsskærm,  helmaske,   sigtsskærm,  helmaske, 

 hætte eller  hætte,     hætte eller  hætte, 

 hjelm, be-  handsker,   hjelm, be-  handsker, 

 skyttelses-  beskyttelses- skyttelses-  beskyttelses- 

 dragt     dragt     dragt     dragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Handsker, an- Luftforsynet  Handsker, an- Luftforsynet    -6 

 sigtsskærm,  helmaske,   sigtsskærm,  helmaske, 

 hætte eller  hætte,     hætte eller  hætte, 

 hjelm, be-  handsker,   hjelm, be-  handsker, 

 skyttelses-  beskyttelses- skyttelses-  beskyttelses- 

 dragt     dragt     dragt     dragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj 

 -------------------------------------------------------------------- 

           Indvendig i skibssektioner 

     ------------------------------------------------------------ 

      Skibssektionen placeret udendørs i malehal eller under 

      lette overdækninger (udført af presenninger og andet 

 Kodenr.      teltduglignende materiale) 

     ------------------------------------------------------------ 

      Rum uden opdeling       Rum med opdeling (multirum) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tallet  Spartel,    Sprøjte    Spartel,    Sprøjte 

 før    pensel,            pensel, 

 stregen  rulle             rulle 

      o.lign.            o.lign. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 00-    Ingen særlige Helmaske med  Ingen særlige Helmaske med 

             kombifilter r) kombifilter r) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0-    Ingen særlige Helmaske med  Ingen særlige Helmaske med 

             kombifilter r)        kombifilter r) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1-    Gasfilterma-  Øjenværn,   Gasfiltermaske Luftforsynet 

      ske b), r)   luftforsynet  b), r)     helmaske g) 

             halvmaske g), 

             l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2-    Øjenværn,   Øjenværn,   Øjenværn,   Luftforsynet 

      luftforsynet  luftforsynet  luftforsynet  helmaske g) 

      halvmaske b), halvmaske g), halvmaske f), 

      f), l)     l)       l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3-    Øjenværn,   Luftforsynet  Øjenværn,   Luftforsynet 

      luftforsynet  helmaske    luftforsynet  helmaske 

      halvmaske f),         halvmaske f), 

      l)              l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4-    Øjenværn,   Luftforsynet  Øjenværn,   Luftforsynet 

      luftforsynet  helmaske    luftforsynet  helmaske 

      halvmaske l)         halvmaske l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5-    Luftforsynet  Luftforsynet  Luftforsynet  Luftforsynet 

      helmaske    helmaske    helmaske    helmaske 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -1    Handsker h),  Helmaske med  Handsker h),  Helmaske med 

      i), k)     kombifilter,  i), k)     kombifilter, 

             hætte,            hætte, 

             handsker,           handsker, 

             overtræksdragt        overtræksdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -2    Handsker h),  Luftforsynet  Handsker h),  Luftforsynet 

      i), k)     halvmaske e), i), k)     halvmaske e), 

             l), øjenværn,         l), øjenværn, 

             hætte,            hætte, 

             handsker,           handsker, 

             overtræksdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -3    Handsker i),  Luftforsynet  Handsker i),  Luftforsynet 

      k)       helmaske,   k)       helmaske, 

             hætte,            hætte, 

             handsker,           handsker, 

             overtræksdragt        overtræksdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -4    Handsker, an- Luftforsynet  Handsker, an- Luftforsynet 

      sigtsskærm,  helmaske,   sigtsskærm,  helmaske, 

      hætte eller  hætte, hand-  hætte eller  hætte, hand- 

      hjelm, be-   sker, beskyt- hjelm, be-   sker, beskyt- 

      skyttelses-  telsesdragt  skyttelses-  telsesdragt 

      dragt             dragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -5    Handsker, an- Luftforsynet  Handsker, an- Luftforsynet 

      sigtsskærm,  helmaske,   sigtsskærm,  helmaske, 

      hætte eller  hætte, hand-  hætte eller  hætte, hand- 

      hjelm, be-   sker, beskyt- hjelm, be-   sker, beskyt- 

      skyttelses-  telsesdragt  skyttelses-  telsesdragt 

      dragt             dragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -6    Handsker, an- Luftforsynet  Handsker, an- Luftforsynet 

      sigtsskærm,  helmaske,   sigtsskærm,  helmaske, 

      hætte eller  hætte, hand-  hætte eller  hætte, hand- 

      hjelm, be-   sker, beskyt- hjelm, be-   sker, beskyt- 

      skyttelses-  telsesdragt  skyttelses-  telsesdragt 

      dragt             dragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Skema III.3 

 Sikkerhedsforanstaltninger ved klargøringsarbejde 

 mod støv og afbrændingsprodukter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Klargøringsmetoder og -produkter   Sikkerhedsforanstaltninger 

 Rensning for løstsiddende 

 maling/belægning 

 Skrabning               Øjenværn, arbejdshandsker 

 Børstning med håndstålbørste     Øjenværn, arbejdshandsker 

 Børstning med roterende stålbørste/  Støvfiltermaske, øjenværn, 

 vinkelsliber             arbejdshandsker, ved særligt 

                    støvende arbejde overtræksdragt 

 Slibning og afstøvning 

 Håndslibning på malet overflade    Ingen særlige 

 Håndslibning på malet overflade,   Handsker 

 vandslibning 

 Håndslibning på spartelmasse under  Støvfiltermaske, øjenværn 

 loft/dæk 

 Håndslibning på spartelmasse i øvrigt Støvfiltermaske 

 Maskinslibning på alle overflader 

 - med effektiv udsugning       Øjenværn, arbejdshandsker 

 - uden effektiv udsugning       Støvfiltermaske, øjenværn, 

                    arbejdshandsker 

 Fjernelse af malinglag/belægninger 

 Anvendelse af varmluftblæser     Arbejdshandsker, gasfilter- 

                    maske (* 1) 

 Afbrænding med flamme 

 - små flader             Helmaske med gasfilter, 

                    arbejdshandsker 

 - store flader            Luftforsynet helmaske, 

                    arbejdshandsker 

 Blæsning på alle overflader 

 Blæsning, tør med lukket tilbagesug  Støvfiltermaske, øjenværn, 

                    arbejdshandsker 

 Højtryksspuling med rent vand     Øjenværn, vandtæt dragt, 

                    arbejdshandsker 

 Højtryksspuling med sandtilsætning/  Ansigtsskærm, arbejdshandsker, 

 slaggetilsætning           vandtæt dragt, luftforsynet 

                    helmaske 

 Sandblæsning, tør fristråle      Luftforsynet helmaske, 

                    arbejdshandsker, hætte 

 Sandblæsning, våd fristråle      Luftforsynet helmaske, 

                    arbejdshandsker, hætte, 

                    vandtæt dragt 

(* 1) Ved arbejde udendørs og arbejde indendørs i store lokaler med god ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn. Dog skal gasfiltermaske anvendes ved udendørs arbejde i stillestående luft.

Noter til skemaer for personlige værnemidler

 • a) På små flader, fx vindueskarme og -rammer, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.
 • b) Ved kortvarigt arbejde med spartelmasse, fx pletspartling i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der arbejdes uden åndedrætsværn.
 • c) Ved pletning og efterreparation af mindre flader, hvor det samlede forbrug er højst 1 liter produkt pr. dag, kan der uden for nicher og lignende arbejdes uden åndedrætsværn.
 • d) Ved arbejde på et emne uden sammenhængende store flader, fx en gitterkonstruktion, og ved god naturlig ventilation, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.
 • e) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
 • f) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
 • g) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Hvis kombinationsfiltermaske erstatter helmaske, skal der også anvendes øjenværn. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
 • h) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.
 • i) Ved stænkende arbejde skal anvendes ansigtsskærm og enten hætte, hjelm eller kasket med stor skygge. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.
 • k) Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.
 • l) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.
 • m) I nicher og lignende skal der anvendes samme personlige værnemidler som ved »indvendigt i tanke, siloer og lignende.«.
 • n) I nicher og lignende skal anvendes samme personlige værnemidler som ved »indendørs stor flade«. En niche er fx inden i et skab.
 • o) I stillestående luft skal der anvendes samme åndedrætsværn som ved udendørs arbejde med produkter kodet 2-.
 • p) Ved effektiv naturlig ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn, hvis den forurenede luft ved effektiv naturlig ventilation blæses bort fra indåndingszonen.
 • q) Gasfiltermaske eller hensigtsmæssig ventilation skal anvendes, når produktet påføres i et dårligt ventileret rum. Dog skal et eventuelt åndedrætsværn være luftforsynet, når der arbejdes med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
 • r) Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.

Bilag 4

Konstruktioner

4.1. Bilagets område

a. Arbejde med produkter på ikke-faste arbejdspladser på emner, som er fastmonteret eller ikke kan flyttes, og som ikke hører under bilag 2, bilag 3 eller bilag 5, som fx arbejde på

broer og broklapper,

boreplatforme,

petrokemiske og andre kemiske produktionsanlæg,

gasrør og andre rørføringer,

faste tankanlæg og siloer,

spunsvægge,

stålskorstene,

antenner og master,

kraner,

faste installerede maskiner m.v.

Indendørs arbejde på fx fast installerede maskiner skal ske i overdækket del af hal (udført af presenning eller andet teltduglignende materiale) med installeret mekanisk ventilation.

