Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om stoffer og materialer


I henhold til § 17, stk. 3, § 22, stk. 1, § 35, stk. 1, § 39, stk. 1, § 41, stk. 1, § 49, stk. 1, § 49 a, stk. 1-3, § 49 b, § 49 c, stk. 1, § 73 og § 84 i lov nr. 681 af 23. december 1975 om arbejdsmiljø som ændret senest ved lov nr. 247 af 8. juni 1979 fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter stoffer og materialer, der anvendes ved arbejde eller arbejdsprocesser, jfr. dog lov om arbejdsmiljø §§ 2 og 3.

Stk. 2. Undtaget fra bekendtgørelsen er stoffer og materialer, der ikke anvendes ved erhvervsmæssigt arbejde. Det kan dog, når særlige forhold taler derfor, i særskilte bekendtgørelser fastsættes, at reglerne skal gælde for ethvert arbejde med stoffer og materialer.

Stk. 3. Foruden denne bekendtgørelses bestemmelser gælder tillige sådanne regler, som i medfør af anden lovgivning måtte være fastsat om stoffer og materialer.

§ 2. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

 • 1) Stoffer: Grundstoffer og deres forbindelser
 • 2) Materialer: Sammensætninger af to eller flere stoffer, herunder biologiske materialer.

Stk. 2. Ved stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed forstås i denne bekendtgørelse:

 • a) stoffer og materialer, der skal klassificeres i overensstemmelse med de af miljøministeriet fastsatte regler om klassificering.
 • b) stoffer og materialer, der er optaget i arbejdstilsynets liste over grænseværdier for stoffer og materialer og bilag hertil.
 • c) stoffer og materialer, som direktøren for arbejdstilsynet bestemmer skal anses som farlige for eller forringende for sikkerhed eller sundhed, jfr. stk. 3.
 • d) materialer, som ifølge særskilt bekendtgørelse, jfr. § 23, stk. 3, skal anses for farlige for eller i øvrigt forringende for sikkerhed eller sundhed.

Stk. 3. Direktøren for arbejdstilsynet kan bestemme, at stoffer og materialer, hvorom der foreligger oplysninger om en særlig risiko ved deres anvendelse, skal anses for farlige for eller forringende for sikkerhed eller sundhed. Afgørelsen skal offentliggøres.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 3. Arbejde med stoffer og materialer skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og en samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller langt sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Stk. 2. Forpligtelserne ifølge denne bekendtgørelse påhviler fremstillere, importører, leverandører, projekterende, rådgivende, arbejdsgivere, arbejdsledere og øvrige ansatte samt brugere m.fl. efter arbejdsmiljølovens almindelige regler.

Kapitel 3

Emballering og mærkning

§ 4. Stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, skal, for så vidt der ikke er foreskrevet andet, være emballeret således, at emballagen med hensyn til modstandsdygtighed og uigennemtrængelighed opfylder følgende krav:

 • 1) emballagen skal være udformet og tillukket således, at indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud,
 • 2) emballagens og lukningens materiale må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå farlige forbindelser med dette,
 • 3) emballagen og lukningen skal i alle dele være så solid og stærk, at den ikke utilsigtet kan løsne sig og den skal med sikkerhed kunne tåle den behandling, som den erfaringsmæssigt udsættes for,
 • 4) emballage med lukkeordning, der gør det muligt at lukke emballagen igen, skal være konstrueret således, at emballagen kan lukkes gentagne gange, uden at indholdet utilsigtet kan trænge ud,
 • 5) emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde.

§ 5. Emballage skal mærkes i overensstemmelse med de af miljøministeriet fastsatte regler om mærkning, samt med et eventuelt tildelt produktregistreringsnummer (PR-nr.), jfr. § 12 og efter regler, der måtte blive fastsat i henhold til § 23, stk. 2, nr. 4.

Kapitel 4

Fremstillere og importører m.fl.

Anmeldelse

§ 6. Den som påbegynder erhvervsmæssig fremstilling eller import af et stof eller materiale, der kan være farligt for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, og som den pågældende ikke har fremstillet eller importeret tidligere, skal forinden indgive anmeldelse til direktoratet for arbejdstilsynet med de i bekendtgørelsens bilag angivne oplysninger.

Stk. 2. Stoffer og materialer, der fremstilles eller importeres til forsknings- eller analyseformål, omfattes ikke af bestemmelsen i stk. 1.

§ 7. Pligten til at anmelde påhviler desuden fremstillere og importører af stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, hvis stoffet eller materialet får et nyt handelsnavn.

