Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om internt sikkerhedsarbejde ved bygge- og anlægsarbejde. (* 1)


I medfør af § 7, stk. 7 og 8, i lov om almindelig arbejdsbeskyttelse, som ændret ved lov nr. 216 af 19. maj 1971 og ved lov af 19. juni 1974, fastsættes:

Kapitel 1.

Område.

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for bygge- og anlægsarbejde af enhver art, herunder opførelse, forandring, reparation og vedligeholdelse.

Kapitel 2.

Samarbejde og koordinering.

§ 2. Sikkerheds- og sundhedsspørgsmål på arbejdspladsen skal løses i samarbejde mellem arbejdsgiveren, hans repræsentant, eventuelle arbejdsledere og arbejderne.

Stk. 2. Arbejder flere virksomheder på arbejdspladsen, skal de samarbejde om sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne.

§ 3. Ved bygge- og anlægsarbejde, som udføres af mere end 10 personer, skal bygherren eller en person, som han overdrager det til (koordinator), samordne de foranstaltninger til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed, der skal udføres af arbejdspladsens forskellige arbejdsgivere.

Stk. 2. Inden arbejdet sættes igang skal bygherren i aftalen med den enkelte arbejdsgiver klargøre, inden for hvilke arbejdsområder det påhviler den enkelte arbejdsgiver at tilvejebringe og vedligeholde sikkerhedsforanstaltningerne og at deltage i sikkerhedsarbejdet.

Stk. 3. Ved bygherren forstås den, for hvis regning anlægs- nybygnings-, ombygnings- eller vedligeholdelsesarbejde foretages.

Kapitel 3.

Sikkerhedsrepræsentanter, sikkerhedsgrupper, sikkerhedsmøder og

sikkerhedsudvalg.

Sikkehedsrepræsentanter.

§ 4. Ved bygge- og anlægsarbejde, hvor arbejdsgiveren beskæftiger 1-4 arbejder på pladsen, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet løses ved personlig kontakt mellem arbejdsgiveren eller arbejdsgiverens repræsentant og arbejderne.

Stk. 2. Ved bygge- og anlægsarbejde, hvor arbejdsgiveren beskæftiger 5 arbejdere eller derover på pladsen, skal disse imellem sig vælge en sikkerhedsrepræsentant til at repræsentere sig i spørgsmål om sikkerhed og sundhed.

Stk. 3. På pladser, hvor arbejdsgiveren beskæftiger 10 arbejdere eller derover, kan der, når arbejdets organisation gør det naturligt, vælges flere sikkerhedsrepræsentanter.

Stk. 4. Der vælges samtidig en suppleant for hver sikkerhedsrepræsentant. Suppleanten træder i funktion, når sikkerhedsrepræsentanten afgår fra hvervet i valgperioden, eller når han på grund af længere fravær, f.eks. sygdomsperioder, ferie, kurser eller arbejde andetsteds, ikke kan fungere.

Stk. 5. Sikkerhedsrepræsentanter og suppleanter skal vælges blandt de arbejdere, som opfylder betingelserne for valg til tillidsmand inden for de pågældende faglige områder. Reglerne for tillidsmandsvalg gælder også for valgbarhed, valgenes gyldighed og anmeldelse.

Stk. 6. Sikkerhedsrepræsentanters og suppleanters valg gælder tidtil deres normale arbejdsfunktioner på pladsen er afsluttet. Dog skal valg foretages hvert andet år i de tilfælde, hvor arbejdet strækker sig over mere end to år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 7. Uoverensstemmelser om sikkerhedsrepræsentanters og suppleanters valgbarhed og valg afgøres ved fagretlig behandling, jfr. § 22 i lov nr. 317 af 13. juni 1973 om arbejdsretten. Ved indsigelse mod valg jfr. stk. 5, skal den fagretlige behandling fremmes mest muligt.

Sikkerhedsgrupper.

§ 5. Arbejdsgiveren eller hans repræsentant danner sammen med sikkerhedsrepræsentanten en sikkerhedsgruppe for det arbejdsområde, hvor sikkerhedsrepræsentanten er valgt.

