Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande 1)

 

I medfør af §§ 9, 14, 15, 16, 17a, 34 og 35 i lov om husdyrsygdomme (husdyrsygdomsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 7. juni 1993, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved

1) Avls- eller brugskvæg: kvæg (herunder arterne Bison bison og Bubalus bubalus), der er beregnet til avl, mælke- eller kødproduktion eller arbejde, udstillinger eller fremvisning, dog ikke dyr, der deltager i kulturelle og sportslige arrangementer.

2) Slagtekvæg: kvæg (herunder arterne Bison bison og Bubalus bubalus) som skal føres til et slagteri eller til et samlested, hvorfra de kun må flyttes til slagtning.

3) Embedsdyrlæge: En dyrlæge, der er udpeget af Veterinær- og Fødevaredirektoratet.

4) Tredjelande: Lande uden for Den Europæiske Unions område (EU).

5) Samhandel: Handel mellem EU-medlemsstaterne.

6) Samlested: Ethvert sted, herunder bedrifter, tyre- og ornestationer og markeder, hvor kvæg og svin hidrørende fra forskellige bedrifter samles, så de danner partier af dyr, der er bestemt til salg. Samlestederne skal være godkendt af Veterinær- og Fødevaredirektoratet.

Betingelser for samhandel

§ 2. Samhandel med kvæg må kun finde sted, såfremt dyrene er ledsaget af et korrekt udfyldt sundhedscertifikat, jf. formularen i bilag 1. Ved udførsel til EU-medlemsland skal dyrene tillige ledsages af et pas, jf. bilag 2.

    Stk. 2. Sundhedscertifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge den dag, sundhedsundersøgelsen finder sted. Embedsdyrlægen underskriver og stempler sundhedscertifikatets del A, B og C.

    Stk. 3. Et sundhedscertifikat skal være udfærdiget i det mindste på modtagerlandets sprog. Et sundhedscertifikat er gyldigt i 10 dage.

§ 3. Sundhedscertifikat må kun udstedes for kvæg, der opfylder følgende betingelser:

1) ved en embedsdyrlægeundersøgelse inden for 24 timer før forsendelsen skal dyrene være fundet fri for kliniske tegn på sygdom,

2) hvert dyr skal være forsynet med officielt godkendte mærker, der tjener til dyrets identifikation,

3) dyrene må ikke udsættes i forbindelse med et etableret bekæmpelsesprogram mod smitsomme sygdomme,

4) kvæget skal hidrøre fra en ejendom, eller et område, som ikke af sundhedsmæssige årsager er omfattet af et forbud eller en restriktion, der vedrører de pågældende arter, og

5) avls- og brugskvæg skal have opholdt sig i en og samme besætning siden fødslen eller de sidste 30 dage forud for afsendelsen.

§ 4. Udover de i § 3 stillede betingelser skal kvæg, der stammer fra andre EU-medlemsstater, og som er bestemt til Danmark stamme fra en besætning der er officielt fri for tuberkulose, enzootisk kvægleukose, samt hvis dyrene ikke er kastrerede brucellose.

    Stk. 2. Avls- og brugskvæg skal tillige opfylde følgende betingelser for at sundhedscertifikatet må udstedes:

1) dyr, der er ældre end 6 uger skal have bestået en tuberkulinprøve inden for de sidste 30 dage før dyrene forlader oprindelsesbesætningen,

2) dyr, der er ældre end 12 måneder, skal have reageret negativt på en individuel prøve for enzootisk kvægleukose,

3) dyr, der er ældre end 12 måneder, skal, hvis de ikke er kastrerede, ved en blodundersøgelse for brucellose foretaget inden for de sidste 30 dage før dyrene forlader oprindelsesbesætningen have vist en titer på mindre end 30 internationale serumagglutinationsenheder.

Det er ikke nødvendigt at foretage de prøver, der er nævnt i nr. 1-3 hvis dyrene har oprindelse i en medlemsstat eller en del af en medlemsstat, der er anerkendt som officielt fri for den pågældende sygdom.

§ 5. Udover de i §§ 3-4 stillede betingelser skal følgende betingelser være opfyldt, for at sundhedscertifikatet må udstedes for avls- og brugskvæg, der stammer fra andre EU-medlemsstater eller områder i medlemsstater der ikke er fri for IBR, og som er bestemt til Danmark:

1) der må ikke være registreret nogen kliniske eller patologiske symptomer på Infektiøs Bovin Rhinotracheitis (IBR) i oprindelsesbesætningen i de seneste tolv måneder,

2) dyrene skal have været isoleret i 30 dage forud for flytningen under forhold, der er godkendt af veterinærmyndigheden i afsenderlandet,

3) dyrene skal have reageret negativt ved en prøve i serum, der udtages mindst 21 dage efter, at dyrene er anbragt i isolation, og alle dyr i isolation skal have reageret negativt ved prøven, samt

4) dyrene må ikke være vaccineret mod IBR.

