Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler (* 1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 694 af 7. august 1992 om indretning af tekniske hjælpemidler foretages følgende ændringer:

1. I bilag I indsættes som nyt punkt 3 i afsnittet: Indledende bemærkninger:

» 3. De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav er grupperet under hensyntagen til de farer, de vedrører.

Maskiner frembyder en række farer, der kan være medtaget i flere afsnit i dette bilag.

Fabrikanten skal vurdere de mulige farer med henblik på at identificere alle farerne ved den pågældende maskine. Maskinen skal derefter konstrueres og fremstilles under hensyntagen til denne vurdering.«

2. I bilag I ændres tredje sidste afsnit i punkt 1.2.4 til:

»Nødstopanordningen skal være indrettet således, at den efter stopordre forbliver i stopstilling, til den bevidst tilbagestilles; anordningen må ikke kunne blokeres, uden at stopordre udløses; nødstoppet må kun kunne tilbagestilles ved en bevidst handling; og denne tilbagestilling må ikke bevirke, at maskinen går i gang, men kun muliggøre, at den kan starte igen.«

3. I bilag I indsættes som nye punkter efter punkt 1.5.13:

»1.5.14. Risiko for at blive lukket inde i en maskine

Maskinerne skal være konstrueret, fremstillet eller udstyret med anordninger, der enten forhindrer, at en udsat person kan blive lukket inde i maskinen, eller gør det muligt for personen at tilkalde hjælp, hvis han er lukket inde.

1.5.15. Risiko for at falde

De dele af maskinen, der er bestemt til adgangs- og færdselsveje for personer, skal være konstrueret og fremstillet således, at de pågældende personer ikke glider, snubler eller falder på eller uden for disse dele.«

4. I bilag I, punkt 1.6.2, udgår sidste afsnit.

5. I bilag I, punkt 1.7.4, ændres litra a, 1. pind til:

»- Gentagelse af de oplysninger, der er anført i forbindelse med mærkningen bortset fra serienummeret, (jf. 1.7.3), evt. suppleret med angivelser, der kan være af nytte for vedligeholdelsen (fx adressen på importør, reparatør osv.),»

6. I bilag I, punkt 1.7.4, ændres litra b til:

  • »b) Fabrikanten eller hans i Fællesskabet etablerede repræsentant udarbejder brugsanvisningen på et af de officielle fællesskabssprog. Når maskinen tages i brug, skal den ledsages af en oversættelse af brugsanvisningen til anvendelseslandets sprog samt af den oprindelige brugsanvisning. Det er enten fabrikanten eller hans i Fællesskabet etablerede repræsentant eller den, som indfører maskinen i det pågældende sprogområde, der sørger for denne oversættelse. Som undtagelse herfra er det derimod tilstrækkeligt, at en vedligeholdelsesvejledning, der skal anvendes af et specialiseret personale, der arbejder direkte for fabrikanten eller hans i Fællesskabet etablerede repræsentant, kun er udarbejdet på et fællesskabssprog, som forstås af det pågældende personale.«

7. I bilag I, punkt 1.7.4, ændres litra d til:

  • »d) For så vidt angår sikkerhedsaspekterne, må materiale, som beskriver maskinen, ikke være i strid med brugsanvisningen. Den tekniske dokumentation, herunder brochurer med tekniske data, som beskriver maskinen, skal give de i litra f nævnte oplysninger om luftbåret støj og, for håndbårne og håndstyrede maskiner, de i punkt 2.2 nævnte oplysninger om vibrationer.«

8. Overskriften til punkt 2 i bilag I ændres til:

»Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav for visse kategorier af maskiner.«

9. I bilag I, punkt 2.1, ændres første afsnit til:

»Maskinen skal, når den er beregnet til tilberedning og behandling af levnedsmidler (fx kogning, afkøling, opvarmning, vask, håndtering, indpakning, oplagring, transport, distribution), være konstrueret og fremstillet således, at risikoen for infektion, sygdom og smitte undgås, og følgende hygiejnebestemmelser skal overholdes:»