Stk. 2. Ved bygge- og anlægsarbejde, hvor arbejdsgiveren på pladsen beskæftiger en eller flere faste arbejdsledere, indtræder han eller de i de respektive sikkerhedsgrupper, jfr. § 4, stk. 3.

Stk. 3. Hvor der ikke er en fast arbejdsleder på pladsen, skal arbejdsgiveren eller hans repræsentant jævnligt tage kontakt med sikkerhedsrepræsentanterne.

Stk. 4. Hvor der ikke er valgt sikkerhedsrepræsentant, skal arbejdsgiveren eller hans repræsentant jævnligt tage kontakt med de beskæftigede for at drøfte sikkerhedsforholdene.

Sikkerhedsmøder og -udvalg.

§ 6. De enkelte sikkerhedsgrupper og de enkelte virksomheders sikkerhedsarbejde på pladsen skal samordnes gennem bygherren eller hans koordinator, jfr. § 3, stk. 1, ved regelmæssige sikkerhedsmøder på pladsen, f.eks. i forbindelse med byggemøder.

Stk. 2. I møderne deltager bygherren eller hans koordinator, arbejdsgiverne eller disses repræsentanter, pladsens sikkerhedsgrupper samt repræsentanter for arbejderne i de virksomheder, hvor der ikke skal vælges sikkerhedsrepræsentanter.

Stk. 3. Ved større bygge- og anlægsarbejder og ved bygge- og anlægsarbejder med særlig ulykkes- eller sundhedsrisiko kan arbejdstilsynet forlange, at der til at lede og samordne sikkerhedsarbejdet på pladsen dannes et sikkerhedsudvalg bestående af bygherren eller hans koordinator, repræsentanter for arbejdsgiverne, for arbejdslederne og for sikkerhedsrepræsentanterne.

Kapitel 4.

Opgaver, pligter og rettigheder.

Sikkerhedsrepræsentanten.

§ 7. Sikkerhedsrepræsentanten skal virke for et godt samarbejde om sikkerheds- og sundhedsspørgsmål mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og arbejderne.

Stk. 2. Sikkerhedsrepræsentanten skal være opmærksom på, at værktøj, redskaber, stilladser og andet materiel er i forsvarlig stand, samt at sikkerhedsforanstaltninger fungerer. Han skal også være opmærksom på, om forholdene på arbejdspladsen og de arbejdsprocesser, som udføres, iøvrigt frembyder fare for de beskæftigede, og om der gives de beskæftigede den fornødne instruktion.

Stk. 3. Sikkerhedsrepræsentanten skal tages med på råd af arbejdsgiveren eller hans repræsentant i spørgsmål om sikkerhed og sundhed for de beskæftigede inden for hans område som sikkerhedsrepræsentant og skal underrettes om, hvilken stilling der er taget til eventuelle konstaterede fejl og mangler, og hvilke foranstaltninger der er truffet.

Stk. 4. Sikkerhedsrepræsentanten har ret til at forelægge for arbejdstilsynet ethvert spørgsmål af sikkerheds- eller sundhedsmæssig art, som ikke har kunnet ordnes på arbejdspladsen. Sikkerhedsrepræsentanten skal gøres bekendt med tilsynets påbud og har ret til at få udleveret eksemplarer af anvisninger og forskrifter om sikkerhed og sundhed for arbejder på vedkommende arbejdsplads.

Stk. 5. Sikkerhedsrepræsentanten kan, hvor han konstaterer en overhængende betydelig fare, som han ikke selv kan afværge, og som der ikke er tid til at behandle i sikkerhedsgruppen, standse arbejdsoperationen eller- processen i det omfang, det er nødvendigt for at afværge faren. Standsningen skal omgående meldes til arbejdsgiveren eller hans repræsentant.

§ 8. Sikkerhedsrepræsentanten skal bestræbe sig på at udføre sit hverv på en sådan måde, at det volder mindst mulig afbrydelse i hans eller andre arbejderes normale arbejde.

