Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bedriftssundhedstjeneste

§ 1. I bekendtgørelse nr. 323 af 19. maj 1993 om bedriftssundhedstjeneste foretages følgende ændringer:

1. Bilaget affattes således:

Brancher og områder, der er omfattet af pligten til at oprette bedriftssundhedstjeneste.

I henhold til § 2 fastsættes følgende: Ved afgrænsning af brancher omfattet af pligten til at oprette bedriftssundhedstjeneste anvendes Danmarks Statistiks erhvervsgrupperingskode af 1. april 1977.

A. Nøgle mellem DSE77 numre og Dansk Branchekode 1993 numre (nye numre) vedrørende brancher og områder, der er omfattet af pligten til at oprette bedriftssundshedstjeneste i bilag til BST-bekendtgørelsen.*)

1. Den 1. juli 1978 omfattes følgende virksomheder af bekendtgørelsen.

 

 DSE 77                 DB 93. 

 1. Læderindustri og garverier. 323   19. Læderindustri. 

 a. Garverier. 32310           19.10.00. Garverier 

 1) herunder læderfarverier.       Omfatter produktion af 

                     garvet læder; 

                     fremstilling af 

                     semsgarvet, pergament- 

                     behandlet læder, laklæder 

                     og metalliseret læder; 

                     fremstilling af 

                     kunstlæder. 

 b. Pelsberedning m.v. 32320      01.42.00*. Forsåvidt angår 

 herunder garvning, farvning, rensning  Slagtning af pelsdyr. 

 o.lign. af egne pelsskind samt      18.30.00*. Pelsberedning, 

 slagtning af pelsdyr (pelsning).    (jfr. iøvrigt DSE77 

 Fremstilling af beklædningsgenstande  32.294/14u). 

 hører under anden beklædningsindustri  Omfatter beredning af 

 3229, 32294.              pelsskind og huder med 

                     hårbeklædning; afskrabning, 

                     færdigberedning, garvning, 

                     blegning, klipning, plukning 

                     af pelsskind. 

 c. Lædervarefabrikker. 32330      18.24.90*. Fremstilling af 

 1) herunder fremstilling af kufferter, bælter og lignende tilbehør 

  tasker, mapper, punge, bælter    af læder, (jvf. iøvrigt DSE77 

  og urremmme m.m. af læder, plastic  32.219*/10f; 32/293/14t; 

  m.v. og maskindele af læder.     32.294*/14u; 32.295/14v; 

 2) skotøjsfabrikker hører under     32.296/14x; 32.299/14y; 

  fodtøjsindustri 324,32401.      32.330/1c). 

                     19.20.00. Fremstilling af 

                     tasker, kufferter mv. 

                     Omfatter fremstilling af 

                     kufferter, håndtasker 

                     o.lign. af læder, kunstlæder 

                     og ethvert andet materiale; 

                     urremme af ikke-metalholdigt 

                     materiale; diverse varer af 

                     læder eller kunstlæder; 

                     drivremme og pakninger. 

                     36.63.90*. Fremstilling af 

                     ridepiske, (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 32.190/14q; 38.191/ 

                     34b; 38.492/47b). 

 2. Gummiindustri. 355         25.1. Fremstilling af 

 1) herunder fremstilling og reparation  gummiprodukter. af alle 

  former af gummiprodukter på basis 

  af såvel natur som syntetisk gummi, 

  guttaperka, ballata o.lign. 

 a. Vulkaniseringsanstalter m.v. 35510 25.11.00. Fremstilling af 

 1) herunder fremstilling af       gummidæk og gummislanger. 

  slidbanedæk, gummidæk og       Omfatter fremstilling af 

  gummislanger til hjul.        gummidæk til køretøjer og 

                     mobile maskiner; slanger til 

                     dæk; udskiftelige slidbaner 

                     til dæk mv. 

                     25.12.00. Vulkaniserings- 

                     anstalter. 