10. I bilag I, punkt 2.2, ændres første afsnit til:

»Håndbårne og håndstyrede maskiner skal opfylde følgende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav:»

11. I bilag I, punkt 2.3, ændres første afsnit til:

»Maskiner til bearbejdning af træ og maskiner, der bearbejder materialer med fysiske og teknologiske kendetegn, der svarer til træ, såsom kork, ben, hård gummi, hård plast o.l. materialer, skal opfylde følgende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav:»

12. I bilag I, punkt 3, ændres første afsnit til:

»Maskiner, der frembyder risici som følge af deres mobilitet, skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at de opfylder nedenstående krav.«

13. I bilag I, punkt 4, ændres første afsnit til:

»Maskiner, som indebærer fare i forbindelse med hejse- og løfteoperationer, herunder især fare for at byrden falder ned, støder imod noget, eller at maskinen vælter på grund af håndtering af byrden, skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at de opfylder nedenstående krav.«

14. I bilag I, punkt. 4.2.3, indføres efter første afsnit som et nyt afsnit:

»Maskiner, der betjener fastlagte niveauer, og hvor operatøren kan opholde sig på det lad, hvor byrden anbringes, for at placere eller fastgøre denne, skal være konstrueret og fremstillet således, at ladet ikke utilsigtet kan forrykke sig, navnlig under på- eller aflæsning.«

15. Overskriften til punkt 5 i bilag I ændres til:

»Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav for maskiner bestemt til arbejde under jorden.«

16. I bilag I, punkt 5, ændres første afsnit til:

»Maskiner, der er bestemt til arbejde under jorden, skal være konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at de opfylder nedenstående krav.«

17. Overskriften til afsnit A i bilag II ændres til:

» A. Indhold af EF-overensstemmelseserklæringen for maskiner (1), jf. § 12.«

18. I bilag II ændres fodnote 1 til:

  • 1) Denne erklæring skal udfærdiges på samme sprog som den oprindelige brugsanvisning (se bilag I, punkt 1.7.4, litra b); enten maskinskrevet eller med blokbogstaver. Der skal vedlægges en oversættelse til et af sprogene i anvendelseslandet. Denne oversættelse foretages efter samme regler som oversættelsen af brugsanvisningen.'

19. I bilag IV ændres punkt 1 til:

1. Rundsave (med enkelt klinge eller flere klinger) til bearbejdning af træ og lignende eller til bearbejdning af kød og lignende.

1.1. Maskinsave, med værktøjet i fast stilling under arbejdet, med fast bord med manuel fremføring af emnet eller med aftagelig tilførselsanordning.

1.2. Maskinsave, med værktøjet i fast stilling under arbejdet, med vippebord eller rullebord, med manuel fremføring.

1.3. Maskinsave, med værktøjet i fast stilling under arbejdet, med indbygget mekanisk tilførselsanordning for de emner, der skal saves, med manuel ilægning eller udtagning.

1.4. Maskinsave, med mobilt værktøj under arbejdet, med mekanisk fremføring, med manuel ilægning eller udtagning.'

20. I bilag IV ændres punkt 4 til:

4. Båndsave med fast eller mobilt bord og båndsave med rullebord og med manuel ilægning eller udtagning til bearbejdning af træ og lignende eller til bearbejdning af kød og lignende.'

21. I bilag IV ændres punkt 5 til:

5. Kombinerede maskiner af den type, der er omhandlet i punkt 1 til 4 samt punkt 7, til bearbejdning af træ og lignende materialer.'

22. I bilag IV ændres punkt 7 til:

7. Underfræsere, med manuel fremføring, til bearbejdning af træ og lignende materialer.'

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1994.

Direktoratet for Arbejdstilsynet, den 24. juni 1994

Erik Andersen

/ Charlotte Skjoldager

Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets Direktiv nr. 93/44, EF-Tidende 1993, L 175 s. 12.

Bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 1995 og erstattes med

bekendtgørelse nr. 561 af 24/06/1994, der træder i kraft denne dato.