Udendørs arbejde skal så vidt muligt foregå med effektiv naturlig ventilation eller under lette overdækninger med installeret mekanisk ventilation.

b. Arbejde med produkter på midlertidige arbejdspladser på emner, som ikke hører under bilag 2, bilag 3 eller bilag 5, fx arbejde på

bygningselementer,

broer etc.

Arbejdet udføres enten i rum med installeret mekanisk ventilation eller under lette overdækninger med installeret mekanisk ventilation.

c. Arbejde med produkter på faste arbejdspladser på emner, som på grund af størrelse, form eller andre årsager ikke kan placeres i sprøjteboks, sprøjtekabine eller lukket anlæg, og som ikke hører under bilag 3, som fx arbejde på

fly,

større maskiner,

dele af boreplatforme,

brosektioner,

bygningssektioner,

kransektioner.

4.2. Definitioner

4.2.1. Udendørs arbejdssteder med naturlig ventilation.

Som bilag 3, afsnit 3.2.1. »Udendørs arbejdssteder med naturlig ventilation«.

4.2.2. Udendørs arbejdssteder med stillestående luft.

Som bilag 3, afsnit 3.2.2. »Udendørs arbejdssteder med stillestående luft«.

4.2.2. Lette overdækninger (udført af presenninger eller andet teltduglignende materiale).

Som bilag 3, afsnit 3.2.6. »Lette overdækninger«.

4.2.4. Indendørs rum med installeret mekanisk ventilation.

Særlige indendørs rum, som kan accepteres til malearbejde på store emner, og som er udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation.

4.3. Sikkerhedsforanstaltninger

4.3.1. Procesventilation.

Der skal etableres procesventilation, som angivet i skema IV.1.

Procesventilation skal etableres som en mekanisk udsugning, der såvidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur.

På faste arbejdspladser skal blanding og opbevaring af produkter til malearbejde ske under mekanisk udsugning eller i særligt indrettede lokaler med mekanisk ventilation.

4.3.2. Personlige værnemidler.

Det er angivet i skema IV.2., hvilke personlige værnemidler der skal anvendes ved det enkelte arbejde. De personlige værnemidler sammensættes af de værnemidler, der er angivet både for tallet før bindestregen og for tallet efter bindestregen i kodenummeret.

Vedrørende principperne for sammensætning af de personlige værnemidler henvises til bilag 2, afsnit 2.3.1. »Personlige værnemidler«.

Skema IV.1.

Krav til etablering af ventilation

 

 -------------------------------------------------------------------- 

      Lette overdækninger (udført    Indendørs 

 Kodenr.  med presenninger og andet   Rum med installeret 

      teltduglignende materiale)  mekanisk ventilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tallet  Spartel,    Sprøjte    Spartel,    Sprøjte 

 før    pensel,            pensel, 

 stregen  rulle             rulle 

      o.lign.            o.lign. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 00-    Ingen     Procesven-   Ingen     Ventilation 

             tilation           i drift 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0-    Ingen     Procesven-   Ingen     Ventilation 

             tilation           i drift 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1-    Ingen     Procesven-   xx) Ventila-  Ventilation 

             tilation    tion i drift  i drift 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2-    x) Procesven- Procesven-   xx) Ventila-  Ventilation 

      tilation    tilation    tion i drift  i drift 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3-    x) Procesven- Procesven-   xx) Ventila-  Ventilation 

      tilation    tilation    tion i drift  i drift 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4-    Procesven-   Procesven-   xx) Ventila-  Ventilation 

      tilation    tilation    tion i drift  i drift 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5-    Procesven-   Procesven-   Ventilation  Ventilation 

      tilation    tilation    i drift    i drift 

 -------------------------------------------------------------------- 

         Indendørs 

 Kodenr.  Rum uden installeret     Indvendigt i tanke, siloer 

      mekanisk ventilation     og lignende 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tallet  Spartel,    Sprøjte    Spartel,    Sprøjte 

 før    pensel,            pensel, 

 stregen  rulle             rulle 

      o.lign.            o.lign. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 00-    Ingen     Procesven-   Ingen     Procesven- 

             tilation           tilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0-    Ingen     Procesven-   x) Procesven- Procesven- 

             tilation    tilation    tilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1-    x) Procesven- Procesven-   x)Procesven-  Procesven- 

      tilation    tilation    tilation    tilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2-    x) Procesven- Procesven-   x)Procesven-  Procesven- 

      tilation    tilation    tilation    tilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3-    x) Procesven- Procesven-   Procesven-   Procesven- 

      tilation    tilation    tilation    tilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4-    Procesven-   Procesven-   Procesven-   Procesven- 

      tilation    tilation    tilation    tilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5-    Procesven-   Procesven-   Procesven-   Procesven- 

      tilation    tilation    tilation    tilation 

 -------------------------------------------------------------------- 

 x) Brug af procesventilation kan undlades, hvor det samlede forbrug 

  af malevarer maksimalt udgør 1 liter pr. dag. 

 xx) Der kræves ikke, at ventilation er i drift, hvor det samlede 

  forbrug af malevarer maksimalt udgør 1 liter pr. dag. 

 Skema IV.2 

 Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj 

 Udendørs 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr.  Naturlig ventilation       Stillestående luft 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tallet   Spartel, pensel, Sprøjte  Spartel, pensel  Sprøjte 

 før/efter rulle o. lign.       rulle o.lign. 

 stregen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 00-    Ingen særlige   Helmaske  Ingen særlige  Helmaske 

               med kombi-         med kombi- 

               filter r)          filter r) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0-     Ingen særlige   Helmaske  Ingen særlige  Helmaske 

               med kombi-         med kombi- 

               filter r)          filter r) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1-     Ingen særlige   Øjenværn, Ingen særlige  Øjenværn, 

               luftfor-          luftfor- 

               synet            synet 

               halvmaske          halvmaske 

               g), l)           g), l) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2-     Ingen særlige   Øjenværn, Gasfilter-    Øjenværn, 

               luftfor-  maske b)     luftfor- 

               synet   c) r)      synet 

               halvmaske          halvmaske 

               g), l)           g), l) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3-     Gasfiltermaske  Øjenværn, Øjenværn     Luftfor- 

      c), d), r)    luftfor-  luftfor-     synet hel- 

               synet   synet      maske g) 

               halvmaske halvmaske 

               g), l)   f), l) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4-     Øjenværn,     Luftfor-  Øjenværn     Luftfor- 

      luftfor-     synet   luftfor-     synet 

      synet       helmaske  synet      helmaske 

      halvmaske f), l) g)     halvmaske f), l) g) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5-     Luftforsynet   Luftfor-  Luftfor-     Luftfor- 

      helmaske     synet   synet      synet 

               helmaske  helmaske     helmaske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -1     Handsker h), i), Helmaske  Handsker     Helmaske med 

      k)        med kombi- h), i), k)    kombifilter, 

               filter           hætte, 

               hætte,           handsker, 

               handsker,          overtræks- 

               overtræks-         dragt 

 -2     Handsker h), i), Luftfor-  Handsker h),   Luftforsynet 

      k)        synet   i), k)      halvmaske 

               halvmaske          e), l) 

               e), l),           øjenværn, 

               øjenværn,          hætte 

               hætte,           handsker, 

               handsker,          overtræks- 

               over-            dragt 

               træksdragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -3     Handsker i), k)  Luftfor-  Handsker i), k) Luftforsynet 

               synet            helmaske, 

               helmaske,          hætte, 

               hætte,           handsker, 

               handsker,          overtræks- 

               overtræks-         dragt 

               dragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -4     Handsker,     Luftfor-  Handsker,    Luftforsynet 

      ansigtsskærm,   synet   ansigtsskærm   helmaske, 

      hætte eller    helmaske, hætte eller   hætte, 

      hjelm,      hætte,   hjelm,      handsker, 

      beskyttelsesdragt handsker, beskyttelses-  beskyttel- 

               beskyttel- dragt      sesdragt 

               sesdragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -5     Handsker,     Lufrfor-  Handsker,    Luftforsynet 

      ansigtsskærm,   synet   ansigts-     helmaske, 

      hætte eller    helmaske, skærm, hætte   hætte, 

      hjelm,      hætte,   eller hjelm   beskyttel- 

      beskyttelses-   handsker, beskyttelses-  sesdragt 

      dragt       beskyttel- dragt 

               sesdragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -6     Handsker,     Luftfor-  Handsker,    Luftforsynet 

      ansigtsskærm,   synet   ansigtsskærm,  helmaske, 

      hætte eller    helmaske, hætte      hætte, 

      hjelm,      hætte,   eller hjelm   handsker, 

      beskyttelsesdragt handsker, beskyttelses-  beskyt- 

               beskyt-  dragt      telses- 

               telses-           dragt 

               dragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr.  Lette overdækninger     Indendørs rum med installeret 

      udført af presenninger   mekanisk ventilation 

      og andet teltdug- 

      lignende materiale) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tallet  Spartel, pensel, Sprøjte  Spartel, pensel  Sprøjte 

 før/efter rulle o. lign.       rulle o.lign. 

