Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande1)

 

I medfør af §§ 9, 14, 15, 16, 17a, 34 og 35 i lov om husdyrsygdomme (husdyrsygdomsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 381 af 7. juni 1993 fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved

1) Avls- eller brugssvin: svin, der er beregnet til avl- eller kødproduktion eller arbejde, udstillinger eller fremvisning, dog ikke dyr, der deltager i kulturelle og sportslige arrangementer.

2) Slagtesvin: svin som skal føres til et slagteri eller til et samlested, hvorfra de kun må flyttes til slagtning.

3) Embedsdyrlæge: En dyrlæge, der er udpeget af Veterinær- og Fødevaredirektoratet.

4) Tredjelande: Lande uden for Den Europæiske Unions område (EU).

5) Samhandel: Handel mellem EU-medlemsstaterne.

6) Samlested: Ethvert sted, herunder bedrifter, tyre- og ornestationer og markeder, hvor kvæg og svin hidrørende fra forskellige bedrifter samles, så de danner partier af dyr, der er bestemt til salg. Samlestederne skal være godkendt af Veterinær- og Fødevaredirektoratet.

Betingelser for samhandel

§ 2. Samhandel med svin må kun finde sted, såfremt dyrene er ledsaget af et korrekt udfyldt sundhedscertifikat, jf. formularen i bilag 1.

    Stk. 2. Sundhedscertifikatet skal udstedes af en embedsdyrlæge den dag, sundhedsundersøgelsen finder sted. Embedsdyrlægen underskriver og stempler sundhedscertifikatets del A, B og C.

    Stk. 3. Et sundhedscertifikat skal være udfærdiget i det mindste på modtagerlandets sprog. Et sundhedscertifikat er gyldigt i 10 dage.

§ 3. Sundhedscertifikat må kun udstedes for svin, der opfylder følgende betingelser:

1) ved en embedsdyrlægeundersøgelse inden for 24 timer før forsendelsen skal dyrene være fundet fri for kliniske tegn på sygdom,

2) hvert dyr skal være forsynet med officielt godkendte mærker, der tjener til dyrets identifikation,

3) dyrene må ikke udsættes i forbindelse med et etableret bekæmpelsesprogram mod smitsomme sygdomme, og

4) svinet skal hidrøre fra en ejendom, eller et område, som ikke af sundhedsmæssige årsager er omfattet af et forbud eller en restriktion, der vedrører de pågældende arter,

5) avls- og brugssvin skal have opholdt sig i en og samme besætning siden fødslen eller de sidste 30 dage forud for afsendelsen.

§ 4. Ved udstedelse af sundhedscertifikat for svin fra lande eller områder i lande, der ikke har opnået status som værende fri for Aujeszkys sygdom, til lande eller områder i lande, der har opnået denne status, jf. Kommisionens beslutning 93/24/EØF med senere ændringer, skal de supplerende betingelser i stk. 2-6 være opfyldt.

    Stk. 2. Avls- og brugssvin skal opfylde følgende betingelser:

1) dyrene må ikke være vaccineret mod Aujeszkys sygdom,

2) Aujeszkys sygdom skal være anmeldelsespligtig i oprindelsesmedlemsstaten,

3) der må ikke være registreret kliniske, patologiske eller serologiske symptomer på Aujeszkys sygdom i oprindelsesbesætningen i de seneste 12 måneder, og

4) dyrene skal have opholdt sig i oprindelsesbesætningen siden fødslen eller i afsenderbesætningen i 3 måneder eller i andre besætninger med tilsvarende status siden fødslen.

    Stk. 3. Ud over betingelserne i stk. 2 skal avlssvin opfylde følgende betingelser:

1) der må inden for de sidste 12 måneder kun have været anvendt en g1-deleteret vaccine, såfremt vaccination mod Aujeszkys sygdom er anvendt i oprindelsesbesætningen,

2) dyrene skal have været isoleret under forhold, der er godkendt af den kompetente myndighed i oprindelsesstaten, således at direkte eller indirekte kontakt med svin ikke har været mulig i 30 dage forud for flytninger, og

3) dyrene skal have reageret negativt på en ELISA-prøve for g1-antistoffer, der udtages mindst 21 dage efter, at dyrene er anbragt i isolation. Endvidere skal alle dyr i isolation have reageret negativt på prøven. Såfremt dyrene er over 4 måneder gamle, skal ELISA-prøven til påvisning af hel virus anvendes.

