Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning


I henhold til § 39, stk. 1, nr. 3, § 73 og § 84 i lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter sikkerhedsskiltning på arbejdsstedet med de begrænsninger, der følger af § 2, stk. 2, og § 3 i lov om arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen gælder dog ikke for arbejde, som udføres i den ansattes hjem.

Stk. 2. Bekendtgørelsens regler finder kun anvendelse i det omfang, der ikke gælder særlige regler efter lovgivning om kemiske stoffer og produkter/materialer eller færdselslovgivningen.

Stk. 3. Bekendtgørelsens regler finder ikke anvendelse for jernbanetrafik.

§ 2. Hvor der er angivet en bestemt udformning af sikkerhedsskilte i bekendtgørelsens bilag II, skal denne udformning bruges på de steder og i de situationer, hvor de er anvendelige.

§ 3. Hvor der i øvrigt ved skiltning gives anvisninger eller påbud om sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med bestemte situationer eller bestemte genstande, der kan frembyde fare for sikkerhed eller sundhed, skal de anvendte skilte udformes i overensstemmelse med principperne i bekendtgørelsens bilag I.

Stk. 2. Ved udformningen af skilte som nævnt i stk. 1, der er individuelt udformede med henblik på særlige behov inden for enkelte faglige områder eller enkelte virksomheder, skal det desuden iagttages,

 • a) at skiltene ikke forsynes med tekst udover det, der er nødvendigt for at gøre opmærksom på forhold af betydning for sikkerhed eller sundhed på den hurtigste og lettest forståelige måde.
 • b) at tekst kun anvendes i tilfælde, hvor farens art eller de nødvendige foranstaltninger imod den ikke let kan anskueliggøres gennem klare, letforståelige symboler.

§ 4. Sikkerhedsskiltning erstatter ikke nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.

§ 5. Til regulering af trafik inden for virksomhedens område skal anvendes de samme skilte, som anvendes efter færdselslovgivningen.

§ 6. De ansatte skal have nødvendig oplæring i betydning af sikkerhedsskiltning, herunder om principperne for skiltningens udformning, jfr. bekendtgørelsens bilag.

§ 7. Direktøren for arbejdstilsynet kan efter indhentet udtalelse fra arbejdsmiljørådet fastsætte nærmere regler og retningslinier for materialernes kolorimetriske og fotometriske egenskaber.

§ 8. Efter lov om arbejdsmiljø § 81 kan tilsynskredsenes afgørelse indbringes for direktøren for arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Direktørens afgørelse kan indbringes for arbejdsministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger, eller klagemyndigheden bestemmer andet.

Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor, kan klagemyndigheden behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, selv om klagen først fremkommer efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1 og 2.

§ 9. Overtrædelse af §§ 2, 3, 5 og 6 straffes med bøde.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 2, 3, 5 og 6, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar efter lov om arbejdsmiljø § 86.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1981.

Arbejdsministeriet, den 19. november 1980

SVEND AUKEN

/H. C. Laurberg

Bilag I

DEFINITIONER.

I dette bilag forstås ved:

 • a) sikkerhedsskiltning

en skiltning, som - anvendt i forbindelse med en bestemt genstand eller en bestemt situation - ved hjælp af en sikkerhedsfarve eller en sikkerhedstavle giver en anvisning vedrørende sikkerhed;

 • b) sikkerhedsfarve

en farve, som er tillagt en bestemt betydning i forbindelse med sikkerhed;

 • c) kontrastfarve

en farve, som afviger fra sikkerhedsfarven og derved giver yderligere anvisninger;

 • d) sikkerhedstavle

en tavle, som ved en kombination af en geometrisk form, en farve og et symbol giver en bestemt anvisning vedrørende sikkerhed;

 • e) forbudstavle

en sikkerhedstavle, som forbyder en adfærd, der kan fremkalde fare;

 • f) advarselstavle

en sikkerhedstavle, som advarer imod en fare;

 • g) påbudstavle

en sikkerhedstavle, som foreskriver en bestemt adfærd;

 • h) redningstavle

en sikkerhedstavle, som i tilfælde af fare angiver en nødudgang, vejen til en hjælpepost eller placeringen af redningsmateriel;

 • i) anvisningstavle

en sikkerhedstavle, som giver andre anvisninger vedrørende sikkerhed end de under litra e) - h) nævnte tavler;

 • j) supplerende skilt

en sikkerhedstavle, som kun anvendes i forbindelse med en af de under litra e) - h) nævnte sikkerhedstavler, og som giver supplerende oplysninger;

 • k) symbol

et billede, som beskriver en bestemt situation, og som anvendes på en af de under litra e) - h) nævnte sikkerhedstavler.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

4. SIKKERHEDSTAVLERNES UDFORMNING

4.1. Forbudstavler Bund: hvid; symbol eller tekst: sort. Sikkerhedsfarven rød skal anvendes i kanten og tværbjælken og dække mindst 35% af skiltets overflade

4.2. Advarsels-, påbuds-, rednings- og anvisningstavler. Bund: sikkerhedsfarve; symbol eller tekst: kontrastfarve. Gule trekanter skal være forsynet med sort kant. Sikkerhedsfarven skal dække mindst 50% af skiltets overflade.

4.3. Supplerende skilte Bund: hvid, tekst: sort eller Bund: sikkerhedsfarve; tekst: kontrastfarve.

4.4. Symboler Udformningen skal være så enkel som mulig, og detaljer, som ikke er nødvendige for forståelsen, skal udelades.

4.5. Sikkerhedstavlernes størrelse Til beregning af tavlestørrelsen skal følgende formel anvendes:

 

               1exp2 

 A større eller lig med  --------- 

               2000 

idet A er lig med tavlens fladeareal udtrykt i m2, og 1 er den afstand målt i m, hvorpå man stadig skal kunne opfatte tavlens betydning. Bemærk: formlen kan anvendes op til en afstand på ca. 50 m.

5. MATERIALERNES KOLORIMETRISKE OG FOTOMETRISKE EGENSKABER. Nærmere regler om egenskaberne vil blive udstedt af direktøren for arbejdstilsynet.

6. ANGIVELSE AF FARE VED ANVENDELSE AF GULT/SORT

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

(sikkerhedsfarven skal dække mindst 50%,

Afmærkning på steder, der til stadighed frembyder fare så som steder, hvor der er fare for at personer støder imod, styrter ned eller snubler, eller for at materialer falder ned. Trappetrin,

åbninger i gulvet osv.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Officielle noter

Ingen