 stregen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 00-    Ingen særlige   Helmaske Ingen særlige   Helmaske med 

               med kombi-         kombifilter 

               filter r)          r) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0-    Ingen særlige   Helmaske Ingen særlige   Helmaske med 

               med kombi-         kombifilter 

               filter r)          r) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1-    Ingen særlige m) Øjenværn, Ingen særlige   Øjenværn, 

               luftfor-          luftforsynet 

               synet            halvmaske g), 

               halvmaske          l) 

               g), l) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2-    Gasfiltermaske  Øjenværn, Gasfiltermaske  Øjenværn, 

      b), c), r)    luftfor-  h), c), r)    luftforsynet 

               synet            halvmaske g), 

               halvmaske          l) 

               g), l) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3-    Øjenværn.    Luftfor-  Øjenværn,    Luftforsynet 

      synet halv-   synet hel- luftforsynet   helmaske g) 

      maske f), l)   maske g)  halvmaske f), 

                    l) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4-    Øjenværn,    Luftfor-  Øjenværn,    Luftforsynet 

      luftforsynet   synet hel- luftforsynet   helmaske g) 

      halvmaske f),  maske g)  halvmaske f), l) 

      l) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5-    Luftforsynet   Luftfor-  Luftforsynet   Luftforsynet 

      helmaske     synet    helmaske     helmaske 

              helmaske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -1    Handsker h),   Helmaske  Handsker h), i), Helmaske med 

      i), k)      med kombi- i), k)      kombifilter, 

              filter,           hætte, 

              hætte,            handsker, 

              handsker,          overtræks- 

              overtræks-          dragt 

              dragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -2    Handsker h),   Luftfor-  Handsker h), i), Luftforsynet 

      i), k)      synet    i), k)      halvmaske 

              halvmaske          e), l), 

              e), l),           øjenværn, 

              øjenværn,          hætte, 

              hætte,            handsker, 

              handsker,          overtræks- 

              overtræks-          dragt 

              dragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -3    Handsker i), k) Luftfor-  Handsker i), k) Luftforsynet 

              synet hel-          halvmaske, 

              maske,            hætte, 

              hætte,            handsker, 

              handsker,          overtræks- 

              overtræks-          dragt 

              dragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -4    Handsker,    Luftfor-  Handsker,    Luftforsynet 

      ansigtsskærm,  synet    ansigtsskærm,  helmaske, 

      hætte eller   helmaske,  hætte      hætte, 

      hjelm, beskyt-  hætte,   eller hjelm,   handsker, 

      telsesdragt   handsker,  beskyttelses-  beskyttelses- 

              beskyttel- dragt      dragt 

              sesdragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -5    Handsker,    Luftfor-  Handsker,    Luftforsynet 

      ansigtsskærm,  synet    ansigtsskærm   helmaske, 

      hætte eller   helmaske,  hætte      hætte, 

      hjelm, beskyt-  hætte,   eller hjelm   hansker, 

      telsesdragt   handsker,  beskyttelses-  beskyttelses- 

              beskyttel- dragt      dragt 

              sesdragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -6    Handsker,    Luftfor-  Handsker,    Luftforsynet 

      ansigtsskærm,  synet    ansigtsskærm   helmaske, 

      hætte eller   helmaske,  hætte      hætte, 

      hjelm, beskyt-  hætte,   eller hjelm   handsker, 

      telsesdragt   handsker,  beskyttelses-  beskyttelses- 

              beskyttel- dragt      dragt 

              sesdragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj 

 Indendørs rum uden installeret  Indvendigt i tanke, siloer Kodenr. 

 mekanisk ventilation       og lignende 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Spartel, pensel,  Sprøjte   Spartel, pensel, Sprøjte   Tallet 

 rulle o.lign.          rulle o.lign.         før/ 

                                efter 

                                stregen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ingen særlige   Helmaske med Ingen særlige   Helmaske 00- 

          kombifilter           med 

          r)               kombi- 

                          filter r) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ingen særlige   Helmaske med Gasfiltermaske   Helmaske 0- 

          kombifilter r)         med 

          r)               kombi- 

                          filter r) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Gasfiltermaske b), Øjenværn,  Gasfiltermaske   Luftfor- 1- 

 c), r)       luftforsynet r)         synet 

          halvmaske            helmaske 

          g), l)             g) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Øjenværn,     Øjenværn,  Øjenværn,     Luftfor- 2- 

 luftforsynet    luftforsynet luftforsynet    synet 

 halvmaske b),   halvmaske  halvmaske f),   helmaske 

 f), l)       g), l)    f), l)       g) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Øjenværn,     Luftforsynet Øjenværn,     Luftfor- 3- 

 luftforsynet    helmaske   luftforsynet    synet 

 halvmaske            halvmaske f), l)  helmaske 

 f), l) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Øjenværn,     Luftforsynet Øjenværn,     Luftfor- 4- 

 luftforsynet    helmaske   luftforsynet    synet 

 halvmaske l)          halvmaske l)    helmaske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Luftforsynet    Luftforsynet Luftforsynet    Luftfor-  5- 

 helmaske      helmaske   helmaske      synet 

                          helmaske 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Handsker h), i),  Helmaske med Handsker h), i),  Helmaske  -1 

 k)         med kombi-  h), i), k)     med kombi- 

          filter,             filter, 

          hætte,             hætte, 

          handsker,            handsker 

          overtræks-           overtræks- 

          dragt              dragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handsker h), i),  Luftforsynet Handsker h), i),  Luftfor-  -2 

 k)         halvmaske  k)         synet 

          e), l),             halvmaske e), 

          øjenværn,            l, øjenværn 

          hætte,             hætte, 

          handsker,            handsker, 

          overtræks-           overtræks- 

          dragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handsker i), k)  Luftforsynet Handsker i), k)  Luftfor-  -3 

          helmaske,            synet 

          hætte,             helmaske, 

          handsker,            hætte, 

          overtræks-           handsker, 

          dragt              overtræks- 

                          dragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handsker,     Luftforsynet Handsker,     Luftfor-  -4 

 ansigtsskærm,   helmaske,  ansigtsskærm    synet 

 hætte eller hjelm, hætte,    hætte eller    helmaske 

 beskyttelsesdragt handsker,  hjelm,       beskyttelses- 

          beskyttel-  beskyttelses-   dragt 

          sesdragt   dragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handsker,     Luftforsynet Handsker,     Luftfor-  -5 

 ansigtsskærm,   helmaske,  ansigtsskærm,   synet hel- 

 hætte eller    hætte,    hætte       maske, 

 hjelm, beskyt-   handsker,  eller hjelm    hætte, 

 telsesdragt    beskyttel-  beskyttelses-   handsker, 

          sesdragt   dragt       beskyttel- 

                          sesdragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Handsker,     Luftforsynet Handsker      Luftfor-  -6 

 ansigtsskærm,   helmaske,  ansigtsskærm,   synet 

 hætte eller hjelm, hætte,    hætte       helmaske 

 beskyttelsesdragt handsker,  eller hjelm    hætte, 

          beskyttel-  beskyttelses-   handsker, 

          sesdragt            beskyttel- 

                          sesdragt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skema IV.3 

 Sikkerhedsforanstaltninger ved klargøringsarbejde 

 mod støv og afbrændingsprodukter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Klargøringsmetoder og -produkter     Sikkerhedsforanstaltninger 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Rensning for løstsiddende 

 maling/belægning 

 Skrabning                 Øjenværn, arbejdshandsker 

 Børstning med håndstålbørste       Øjenværn, arbejdshandsker 

 Børstning med roterende stålbørste/    Støvfiltermaske, øjenværn, 

 vinkelsliber               arbejdshandsker. Ved 

                      særligt støvende arbejde 

                      overtræksdragt 

 Slibning og afstøvning 

 Håndslibning på jern           Støvfiltermaske, øjenværn, 

                      arbejdshandsker 

 Håndslibning på ny puds, beton o.lign.  Støvfiltermaske 

 Håndslibning med (karborundum) sten på 

 ny puds, beton o.lign.          Støvfiltermaske 

 Håndslibning med spartel samt afhugning 

 af betongrater o.lign.          Øjenværn 

 Ikke-støvende håndslibning på malet 

 overflade                 Ingen særlige 

 Håndslibning på malet overflade, 

 vandslibning               Handsker 

 Støvende håndslibning på malet 

 overflade                 Støvfiltermaske 

 Håndslibning på spartelmasse under 

 loft/dæk                 Støvfiltermaske, øjenværn 

 Håndslibning på spartelmasse i øvrigt   Støvfiltermaske 

 Maskinslibning på alle overflader 

 - med effektiv udsugning         Øjenværn, arbejdshandsker 

 - uden effektiv udsugning         Støvfiltermaske, øjenværn, 

                      arbejdshandsker 

 Fjernelse af malinglag/belægninger 

 Anvendelse af varmluftblæser       Arbejdshandsker, gasfilter- 

                      maske 1) 

 Afbrænding med flamme 

 - små flader               Helmaske med gasfilter, 

                      arbejdshandsker 

 - store flader              Luftforsynet helmaske, 

                      arbejdshandsker 

 Blæsning på alle overflader 

 Blæsning, tør med lukket tilbagesug    Støvfiltermaske, øjenværn, 

                      arbejdshandsker 

 Højtryksspuling med rent vand       Øjenværn, vandtæt dragt, 

                      arbejdshandsker 

 Højtryksspuling med sandtilsætning/ 

 slaggetilsætning             Ansigtsskærm, arbejds- 

                      handsker, vandtæt dragt, 

                      luftforsynet helmaske 

 Sandblæsning, tør fristråle        Luftforsynet helmaske, 

                      arbejdshandsker, hætte 

 Sandblæsning, våd fristråle        Luftforsynet helmaske, 

                      arbejdshandsker, hætte, 

                      vandtæt dragt 

 • 1) Ved arbejde udendørs og arbejde indendørs i store lokaler med god ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn. Dog skal gasfiltermaske anvendes ved udendørs arbejde i stillestående luft.