    Stk. 4. Ud over betingelserne i stk. 2 skal brugssvin opfylde følgende betingelser:

1) dyrene skal stamme fra en oprindelsesbesætning, der indgår i et officielt overvågningsprogram for Aujeszkys sygdom, som omfatter undersøgelse gennem hele året af mindst 15% af avlsdyrene, dog mindst 25 dyr, eller

2) dyrene skal isoleres før flytning og skal undersøges for Aujeszkys sygdom med negativt resultat højst 10 dage før flytning. Antallet af undersøgelser skal være følgende:

a) Alle, når antallet af dyr, der skal flyttes, er under 25.

b) 25, når antallet af dyr, der skal flyttes, er 25-100.

c) 30, når antallet af dyr, der skal flyttes, er over 100.

    Stk. 5. I de i § 4, stk. 4, nr. 2, nævnte tilfælde skal dyrene transporteres direkte til modtagerbesætningen og forblive der indtil slagtning, med mindre Veterinær- og Fødevaredirektoratet tillader andet.

    Stk. 6. Ud over de i § 3 stillede betingelser skal slagtesvin opfylde følgende betingelser:

1) dyrene skal transporteres direkte til bestemmelsesslagteriet,

2) ved vaccination af dyrene må der kun være benyttet en g1-deleteret vaccine,

3) dyrene skal have opholdt sig på oprindelsesbedriften i de sidste 60 dage eller siden fødslen,

4) der må ikke være konstateret noget klinisk, patologisk eller serologisk symptom på Aujeszkys sygdom i oprindelsesbesætningen i de sidste 3 måneder, og

5) Aujeszkys sygdom skal være anmeldelsespligtig i oprindelsesmedlemsstaten.

Samlesteder

§ 5. Svin, som indgår i samhandel, skal komme enten direkte fra sælgers bedrift eller fra samlesteder der er godkendt hertil af Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Godkendelsen skal gælde for avls- og brugssvin eller slagtesvin.

    Stk. 2. Godkendelse kan kun meddeles til samlesteder, hvis beliggenhed og indretning er hensigtsmæssige, og som ligger i et område, som ikke er omfattet af forbud i henhold til relevante EF-retsregler eller dansk lovgivning, og hvortil der er knyttet en embedsdyrlæge.

    Stk. 3. Veterinær- og Fødevaredirektoratet fører tilsyn med de i henhold til stk. 1 godkendte samlesteder. En meddelt godkendelse vil straks blive inddraget, såfremt betingelserne for godkendelse ikke længere er opfyldt, eller såfremt gældende regler i forbindelse med modtagelse og afsendelse af dyr er blevet tilsidesat.

§ 6. På et i henhold til § 5, stk. 1, godkendt marked eller samlested må der samme dag kun indbringes enten avls- og brugssvin eller slagtesvin. Der må kun indbringes svin, der kommer direkte fra oprindelsesbesætningen eller fra andre godkendte markeder eller samlesteder, og som opfylder betingelserne for handel inden for EU samt er forsynet med officielt godkendte identifikationsmærker.

    Stk. 2. De i henhold til § 5, stk. 1, godkendte markeder og samlesteder skal forud for modtagelsen af dyr foretage rensning og desinfektion efter embedsdyrlægens nærmere anvisning.

§ 7. Svin må ikke indlades til udførsel, såfremt der er forløbet mere end 6 dage fra det tidspunkt, da dyrene forlod oprindelsesbesætningen.

Transport

§ 8. Avls- og brugssvin skal transporteres adskilt fra slagtedyr.

    Stk. 2. Under transporten må dyrene ikke komme i kontakt med andre klovbærende dyr end svin og kvæg, der opfylder de betingelser, der er fastsat for handel inden for EU.

    Stk. 3. Transportmidler, der anvendes til afsendelse til modtagerlandet, skal være således indrettet, at gødning, strøelse og foder ikke kan spildes under transporten, og skal forud for indladning være renset og desinficeret efter Veterinær- og Fødevaredirektoratets anvisning.

Indførsel fra tredjelande

§ 9. Indførsel af svin fra et tredjeland kan kun finde sted i overensstemmelse med EU's liste over tredjelande eller områder i tredjelande, der er godkendt til udførsel af svin til EU-medlemslandene (Tredjelandslisten), og når følgende betingelser er opfyldt:

1) landet har de sidste 2 år været fri for mund- og klovesyge, og der er ikke blevet vaccineret mod denne sygdom i de sidste 12 måneder,

2) landet har været fri for vesikulær stomatitis, klassisk svinepest, afrikansk svinepest, smitsom lammelse hos svin, smitsom blæreudslæt hos svin og vesikulært exanthem, og vaccination mod disse sygdomme har ikke været tilladt i de sidste 12 måneder, og

3) landet tillader ikke indførsel af dyr, som er blevet vaccineret mod mund- og klovesyge eller klassisk svinepest.