                     Omfatter regummiering af 

                     dæk, men omfatter ikke 

                     fremstilling af gummi- 

                     reparationsmaterialer og 

                     reparation af punkterede dæk. 

 b. Gummifabrikker. 35590        17.54.00*. Fremstilling af 

 1) herunder fremstilling af       gummibelagte og elastiske 

  gummistøvler, gummifodtøj og     tekstiler, (jvf. iøvrigt 

  gummilegetøj.            DSE77 32.115/ 14e,32.121/ 

                     14h,32.122/14i, 32.129*/141, 

                     32.190/14q,35.590*/2b). 

                     19.30.10*. Fremstilling af 

                     gummifodtøj , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 32.401/6a,32.402/6b, 

                     32.409/6d,34/199*/ 25e,35. 

                     590*/2b,35.609*/9i). 

                     25.13.00*. Fremstillimg af 

                     andre gummiprodukter , (jvf. 

                     iøvrigt DSE77 35.590*/2b). 

                     35.11.00*. Fremstilling af 

                     redningsflåder af gummi , 

                     (jvf. iøvrigt DSE77 35.590*/ 

                     2b,38.411/5a,38.412*/5b,38. 

                     419*/5d). 

                     35.12.00*. Fremstilling af 

                     gummibåde , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 35.590*/2b,38.412*/5b, 

                     38.419*/5d). 

                     36.15.00*. Fremstilling af 

                     skumgummimadrasser , (jvf. 

                     iøvrigt DSE77 33.203/21u, 

                     35.590*/2b, 35.609*/9i). 

                     36.40.00*. Fremstilling af 

                     sportsrekvisitter af gummi , 

                     (jvf. iøvrigt DSE77 35.590*/ 

                     2b, 35.609*/9i). 

                     36.50.00*. Forsåvidt angår 

                     fremstilling af legetøj af 

                     gummi , (jvf. iøvrigt DSE77 

                     35.590*/2b,38.299*/38i, 

                     39.091/22). 

 3. Stålværker og jernstøberier. 37   27. Fremstilling af metal. 

 Stålværker og jernstøberier. 3710    27.10.00. Jern- og stål- 

 a. Jern- og stålværker. 37101     værker. 

 1) herunder hærderier samt fremstilling Omfatter fremstilling af 

  af jern og stål i blokke, stænger  råjern og råstål; spejl- 

  og plader.              jern; varm- og koldvalsede 

                     plader mv, skinner og 

                     spunsjern. 

                     27.31.00. Koldtrækning af 

                     jern og stål. 

                     Omfatter fremstilling af 

                     stænger eller profiler af 

                     jern og stål ved kold- 

                     trækning. 

                     27.32.00. Koldvalsning af 

                     jern- og stålbånd, 

                     Omfatter fremstilling af 

                     fladvalsede jern- og 

                     stålprodukter oprullede 

                     eller i lige stykker. 

                     27.33.00. Koldbehandling af 

                     jern og stål. 

                     Omfatter fremstilling af 

                     profiler eller profilerede 

                     plader ved deformation på 

                     valseværk eller foldning af 

                     fladvalsede stålprodukter på 

                     presser. 

                     27.35.00. Anden 

                     bearbejdning af jern og stål 

                     iøvrigt. 

                     Omfatter fremstilling af 

                     jernlegeringer, jernpulver, 

                     materiel til banelegemer, 

                     svejsede profiler af jern og 

                     stål. 

 b. Jernstøberier. 37102         27.21.00. Fremstilling af 

 1) herunder fremstilling af maskin-   støbte jern- og stålrør 

  støbegods, kloakstøbegods, smedegods 27.51.00. Støbning af jern- 

  og støbte rør. Andre rør er      produkter undtagen rør 

  undtaget.              Omfatter støbning af færdige 

                     produkter eller mellem 

                     produkter af jern; 

                     fremstilling af jernstøbegods 

                     (lamellar); jernstøbegods 

                     med kuglegrafit, aducergods. 

                     27.52.00. Støbning af stål- 

                     produkter undtagen rør 

                     Omfatter støbning af færdige 

                     produkter eller mellem 

                     produkter af stål; fremstil- 

                     ling af stålstøbegods. 