Noter til skemaer for personlige værnemidler

 • a) På små flader, fx vindueskarme og -rammer, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.
 • b) Ved kortvarigt arbejde med spartelmasse, fx pletspartling i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der arbejdes uden åndedrætsværn.
 • c) Ved pletning og efterreparation af mindre flader, hvor det samlede forbrug er højst 1 liter produkt pr. dag, kan der uden for nicher og lignende arbejdes uden åndedrætsværn.
 • d) Ved arbejde på et emne uden sammenhængende store flader, fx en gitterkonstruktion, og ved god naturlig ventilation, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.
 • e) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
 • f) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
 • g) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Hvis kombinationsfiltermaske erstatter helmaske, skal der også anvendes øjenværn. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
 • h) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.
 • i) Ved stænkende arbejde skal anvendes ansigtsskærm og enten hætte, hjelm eller kasket med stor skygge. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.
 • k) Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.
 • l) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.
 • m) I nicher og lignende skal der anvendes samme personlige værnemidler som ved »indvendigt i tanke, siloer og lignende«.
 • n) I nicher og lignende skal anvendes samme personlige værnemidler som ved »indendørs stor flade«. En niche er fx inden i et skab.
 • o) I stillestående luft skal der anvendes samme åndedrætsværn som ved udendørs arbejde med produkter kodet 2-.
 • p) Ved effektiv naturlig ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn, hvis den forurenede luft ved effektiv naturlig ventilation blæses bort fra indåndingszonen.
 • q) Gasfiltermaske eller hensigtsmæssig ventilation skal anvendes, når produktet påføres i et dårligt ventileret rum. Dog skal et eventuelt åndedrætsværn være luftforsynet, når der arbejdes med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.
 • r) Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.

Bilag 5

Limning i autobranchen m.v.

5.1. Bilagets område.

a. Arbejde med lime og fugemasser i autobranchen, på karosserier og flydele.

b. Arbejdsoperationer i forbindelse med arbejde omfattet af 5.1.a., hvor dampe og støv afgives til luften, fx

klargøring af emner,

for- og efterbehandling af emner,

rengøring af udstyr.

5.2. Sikkerhedsforanstaltninger.

5.2.1. Procesventilation.

Der skal etableres procesventilation, som angivet i skema V.1.

Procesventilation skal etableres som en mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur.

5.2.2. Personlige værnemidler m.v.

Det er angivet i skema V.1. og V.2, hvilke personlige værnemidler der skal anvendes ved det enkelte arbejde. De personlige værnemidler sammensættes af de værnemidler, der er angivet både for tallet før bindestregen og for tallet efter bindestregen i kodenummeret.

Vedrørende principperne for sammensætning af de personlige værnemidler henvises til bilag 2, afsnit 2.3.1., »Personlige værnemidler m.v.«.

Skema V.1.

Krav til ventilation, personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 KODE NR. I VÆRKSTED 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tallet  LIMTUBER, PENSEL, SPRØJTEPISTOL,(*) SMELTELIM FOR- OG 

 før/   LIMPISTOL, SPARTEL AEROSOLDÅSE   (HOT MELT) EFTERBE- 

 efter  FUGEPISTOL     incl. for- og        HANDLING 

 binde-           efterbe-          undtagen 

 streg            handling          sprøjtning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 00-   Ingen   Ingen  Procesven-    Procesven- Ingen 

     særlige  særlige tilation,    tilation  særlige a) 

     a)     a)   helmaske 

               med kombi- 

               filter c), h) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0-    Ingen   Ingen  Procesven-    Procesven- Ingen 

     særlige  særlige tilation,    tilation  særlige a) 

     a)     a)   helmaske 

               med kombi- 

               filter c), h) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1-    Procesven- Proces- Procesven-    Procesven- Procesven- 

     tilation  venti- tilation,    tilation  tilation 

           lation luftforsynet 

               halvmaske, 

               øjenværn b), c) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2-    Procesven- Proces- Procesven-    Procesven- Procesven- 

     tilation  venti- tilation,    tilation  tilation, 

           lation luftforsynet        gasfilter- 

               helmaske c)         maske c), h) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3-    Procesven- Proces- Procesven-    Procesven- Procesven- 

     tilation  venti- tilation,    tilation  tilation, 

           lation luftforsynet        luftforsynet 

               helmaske c)         halvmaske c) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4-    Procesven- Proces- Procesven-    Procesven- Procesven- 

     tilation  venti- tilation,    tilation  tilation, 

           lation luftforsynet        luftforsynet 

               helmaske c)         halvmaske 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5-    Procesven- Proces- Procesven-    Procesven- Procesven- 

     tilation  venti- tilation,    tilation  tilation, 

           lation luftforsynet        luftforsynet 

               helmaske          helmaske 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -1    Handsker, Hand-  Handsker,    Handsker  Handsker, 

     forklæde  sker,  kombinations-  d)     forklæde e), 

     d), e), g) for-  filtermaske,        g) 

           klæde  overtræksdragt, 

           d), e), øjenværn, hætte 

           g) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -2    Handsker, Hand-  Handsker,    Handsker  Handsker, 

     forklæde  sker,  overtræksdragt, d)     overtræks- 

     d), e), g) for-  hætte, øjenværn,      dragt e), g) 

           klæde  luftforsynet 

           d), e), halvmaske b) 

           g) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -3    Handsker, Hand-  Handsker,    Handsker  Handsker, 

     forklæde  sker,  overtræksdragt, 

 overtræksdragt 

     g)     over-  hætte, luftfor-       f), g) 

           træks- synet helmaske 

           dragt 

           f), g) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -4    Handsker, Hand-  Handsker,    Handsker  Handsker, 

     forklæde  sker,  beskyttelses-        beskyttel- 

     g)     beskyt- dragt, hætte,        sesdragt f), 

           telses- luftforsynet        g) 

           dragt  helmaske 

           f), g) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -5    Handsker, Hand-  Handsker,    Handsker  Handsker, 

     forklæde  sker,  beskyttelses-        beskyttel- 

     g)     beskyt- dragt, hætte,        sesdragt f), 

           telses- luftforsynet        g) 

           dragt  helmaske 

           f), g) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -6    Handsker, Hand-  Handsker,    Handsker  Handsker, 

     forklæde  sker,  beskyttelses-        beskyttel- 

     g)     beskyt- dragt, hætte,        sesdragt f), 

           telses- luftforsynet        g) 

           dragt  helmaske 

           f), g) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 (*) Hvis der sprøjtes på store flader, skal arbejdet ske i 

  sprøjtekabiner eller i særlige rum udstyret med tilstrækkelig 

  mekanisk ventilation. 

 Skema V.2. 

 Krav til ventilation, personlige værnemidler og særligt arbejdstøj 

 -------------------------------------------------------------------- 

 KODE NR. INDE I KAROSSERI 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tallet  LIMTUBER, PENSEL, SPRØJTEPISTOL,(*) SMELTELIM FOR- OG 

 før/   LIMPISTOL, SPARTEL AEROSOLDÅSE   (HOT MELT) EFTERBE- 

 efter  FUGEPISTOL     incl. for- og        HANDLING 

 binde-           efterbe-          undtagen 

 streg            handling          sprøjtning 

 -------------------------------------------------------------------- 

 00-   Ingen   Ingen  Procesven-    Procesven- Ingen 

     særlige  særlige tilation,    tilation  særlige a) 

     a)     a)   helmaske med 

               kombifilter c), 

               h) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0-   Procesven- Proces- Procesven-    Procesven- Procesven- 

     tilation  venti- tilation,    tilation  tilation, 

           lation, luftforsynet        gasfilter- 

           gasfil- halvmaske,         maske c), 

           ter   øjenværn b), c)       h) 

           maske 

           c), h) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1-   Procesven- Proces- Procesven-    Procesven- Procesven- 

     tilation  venti- tilation,    tilation  tilation, 

           lation, luftforsynet        gasfilter- 

           gasfil- helmaske c)         maske c), 

           ter                 h) 

           maske 

           c), h) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2-   Procesven- Proces- Procesven-    Procesven- Procesven- 

     tilation  venti- tilation,    tilation  tilation, 

           lation, luftforsynet        luftforsynet 

           luftfor- helmaske c)        halvmaske 

           synet                b), c) 

           halv- 

           maske, 

           øjen- 

           værn 

           b), c) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3-   Procesven- Proces- Procesven-    Procesven- Procesven- 

     tilation  venti- tilation,    tilation  tilation, 

           lation, luftforsynet        luftforsynet 

           luft-  helmaske c)         helmaske c) 

           forsyn- 

           et hel- 

           maske c) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4-   Procesven- Proces- Procesven-    Procesven- Procesven- 