    Stk. 2. Ved indførsel af svin fra et tredjeland skal de betingelser opfyldes, som til enhver tid stilles fra EU's side for indførsel af svin fra det pågældende tredjeland samt de supplerende betingelser, der er i overensstemmelse med EU-bestemmelserne stillet fra dansk side.

§ 10. Svin, der indføres fra tredjeland, skal være ledsaget af et sundhedscertifikat og en supplerende erklæring vedrørende Aujeszkys sygdom, udstedt og underskrevet i udførselslandet. Certifikatet og den supplerende erklæring skal

1) være udstedt på afsendelsesdagen,

2) være udfærdiget mindst på modtagermedlemsstatens sprog og på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor den veterinære importkontrol gennemføres, og

3) bekræfte, at betingelserne for indførsel af svin fra det pågældende tredjeland til Danmark er opfyldt.

Generelle bestemmelser

§ 11. Slagtedyr, som straks ved ankomsten til bestemmelseslandet er blevet ført til:

1) et slagteri, slagtes så hurtigt som muligt, og senest 72 timer efter deres ankomst, i overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige krav,

2) et godkendt samlested, føres ved salgsoperationens afslutning til et slagteri, hvor de slagtes så hurtigt som muligt, og senest tre arbejdsdage efter deres ankomst til samlestedet, i overensstemmelse med de dyresundhedsmæssige krav. Dyrene må på intet tidspunkt fra ankomsten til samlestedet til ankomsten til slagteriet komme i kontakt med andre klovbærende dyr end dem, der opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse.

§ 12. Dyr der er importeret fra et tredjeland, skal ved ankomsten til bestemmelsesstedet, og inden der sker yderligere flytninger, opfylde bestemmelserne i denne bekendtgørelse, særlig opholdskravet i § 3, nr. 5, og de må ikke optages i besætningen, førend den ansvarlige dyrlæge for vedkommende bedrift har konstateret, at de pågældende dyr må formodes ikke at bringe bedriftens sundhedsmæssige status i fare.

§ 13. Hvis der i en bedrifts besætning optages dyr fra et tredjeland, må ingen dyr fra den pågældende besætning sælges i 30 dage efter optagelsen af det importerede dyr, medmindre dette dyr er fuldstændig isoleret fra besætningens øvrige dyr.

§ 14. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-4, § 5, stk. 1, eller §§ 6-13.

    Stk. 2. Selskaber m.v. (juridiske personer) kan pålægges strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. juli 1999.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 931 af 6. december 1993 om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande ophæves.

§ 16. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Veterinær- og Fødevaredirektoratet, den 23. juni 1999

Erik Stougaard

/Thomas Pihl

 


Bilag 1

SUNDHEDSCERTIFIKAT
for handel mellem medlemsstaterne i EU

SVIN - SLAGTEDYR(1)/AVLSDYR(1)/BRUGSDYR(1)

Oprindelsesmedlemsstat:

Certifikatnr. (4)

Oprindelsesregion:

Referencenr. til det

originale certifikat (5)

DEL A

Afsenders navn og adresse:

Oprindelsesbedriftens navn og adresse:

(2)

Den handlendes registreringsnr.: (3)

Adressen på det autoriserede samlested i oprindelses- (1)

eller transitmedlemsstaten (1): (3)

(3)

(3)

Sundhedsoplysninger

Det bekræftes, at alle dyr i nedennævnte sending

1. stammer fra en oprindelsesbedrift og et område, der i overensstemmelse med EF-ret eller national lovgivning ikke er underkastet forbud eller restriktioner som følge af svinesygdomme

2. (3) er avls- (1) eller brugsdyr (1), der, så vidt det har kunnet konstateres, har opholdt sig på oprindelsesbedriften i de seneste 30 dage eller, hvis dyrene er under 30 dage gamle, siden fødslen, og at ingen dyr, der er importeret fra tredjelande, er optaget på den pågældende bedrift i løbet af denne periode uden at blive isoleret fra alle andre dyr på bedriften

DEL B

Beskrivelse af forsendelsen

Afsendelsesdato:

Samlet antal dyr:

Identifikation af dyret eller dyrene:

Race

Fødselsdato

Officiel identifikation

     
     
     
     
     

Om nødvendigt fortsættes der på et vedlagt skema, der er underskrevet og stemplet af embedsdyrlægen eller en godkendt dyrlæge