Stk. 2. Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved udførelsen af hvervet og godtgør sikkerhedsrepræsentanten tab af indtægt. Dette gælder bl.a. udgifter og indtægtstab i forbindelse med nødvendig deltagelse i kurser og anden oplysningsvirksomhed vedrørende sikkerhedsarbejdet.

Stk. 3. Sikkerhedsrepræsentanten er i øvrigt beskyttet imod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

Stk. 4. Uoverensstemmelser vedrørende beskyttelsen efter stk. 2 og 3, herunder spørgsmål om hvilke regler der finder anvendelse og om brud på eller fortolkning af reglerne, afgøres ved fagretlig behandling, jfr. § 22 i lov nr. 317 af 13. juni 1973 om arbejdsretten.

Arbejdsgiverens repræsentanter.

§ 9. Arbejdsgiverens repræsentant og eventuelle arbejdsledere skal samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten og alle, der arbejder på pladsen om løsningen af de sikkerhedsmæssige opgaver.

Stk. 2. Arbejdsgiverens repræsentant og eventuelle arbejdsledere har pligt til at påse, at arbejdet udføres så sikkert som muligt, ligesom det er deres pligt at gøre arbejdsgiveren eller pladsens ledelse bekendt med eventuelle sikkerhedsmæssige mangler, de ikke selv kan afhjælpe.

Arbejdsgiveren.

§ 10. Arbejdsgiveren har pligt til, hvis han ikke selv leder arbejdet, at lade sig repræsentere ved en person, der kan handle på hans vegne.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal sørge for, at sikkerhedsrepræsentanterne og arbejdslederne får en efter forholdene rimelig tid rådighed til at varetage deres pligter efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal give såvel sikkerhedsrepræsentanterne som arbejdslederne lejlighed til at erhverve sig den fornødne viden om og uddannelse i sikkerhedsmæssige spørgsmål.

Stk. 4. Arbejdsgiveren har pligt til at give sikkerhedsrepræsentanterne og arbejdslederne lejlighed til at deltage i den løbende planlægning, for så vidt angår spørgsmålet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Sikkerhedsgruppen.

§ 11. Sikkerhedsgruppen skal føre kontrol med, at arbejdet er forsvarligt tilrettelagt og samordnet, at der gives fornøden instruktion, samt at tekniske hjælpemidler, herunder stilladser, maskiner og andet materiel, er i forsvarlig stand.

Stk. 2. Sikkerhedsgruppen skal påse, at eventuelle fejl ved de stilladser, maskiner og andet materiel, der er omtalt i stk. 1, bliver rettet, og at risiko ved forholdene på arbejdspladsen og ved arbejdsprocesser imødegås.

Stk. 3. Sikkerhedsgruppen skal sørge for, at de beskæftigede overholder de bestemmelser, som er fastsat for at beskytte dem under arbejdet, at de respekterer de foranstaltninger, som træffes med dette for øje, at de bruger disse foranstaltninger efter deres hensigt, og at de bruger påbudte personlige værnemidler. Sikkerhedsgruppen skal herudover søge at påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed.

Stk. 4. Sikkerhedsgruppen skal sørge for, at ansatte, der kommer til skade, straks kommer under behandling, og at skaden anmeldes til virksomhedens ledelse.

Stk. 5. Sikkerhedsgruppens medlemmer har pligt til på begæring at ledsage arbejdstilsynets tilsynsførende under inspektion af pladsen.

Stk. 6. Sikkerhedsgruppen har ret til at forelægge for sikkerhedsmødet, et eventuelt sikkerhedsudvalg, byggepladsen og arbejdstilsynets tilsynsførende ethvert spørgsmål af sikkerheds- eller sundhedsmæssig art. Sikkerhedsgruppen skal gøres bekendt med tilsynets påbud vedrørende pladsen.

Stk. 7. Sikkerhedsgruppen skal undersøge ulykker og sundhedsskader og tilløb til sådanne.

Sikkerhedsmøder og -udvalg.