     tilation  venti- tilation,    tilation  tilation, 

           lation, luftforsynet        luftforsynet 

           luft-  helmaske c)         helmaske 

           forsyn- 

           et hel- 

           maske c) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5-   Procesven- Proces- Procesven-    Procesven- Procesven- 

     tilation  venti- tilation,    tilation  tilation, 

     luftfor-  lation, luftforsynet        luftforsynet 

     synet hel- luft-  helmaske          helmaske 

     maske    forsyn- 

           et hel- 

           maske 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -1   Handsker,  Hand-  Handsker, kom-  Handsker  Handsker, 

     forklæde  sker,  binationsfilter- d)     overtræks- 

     d), e), g) over-  maske, overtræks-      dragt f), g) 

           træks- dragt, øjenværn, 

           dragt  hætte 

           d), f), 

           g) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -2   Handsker,  Hand-  Handsker, over- Handsker  Handsker, 

     forklæde  sker,  træksdragt, hætte, d)    overtræks- 

     d), e), g) over-  øjenværn, luftfor-     dragt f), g) 

           træks- synet 

           dragt  halvmaske b) 

           d), f), 

           g) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -3   Handsker,  Hand-  Handsker, over- Handsker  Handsker, 

     forklæde  sker,  træksdragt, hæt-      overtræks- 

     g)     over-  te, luftforsynet      dragt f), g) 

           træks- helmaske 

           dragt 

           f), g) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -4   Handsker,  Hand-  Handsker, be-  Handsker  Handsker, 

     forklæde  sker,  skyttelsesdragt,      beskyttel- 

     g)     beskyt- hætte, luftforsyn-     sesdragt, 

           telses- et helmaske         øjenværn f), 

           dragt                g) 

           f), g) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -5   Handsker,  Hand-  Handsker, be-  Handsker  Handsker, 

     forklæde  sker,  skyttelsesdragt,      beskyttel- 

     g)     beskyt- hætte, luftforsyn-     sesdragt, 

           telses- et helmaske         øjenværn f), 

           dragt 

           f), g)               g) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -6   Handsker,  Hand-  Handsker, be-  Handsker  Handsker, 

     forklæde  sker,  skyttelsesdragt,      beskyttel- 

     g)     beskyt- hætte, luftforsyn-     sesdragt, 

           telses- et helmaske         øjenværn f), 

           dragt 

           f), g)               g) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 • (*) Hvis der sprøjtes på store flader, skal arbejdet ske i sprøjtekabiner eller i særlige rum udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation.

Noter til ventilation, personlige værnemidler

og særligt arbejdstøj for limning i autobranchen m.v.

 • a) Når produkter påføres i indsnævringer, delvis lukkede rum og lignende, som fx hulningen af inderskærm, eller påføringen foregår i den beskæftigedes indåndingszone, skal der anvendes gasfiltermaske eller mekanisk udsugning. Arbejdes med et produkt, der indeholder lavtkogende væsker, skal der benyttes luftforsynet åndedrætsværn.
 • b) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.
 • c) Ved pålimning af et lille emne, fx emblem og frontgitter, er det tilladt at arbejde uden åndedrætsværn.
 • d) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.
 • e) Hvis tøjet ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden forklæde. Dog skal forklæde anvendes ved al karosseribearbejdning.
 • f) Ved ringe tilsmudsning er det tilladt at benytte forklæde og eventuelt ærmebeskyttere i stedet for overtræksdragt/beskyttelsesdragt.
 • g) Ansigtsskærm skal anvendes ved stænkende arbejde samt ved mekanisk bearbejdning. Eventuelt anvist øjenværn falder i så fald bort.
 • h) Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.

Bilag 6

Grafiske trykprocesser

6.1. Bilagets område.

a. Arbejde med trykfarver, serigrafifarver og andre produkter, der anvendes ved grafiske trykprocesser.

b. Arbejdsoperationer i forbindelse med arbejde omfattet af 6.1.a., hvor dampe og støv afgives til luften, fx rengøring af udstyr.

c. Steder, hvor trykfarven afgiver dampe med mere til luften, fx hvor de trykte emner tørrer.

6.2. Sikkerhedsforanstaltninger.

6.2.1. Procesventilation.

Der skal etableres procesventilation som angivet i skema VI.1, VI.2 og VI.3.

Procesventilation skal etableres som en mekanisk udsugning, der såvidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur.

Tørring af trykte emner skal foregå udenfor arbejdslokalet eller i særligt tørreskab med mekanisk udsugning.

6.2.2. Personlige værnemidler m.v.

Der er angivet i skema VI.1, VI.2 og VI.3, hvilke personlige værnemidler, der skal anvendes ved det enkelte arbejde. De personlige værnemidler sammensættes af de værnemidler, der er angivet både for tallet før bindestregen og for tallet efter bindestregen i kodenummeret.

Vedrørende principperne for sammensætning af de personlige værnemidler henvises til bilag 2, afsnit 2.3.1., »Personlige værnemidler m.v.«.

Skema VI.1.

Offset/bogtryk

Krav til ventilation, personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr. 

 Tallet    Afvaskning, rengøring  Produktion 

 før/efter 

 stregen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 00- b)    Ingen særlige a)     Ingen særlige a) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0- b)    Ingen særlige a)     Ingen særlige a) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1- b)    Procesventilation    Ingen særlige a) 

       d), e), m) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2- b)    Procesventilation     Procesventilation m) 

       d), e), m) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3- b)    Procesventilation    Procesventilation m) 

       e), g), h), m) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4- b)    Procesventilation,    Procesventilation m) 

       gasfiltermaske f), g), m) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5-      Procesventilation,    Procesventilation m) 

       gasfiltermaske f), m) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -1      Handsker i)       Ingen særlige k) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -2      Handsker i)       Ingen særlige k) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -3      Handsker i)       Handsker l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -4      Handsker, øjenværn i)  Handsker l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -5      Handsker, øjenværn i)  Handsker l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -6      Handsker, øjenværn i)  Handsker l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

Anvendelse af opløsningsmidler, der forstøves ved hjælp af trykluft eller spray bør ikke finde sted og er ikke omfattet af ovenstående skema, idet det kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. Der må i hvert enkelt tilfælde søges sagkyndig rådgivning.

Skema VI.2.

Flexo/dybtryk

Krav til ventilation, personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr. 

 Tallet    Afvaskning, rengøring  Produktion 

 før/efter 

 stregen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 00- b)    Ingen særlige a)     Ingen særlige a) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0- b)    Ingen særlige a)     Ingen særlige a) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1- b)    Procesentilation d), m) Procesventilation m) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2- b)    Procesventilation h), m) Procesventilation m) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3- b)    Procesventilation h), m) Procesventilation m) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4- b)    Procesventilation,    Procesventilation m) 

       gasfiltermaske f), m) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5-      Procesventilation,    Procesventilation m) 

       gasfiltermaske f), m) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -1      Handsker i)       Ingen særlige k) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -2      Handsker i)       Ingen særlige k) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -3      Handsker i)       Handsker l) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -4      Handsker, øjenværn    Handsker l) 

       i), n) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -5      Handsker, øjenværn    Handsker l) 

       i), n) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -6      Handsker, øjenværn    Handsker l) 

       i), n) 

 -------------------------------------------------------------------- 

Anvendelse af opløsningsmidler, der forstøves ved hjælp af trykluft eller spray bør ikke finde sted og er ikke omfattet af ovenstående skema, idet det kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. Der må i hvert enkelt tilfælde søges sagkyndig rådgivning.

Skema VI.3.

Serigrafi

Krav til ventilation, personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr. 

 Tallet    Afvaskning,  Rammeafvask i     Produktion 

 før/efter  rengøring   særskilt lokale 

 stregen 

 --------------------------------------------------------------------- 

 00- b)    Ingen særlige Procesventilation,  Ingen særlige a) 

       a)       helmaske med kombi- 

               filter f) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0- b)    Ingen særlige Procesventilation,  Ingen særlige a) 

       a)       helmaske med kombi- 

               filter f) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1- b)    Procesventi-  Procesventilation,  Procesventila- 

       lation d), m) øjenværn, luftfor-  tion m) 

               synet halvmaske c) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2- b)    Procesventi-  Ventilation, øjen-  Procesventila- 

       lation d), h), værn, luftforsynet  tion m) 

       m)       halvmaske c) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3- b)    Procesventi-  Procesventilation,  Procesventila- 

       lation f), m) luftforsynet hel-   tion m) 

               maske 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4- b)    Procesventi-  Procesventilation,  Procesventila- 

       lation, gas-  luftforsynet hel-   tion m) 

       filtermaske  maske 

       f), m) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5-      Procesventi-  Procesventilation,  Procesventila- 

       lation, gas-  luftforsynet hel-   tion m) 

       filtermaske  maske 

       f), m) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -1      Handsker i)  Helmaske med kombi-  Ingen særlige k) 

               filter, hætte, hand- 

               sker, overtræksdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -2      Handsker i)  Luftforsynet halvma- Ingen særlige k) 

               ske, øjenværn, hætte, 

               handsker, overtræks- 

               dragt c) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -3      Handsker i),  Luftforsynet helma-  Handsker l) 

       n)       ske, hætte, handsker, 

               beskyttelsesdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -4      Handsker,   Luftforsynet helma-  Handsker l) 

       øjenværn i),  ske, hætte, handsker, 

       n)       beskyttelsesdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -5      Handsker,   Luftforsynet helma-  Handsker l) 

       øjenværn i),  ske, hætte, handsker, 

       n)       beskyttelsesdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -6      Handsker,   Luftforsynet helma-  Handsker l) 

       øjenværn i),  ske, hætte, handsker, 

       n)       beskyttelsesdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

Anvendelse af opløsningsmidler, der forstøves ved hjælp af trykluft eller spray bør ikke finde sted og er ikke omfattet af ovenstående skema, idet det kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger. Der må i hvert enkelt tilfælde søges sagkyndig rådgivning.