 Metalværker og støberier. 3720     27.4. Fremstilling af 

                     ikke-jernholdige metaller og 

                     støbning af metalprodukter. 

 c. Metalværker. 37201          27.41.00. Fremstilling af 

                     ædelmetaller 

                     27.42.00. Fremstilling og 

                     første bearbejdning af 

                     aluminium 

                     27.43.00. Fremstilling og 

                     første bearbejdning af bly, 

                     zink og tin. 

                     27.44.00. Fremstilling og 

                     første bearbejdning af 

                     kobber. 

                     27.45.00. Fremstilling og 

                     første bearbejdning af andre 

                     ikke-jernholdige metaller. 

 d. Metalstøberier. 37202        27.53.00. Støbning af let- 

 1) herunder varmepresset metalgods    metalprodukter. 

                     Omfatter støbning af færdige 

                     produkter eller mellem- 

                     produkter af letmetal; 

                     fremstilling af støbegods af 

                     letmetal. 

                     27.54.00. Støbning af andre 

                     ikke-jernholdige produkter. 

                     Omfatter støbning af færdige 

                     produkter eller mellem- 

                     produkter af tungmetal og 

                     ædelmetal; fremstilling af 

                     støbegods af tungmetal og 

                     ædelmetal. 

 4. Renovationsvirksomhed og      90.0. Kloakvæsen, 

 kloakvæsen. 9201            renovationsvæsen, renholdel- 

                     delse mv. 

 Kloakvæsen og renovationsvæsen.     90.00.10 Kloakvæsen og rens- 

 9201                  ningaanlæg 

 a. Kloakvæsen. 92011 

 b. Renovationsvirksomheder. 92012   90.00.20. Renovation og ren- 

 herunder renholdningsselskaber,     holdelse. 

 lossepladser og forbrændingsanstalter. 90.00.30. Lossepladser og 

                     forbrændingsanstalter. 

 5. Skibsværfter og bådebyggeri. 3841   35.1. Bygning og reparation 

  a. Jernskibsværfter. 38411      af skibe og både. 

 a. Jernskibsværfter. 38411       35.11.00. Skibsværfter, 

 herunder stålskibe på 100 BRT og    (jvf. iøvrigt DSE7 35.590*/ 

 derover.                2b,38.412*/5b, 38.419*/5d). 

 b. Træskibsværfter og bådebyggerier.  35.11.00*. Bygning af fisker- 

 38412                  både og andre både til 

                     erhvervsmæssig brug , (jvf. 

                     iøvrigt DSE77 35.590*/2b, 

                     38.411/5a, 38.419*/ 5d). 

                     35.12.00*. Bygning af 

                     lystfartøjer , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 35.590*/2b,38.412*/5b, 

                     38.419*/5d). 

 c. Skibsmotorfabrikker. 38413     29.11.10. Skibsmotorfabrik- 

 1) herunder forbrændingsmotorer,     ker. 

 dampmaskiner og -turbiner til      Omfatter fremstilling af 

 fremdrift af skibe.           skibsmotorer til fremdrift 

                     og dele hertil, herunder 

                     fremtilling af på- 

                     hængsmotorer samt 

                     fremtilling af indsugnings- 

                     og udstødningsventiler til 

                     skibsmotorer. 

                     29.11.20. Reparation af 

                     skibsmotorer. 

 d. Fremstilling af skibsmaterial    35.11.00*. Fremstilling af 

 iøvrigt. 38419             flåder og andet flydende 

 1) herunder fremstilling af flåder og  materiel, (jvf. iøvrigt 

 lignende flydende materiel.       DSE77 35.590*/2b, 38.411/ 

 2) skibsophugning er undtaget.     5a,38.412*/5b). 

                     35.12.00. Fremstilling af 

                     master til lystbåde , (jvf. 

                     iøvrigt DSE77 35.590*/2b, 

                     38.412*/ 5b). 

 6. Fodtøjsindustri. 324         19.3. Sko- og træskofabrik- 

 a. Skotøjsfabrikker. 32401       ker. 