§ 8. En fremstiller eller importør, der har anmeldt efter § 6, stk. 1 eller § 7, skal underrette registret for stoffer og materialer om enhver ændring af de anmeldte oplysninger. Det skal herunder oplyses, om stoffet eller materialet anvendes eller forudsættes anvendt til andre formål, om der foreligger ny toksikologisk viden, eller ændringer i sammensætningen af et materiale.

§ 9. En fremstiller eller importør, der har anmeldt efter § 6, stk. 1 eller § 7, skal efter anmodning fra direktoratet for arbejdstilsynet foretage eller lade foretage undersøgelser med henblik på yderligere oplysninger.

§ 10. Anmeldelse skal ske på særlige skemaer, der udleveres af arbejdstilsynet.

Stk. 2. Anmeldelser indsendes til registret for stoffer og materialer, eller til et andet sted som direktøren for arbejdstilsynet bestemmer.

§ 11. En anmelder af et stof eller materiale kan henvise til en tidligere anmelders oplysninger om det samme stof eller materiale, hvis det dokumenteres, at denne er indforstået hermed.

Stk. 2. En anmelder af et stof, som anmelderen tidligere har anmeldt til miljøstyrelsen, kan opfylde sin pligt efter § 6, stk. 1 ved at henvise til den tidligere anmeldelse.

§ 12. Produktregistreringsnummeret (PR-nr.) skal være påført stoffets eller materialets emballage senest et år efter tildelingen.

Almindelig oplysnings- og undersøgelsespligt

§ 13. Når arbejdstilsynet forlanger det, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, skal fremstilleren eller importøren af et stof eller materiale lade foretage undersøgelser, eventuelt ved særligt sagkyndige, samt give alle oplysninger, som er nødvendige for at konstatere, om stoffet eller materialet har virkninger, som kan indebære en fare for sikkerhed eller sundhed.

§ 14. Undersøgelse af stoffernes og materialernes fysisk-kemiske egenskaber samt deres giftighed skal foretages efter metoder, der kan anerkendes af direktoratet for arbejdstilsynet.

Stk. 2. Direktøren for arbejdstilsynet kan påbyde, at analyser og undersøgelser af stoffer og materialer skal udføres efter bestemte metoder, på statslige eller på autoriserede laboratorier.

Tekniske datablade

§ 15. Tekniske datablade og lignende om stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, skal indeholde alle væsentlige oplysninger om stoffets eller materialets virkning på sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet.

Brugsanvisninger fra leverandører

§ 16. Den, der overdrager eller overlader et stof eller et materiale, der kan være farligt for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, skal sørge for, at det er forsynet med en letforståelig brugsanvisning, når det leveres.

Stk. 2. En brugsanvisning skal indeholde oplysninger om: 1) handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.), tildelt af arbejdstilsynet, 2) anvendelsesområder, 3) anvendelsesbegrænsninger, 4) krav om særlig uddannelse, 5) sundhedsfarlige egenskaber, herunder evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen, 6) forholdsregler ved omgang med stoffet eller materialet, herunder om særligt arbejdstøj og personlige værnemidler, 7) førstehjælp, 8) egenskaber ved opvarmning og brand, 9) forholdsregler ved brand,

 • 10) forholdsregler ved spild og bortskaffelse,
 • 11) sikkerhedsforskrifter ved oplagring,
 • 12) mærkning, jfr. § 5.

Stk. 3. En brugsanvisning skal være affattet på dansk, medmindre andet følger af særregler, eller direktøren for arbejdstilsynet tillader eller stiller krav om et andet sprog.

Kapitel 5

Arbejdsgiveren m.fl.

Almindelige regler

§ 17. Arbejde med stoffer og materialer skal planlægges, tilrettelægges og udføres, således at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal inden et stof eller materiale tages i brug sørge for at

 • 1) undersøge, om der foreligger et forbud imod det påtænkte stofs eller materiales anvendelse til formålet, og hvis det ikke er tilfældet,
 • 2) undersøge, om der kan anvendes et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale, jfr. § 19,
 • 3) undersøge, om arbejdet med stoffet eller materialet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
 • 4) undersøge, om der foreligger en begrænsning i personkredsen, der må omgås det påtænkte stof eller materiale og
 • 5) udarbejde brugsanvisning, jfr. § 20.

§ 18. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der foreligger tilstrækkelige oplysninger om stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, hvor disse håndteres med henblik på eksport eller som transitgods, således at håndteringen kan foregå på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Erstatningsstoffer og -materialer (substitution)

§ 19. Et stof eller materiale, der kan være farligt for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed må ikke anvendes, hvis det kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale.