Noter til skemaer for ventilation, personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

for grafiske trykprocesser

 • a) Der tages her ikke stilling til ventilationskrav generelt, men kun den del af ventilationen, der tager sigte på at fjerne de sundhedsfarlige dampe.
 • b) Når produktet anvendes på overflader eller i temperaturer over 3 C, skal skemaet aflæses mindst eet tal højere (tallet før stregen) end det på emballagen anførte.
 • c) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.
 • d) Ved kun een maskine i lokalet, kan gasfiltermasker benyttes til kortvarige rengøringsarbejder. Indeholder produktet lavtkogende væsker, skal åndedrætsværnet være luftforsynet åndedrætsværn.
 • e) Kortvarige rengøringsarbejder af enkelte maskinedele kan foretages uden brug af åndedrætsværn. (Fx afrensning af gummidug og trykplade).
 • f) Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.
 • g) Ved maskiner med automatisk afvaskning skal der etableres en passende udsugning, der hindrer de flygtige dampe i at brede sig ud i lokalet. Det kan fx være sugespalter ved afvaskningen eller »emhætte«, der kan sænkes ned over maskinen under afvaskningen.
 • h) Det kan være nødvendigt at anvende gasfiltermasker, selv om der er etableret punktudsug. Hvor operatøren har åndedrætszonen mellem forureningskilden og udsugningen, eller hvor afvaskning/rengøring foregår under vanskeligt tilgængelige forhold, skal der anvendes gasfiltermasker. Indeholder produktet lavtkogende væsker, skal åndedrætsværnet være luftforsynet åndedrætsværn.
 • i) Ansigtsskærm, samt enten hætte eller hjelm, skal anvendes ved stænkende arbejde. (Fx afrensning i særlige renserum). Eventuelt anvist øjenværn falder i så fald bort.
 • k) Handsker skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning af hænderne med produktet.
 • l) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.
 • m) Den mekaniske udsugning kan være specielt konstrueret til maskinen, eventuelt indbygget eller leveret som standardudstyr til maskinen.
 • n) Skødeskind (i visse tilfælde vil beskyttelsesdragt være nødvendigt) skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet.

Bilag 7

Industriel overfladebehandling

7.1. Bilagets område.

a. Påføring af maling og lak på emner på faste arbejdspladser, ved processer som fx

sprøjtepåføring,

valsepåføring,

dypning,

tæppepåføring (tæppelakering).

Overfladebehandling i anlæg som sprøjtekabiner herunder kombikabiner, sprøjtebokse og lukkede anlæg.

Arbejde med produkter på skibe, skibselementer, store konstruktioner og dele dertil, der udføres på værfter hører under bilag 3 (skibe m.v.).

Arbejde med produkter på emner, som på grund af vægt, form eller størrelse ikke kan placeres i sprøjteboks, sprøjtekabine eller lukkede anlæg hører under bilag 4 (konstruktioner).

b. Arbejdsoperationer og processer i forbindelse med arbejde omfattet af 7.1.a., hvor dampe og støv afgives til luften, fx

klargøring af emner,

for- og efterbehandling af emner,

rengøring af udstyr,

blanding af farver m.v.,

håndtering af emner til tørring eller afkøling,

tørring eller afdunstning af overfladebehandlede emner.

7.2. Definitioner.

7.2.1. Lukket anlæg.

Et anlæg, hvor operatøren er placeret udenfor anlægget og ved selve påføringen ikke kommer i kontakt med produktet og afdampninger fra produktet (fx fuldautomatiske anlæg).

7.2.2. Sprøjteboks.

Skab udført med åben forside og med vægge, loft (og eventuelt bund) af ubrændbare materialer, og hvori der foretages sprøjtemaling.

7.2.3. Sprøjtekabine.

Lukket rum udført med vægge, loft (og eventuelt bund) af ubrændbare materialer, og hvori der foretages sprøjtemaling eller lakering.

7.3. Sikkerhedsforanstaltninger.

7.3.1. Ventilation.

Overfladebehandling omfattet af 7.1.a. skal ske i lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine.

Nye sprøjtebokse til manuel vådmaling og nye sprøjtekabiner til manuel vådmaling skal opfylde kravene nævnt i skema VII.1.a. og skema VII.2.a.

Eksisterende sprøjtebokse til manuel vådmaling og eksisterende sprøjtekabiner til manuel vådmaling skal opfylde kravene nævnt i skema VII.1.b. og skema VII.2.b.

Overfladebehandlingen må ikke kunne foregå, uden at ventilationen er i drift.

Afdampning og tørring af overfladebehandlede emner skal ske i lukket anlæg, sprøjteboks, sprøjtekabine eller i særligt indrettede rum udstyret med mekanisk ventilation, se også skema VII.7.

Ved blandebord og lignende skal der være effektiv mekanisk udsugning.

For- og efterbehandling samt klargøring af emner, der medfører luftforurening eller risiko for sundhedsfarlige arbejdsoperationer, skal ske i lukket anlæg, sprøjteboks, sprøjtekabine eller i særlige rum udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation.

7.3.1.1. Alarm.

Ventilationsanlæg skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion.

Ventilationsanlæg skal være forsynet med alarmanordning, der reagerer med et lys- eller lydsignal ved nedsat effektivitet, fejlagtig funktion og driftsstop.

7.3.1.2. Vedligeholdelse af ventilationsanlæg.

Ventilationsanlæg skal holdes i funktionsdygtig stand, herunder holdes forsvarligt rene og jævnligt kontrolleres.

7.3.1.3. Brugsanvisning for ventilationsanlæg.

Der skal forefindes brugsanvisning for ventilationsanlæg omfattet af dette bilag.

Anlæggets brugsanvisning skal være tilgængelig for operatøren. Brugsanvisningen skal være skrevet på dansk og, hvis sikkerhedshensyn gør det nødvendigt også på et andet sprog.

7.3.2 Personlige værnemidler m.v.

Skema VII.3, VII.4, VII.5, VII.6 og VII.7 angiver, hvilke personlige værnemidler der skal anvendes ved det enkelte arbejde. De personlige værnemidler sammensættes af de værnemidler, der er angivet både for tallet før bindestregen og tallet efter bindestregen i kodenummeret.

Vedrørende principperne for sammensætning af de personlige værnemidler henvises til bilag 2, afsnit 2.3.1, »Personlige værnemidler m.v.«.

Skema VII.1.

Sprøjteboks til manuel vådmaling

(Operatør udenfor)

a. Krav til ny sprøjteboks

1. Der skal tilføres mindst lige så meget forvarmet erstatningsluft, som der suges ud. Det kan være nødvendigt at tilføre erstatningsluften med en overtemperatur tilpasset lufthastigheden, for at den ikke virker som træk.

2. For at tilbageholde aerosoler, dampe og tilbagekast skal der over hele boksåbningen (mellem emne og operatør) være en lufthastighed på mindst 0,5 m/s i retning mod boksens udsugningsside.

3. Turbulens (utilsigtede luftbevægelser) skal minimeres.

4. Lufthastigheden i operatørens åndedrætszone skal være minimum 0,2 m/s væk fra operatøren.

5. Emnet skal placeres mellem operatøren og udsugningen/bagvæggen.

6. Operatøren skal befinde sig udenfor sprøjteboksen, eller i et forhus foran dette, og må altså ikke under sprøjteprocessen bevæge sig rundt om emnet.

7. Arbejdet skal udføres, så der altid sprøjtes ind i boksen og mod dennes udsugningsside.

8. Der må ikke være forureningskilder mellem lufttilførslen og operatørens åndedrætszone.

9. Emnet skal være inde i boksen og placeret på en sådan måde, at sprøjteflader mindst skal være 30 cm fra boksåbningen. Emnet skal placeres, så der sikres en effektiv ventilation omkring hele emnet, uden at der opstår tilbageslag. Emnet skal normalt placeres mindst 60 cm fra bagvæg, vægge, loft og bund.

10. Emnets frontareal må maksimalt være 30% af boksåbningen.

b. Krav til eksisterende sprøjteboks

1. Der skal tilføres mindst lige så meget forvarmet erstatningsluft, som der suges ud.

2. For at tilbageholde aerosoler, dampe og tilbagekast skal der over hele boksåbningen (mellem emne og operatør) være en lufthastighed på mindst 0,5 m/s i retning mod boksens udsugningsside.

3. Lufthastigheden i operatørens åndedrætszone skal være minimum 0,2 m/s væk fra operatøren.

4. Emnet skal placeres mellem operatøren og udsugningen/bagvæggen.

5. Arbejdet skal udføres, så der altid sprøjtes ind i boksen og mod dennes udsugningsside.

6. Der må ikke være forureningskilder mellem lufttilførslen og operatørens åndedrætszone.

Skema VII.2.