 1) herunder hjemmesko. Gummifodtøj   19.30.10*. Skotøjsfabrikker, 

 hører under gummiindustri 355, 35590.  (jvf. iøvrigt DSE77 32.402/ 

                     6b, 32.409/6d,34.199*/25e, 

                     35.590*/2b, 35.609*/9i). 

 b. Håndskomagere. 32402        19.30.10. Skotøjsfabrikker, 

 1) skotøjsreparationer er undtaget   (jvf. iøvrigt DSE77 32.401/ 

                     6a, 32.409/6d,34.199*/25e, 

                     35.590*/2b, 35.609*/9i). 

 c. Træskofabrikker. 32403       19.30.20. Træskofabrikker. 

 d. Fodtøjsindustri iøvrigt. 32409   19.30.10. Skotøjsfabrikker, 

 1) herunder hæle og andre dele til   (jvf. iøvrigt DSE77 32.401/ 

 fodtøj.                 6a, 32.402/6b,34.199*/25e, 

                     35.590*/2b, 35.609*/9i). 

 7. Slagteri- og kødvaretilberedning.  15.1. Slagtning, 

 3111                  forarbejdning og 

                     konservering af kød og 

                     kødprodukter. 

 a. Svineslagterier. 31111       15.11.10. Svineslagterier. 

 1) herunder slagteriernes        Herunder fremstilling af 

 kødkonservesafd. og pølsemagerier.   huder og skind på slagterier 

                     etc. 

 b. Kødvare- og kødkonservesfabrikker.  15.13.10. Fremstilling af 

 31112                  færdigretter. 

 herunder kødekstrakt, bouillon-     15.13.90*. Kødforarbejdning 

 terninger, fedevarer, pølser og fars.  undtagen fremstilling af 

                     færdigretter, kødsupper og 

                     bouillon , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 31.119). 

                     15.89.00*. Fremstilling af 

                     kødsupper og bouillon , 

                     (jvf. iøvrigt DSE77 31.112*, 

                     31.142*). 

 c. Kreaturslagterier. 31113      15.11.20. Kreaturslagterier. 

                     Herunder fremstilling af 

                     huder og skind på slagterier 

                     etc.; opkradset uld; 

                     udsmeltning af fedtstoffer 

                     på kreaturslagterier og 

                     talgsmelterier., (jvf. 

                     iøvrigt DSE 77 31.114/7d;31. 

                     115/7e) 

 d. Offentlige slagtehuse. 31114    15.11.20. Kreaturslagterier. 

                     (jvf. iøvrigt DSE 77 31.113/ 

                     7c;31.115/7e). 

 e. Talgsmelterier. 31115        15.11.20*. Forsåvidt angår 

                     talgsmelterier undtagen 

                     fremstilling af ikke 

                     spiselige animalske olier og 

                     fedtstoffer , (jvf. iøvrigt 

                     DSE 77 31.113/7c; 31.114/7d). 

                     15.41.00*. Forsåvidt angår 

                     fremstilling af 

                     ikkespiselige animalske 

                     olier og fedtstoffer 

 f. Tarmrenserier. 31116         15.11.30. Tramrenserier. 

 1) herunder enheder, der på 

  slagterierne, men for 

  tarmrenseriernes regning, udføres 

  forberedende tarmbehandling. 

 g. Fjerkræslagterier. 31117       15.12.00. Fjerkræsalgterier. 

 1) herunder konservering af fjerkræ.  Herunder fremstilling af fjer 

                     og dun. 

 h. Kødtilberedning iøvrigt. 31119    15.13.90. Kødforarbejdning 

 herunder røgning og saltning af     iøvrigt. 

 indleverede kødvarer. Hjemmeslagtere  Omfatter fremstilling af kød- 

 hører også under denne branche.     produkter; tørret, saltet 

                     eller røget kød; udsmeltning 

                     af raffinering af bacon og 

                     andre spiselige animalske 

                     fedtstoffer. 

 8. Chokolade- og sukkervarefabrikker. 15.84.00. Chokolade- og 

 31190                  sukkervarefabrikker. 

 1) herunder lakrids, tyggegummi og 

  skumvarer. 

