Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt malearbejde

(Malebekendtgørelsen)


I henhold til § 17, stk. 3, § 35, stk. 1, § 39, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, § 41, stk. 1, nr. 2, § 43, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, § 49, § 49 c, stk. 1, § 57, § 73 og § 84 i lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø, som ændret ved lov nr. 247 af 8. juni 1979 fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter erhvervsmæssigt arbejde med

 • 1) malevarer samt klæbemidler, der anvendes til opsætning af tapet, hessian, væv og lignende,
 • 2) fortyndings- og rensemidler i forbindelse med de arbejder, der er nævnt i nr. 1,
 • 3) klargøring i forbindelse med de arbejder, der er nævnt i nr. 1 og 2.

Stk. 2. Undtaget er:

 • 1) arbejde med polyurethan- og epoxyprodukter, jfr. dog stk. 3,
 • 2) arbejde med trykfarver,
 • 3) arbejde ved sprøjtebokse og i andre anlæg med effektiv ventilation,
 • 4) arbejde med automatiske påføringsanlæg,
 • 5) arbejde i autolakererier,
 • 6) fremstilling af de stoffer og materialer, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 3 og 4 om kodenummer omfatter også polyurethan- og epoxyprodukter.

§ 2. Ved malevarer forstås materialer til overfladebehandling, der tjener til beskyttelse af de behandlede emner eller til at give deres overflade bestemte egenskaber med hensyn til udseende, rengørlighed, holdbarhed eller andre særlige egenskaber.

Stk. 2. Betegnelsen »produkter« i denne bekendtgørelse omfatter alle de stoffer og materialer, der er nævnt i § 1 stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 3. Ved malearbejde forstås alt arbejde, der er nævnt i § 1.

Stk. 4. Ved et kodenummer for et produkt forstås i denne bekendtgørelse en kode bestående af to tal forbundet med en bindestreg. Tallet før bindestregen udtrykker den sundhedsfare, der kan være ved at indånde dampe fra produktets indhold af flygtige bestanddele, herunder organiske opløsningsmidler. Tallet efter bindestregen udtrykker den sundhedsfare, der kan være ved produktet i flydende eller fast tilstand, når produktet enten kommer i direkte kontakt med hud, øjne og luftveje eller indtages. Kodenummeret fastsættes under hensyn til samtlige bestanddele i produktet. Nærmere regler om fastsættelse af kodenummer fremgår af særskilt bekendtgørelse.

Kapitel 2

Kodenummer

§ 3. Fremstiller, importør og forhandler skal fastsætte et kodenummer for et produkt, før produktet leveres til erhvervsmæssigt malearbejde.

Stk. 2. For produkter, hvor der foreskrives blanding af flere komponenter eller tilsætning af fortyndingsmiddel, skal der også fastsættes kodenummer for den brugsklare blanding.

Stk. 3. Det fastsatte kodenummer skal være tydeligt anført på emballagen eller på anden måde meddelt modtageren skriftligt.

§ 4. Produkterne, herunder de brugsklare blandinger, må ikke anvendes til erhvervsmæssigt malearbejde, medmindre kodenumrene er fastsat og meddelt efter § 3, stk. 3.

Stk. 2. Kodenummeret skal være tilgængeligt på arbejdsstedet.

Kapitel 3

Brug og sikkerhedsforanstaltninger

§ 5. Til de arbejder, der er angivet i bilag 1, skema I.1, er det forbudt at anvende malevarer, som i brugsklar stand har højere tal i kodenummeret end det, der i hvert enkelt tilfælde er anført i bilaget.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 kan fraviges, når der i lovgivningen er stillet særlige krav til overfladens egenskaber.

§ 6. Et produkt må ikke anvendes, hvis det kan erstattes af et andet produkt, der efter kodenummeret er mindre farligt eller mindre generende.

Stk. 2. Når brugen af et erstatningsprodukt vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn.

Stk. 3. Virksomhedens sikkerhedsorganisation skal inddrages i vurderingen af, om erstatning kan foretages.

Stk. 4. Hvis erstatning ikke kan foretages efter stk. 1 eller undlades, fordi en samlet afvejning efter stk. 2 viser, at brugen af et erstatningsprodukt vil medføre urimelige merudgifter for arbejdsgiveren, skal dette på forlangende dokumenteres over for arbejdstilsynet.