Stk. 2. Når brugen af et erstatningsstof eller -materiale vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn.

Stk. 3. Virksomhedens sikkerhedsorganisation skal inddrages i vurderingen af, om erstatning kan foretages.

Stk. 4. Hvis erstatning ikke kan foretages efter stk. 1 eller undlades, fordi en samlet afvejning efter stk. 2 viser, at brugen af et erstatnigsstof eller -materiale vil medføre urimelige merudgifter for arbejdsgiveren, skal dette på forlangende dokumenteres over for arbejdstilsynet.

Brugsanvisninger

§ 20. Hvor der beskæftiges ansatte ved arbejde med stoffer og materialer, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed, skal der for hvert enkelt stof eller materiale udarbejdes en brugsanvisning med følgende oplysninger, såfremt dette er teknisk og fagligt muligt: 1) handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.) tildelt af arbejdstilsynet, 2) anvendelsesområder på virksomheden, 3) anvendelsesbegrænsninger på virksomheden, 4) krav om særlig uddannelse, 5) sundhedsfarlige egenskaber, herunder evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen, 6) forholdsregler ved omgang med stoffet eller materialet, herunder om særligt arbejdstøj og personlige værnemidler samt eventuelt forbud mod enegang, 7) førstehjælp, 8) egenskaber ved opvarmning og brand, 9) forholdsregler ved brand,

 • 10) forholdsregler ved spild og bortskaffelse på virksomheden,
 • 11) sikkerhedsforskrifter ved oplagring på virksomheden,
 • 12) mærkning, jfr. § 5.

Stk. 2. Brugsanvisninger skal opbevares tilgængeligt for de ansatte.

Stk. 3. De ansatte, der er beskæftiget med stoffet eller materialet, skal vejledes i brugen heraf og have brugsanvisningen udleveret med effektiv instruktion.

Personlige værnemidler

§ 21. Hvis arbejdet med stoffer og materialer ikke kan planlægges og tilrettelægges således, at det på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, skal der anvendes personlige værnemidler eller særligt arbejdstøj, der effektivt værner mod faren. Der henvises i øvrigt til arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdstøj og personlige værnemidler.

Kapitel 6

Grænseværdier

§ 22. Direktøren for arbejdstilsynet fastsætter og bekendtgør grænseværdier for stoffer og materialer samt regler for udførelse af arbejdshygiejniske luftforureningsmålinger.

Kapitel 7

Detailregler og dispensationer

§ 23. Direktøren for arbejdstilsynet bemyndiges til, under medvirken af arbejdsmiljørådet, jfr. arbejdsmiljølovens § 66, stk. 1, nr. 3, at fastsætte detailregler for stoffer og materialer i overensstemmelse med foranstående bestemmelser.

Stk. 2. I reglerne kan der desuden fastsættes bestemmelser om

 • 1) anmeldelse til arbejdstilsynet af
 • a) andre end de i § 6 og § 7 nævnte stoffer og materialer, som en fremstiller eller importør ikke tidligere har fremstillet eller importeret,
 • b) stoffer og materialer, som en fremstiller eller importør allerede fremstiller eller importerer,
 • 2) anmeldelse fra arbejdsgiveren til arbejdstilsynet om anvendelse af stoffer og materialer på virksomheden,
 • 3) at arbejde med visse stoffer og materialer kun må udføres af personer, der har gennemgået en nærmere angivet uddannelse, aflagt en prøve eller opnået en bestemt alder,
 • 4) at der i særlige tilfælde skal foretages yderligere mærkning, når stoffer og materialer anvendes ved arbejde,
 • 5) inddeling af stoffer og materialer i særlige risikogrupper,
 • 6) at der skal føres registre over ansatte, der er udsat for stoffer og materialer, der er farlige for eller i øvrigt kan forringe sikkerhed eller sundhed,
 • 7) at der for visse stoffer og materialer kræves en mere detaljeret brugsanvisning.

Stk. 3. Direktøren for arbejdstilsynet kan fastsætte, at § 2, stk. 2, skal omfatte materialer, der ikke skal klassificeres, men som indeholder stoffer og materialer, der er optaget på arbejdstilsynets liste over grænseværdier for stoffer og materialer.

Stk. 4. Ved fastsættelse af kriterier for klassificering og mærkning af stoffer og materialer inddrages arbejdsmiljørådet i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens § 66, stk. 1.