 II. Den 1. juli 1979 omfattes 

 følgende virksomheder af 

 bekendtgørelsen: 

 9. Kemisk råstofindustri. 35 

                     24. Kemisk industri. 

 a. Fremstilling af ilt og andre    24.11.00. Fremstilling af 

 industrigasser. 35111          industrigasser 

 1) herunder andre komprimerede     Omfatter fremstilling af 

  luftarter samt flydende og fast   flydende eller komprime- 

  kulsyre.               rende industrigasser. 

 b. Fremstilling af andre kemiske    24.12.00. Fremstilling af 

 grundstoffer og primære kemiske     farvestoffer og pigmenter. 

 forbindelser. 35112           Omfatter fremstilling af 

 1) herunder emulgatorer, enzymer,    farvestoffer og pigmenter 

  osteløbe, garveekstrakt, soda og   af ethvert materiale i 

  farvestoffer. Endvidere       uforarbejdet form eller i 

  sulfonamider, ikke doserede og    form af koncentrater. 

  ikke i detailpakninger, samt     24.13.00. Fremstilling af 

  pesticider i form af isolerede    andre uorganiske basis- 

  kemiske forbindelser.         kemikalier. 

                     Omfatter fremstilling af 

                     uorganiske syrer undtagen 

                     nitrersyre og salpetersyre; 

                     alkalimetaller, natronlud og 

                     andre uorganiske baser 

                     undtagen ammoniak; andre 

                     uorganiske forbindelser samt 

                     beg og begkoks. 

                     24.14.00. Fremstilling af 

                     andre organiske basiskemi- 

                     kalier. 

                     Omfatter fremstilling af 

                     enzymer og andre organiske 

                     forbindelser; fremstilling 

                     af trækul samt syntetisk 

                     glycerol. 

                     24.63.00. Fremstilling af 

                     æteriske olier. 

                     Omfatter fremstilling af 

                     ekstrakter fra naturligt 

                     aromatiske produkter; 

                     resinoider; aromatiske 

                     destillerede vande; 

                     blandinger af æteriske 

                     olier mv. 

 Fremstilling af kunstgødning og 

 færdigblandede bekæmpelsesmidler. 

 3512 

 c. Kunstgødning. 35121         24.15.00. Kunstgødning mv. 

 1) herunder fremstilling af       Omfatter fremstilling af 

 superfosfat.              ublandede eller blandede 

                     nitrogenholdige, fosfor- 

                     holdige eller kaliumholdige 

                     gødningsstoffer; urinstof, 

                     rå naturlige fosfater og rå 

                     naturlige kaliumsalte; 

                     nitrogenprodukter samt 

                     nitrersyre, ammoniak, 

                     ammoniumchlorid, nitritter 

                     etc. 

 d. Færdigblandede bekæmpelsesmidler.  24.20.00. Pesticider og 

 35122                  andre agrokemiske produkter. 

 1) herunder træimprægneringsmidler   Omfatter fremstilling af 

  uden bindemiddel.          insektbekæmpelsesmidler, 

                     rotteudryddelsesmidler, 

                     afsvampningsmidler, 

                     ukrudtsbekæmpelsesmidler mv. 

                     24.30.00*. Forsåvidt angår 

                     træimprægneringsmidler uden 

                     bindemiddel , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 35.122*/9d,35.210/9i, 

                     35.299*/9s). 

 Fremstilling af basisplast og 

 plasthalvfabrikata m.v. 3513 

 e. Basisplast. 35131          24.16.00. Basisplast. 

 1) herunder kunstharpiks.        Omfatter fremstilling af 

                     plast i ubearbejdet form 

                     herunder fremstilling af 

                     cellulose (dog ikke 

                     papirmasse). 

                     24.17.00. Syntetisk gummi. 

                     Omfatter fremstilling af 

                     syntetisk gummi i ubear- 

                     bejdet form eller i form af 

                     plader eller bånd samt 

                     blandinger af syntetgummi og 

                     naturgummi. 

 f. Plader, folier, rør mv. af plast.  24.70.00. Kemofibre. 

 35132. 

 1) herunder fremstilling af dug, bånd, Omfatter fremstilling af bånd 

 monofilamenter, slanger, stænger og   af regenererede eller synte- 

 profiler af plast.           tiske filamenter; korte, 

                     syntetiske eller regenere- 

                     rede fibre, ikke kartede, 

                     kæmmede eller på anden måde 

                     beredt til spinding mv. 