§ 7. Personer med diagnosticeret intellektuel reduktion (demens) må ikke udføre arbejde med produkter med tallene 2, 3, 4 og 5 før bindestregen i kodenummeret.

§ 8. Ved arbejde med produkterne skal der mindst træffes sikkerhedsforanstaltninger som angivet i bilag 1, 2 og 3.

Stk. 2. Efter afslutningen af det enkelte arbejde med produkterne og indtil de påførte produkter er tørret i en sådan grad, at faren for sundhedsfarlige påvirkninger er ophørt, skal de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger i stk. 1 fortsat følges.

Stk. 3. Hvor det er nødvendigt, at flere beskæftigede samtidig udfører arbejde med produkterne så nær hinanden, at der er fare for sundhedsfarlig påvirkning ud over den, der kan henføres til eget arbejde, skal der benyttes tilstrækkelige personlige værnemidler.

§ 9. Ved klargøringsarbejde skal der træffes foranstaltninger til imødegåelse af sundhedsfare ved indånding af støv, dampe og afbrændingsprodukter samt ved hud- og øjenkontakt med de anvendte stoffer og materialer.

§ 10. Ved arbejde, der efter bilag 1, 2 og 3 kræver maske med gasfilter, skal den ansattes beskæftigelse med maske med gasfilter begrænses til maksimalt tre timer på en arbejdsdag. Beskæftigelsen med masken må ikke foregå uafbrudt.

Stk. 2. Skønnes det ved arbejdets tilrettelæggelse, at den ansattes beskæftigelse med maske med gasfilter vil vare over den fastsatte frist i stk. 1, skal der anvendes luftforsynet maske allerede fra arbejdets begyndelse.

§ 11. Andre beskæftigede end de, der udfører malearbejde eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, må ikke opholde sig så nær malearbejdet, at de udsættes for sundhedsfarlig påvirkning fra produkterne.

Stk. 2. Hvis arbejdet ikke uden urimelige merudgifter eller ulemper kan tilrettelægges som angivet i stk. 1, skal der benyttes tilstrækkelige personlige værnemidler.

Kapitel 4

Arbejdsstedets indretning m.v.

§ 12. I virksomheder, der udfører malearbejde omfattet af bilag 2 og 3 på fast arbejdssted, skal der være adgang til et forsvarligt antal håndvaske med varmt og koldt vand.

Stk. 2. Hvis der i virksomheder, der er nævnt i stk. 1, udføres sprøjtemalearbejde eller arbejde med produkter med tallene 4, 5 eller 6 efter bindestregen i kodenummeret, skal følgende være opfyldt,

 • 1) der skal være adgang til håndvaske med varmt og koldt vand i forsvarlig nærhed af det sted, hvor arbejdet udføres,
 • 2) i umiddelbar nærhed af omklædningsrummet skal der være adgang til velventilerede og opvarmede baderum med håndvaske og afskærmede brusebade med varmt og koldt vand,
 • 3) gang- og arbejdstøj skal opbevares adskilt, f.eks. i to adskilte garderobeskabe.

Stk. 3. Ved håndvaske skal der være egnede hudrensemidler, herunder sæbe, samt egnede hudcremer.

§ 13. Hvor der udføres malearbejde, der er omfattet af bilag 1, bilag 2 for så vidt arbejdet ikke udføres på værft, samt bilag 3, punkt a, skal der være adgang til rindende vand, egnede hudrensemidler, herunder sæbe samt egnede hudcremer.

§ 14. På et lettilgængeligt sted skal der findes en øjenskylleflaske til førstehjælp i ulykkestilfælde.

Kapitel 5

Dispensationer

§ 15. Direktøren for arbejdstilsynet kan for fag, faglige områder eller enkelte virksomheder tillade afvigelse fra § 3, § 4, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7, § 8, stk. 1 og 2, §§ 10-14, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Direktøren for arbejdstilsynet kan bemyndige tilsynskredsene til i enkelttilfælde at tillade afvigelse fra § 5, stk. 1, § 8, stk. 1 og 2, og §§ 10-14, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

Kapitel 6

Klageadgang

§ 16. Efter lov om arbejdsmiljø § 81 kan tilsynskredsenes afgørelser indbringes for direktøren for arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Direktørens afgørelse kan indbringes for arbejdsministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger, eller klagemyndigheden bestemmer andet. Klage over afgørelser efter lov om arbejdsmiljø § 77, stk. 2, har ikke opsættende virkning.

Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor, kan klagemyndigheden behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, selv om klagen først fremkommer efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Kapitel 7

Straf

§ 17. Med bøde eller hæfte straffes den, der

 • 1) overtræder § 3, § 4, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7 og §§ 8-14,
 • 2) undlader at efterkomme påbud eller forbud, som udstedes i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For overtrædelse af § 4, § 5, stk. 1, og §§ 8-14, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. november 1982.

Stk. 2. Indtil 1. marts 1983 er det dog tilladt at levere produkter, hvor kodenummeret ikke er meddelt efter § 3, stk. 3.

Stk. 3. Indtil 1. juli 1983 er det dog tilladt at anvende produkter, hvor kodenummeret ikke er meddelt efter § 4.

Stk. 4. Hvis det i forbindelse med et malearbejde kan dokumenteres, at der er aftalt anvendelse af malevarer, der er forbudt efter § 5, må disse dog anvendes indtil 1. september 1983.

§ 19. Samtidig med bekendtgørelsens ikrafttræden ophæves arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 407 af 18. november 1965 om regulativ for byggevirksomhed (1. del) afsnit II, Malearbejde pkt. 36 og 37, arbejdstilsynets meddelelse nr. 11/1973 og arbejdstilsynets anvisninger 77/1978.

Arbejdstilsynet, den 3. august 1982

ERIK ANDERSEN

/E. Wix Nielsen

Bilag 1

Bygninger m.v.

1.1. Bilagets område

a. Arbejde med produkter på bygninger og på »almindelige« installationer i bygninger, som f.eks. radiatorer, centralvarme- og vandrør, jernporte og installationslemme.

b. Arbejde med produkter på bygningselementer som udføres i et rum, der i tilknytning til det pågældende byggeri anvendes som midlertidigt malerværksted.

c. Arbejde med produkter på andre betonoverflader, hvor funktionskravene kan sidestilles med kravene til facader på almindelige bygninger.

1.2. Forbudsskema

I skema I.1. angives det højest tilladte tal før bindestregen for malevarer i brugsklar blanding for visse malearbejder.

1.3. Sikkerhedsforanstaltninger m. v.

1.3.1. Personlige værnemidler

De personlige værnemidler, der skal anvendes ved det enkelte arbejde, findes ved hjælp af skema I.2. Værnemidler, der er anført for såvel tallet før som efter bindestregen i kodenummeret, skal medtages eller sammensættes efter nedenstående principper for tallet før og tallet efter bindestregen i kodenummeret.

Hvis der anføres ingen værnemidler eller ens værnemiddel til samme formål med forskellige noter, skal skærpende noter (h, i, k, l, m, n og o) altid medtages. Lempende noter (a, b, c, d, e, f og g) skal falde bort.

Hvis sammensætningen medfører, at der skal vælges mellem to forskellige personlige værnemidler med samme formål, skal det endelige værnemiddel vælges således:

 • 1) Luftforsynet helmaske går forud for

- luftforsynet halvmaske,

- kombinationsfiltermaske,

- gasfiltermaske,

- støvfiltermaske,

- øjenværn og

- ansigtskærm.

 • 2) Luftforsynet halvmaske går forud for

- kombinationsfiltermaske,

- gasfiltermaske og

- støvfiltermaske.

 • 3) Kombinationsfiltermaske går forud for

- gasfiltermaske og

- støvfiltermaske.

 • 4) Hvor der angives støvfiltermaske og gasfiltermaske samtidigt, skal der benyttes kombinationsfiltermaske.
 • 5) Hvor der angives ansigtsskærm og øjenværn samtidigt, skal der benyttes ansigtsskærm.

Anmærkning:

Noter knyttet til et bortvalgt værnemiddel falder bort, alle andre noter skal medtages.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Noter til skemaer for personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

