Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kødprodukter m.v.1)  

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1073 af 10. december 1996 om kødprodukter m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 530 af 7. juli 1998, foretages følgende ændringer:

1. I bilag 2, kapitel 3, nr. 4, udgår: »På kødprodukternes indpakning eller på etiketten skal der« og i stedet indsættes: » På kødprodukter beregnet til omsætning i EU skal der på indpakningen eller etiketten«.

2. I bilag 2, kapitel 3, nr. 4, indsættes som nyt litra e:

»e) Hvis der anvendes stivelse eller proteiner af animalsk eller vegetabilsk oprindelse og formålet er andet end teknologisk skal denne anvendelse angives i forbindelse med varebetegnelsen.«

3. Bilag 3, kapitel 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Kapitel 2

Produktions- og markedsføringsbetingelser for rensede, saltede, tørrede eller varmebehandlede maver, blærer og tarme

Foruden at opfylde de i bilag 1 og bilag 2, kapitel 2, nævnte betingelser, skal virksomheder, der behandler maver, blærer og tarme, opfylde følgende betingelser:

1) Råvarer skal stamme fra dyr, som ved undersøgelse før og efter slagtning er blevet bedømt som egnet til konsum.

2) Råvarer og produkter, der ikke kan opbevares ved omgivelsestemperatur, skal opbevares i hertil indrettede lokaler. Råvarer og produkter, der hverken er saltede eller tørrede, skal opbevares ved højst 3°C.

3) Råvarer skal transporteres fra oprindelsesslagteriet til virksomheden under hygiejnisk tilfredsstillende forhold og i givet fald i nedkølet stand afhængig af den tid, der er gået fra slagtning til afhentning af råvarer. Transportkøretøjer og containere skal have glatte indvendige overflader, der er lette at vaske, rengøre og desinficere. Kølevogne skal være indrette således, at den påbudte temperatur kan holdes under hele transporten.

4) Der skal være et lokale til opbevaring af indpakningsmateriale og emballager.

5) Indpakning og emballering skal foretages hygiejnisk forsvarligt i et lokale, der er indrettet til dette formål.

6) Anvendelse af træ er forbudt. Dog tillades anvendelse af træpaller til transport af beholdere, der indeholder de pågældende produkter.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. juli 1999.

Veterinær- og Fødevaredirektoratet, den 24. juni 1999

Ole Kopp Christensen

/Carl-Aage Morgen

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 97/76/EF, EF-Tidende 1998 L 10, s. 25, om ændring af direktiv 77/99/EØF og 72/462/EØF med hensyn til reglerne for hakket kød, tilberedt kød og visse produkter af animalsk oprindelse.