Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning


§ 1

I bekendtgørelse nr. 505 af 19. november 1980 om sikkerhedsskiltning foretages følgende ændringer:

1. § 5 affattes således:

»§ 5. Færdselslovgivningens regler om afmærkning (skiltning) og godkendelse i forbindelse med regulering af trafik inden for en virksomheds område berøres ikke af reglerne i denne bekendtgørelse.«

2. § 7 ophæves.

3. Bilag I nr. 5 affattes således:

»MATERIALERNES FARVER.

De af Dansk Standardiseringsråd ved DS 735, 2. udgave marts 1982 fastsatte standarder for farver til mærkning skal anvendes til materialerne.

Sikkerhedsfarverne har betegnelsen rød, nr. 5 DS 735, gul, nr. 25 DS 735, grøn, nr. 40 DS 735 og blå, nr. 52 DS 735.

Kontrastfarverne og symbolernes farver har betegnelsen hvid, nr. 65 DS 735 og sort, nr. 70 DS 735.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.

Arbejdsministeriet, den 13. august 1982

SVEND AUKEN

/Ulrich Burg

Officielle noter

Ingen