    Stk. 2. Kvæg til slagtning, der stammer fra andre medlemsstater eller regioner, der ikke er officielt fri for IBR, skal transporteres direkte til bestemmelsesslagteriet.

Samlesteder

§ 6. Kvæg, som indgår i samhandel, skal komme enten direkte fra sælgers bedrift eller fra samlesteder der er godkendt hertil af Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Godkendelsen skal gælde for avls- og brugskvæg eller slagtekvæg.

    Stk. 2. Godkendelse kan kun meddeles til samlesteder, hvis beliggenhed og indretning er hensigtsmæssige, og som ligger i et område, som ikke er omfattet af forbud i henhold til relevante EF-retsregler eller dansk lovgivning, og hvortil der er knyttet en embedsdyrlæge.

    Stk. 3. Veterinær- og Fødevaredirektoratet fører tilsyn med de i henhold til stk. 1 godkendte samlesteder. En meddelt godkendelse vil straks blive inddraget, såfremt betingelserne for godkendelse ikke længere er opfyldt, eller såfremt gældende regler i forbindelse med modtagelse og afsendelse af dyr er blevet tilsidesat.

§ 7. På et i henhold til § 6, stk. 1, godkendt marked eller samlested må der samme dag kun indbringes enten avls- og brugsdyr eller slagtekvæg. Der må kun indbringes kvæg, der kommer direkte fra oprindelsesbesætningen eller fra andre godkendte markeder eller samlesteder, og som opfylder betingelserne for handel inden for EU samt er forsynet med officielt godkendte identifikationsmærker.

    Stk. 2. De i henhold til § 6, stk. 1, godkendte markeder og samlesteder skal forud for modtagelsen af dyr foretage rensning og desinfektion efter embedsdyrlægens nærmere anvisning.

§ 8. Kvæg må ikke indlades til udførsel, såfremt der er forløbet mere end 6 dage fra det tidspunkt, da dyrene forlod oprindelsesbesætningen.

Transport

§ 9. Avls- og brugskvæg skal transporteres adskilt fra slagtedyr.

    Stk. 2. Under transporten må dyrene ikke komme i kontakt med andre klovbærende dyr end svin og kvæg, der opfylder de betingelser, der er fastsat for handel inden for EU.

    Stk. 3. Transportmidler, der anvendes til afsendelse til modtagerlandet, skal være således indrettet, at gødning, strøelse og foder ikke kan spildes under transporten, og skal forud for indladning være renset og desinficeret efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning.

Indførsel fra tredjelande

§ 10. Indførsel af kvæg fra et tredjeland kan kun finde sted i overensstemmelse med EU’s liste over tredjelande eller områder i tredjelande, der er godkendt til udførsel af kvæg til EU-medlemslande (Tredjelandslisten), og når følgende betingelser er opfyldt:

1) landet de sidste 2 år har været fri for mund- og klovesyge, og der ikke er blevet vaccineret mod denne sygdom indenfor de sidste 12 måneder,

2) landet det sidste år har været fri for kvægpest, oksens ondartede lungesyge, blue-tongue, og der ikke er blevet vaccineret mod nogen af disse sygdomme i de sidste 12 måneder,

3) landet i de sidste 6 måneder har været fri for vesikulær stomatitis, og

4) landet ikke tillader indførsel af dyr, som er blevet vaccineret mod mund- og klovesyge indenfor de sidste 12 måneder.

    Stk. 2. Tredjelandet skal i øvrigt opfylde de betingelser, som til enhver tid stilles fra EU's side for indførsel af kvæg fra det pågældende tredjeland samt de supplerende betingelser, der i overensstemmelse med EU-bestemmelserne stilles fra dansk side.

§ 11. Kvæg, der indføres fra tredjelande, skal være ledsaget af et sundhedscertifikat og en supplerende erklæring vedrørende IBR udstedt og underskrevet af embedsdyrlægen i udførselslandet. Sundhedscertifikatet og den supplerende erklæring skal

1) være udstedt på afsendelsesdagen,

2) være udfærdiget mindst på modtagermedlemsstatens sprog og på de officielle sprog i den medlemsstat, hvor den veterinære importkontrol gennemføres, og

3) bekræfte, at betingelserne for indførsel af kvæg fra det pågældende tredjeland til Danmark er opfyldt.