§ 12. På sikkerhedsmødet skal de enkelte virksomheders sikkerhedsarbejde samordnes. Mødet skal have indseende med pladsens sikkerhed og sørge for, at de beskæftigede orienteres om mødets beslutninger.

Stk. 2. Ordinære sikkerhedsmøder skal holdes regelmæssigt, f.eks. i forbindelse med byggemøder.

Stk. 3. Ekstraordinære sikkerhedsmøder skal holdes, når der indtræffer alvorlige hændelser, der kunne have eller har medført ulykke eller sundhedsskade, eller når forholdene iøvrigt taler herfor.

Stk. 4. Hvor der er oprettet sikkerhedsudvalg, overtager udvalget funktionerne i stk. 1.

Stk. 5. Sikkerhedsudvalget skal holde ordinært møde mindst 1 gang om måneden og skal desuden holde ekstraordinære møder, når der indtræffer alvorlige hændelser, der kunne have medført ulykker eller sundhedsskader, og når der er indtruffet alvorlige ulykker, forgiftninger eller andre sundhedsskader. Der skal udarbejdes referat af møderne, og referatet skal sendes til udvalgets medlemmer, alle arbejdslederne, alle de beskæftigede virksomheder, alle sikkerhedsgrupper samt eventuelle tillidsmænd.

Stk. 6. Møderne skal berammes i god tid i forvejen.

Kapitel 5.

Konsulenter.

§ 13. Under arbejdstilsynet ansættes efter arbejdsministerens bestemmelse et antal konsulenter til at føre tilsyn med bygge- og anlægsarbejde. Direktøren for arbejdstilsynet udfærdiger efter forhandling med arbejdsrådet instruks om ansættelse og uddannelse m.v. samt stillingsbeskrivelse for konsulenterne.

§ 14. Til støtte for konsulenterne oprettes i hver arbejdstilsynskreds en kontaktgruppe med den stedlige fabriksinspektør som formand. Kontaktgruppen består iøvrigt af:

3 medlemmer udpeget af Landsorganisationen i Danmark efter forhandling med Byggefagenes Landssammenslutning.

2 medlemmer udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening efter forhandling med andre interesserede organisationer inden for bygge- og anlægsområdet, og

1 medlem udpeget af Foreningen af arbejdsledere i Danmark og FR - Hovedorganisation for Arbejdsleder- og tekniske Funktionærforeninger i Danmark efter forhandling med de stedlige afdelinger.

Stk. 2. Funktionsperioden er 4 år. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 3. Formanden indkalder til møde, når det skønnes fornødent, dog mindst een gang hver 2. måned. Kontaktgruppen fastsætter iøvrigt selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Udtræder et medlem af kontaktgruppen, udpeges et andet for den resterende funktionsperiode.

§ 15. Kontaktgruppen har til opgave på lokalt plan.

at følge sikkerhedsarbejdet ved bygge- og anlægsarbejde,

at indsamle oplysninger om sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for bygge- og anlægsarbejdet og indstille ændringer og forbedringer til arbejdstilsynet,

at udtale sig over for direktøren for arbejdstilsynet om ansættelse, afskedigelse og om eventuel forflyttelse af konsulenten i sikkerhedsspørgsmål vedrørende bygge- og anlægsarbejde,

at udtale sig over for direktøren for arbejdstilsynet om klager over konsulenten og tilsynet med bygge- og anlægsarbejdet iøvrigt,

at orientere arbejdstilsynet om spørgsmål af arbejdssikkerhedsmæssig interesse i bygge- og anlægssektoren og

at sikre, at konsulenternes arbejdskraft anvendes efter hensigten.

Kapital 6.

Dispensation og ikrafttræden.

§ 16. Direktøren for arbejdstilsynet kan i enkelttilfælde, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i bekendtgørelsen.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1974.

Arbejdsministeriet, den 2. juli 1974.

Johan Philipsen.

/H. Winther.

Officielle noter

Kun kap. 5 er gældende i BEK 358

(* 1) Kapitel 2-4 og kapital 6 er ophævet ved bek. 392 af 10.08.1978 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde (SIO-bekendtgørelsen)