Sprøjtekabine til manuel vådmaling

(Operatør indenfor)

a. Krav til ny sprøjtekabine

1. Kabinen skal have indblæsning af luft i hele loftets areal samt udsugning i gulvet i nærheden af sprøjtestedet. Der bør ikke være afskårne hjørner i loftet.

2. Den indblæste luft skal kunne forvarmes i fornødent omfang.

3. Kabinen skal være forsynet med både indblæsningsventilator og udsugningsventilator.

4. Mængden af udsuget og indblæst luft, skal være af en sådan størrelsesorden, at den lodrette lufthastighed er jævnt fordelt over hele kabinen og mindst 0,2 m/s, når der er placeret et emne i kabinen.

5. Turbulens (utilsigtede luftbevægelser) skal minimeres.

6. Der skal altid være mindst 1 m mellem emnet og kabinens loft og vægge.

b. Krav til eksisterende sprøjtekabine

1. Kabinen skal være forsynet med både udsugningsventilator og indblæsningsventilator.

2. Mængden af udsuget og indblæst luft skal være af en sådan størrelsesorden, at der opnås en lufthastighed på mindst 0,2 m/s, når der er placeret et emne i kabinen.

3. Den indblæste luft skal kunne forvarmes i fornødent omfang.

4. Luftstrømmen skal føres den kortest mulige vej fra sprøjtestedet til udsugningsåbningen, så den forurenede luft ikke passerer operatørens åndedrætszone.

Skema VII.3.

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj for arbejde i lukket anlæg og sprøjtebokse, hvor operatøren er udenfor sprøjtezonen

For- og efterbehandling uden for anlæg, se skema VII.5.

Klargøringsarbejde, se skema VII.6.

Håndtering af emner til tørring og afdampning, se skema VII.7.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr.   Drift, for- og   Spartel, pensel   Sprøjte i nye 

 Tallet   efterbehandling i rulle o.lign i   + sprøjtebokse 

 før/efter  lukket anlæg    sprøjteboks     (incl. for- og 

 stregen            for- og       efterbehandling) 

                efterbehandling 

                (undtagen 

                sprøjtning) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 00-     Ingen særlige   Ingen særlige    Ingen særlige 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0-     Ingen særlige   Ingen særlige    Ingen særlige 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1-     Ingen særlige   Ingen særlige    Ingen særlige 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2-     Ingen særlige   Ingen særlige    Ingen særlige 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3-     Ingen særlige   Ingen særlige    Luftforsynet 

                           halvmaske, øjen- 

                           værn B) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4-     Ingen særlige   Ingen særlige    Luftforsynet 

                           halvmaske, øjen- 

                           værn B) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5-     Ingen særlige   Ingen særlige    Luftforsynet 

                           helmaske Luft- 

                           forsynet hel- 

                           maske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr.  Sprøjte i eksisterende     Ved driftsstop, rensning og 

 Tallet  sprøjtebokse* samt evt.    reparation samt evt. opstart 

 før/efter opstart (incl. for- og     af anlæg, hvor der er risiko 

 stregen  efterbehandling)        for kontakt med våd maling 

                     eller organiske 

                     opløsningsmidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 00-    Ingen særlige         Ingen særlige 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0-    Ingen særlige         Ingen særlige 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1-    Helmaske med          Gasfiltermaske A) 

      kombifilter A) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2-    Luftforsynet halvmaske,     Luftforsunet halvmaske, 

      øjenværn B)           øjenværn B) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3-    Luftforsynet halmaske      Luftforsynet halvmaske, 

                      øjenværn B) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4-    Luftforsynet helmaske      Luftforsynet helmaske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5-    Luftforsynet helmaske      Lufrforsynet helmaske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr.   Drift, for- og   Spartel, pensel   Sprøjte i nye 

 Tallet   efterbehandling i rulle o.lign i   + sprøjtebokse 

 før/efter  lukket anlæg    sprøjteboks     (incl. for- og 

 stregen            for- og       efterbehandling) 

                efterbehandling 

                (undtagen 

                sprøjtning) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -1     Ingen særlige   Handsker C)     Handsker D) H) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -2     Ingen særlige   Hansker C)     Handsker D) H) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -3     Ingen særlige   Handsker E) F)   Handsker D) H) 

 --------------------------------------------------------------------~ 

 -4     Ingen særlige   Handsker,      Handsker D) H) 

                beskyttelses- 

                dragt F) G) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -5     Ingen særlige   Handsker,      Handsker D) H) 

                beskyttelses- 

                dragt F) G) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -6     Ingen særlige   Handsker,      Handsker D) H) 

                beskyttelses- 

                dragt F) G) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr.  Sprøjte i eksisterende     Ved driftsstop, rensning og 

 Tallet  sprøjtebokse* samt evt.    reparation samt evt. opstart 

 før/efter opstart (incl. for- og     af anlæg, hvor der er risiko 

 stregen  efterbehandling)        for kontakt med våd maling 

                     eller organiske 

                     opløsningsmidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -1    Handsker,           Handsker C) E) 

      ærmebeskyttere C) D) H) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -2    Handsker,           Handsker C) E) 

      ærmebeskyttere D) E) H) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -3    Handsker,           Handsker, overtræksdragt 

      ærmebeskyttere, forklæde    G) 

      D) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -4    Handsker,           Handsker, 

      beskyttelsesdragt D)      berskyttelsesdragt G) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -5    Handsker,           Handsker, 

      beskyttelsesdragt,       beskyttelsesdragt G) 

      luftforsynet helmaske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -6    Handsker,           Handsker, 

      beskyttelsesdragt,       beskyttelsesdragt G) 

      luftforsynet helmaske 

 --------------------------------------------------------------------- 

+ Nye sprøjtebokse er sprøjtebokse, der opfylder kravene til nye sprøjtebokse, se skema VII.1.a.

* Eksisterende sprøjtebokse, der ikke opfylder kravene til nye sprøjtebokse efter denne bekendtgørelse, men som minimum overholder kravene nævnt i skema VII.1.b.

Skema VII.4.

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj for arbejde i kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse, hvor operatøren er i sprøjtezonen

For- og efterbehandling uden for anlæg, se skema VII.5.

Klargøringsarbejde, se skema VII.6.

Håndtering af emner til tørring og afdampning, se skema VII.7.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr.   Nye anlæg+ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tallet    Sprøjte med   Pistol uden    Spartel, pensel 

 før/efter  aerosoldannelse aerosoldannelse  rulle o.lign. 

 stregen                     for- og efterbe- 

                         handling (und- 

                         tagen sprøjtning) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 00-     Helmaske med   Ingen særlige   Ingen særlige I) 

       kombifilter A)  D) I) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0-      Helmaske med   Ingen særlige   Ingen særlige I) 

       kombifilter A)  D), I) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1-      Luftforsynet   Ingen særlige   Ingen særlige I) 

       halvmaske,    D) I) 

       øjenværn B) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2-      Luftforsynet   Ingen særlige   Ingen særlige I) 

       halvmaske,    D) I) 

       øjenværn B) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3-      Luftforsynet   Ingen særlige   Ingen særlige I) 

       halvmaske,    D) I) 

       øjenværn B) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4-      Luftforsynet   Ingen særlige   Ingen særlige I) 

       helmaske     D) I) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5-      Luftforsynet   Ingen særlige   Ingen særlige I) 

       helmaske     D), I) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr.   Eksisterende anlæg            Ved driftsstop 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tallet   Sprøjtepistol  Pistol uden   Spartel  Fx reparation 

 før/efter  med       aerosoldan-   pensel,  af anlæg, 

 stregen   aerosoldan-   nelse      rulle o.  hvor der er 

       nelse              lign. for- risiko for 

                       og efter- kontakt med 

                       behand-  våd maling 

                       ling    eller orga- 

                       (Undtagen niske opløs- 

                       sprøjtning ningsmidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 00-     Helmaske med  Ingen særlige  Ingen sær- Ingen særlige 

       kombifilter A) D) I)      lige I) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 0-     Helmaske med  Gasfilterma-   Ingen sær- Ingen særlige 

       kombifilter A) ske A) I)    lige 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1-     Luftforsynet  Luftforsynet   Ingen sær- Gasfilter- 

       halvmaske,   halvmaske,    lige I)  maske A) 

       øjenværn B)   øjenværn B) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2-     Luftforsynet  Luftforsynet   Gasfilter- Luftforsynet 

       halvmaske,   halvmaske    maske A)  halvmaske, 

       øjenværn B)   øjenværn B)         øjenværn B) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3-     Luftforsynet  Luftforsynet   Luftfor-  Luftforsynet 

       helmaske    helmaske     synet   halvmaske, 

                       øjenværn  øjenværn B) 

                       B) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4-     Luftforsynet  Luftforsynet   Luftfor-  Luftforsynet 

       helmaske    helmaske     synet   helmaske 

                       halvmaske, 

                       øjenværn 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5-     Luftforsynet  Luftforsynet   Luftfor-  Luftforsynet 

       helmaske    helmaske     synet   helmaske 

                       helmaske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr.   Nye anlæg+ 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tallet    Sprøjte med   Pistol uden    Spartel, pensel 

 før/efter  aerosoldannelse aerosoldannelse  rulle o.lign. 

