Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Indretningen og Brugen af mekanisk drevne Centrifuger.


I Medfør af §§ 17 og 18 i Lov Nr. 143 af 29. April 1913 om Arbejde i Fabrikker m.v. samt det offentliges Tilsyn dermed, saaledes som denne Lov er ændret ved Lov Nr. 109 af 31. Marts 1933, fastsættes herved følgende:

§ 1

Stk. 1. Bestemmelserne i denne Bekendtgørelse er gældende for mekanisk drevne Centrifuger.

Stk. 2. Mælke-Centrifuger, Olierensningscentrifuger og lignende lukkede Centrifuger er undtagne fra Bestemmelserne i § 3, Stk. 3-6, Sukkercentrifuger fra § 3, Stk. 3 og Gerber-Centrifuger fra § 3, Stk. 1, 3 og 6.

§ 2

Enhver Centrifuge skal være forsvarligt indrettet, vedligeholdt og passet. Herved skal særligt de i det følgende givne Forskrifter iagttages.

§ 3

Stk. 1. Centrifugers Tromle (Rotor) og Yderkappe skal være forfærdiget af sejgt Materiale, såsom Smedejern, Staal eller Kobber. Til deres Samlinger maa kun anvendes Nitning, Svejsning og Slaglodning.

Stk. 2. Ved Konstruktionen og Indretningen skal der være sørget for, at ingen Del af en Centrifuge under normal Brug kan faa større Paavirkning end 1/5 af paagældende Materiales Brudstyrke.

Stk. 3. Centrifuger skal være forsynet med en af Direktoratet for Arbejds- og Fabriktilsynet godkent Lukkeanordning, der er saaledes forbundet med Kraftkilden, at Centrifugen ikke kan sættes i Gang, uden at Dækslet er lukket, og at dette ikke kan aabnes, før Centrifugen er standset.

Stk. 4. Centrifuger skal være udrustet med en let betjenlig Bremse.

Stk. 5. Hvis Drivkraftens Beskaffenhed ikke tilstrækkelig sikrer imod Overskridelse af det største tilladelige Omdrejningstal, skal Centrifugen være forsynet med en paalidelig Hastighedsregulator.

Stk. 6. Paa passende Sted af enhver Centrifuge skal være anbragt en Mærkeplade med tydelig Angivelse af Leverandørens Navn, Centrifugens højeste tilladelige Omdrejningsantal pr. Minut og den største tilladelige Vægt af hver Fyldning. Overskridelse af de saaledes fastsatte Maxima maa ikke finde Sted.

§ 4

Stk. 1. Under Brugen af Centrifuger skal det saa vidt gørligt paases, at Fyldningen i dem er fordelt saa ligeligt som muligt.

Stk. 2. Al Misbrug af Centrifuger er forbudt.

§ 5

Ved Levering eller Opstilling af nye og ved Ombygning af ældre Centifuger er paagældende Leverandør, Opstiller eller Reparatør ansvarlig for, at denne Bekendtgørelses Forskrifter om Centrifugers Indretning iagttages.

§ 6

Skønner Arbejds- og Fabrikstilsynet, at en Centrifuges Indretning eller Tilstand gør dens Brug betænkelig, kan det nedlægge Forbud imod Brugen. Et saadant Forbud kan inden 8 Dage indankes for Direktoratet for Arbejds- og Fabrikstilsynet. Indankningen har ingen opsættende Virkning.

§ 7

Direktoratet for Arbejds- og Fabrikstilsynet kan i de enkelte Tilfælde eller ved særlige Typer af Centrifuger tillade Afvigelser fra Bestemmelserne i nærværende Bekendtgørelse, naar Omstændighederne gør det rimeligt og forsvarligt.

§ 8

Stk. 1. De af Direktoratet for Arbejds- og Fabrikstilsynet i Henhold til nærværende Bekendtgørelse trufne Afgørelser eller stillede Krav kan inden for et Tidsrum af 8 Dage indankes for Socialministeriet, hvis Afgørelse er endelig, dog at Spørgsmaalet om Øvrighedsmyndighedens Grænser kan indbringes for Domstolene.

Stk. 2. Indankning har ingen opsættende Virkning med Hensyn til Efterlevelsen af Forbud, der er nedlagt i Henhold til Bekendtgørelsens § 6.

§ 9

Overtrædelser af denne Bekendtgørelses Bestemmelser straffes i Henhold til Lov Nr. 143 af 29. April 1913 § 42, jfr. § 44, med Bøder, medmindre Forholdet efter Lovgivningens almindelige Regler medfører højere Straf.

§ 10

Denne Bekendtgørelses træder i Kraft den 1. April 1948. For Centrifuger, der er taget i Brug før Bekendtgørelsens Ikrafttræden, gælder dog Frist endtil 1. April 1953, med Hensyn til Opfyldelsen af Reglerne i 3, medmindre Arbejds- og Fabrikstilsynet skønner, at de paagældende Afvigelser rummer alvorlig Fare.

Socialministeriet, den 20. November 1947.

Johan Strøm.

/Juhl-Christensen.

Officielle noter

(* 1) Opretholdt ved ikraftholdelsesbekendtgørelsen.