 • a) På små flader, f.eks. vindueskarme og -rammer, er det tilladt at arbejde uden åndedrætsværn.
 • b) Ved kortvarigt arbejde med spartelmasse, f.eks. pletspartling i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), er det tilladt at arbejde uden åndedrætsværn.
 • c) Ved arbejde, hvor det samlede forbrug er højst 1 liter produkt pr. dag, er det tilladt uden for nicher og lignende at arbejde uden åndedrætsværn.
 • d) Ved arbejde på et emne uden sammenhængende store flader, f.eks. en gitterkonstruktion, og ved god naturlig ventilation, er det tilladt at arbejde uden åndedrætsværn.
 • e) Ved kortvarigt arbejde, f.eks. pletmaling og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), er det tilladt at anvende støvfiltermaske.
 • f) Ved kortvarigt arbejde, f.eks. pletmaling og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), er det tilladt at anvende gasfiltermaske.
 • g) Ved kortvarigt arbejde, f.eks. pletmaling og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), er det tilladt at anvende kombinationsfiltermaske. Hvis kombinationsfiltermaske erstatter helmaske, skal der også anvendes øjenværn.
 • h) Handsker skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning af hænderne med produktet.
 • i) Ansigtsskærm samt enten hætte eller hjelm skal anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.
 • k) Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.
 • l) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.
 • m) I nicher og lignende skal der anvendes samme personlige værnemidler som ved »indvendigt i tanke, siloer og lignende«.
 • n) I nicher og lignende skal anvendes samme personlige værnemidler som ved »indendørs stor flade«.
 • o) I stillestående luft skal der anvendes samme åndedrætsværn som ved udendørs arbejde med produkter kodet 3-.

Bilag 2

Skibe m.v.

2.1. Bilagets område

a. Arbejde med produkter på skibe og skibselementer, der udføres på værfter som led i værftsarbejde og arbejde, der må ligestilles hermed.

b. Arbejde med produkter på store konstruktioner og dele hertil, der udføres på værfter.

2.2. Definitioner

2.2.1. Udendørs arbejdssteder med naturlig ventilation

Fritliggende arbejdssteder, hvor luftbevægelse kan påvises. Luftbevægelsen skal kunne lede den luftforurening, der opstår ved malearbejdet, bort fra den beskæftigedes åndedrætszone.

2.2.2. Udendørs arbejdssteder med stillestående luft

Arbejdssteder, hvor luftbevægelser ikke kan påvises.

2.2.3. Rum uden opdeling

Rum, hvor luftskiftet ikke hindres af opdeling eller andre konstruktionsdele.

2.2.4. Rum med opdeling (Multirum)

Rum, der er opdelt af dragere, bundstokke, båseinddelinger eller lignende, der kan hindre et ensartet luftskifte.

2.2.5. Malehaller

Malehaller er ventilerede haller, som arbejdstilsynet kan acceptere til malearbejde.

2.2.6. Lette overdækninger (udført af presenninger eller andet teltduglignende materiale)

Overdækninger, der muliggør en vis luftcirkulation gennem åbninger og utætheder.

2.3. Sikkerhedsforanstaltninger

2.3.1. Mekanisk ventilation

Der skal etableres mekanisk ventilation, som angivet i skema II.1.

2.3.2. Personlige værnemidler m.v.

De personlige værnemidler, der skal anvendes ved det enkelte arbejde, findes ved at sammensætte de værnemidler, der er angivet i skema II.2., for tallet før og tallet efter bindestregen i kodenummeret.

Vedrørende principperne for sammensætning af personlige værnemidler, se bilag 1, afsnit 1.3.1., »Personlige værnemidler m.v.«.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Noter til skemaer for personlige værnemidlerog særligt arbejdstøj

 • a) På små flader, f.eks. vindueskarme og -rammer, er det tilladt at arbejde uden åndedrætsværn.
 • b) Ved kortvarigt arbejde med spartelmasse, f.eks. pletspartling i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), er det tilladt at arbejde uden åndedrætsværn.
 • c) Ved arbejde, hvor det samlede forbrug er højst 1 liter produkt pr. dag, er det tilladt uden for nicher og lignende at arbejde uden åndedrætsværn.
 • d) Ved arbejde på et emne uden sammenhængende store flader, f.eks. en gitterkonstruktion, og ved god naturlig ventilation, er det tilladt at arbejde uden åndedrætsværn.
 • e) Ved kortvarigt arbejde, f.eks. pletmaling og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), er det tilladt at anvende støvfiltermaske.
 • f) Ved kortvarigt arbejde, f.eks. pletmaling og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), er det tilladt at anvende gasfiltermaske.
 • g) Ved kortvarigt arbejde, f.eks. pletmaling og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), er det tilladt at anvende kombinationsfiltermaske. Hvis kombinationsfiltermaske erstatter helmaske, skal der også anvendes øjenværn.
 • h) Handsker skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning af hænderne med produktet.
 • i) Ansigtsskærm samt enten hætte eller hjelm skal anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.
 • k) Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.
 • l) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.
 • m) I nicher og lignende skal der anvendes samme personlige værnemidler som ved »indvendigt i tanke, siloer og lignende«.
 • n) I nicher og lignende skal anvendes samme personlige værnemidler som ved »indendørs stor flade«.
 • o) I stillestående luft skal der anvendes samme åndedrætsværn som ved udendørs arbejde med produkter kodet 3-.