Stk. 5. Der kan i reglerne anvendes henvisning til normer og standarder, når disse angives entydigt, herunder med datering.

Stk. 6. Direktøren for arbejdstilsynet kan i reglerne bemyndige tilsynskredsene til i nærmere angivet omfang at tillade fravigelser fra detailreglerne.

§ 24. Direktøren for arbejdstilsynet udsender anvisninger, hvori der gives nærmere retningslinier for, hvorledes bestemmelserne i bekendtgørelsen og detailregler kan opfyldes.

§ 25. Regler efter foranstående bestemmelser om stoffer og materialer, der kan berøre anden lovgivning, fastsættes efter forhandling med de respektive myndigheder.

§ 26. Direktøren for arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser i enkelttilfælde fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, samt for særlige grupper af stoffer og materialer, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

Kapitel 8

Klageadgang

§ 27. Tilsynskredsenes afgørelser kan indbringes for direktøren for arbejdstilsynet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Direktørens afgørelse kan indbringes for arbejdsministeren inden 4 uger efter, afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 3. Rettidig klage har opsættende virkning, indtil klagemyndighedens afgørelse foreligger, eller klagemyndigheden bestemmer andet. Klage over afgørelser efter lov om arbejdsmiljø § 77, stk. 2, har ikke opsættende virkning.

Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor, kan klagemyndigheden behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, selv om klagen først fremkommer efter udløbet af den frist, der er nævnt i stk. 1 og 2.

Kapitel 9

Straf

§ 28. Med bøde eller hæfte straffes den, der:

 • 1) overtræder § 4, § 6, stk. 1, §§ 7-9, §§ 12-13, §§ 15-17, stk. 1, § 18, § 19, stk. 1, og § 20,
 • 2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen,
 • 3) tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen.

Stk. 2. For overtrædelse af § 17, stk. 1, og § 18, kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lign., kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 4. I detailregler efter bekendtgørelsen kan der fastsættes straf for overtrædelse af bestemmelserne i disse efter § 84 i arbejdsmiljøloven.

Kapitel 10

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1983, dog træder bestemmelserne i §§ 6-12 først i kraft den 1. april 1983, § 16 træder i kraft den 1. juni 1983 og § 20 den 1. november 1983.

Stk. 2. Den 1. januar 1983 ophæves følgende bestemmelser, optaget i bekendtgørelse nr. 321 af 21. juni 1977, om regler efter den tidligere arbejderbeskyttelseslovgivning, der med mindre ændringer forbliver i kraft efter arbejdsmiljølovens ikrafttræden:

 • a) Under § 2, nr. 1:

Lov om almindelig arbejderbeskyttelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 297 af 4. juli 1968, som ændret senest ved lov nr. 330 af 19. juni 1974, § 13, nr. 19.

 • b) Under § 2, nr. 3:

Lov om arbejderbeskyttelse inden for handels- og kontorvirksomhed, jfr. lovbekendtgørelse nr. 298 af 4. juli 1968, som ændret senest ved lov nr. 153 af 31. marts 1973, § 7, stk. 1, nr. 18.

 • c) Under § 3, A. Regulativer:
 • 11) Socialministeriets regulativ af 19. marts 1963 om arbejderbeskyttelse inden for tekstilfabrikker og kludesorteringsvirksomheder § 15, stk. 1, 3. punktum.
 • 12) Arbejdsministeriets regulativ af 19. januar 1964 om arbejderbeskyttelse inden for træindustrielle virksomheder og korkvarefabrikker § 15, stk. 1, 3. punktum.
 • 14) Arbejdsministeriets regulativ af 28. maj 1965 om arbejderbeskyttelse inden for jern- og metalindustrielle virksomheder § 15, stk. 1, 3. punktum.
 • 16) Arbejdsministeriets regulativ af 27. december 1965 om arbejderbeskyttelse inden for tovværksfabrikker og rebslagerier § 15, stk. 1, 3. punktum.
 • 17) Arbejdsministeriets regulativ af 11. februar 1966 om arbejderbeskyttelse inden for bogbinderier, papirvare- og papvarefabrikker § 15, stk. 1, 3. punktum.
 • 18) Arbejdsministeriets regulativ af 18. marts 1966 om arbejderbeskyttelse inden for porcelæn- og fajancefabrikker § 15, stk. 1, 3. punktum.

Arbejdsministeriet, den 2. september 1982

SVEND AUKEN

/Ulrich Burg

Bilag

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

(gengivelse af anmeldelsesskema)

Officielle noter

Ingen