Transportvirksomhedens godkendelsesnummer (hvis ikke den samme transportvirksomhed som i del C, og/eller hvis transportafstanden er over 50 km):

Transportmiddel: Registrering:

Attestering vedrørende del A og B

Officielt stempel

Sted

Dato

Underskrift (*)

 

 

 

 

     

Navn og titel med blokbogstaver:

Den underskrivende dyrlæges adresse:

(*) Del A og B i certifikatet skal enten stemples og underskrives af oprindelsesbedriftens godkendte dyrlæge, hvis denne ikke er den samme som den embedsdyrlæge, der underskriver del C, eller underskrives af oprindelsesbedriftens godkendte dyrlæge, hvis afsendelsesmedlemsstaten har indført et system med overvågningsnetværk, der er godkendt i henhold til Kommissionens beslutning / /EF, eller underskrives af det autoriserede samlesteds godkendte dyrlæge på datoen for dyrenes afsendelse.

DEL C (6)

Modtagerens navn og adresse:

Bestemmelsesbedriftens navn og adresse: (denne rubrik udfyldes med trykte bogstaver)

Navn:

Gade:

Sted:

Postnummer: Medlemsstat:

Transportvirksomhedens godkendelsesnummer (hvis transportafstanden er over 50 km): (7)

Transportmiddel: Registrering:

Efter forskriftsmæssig undersøgelse attesteres det:

1. at ovennævnte dyr den (dato) inden for de sidste 24 timer før planmæssig afsendelse er blevet undersøgt, og at de ikke udviste nogen kliniske tegn på smitsomme sygdomme

2. at oprindelsesbedriften og efter omstændighederne det autoriserede samlested og det område, hvor de ligger, ikke er omfattet af forbud eller restriktioner, der skyldes svinesygdomme, i overensstemmelse med EF-ret eller national lovgivning

3. at alle bestemmelser i Rådets direktiv 64/432/EØF er overholdt

4. (3) at ovennævnte dyr opfylder de supplerende sygdomsgaratier med hensyn til:

Sygdom: Aujeszky s sygdom

i overensstemmelse med Kommisionens beslutning 93/24/EØF.

5. at dyrene ikke har holdt sig mere end seks dage i det autoriserede samlested (3).

Attestering vedrørende del C

Officielt stempel

Sted

Dato

Underskrift (*)

 

 

 

 

 

     

Navn og titel med blokbogstaver:

Den underskrivende dyrlæges adresse:

(*) Del C i certifikatet skal stemples og underskrives af enten oprindelsesbedriftens dyrlæge, den godkendte dyrlæge ved det autoriserede samlested i oprindelsesmedlemsstaten, eller den godkendte dyrlæge ved det autoriserede samlested i transitmedlemsstaten, når certifikatet vedrørende afsendelse af dyr til bestemmelsesmedlemsstaten udfyldes.

Supplerende oplysninger

1. Certifikatet skal stemples og underskrives i en anden farve end det trykte.

2. Dette certifikat gælder i ti dage fra tidspunktet for den sundhedsundersøgelse, der gennemføres i oprindelsesmedlemsstaten, og som er omhandlet i del C.

3. De oplysninger, der kræves anført på dette certifikat, registreres i ANIMO-systemet på datoen for certifikatets udstedelse og senest 24 timer derefter.

(1) Det ikke relevante overstreges.

(2) Gælder ikke, hvis dyrene stammer fra flere forskellige bedrifter.

(3) Er eventuelt ikke relevant.

(4) Udfyldes af embedsdyrlægen i oprindelsesmedlemsstaten.

(5) Udfyldes af embedsdyrlægen ved samlestedet i transitmedlemsstaten.

(6) Er ikke relevant, hvis certifikatet anvendes ved transport af dyr i oprindelsesmedlemsstaten, og kun del A og B udfyldes og underskrives.

(7) Er ikke relevant, hvis transportvirksomheden er den samme som den, der er anført i del B.


 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 64/432/EØF, EF-Tidende 1964, L121, s. 1977/64, som ændret senest ved Rådets direktiv 97/12/EF, EF-Tidende 1997, L109, s. 1, Rådets direktiv 98/46/EF, EF-tidende 1998, L198, s. 22 og Rådets direktiv 98/99/EF, EF-Tidende 1998, L 358, s.107, samt dele af Rådets direktiv 72/462, EF-Tidende 1972 L302, s. 28, og Kommissionens beslutning 93/24, EF-Tidende 1993, L16, s. 18.