Generelle bestemmelser

§ 12. Slagtedyr, som straks ved ankomsten til bestemmelseslandet er blevet ført til:

1) et slagteri, slagtes så hurtigt som muligt, og senest 72 timer efter deres ankomst, i overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige krav,

2) et godkendt samlested, føres ved salgsoperationens afslutning til et slagteri, hvor de slagtes så hurtigt som muligt, og senest tre arbejdsdage efter deres ankomst til samlestedet, i overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige krav. Dyrene må på intet tidspunkt fra ankomsten til samlestedet til ankomsten til slagteriet komme i kontakt med andre klovbærende dyr end dem, der opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse.

§ 13. Dyr der er importeret fra et tredjeland, skal ved ankomsten til bestemmelsesstedet, og inden der sker yderligere flytninger, opfylde bestemmelserne i denne bekendtgørelse, særlig opholdskravet i § 3, nr. 5, og de må ikke optages i besætningen, førend den ansvarlige dyrlæge for vedkommende bedrift har konstateret, at de pågældende dyr må formodes ikke at bringe bedriftens sundhedsmæssige status i fare.

§ 14. Hvis der i en bedrifts besætning optages dyr fra et tredjeland, må ingen dyr fra den pågældende besætning sælges i 30 dage efter optagelsen af det importerede dyr, medmindre dette dyr er fuldstændig isoleret fra besætningens øvrige dyr.

§ 15. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-5, § 6, stk. 1 eller §§ 7-14.

    Stk. 2. Selskaber m.v. (juridiske personer) kan pålægges strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. juli 1999.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 932 af 6. december 1993 om samhandel inden for Den Europæiske Union med kvæg samt om indførsel af kvæg fra tredjelande ophæves.

§ 17. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Veterinær- og Fødevaredirektoratet, den 19. juli 1999

P.D.V.
Erik Stougaard

/Thomas Pihl


Bilag 1

 

SUNDHEDSCERTIFIKAT
for handel mellem medlemsstaterne i EU

KVÆG - SLAGTEDYR(1)/AVLSDYR(1)/BRUGSDYR(1)

Oprindelsesmedlemsstat:

Certifikatnr. (7)

Oprindelsesregion:

Referencenr. til det

originale certifikat (8)

DEL A

Afsenders navn og adresse:

Oprindelsesbedriftens navn og adresse: (2)

Den handlendes godkendelsesnr.: (3)

Adressen på det autoriserede samlested i oprindelses- (1) eller
transitmedlemsstaten (1): (3)

(3)

(3)

Sundhedsoplysninger

Det bekræftes, at alle dyr i nedennævnte sending

1. stammer fra en oprindelsesbesætning og et område, der i overensstemmelse med EF-ret eller national lovgivning ikke er underkastet forbud eller restriktioner som følge af kvægsygdomme

2. stammer fra en oprindelsesbesætning i en medlemsstat eller en del af en medlemsstats område

a) med et system med overvågningsnet, godkendt ved Kommissionens beslutning nr. / /EF(3)

b) der er anerkendt som

officielt tuberkulosefri Kommissionens beslutning nr. 99/467/EF(3)

officielt brucellosefri Kommissionens beslutning nr. 99/466/EF(3)

officielt leukosefri Kommissionens beslutning nr. 99/465/EF(3)

3. (3) er avls- (1) eller brugsdyr (1), der

så vidt det har kunnet konstateres, har opholdt sig på oprindelsesbedriften i de seneste 30 dage eller, hvis dyrene er under 30 dage gamle, siden fødslen, og at ingen dyr, der er indført fra tredjelande, er optaget på den pågældende bedrift i løbet af denne periode uden at blive isoleret fra andre dyr på bedriften

stammer fra en besætning, som er officielt fri for tuberkulose, brucellose og leukose, og som er blevet testet med negativt resultat for følgende sygdomme inden for 30 dage før afsendelsen fra oprindelsesbedriften i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i direktiv 64/432/EØF:

Test

Test kræves ikke for følgende kategorier dyr

Krævet

Ja/nej (4)(5)

Dato for test eller

prøveudtagning

Tuberkulinprøve

Dyr på under seks uger

   

Serum-agglutinationstest (6) for brucellose

Kastrerede dyr og dyr på under tolv måneder

   

Leukoseprøve

Dyr på under tolv måneder

   