 stregen                     for- og efterbe- 

                         handling (und- 

                         tagen sprøjtning) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -1     Handsker, over-  Handsker D) F)  Handsker C) E) 

       træksdragt,    H) 

       hætte, helmaske 

       med kombifilter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -2     Handsker, over-  Handsker D) F)  Handsker C) E) 

       træksdragt,    H) 

       hætte, øjenværn, 

       luftforsynet 

       halvmaske B) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -3     Handsker,     Handsker D) F)  Handsker F) E) 

       overtræksdragt,  H) 

       hætte, luftfor- 

       synet helmaske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -4     Handsker,     Handsker,     Handsker, 

       beskyttelses-   beskyttelses-   beskyttelses- 

       dragt, hætte,   dragt D) G)    dragt F) G) K) 

       luftforsynet   F) K) 

       helmaske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -5     Handsker,     Handsker,     Handsker, 

       beskyttelses-   beskyttelses-   beskyttelses- 

       dragt, hætte,   dragt D) G) F) K) dragt F) G) K) 

       luftforsynet 

       maske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -6     Handsker,     Handsker,     Handsker, 

       beskyttelses-   beskyttelses-   beskyttelses- 

       dragt, hætte,   dragt D) G) F) K) dragt F) G) K) 

       luftforsynet 

       helmaske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr.   Eksisterende anlæg            Ved driftsstop 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Tallet   Sprøjtepistol  Pistol uden   Spartel  Fx reparation 

 før/efter  med       aerosoldan-   pensel,  af anlæg, 

 stregen   aerosoldan-   nelse      rulle o.  hvor der er 

       nelse              lign. for- risiko for 

                       og efter- kontakt med 

                       behand-  våd maling 

                       ling    eller orga- 

                       (Undtagen niske opløs- 

                       sprøjtning ningsmidler 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -1     Handsker,     Handsker D),  Handsker  Handsker C) 

      overtræksdragt,  F) H)      C) E)   E) 

      hætte, helmaske 

      med kombifilter 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -2     Handsker,     Handsker D) F) Handsker  Handsker C) 

      overtræksdragt,  H)       C) E)   E) 

      hætte, øjenværn 

      luftforsynet 

      halvmaske B) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -3     Handsker,     Handsker D) F) Handsker, Handsker 

      overtræksdragt,  H)       overtræks- overtræks- 

      hætte, luft-           dragt F)  dragt F) G) 

      forsynet             G) 

      helmaske 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -4    Handsker,     Handsker,    Handsker, Handsker, 

      beskyttelses-   beskyttelses-  beskyt-  beskyttelses- 

      dragt, hætte,   dragt D) G)   telses-  dragt F) G) 

      luftforsynet    F) K)      dragt F) 

      helmaske              G) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -5    Handsker,     Handsker,    Handsker, Handsker, 

      beskyttelses-   beskyttelses-  beskyt-  beskyttelses- 

      dragt, hætte,   dragt D) G)   telses-  dragt F) G) 

      luftforsynet    F) K)      dragt F) 

      helmaske              G) 

 --------------------------------------------------------------------- 

 -6    Handsker,     Handsker,    Handsker, Handsker 

      beskyttelses-   beskyttelses-  beskyt-  beskyttelses- 

      dragt, hætte    dragt D) G)   telses-  dragt F) G) 

      luftforsynet    F) K)      dragt F) 

      helmaske              G) 

 --------------------------------------------------------------------- 

+ Nye anlæg er kabiner, der opfylder kravene til nye sprøjtekabiner, se skema VII.2.a.

* Eksisterende anlæg, der ikke opfylder kravene til nye sprøjtebokse eller nye sprøjtekabiner efter denne bekendtgørelse, men som minimum overholder kravene nævnt i skema VII.1.b. eller skema VII.2.b.

Skema VII.5.

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj for for- og efterbehandling

udenfor lukket anlæg, sprøjteboks og sprøjtekabine

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Kodenr. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Tallet    Spartel, pensel,     Sprøjte 

 før/efter  rulle o.lign. 

 stregen 

 -------------------------------------------------------------------- 

 00-     Ingen særlige      Helmaske med kombifilter A) L) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 0-      Ingen særlige      Helmaske med kombifilter A) L) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1-      Ingen særlige L)     Luftforsynet halvmaske, 

                    øjenværn B) L) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2-      Gasfiltermaske A) L)   Luftforsynet halvmaske, 

                    øjenværn B) L) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3-      Luftforsynet halvmaske, Luftforsynet helmaske L) 

       øjenværn B) L) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4-      Luftforsynet halvmaske, Luftforsynet helmaske L) 

       øjenværn B) L) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 5-      Luftforsynet helmaske L) Luftforsynet helmaske L) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -1      Handsker C) E) F)    Helmaske med kombifilter, 

                    hætte, handsker, overtræks- 

                    dragt G) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -2      Handsker C) E) F)    Luftforsynet halvmaske, 

                    øjenværn, hætte, handsker, 

                    overtræksdragt B) G) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -3      Handsker E) F)      Luftforsynet helmaske, hætte, 

                    handsker, overtræksdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -4      Handsker, beskyttel-   Luftforsynet helmaske, hætte, 

       sesdragt G) F)      handsker, beskyttelsesdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -5      Handsker, beskyttel-   Luftforsynet helmaske, hætte, 

       sesdragt G) F)      handsker, beskyttelsesdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 -6      Handsker, beskyttel-   Luftforsynet helmaske, hætte, 

       sesdragt G) F)      handsker, beskyttelsesdragt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Skema VII.6. 

 Sikkerhedsforanstaltninger ved klargøringsarbejde mod støv og 

  afbrændingsprodukter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Klargøringsmetoder        Sikkerhedsforanstaltninger 

 Rensning for løstsiddende 

 maling/belægning 

 Skrabning            Øjenværn, arbejdshandsker 

 Børstning med håndstålbørste   Øjenværn, arbejdshandsker 

 Børstning med roterende     Støvfiltermaske, øjenværn, arbejds- 

 stålbørste/ vinkelsliber     handsker. Ved særligt støvende 

                 arbejde overtræksdragt 

 Slibning og afstøvning 

 Håndslibning på jern       Støvfiltermaske, øjenværn, arbejds- 

                 handsker 

 Ikke-støvende håndslibning på  Ingen særlige 

 malet overflade 

 Støvende håndslibning på malet  Støvfiltermaske 

 overflade 

 Håndslibning på malet overflade, Handsker 

 vandslibning 

 Håndslibning på spartelmasse   Støvfiltermaske 

 Maskinslibning på alle overflader 

 - med effektiv udsugning     Øjenværn, arbejdshandsker 

 - uden effektiv udsugning    Støvfiltermaske, øjenværn, arbejds- 

                 handsker 

 Fjernelse af malinglag/ 

 belægninger 

 Anvendelse af varmluftblæser   Gasfiltermaske (1), arbejdshandsker 

 Afbrænding med flamme 

 - små flader           Helmaske med gasfilter, arbejds- 

                 handsker 

 - store flader          Luftforsynet helmaske, arbejds- 

                 handsker 

 Blæsning på alle overflader 

 Blæsning, tør med lukket     Støvfiltermaske, øjenværn, arbejds- 

 tilbagesugning          handsker, hætte 

 Højtryksspuling med rent vand  Øjenværn, arbejdshandsker, vandtæt 

                 dragt 

 Højtryksspuling med sandtil-   Luftforsynet helmaske, 

 sætning/ slaggetilsætning    arbejdshandsker, vandtæt dragt 

 Sandblæsning, tør fristråle   Luftforsynet helmaske, arbejdshand- 

                 sker, hætte 

 Sandblæsning, våd fristråle   Luftforsynet helmaske, arbejdshand- 

                 sker, hætte, vandtæt dragt 

 • (1) Ved arbejde indendørs i store lokaler med tilstrækkelig mekanisk ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn.

Skema VII.7.

Håndtering af emner til tørring og afdampning

Emner til tørring/tørreovne midlertidigt placeret på anbringelsessteder som fx i en reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer de beskæftigedes indåndingszone.

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj:

Handsker, E)

Noter til personlige værnemidler og særligt arbejdstøj for industriel overfladebehandling

 • A) Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.
 • B) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes helmaske i stedet for halvmaske.
 • C) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.
 • D) Hvis der er tilbageslag ved sprøjtning, skal der anvendes åndedrætsværn.
 • E) Forklæde (i visse tilfælde vil beskyttelsesdragt/overtræksdragt være nødvendigt) skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet.
 • F) Ansigtsskærm skal anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenværn falder i så fald bort.
 • G) Ved ringe tilsmudsning kan der benyttes forklæde og eventuelt ærmebeskyttere i stedet for overtræksdragt/beskyttelsesdragt.
 • H) Hvis der er tilbageslag ved sprøjtning, skal der anvendes ærmebeskyttere/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsesdragt.
 • I) I nicher og lignende skal anvendes åndedrætsværn.
 • K) Hvis tøjet ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden beskyttelsesdragt.
 • L) Arbejdet skal foregå i særlige rum udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation.
Officielle noter

(* 1) om fastsættels af kodenumre