Bilag 3

Andre store konstruktioner

3.1. Bilagets område

a. Arbejde med produkter på ikke-faste arbejdspladser, som ikke hører under bilag 1 eller bilag 2, herunder arbejde på broer og broklapper, boreplatforme, petrokemiske og andre kemiske produktionsanlæg, gasrør og andre rørføringer, faste tankanlæg og siloer, spunsvægge, stålskorstene, antenner og master, kraner, fast installerede maskiner m.v.

b. Arbejde med produkter på faste arbejdspladser på emner, som på grund af størrelse eller andre årsager ikke kan placeres i boks, kabine eller andre anlæg med effektiv ventilation, og som ikke hører under bilag 2, herunder arbejde på fly, store maskiner, bjælker og spærfag, tanke og containere, støbeforme på betonelementfabrikker, dele af boreplatforme, brodele, skibsdele, bygningselementer.

3.2. Definitioner

3.2.1. Udendørs arbejdssteder med naturlig ventilation.

Som bilag 2, afsnit 2.2.1. »Udendørs arbejdssteder med naturlig ventilation«.

3.2.2. Udendørs arbejdssteder med stillestående luft

Som bilag 2, afsnit 2.2.2. »Udendørs arbejdssteder med stillestående luft«.

3.2.3. Lette overdækninger (udført af presenninger eller andet teltduglignende materiale).

Som bilag 2, afsnit 2.2.3. »Lette overdækninger«.

3.2.4. Indendørs rum med installeret mekanisk ventilation

Rum, som kan accepteres af arbejdstilsynet til malearbejde på store emner.

3.3. Sikkerhedsforanstaltninger

3.3.1. Mekanisk ventilation

Der skal etableres mekanisk ventilation, som angivet i skema III.1.

3.3.2. Personlige værnemidler m.v.

De personlige værnemidler, der skal anvendes ved det enkelte arbejde, findes ved at sammensætte de værnemidler, der er angivet i skema III.2., for tallet før og tallet efter bindestregen i kodenummeret.

Vedrørende principperne for sammensætning af personlige værnemidler, se bilag 1, afsnit 1.3.1. »Personlige værnemidler m.v.«.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Noter til skemaer for personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

 • a) På små flader, f.eks. vindueskarme og -rammer, er det tilladt at arbejde uden åndedrætsværn.
 • b) Ved kortvarigt arbejde med spartelmasse, f.eks. pletspartling i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), er det tilladt at arbejde uden åndedrætsværn.
 • c) Ved arbejde, hvor det samlede forbrug er højst 1 liter produkt pr. dag, er det tilladt uden for nicher og lignende at arbejde uden åndedrætsværn.
 • d) Ved arbejde på et emne uden sammenhængende store flader, f.eks. en gitterkonstruktion, og ved god naturlig ventilation, er det tilladt at arbejde uden åndedrætsværn.
 • e) Ved kortvarigt arbejde, f.eks. pletmaling og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1

time pr. dag), er det tilladt at anvende støvfiltermaske.

 • f) Ved kortvarigt arbejde, f.eks. pletmaling og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), er det tilladt at anvende gasfiltermaske.
 • g) Ved kortvarigt arbejde, f.eks. pletmaling og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), er det tilladt at anvende kombinationsfiltermaske. Hvis kombinationsfiltermaske erstatter helmaske, skal der også anvendes øjenværn.
 • h) Handsker skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning af hænderne med produktet.
 • i) Ansigtsskærm samt enten hætte eller hjelm skal anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.
 • k) Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.
 • l) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.
 • m) I nicher og lignende skal der anvendes samme personlige værnemidler som ved »indvendigt i tanke, siloer og lignende«.
 • n) I nicher og lignende skal anvendes samme personlige værnemidler som ved »indendørs stor flade«.
 • o) I stillestående luft skal der anvendes samme åndedrætsværn som ved udendørs arbejde med produkter kodet 3-.
Officielle noter

Ingen