4. (3) er slagtedyr, der stammer fra en officielt tuberkulose- og leukosefri besætning, og er

enten kastreret (3)

eller

ukastreret og stammer fra en officielt brucellosefri besætning (3)

5. (3) er dyr bestemt til slagtning, der stammer fra en besætning, der ikke er officielt tuberkulose-, brucellose- og leukosefri, og som afsendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i direktiv 64/432/EØF med registreringsnummer fra en bedrift i Spanien, og som er blevet testet med negativt resultat for følgende sygdomme inden for 30 dage før afsendelsen fra oprindelsesbedriften:

Test

Dato for test eller prøveudtagning

Tuberkulinprøve

 

Serumagglutinationstest (6) for brucellose

 

Leukoseprøve

 

6. (11) på grundlag af oplysningerne enten i et officielt dokument eller i et certifikat, i hvilket embedsdyrlægen eller oprindelsesbedriftens godkendte dyrlæge har udfyldt del A og B, opfylder de relevante sundhedskrav i punkt 1-5 i del A, som derfor ikke er specificeret i dette certifikat.

DEL B

Beskrivelse af forsendelsen

Afsendelsesdato:

Samlet antal dyr:

Identifikation af dyret eller dyrene:

Pasnummer

Nummer på det midlertidige dokument (for dyr, der er under fire uger gamle)

Officiel identifikation (indtil 31.8.1999 for dyr til slagtning i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 820/97

     
     
     
     
     

Om nødvendigt fortsættes der på et vedlagt skema, der er underskrevet og stemplet af embedsdyrlægen eller en godkendt dyrlæge

Transportvirksomhedens godkendelsesnummer
(hvis ikke samme transportvirksomhed som i del C, og/eller
hvis transportafstanden er over 50 km):

Transportmiddel: Registrering:

Attestering vedrørende del A og B

Officielt stempel

Sted

Dato

Underskrift (*)

 

 

 

 

     

Navn og titel med blokbogstaver:

Den underskrivende dyrlæges adresse:

(*) Del A og B i certifikatet skal enten stemples og underskrives af oprindelsesbedriftens godkendte dyrlæge, hvis denne ikke er den samme som den embedsdyrlæge, der underskriver del C, eller underskrives af oprindelsesbedriftens godkendte dyrlæge, hvis afsendelsesmedlemsstaten har indført et system med overvågningsnetværk, der er godkendt i henhold til Kommisionens beslutning / /EF, eller underskrives af det autoriserede samlesteds godkendte dyrlæge på datoen for dyrenes afsendelse.

DEL C (9)

Modtagerens navn og adresse:

Navn og adresse på bestemmelsesbedriften (1) eller det autoriserede samlested i bestemmelsesmedlemsstaten (1)

(denne rubrik udfyldes med trykte bogstaver)

Navn:

Gade:

Sted:

Postnummer: Medlemsstat:

Den handlendes godkendelsesnummer: (3)

Transportvirksomhedens godkendelsesnummer
(hvis transportafstanden er over 50 km): (10)

Transportmiddel: Registrering:

Efter forskriftsmæssig undersøgelse attesteres det:

1. at ovennævnte dyr den (dato) inden for de sidste 24 timer før planmæssig afsendelse er blevet undersøgt, og at de ikke udviste nogen kliniske tegn på smitsomme sygdomme

2. at oprindelsesbedriften og efter omstændighederne det autoriserede samlested og det område, hvor de ligger, ikke er omfattet af forbud eller restriktioner, der skyldes kvægsygdomme, i overensstemmelse med EF-ret eller national lovgivning

3. at alle bestemmelser i Rådets direktiv 64/432/EØF er overholdt

4. (3) at ovennævnte dyr opfylder de supplerende sygdomsgarantier med hensyn til:

Sygdom: IBR

i overensstemmelse med Kommisionens beslutning 93/42/EØF

5. at dyrene ikke har opholdt sig mere end seks dage i det autoriserede samlested (3).

Attestering vedrørende del C

Officielt stempel

Stempel

Dato

Underskrift (*)

 

 

 

 

     

Navn og titel med blokbogstaver:

Den underskrivende dyrlæges adresse:

(*) Del C i certifikatet skal stemples og underskrives af:
enten oprindelsesbedriftens godkendte dyrlæge, eller det den godkendte dyrlæge ved det autoriserede samlested i oprindelsesmedlemsstaten, eller den godkendte dyrlæge ved det autoriserede samlested i transitmedlemsstaten, når certifikatet vedrørende afsendelse af dyr til bestemmelsesmedlemsstaten udfyldes.

Supplerende oplysninger

1. Certifikatet skal stemples og underskrives i en anden farve end det trykte.

2. Dette certifikat gælder i ti dage fra tidspunktet for den sundhedsundersøgelse, der gennemføres i oprindelsesmedlemsstaten, og som er omhandlet i del C.

3. De oplysninger, der kræves anført på dette certifikat, registreres i ANIMO-systemet på datoen for certifikatets udstedelse og senest 24 timer derefter.

(1) Det ikke relevante overstreges.

(2) Gælder ikke, hvis dyrene stammer fra flere forskellige bedrifter.

(3) Er eventuelt ikke relevant.

(4) Kræves ikke, hvis et system med overvågningsnetværk er godkendt i medfør at Kommissionens beslutning / /EF.

(5) Kræves ikke, hvis den medlemsstat eller del af en medlemsstat, hvor besætningen befinder sig, er anerkendt som officielt fri for den pågældende sygdom.

(6) Eller enhver anden test, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 17 i direktiv 64/432/EØF.

(7) Udfyldes af embedsdyrlægen i oprindelsesmedlemsstaten.

(8) Udfyldes af den godkendte dyrlæge ved det autoriserede samlested i transitmedlemsstaten.

(9) Er ikke relevant, hvis certifikatet anvendes ved transport af dyr i oprindelsesmedlemsstaten, og kun del A og B udfyldes og underskrives.

(10)Er ikke relevant, hvis transportvirksomheden er den samme som den, der er anført i del B.

(11) Punkt 6 i del A skal underskrives af det autoriserede samlesteds godkendte dyrlæge efter dokumentations- og identitetskontrol af dyr, der ankommer med et officielt dokument eller en udfyldt attestering vedrørende del A og B, i modsat fald er dette punkt ikke relevant.


Bilag 2

Udskrift fra CHR den:

Eksporteres senest:

Kvægpas
Må kun benyttes til eksport

I henhold til Rådsforordning nr. 820/97 af 21. april 1997 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter, samt Kommisionens forordning nr. 2629/97 af 29. december1997 om gennemførelsesbestemmelser af Rådets forordning nr. 820/97 for så vidt angår øremærker, bedriftslister og pas i forbindelse med ordningen for identifikation og registrering af kvæg.

Identifikation Ejerens navn og adresse

Ejendommens CHR-nummer: DK-

Besætningsnummer: DK-

Dyrets CKR-nummer:

Fødselsdato:

Køn:

Race:

Moders CKR-nummer:

Afgangsbesætning og -dato

CHR-nummer og afgangsdato fra de besætninger, hvori dyret har været siden 1. januar 1998:

Dyret er registreret i afgangsbesætningen, som ikke er pålagt offentligt tilsyn eller offentlige forbud mod afhændelse af kvæg til levebrug pga. sygdomme omfattet OIE’s liste A og B.

Undertegnede ansvarlige for ovennævnte dyr erklærer hermed at:

Såfremt det drejer sig om et handyr, der eksporteres til levebrug skal følgende udfyldes (sæt kryds):

Jeg har ikke og vil ikke søge om handyrpræmie for tyren/studen.

Jeg har i Danmark søgt eller vil søge om handyrpræmie for tyren, som er mindst 10 måneder gammel eller studen, der er mindst 10 måneder og højst 23 mdr. gammel.

Jeg har i Danmark søgt eller vil søge om handyrpræmie for studen. Studen er over 23 måneder gammel og jeg har holdt dyret fra og med den 20. levemåned til og med den 23. levemåned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift Dato Marked,

auktion el. lign.
(Stempel, dato, Underskrift)

Kvægpasset er kun gyldigt som original EDB-udskrift med besætningens CHR-nummer, den ansvarliges underskrift og dato for underskrift. Det kan anvendes inden for 21 dage fra udskriftsdatoen.

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 64/432/EØF, EF-Tidende 1964, L121, s. 1977/64, som ændret senest ved Rådets direktiv 97/12/EF, EF-Tidende 1997, L109, s. 1, Rådets direktiv 98/46/EF, EF-tidende 1998, L198, s. 22 og Rådets direktiv 98/99/EF, EF-Tidende 1998, L 358, s. 107, samt dele af Rådets direktiv 72/462, EF-Tidende 1972 L302, s. 28, og Kommissionens beslutning 93/42, EF-Tidende 1993, L16, s. 50. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning nr. 820/97/EF, EF-tidende 1998, L117, s. 1. I følge art. 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.