                     25.21.10. Plader, ark, film 

                     og andre flade former af 

                     plast. 

                     Herunder fremstilling af 

                     folie, strimler; blokke af 

                     skumplast og celleplast. 

                     25.21.20. Rør og slanger af 

                     plast. 

                     25.21.30. Stænger og 

                     profiler af plast. 

 g. Klæbestrimler. 35133        25.24.10 Kontor- og skole- 

                     artikler af plast , (jvf. 

                     iøvrigt DSE77 35.609/9i). 

 h. Plastemballage. 35601        25.22.00. Plastemballage. 

 1) herunder fremstilling af poser,   Omfatter fremstilling af 

  spande, flasker, kasser, æsker og  poser, sække, beholdere, 

  anden emballage af plast.      æsker, kasser balloner, 

                     flasker etc. ; bæreposer 

                     samt spoler og bobiner. 

 i. Anden fremstilling af plastvarer.  19.30.10*. Fremstilling af 

 35609                  plastikfodtøj, (jvf. iøvrigt 

 1) fremstilling af legetøj, skilte   DSE77 32.401/6a, 34.402/6b, 

  og navneplader samt lampeskærme   32.409/6d, 34.199*/25e, 

  er undtaget.             35.590/2b). 

                     25.23.10. Sanitetsartikler 

                     af plast. 

                     25.23.90 Andre bygnings- 

                     artikler af plast. 

                     25.24.10 Kontor- og skole- 

                     artikler af plast , (jvf. 

                     iøvrigt DSE77 35.133/9g). 

                     25.24.20. Bordservice og 

                     køkkenudstyr af plast. 

                     25.24.90. Andre plastpro- 

                     dukter iøvrigt. 

                     36.11.10*. Stole og andre 

                     siddemøbler af plast , (jvf. 

                     iøvrigt DSE77 33.201*/21s, 

                     38.121*/32a). 

                     36.15.00* Skumplastmadras- 

                     ser , (jvf. iøvrigt DSE77 

                     33.203/21u,35.590*/2b). 

                     36.40.00*. Sportsrekvisit- 

                     ter af plast , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 35.590*/2b). 

 Fremstilling af andre kemiske 

 produkter. 352 

 j. Farve- og lakfabrikker. 35210    24.30.00. Fremstilling af 

 1) herunder fernis og fortynder.     maling, lak trykfarver mv. 

  Kunstnerfarver er undtaget      samt tætningsmaterialer. 

 k. Medicinalvarefabrikker. 35220     24.41.00. Fremstilling af 

 1) herunder hormoner, vitaminer og    farmaceutiske råvarer. 

  antibiotica uanset indpakning,    24.42.00. Medicinalvare- 

  endvidere andre lægemidler,     fabrikker. 

  doserede eller i detailpakninger.  Omfatter fremstilling af 

                     lægemidler af enhver art i 

                     detailpakning eller doseret 

                     som lægemiddel samt 

                     fremstilling af vat, gaze, 

                     bandager, forbindstoffer, 

                     kirurgisk catgut etc. til 

                     medicinsk brug. 

 Fremstilling af sæbe- og 

 toiletmidler. 3523 

 l. Sæbefabrikker. 35231         24.51.10. Sæbe- og vaske- 

                     middelfabrikker . 

 m. Kosmetikfabrikker. 35232.      24.52.00. Fremstilling af 

 1) herunder parfume, tandpasta,     parfume og toiletmidler. 

  barbersprit, shampoo o.lign. 

 Fremstilling af øvrige kemiske 

 produkter. 3529. 

 n. Sprængstoffabrikker. 35291      24.61.00. Fremstilling af 

 1) patron og granathylstre er undtaget sprængstoffer mv. 

 o. Pudse- og rensemiddelfabrikker.   24.51.20. Pudse- og rense- 

 35292                  middelfabrikker. 

 1) herunder møbelpolitur, bonevoks, 

  skosværte og ovnsværte 

 p. Fremstilling af stearinlys. 35293  36.63.10. Stearinlysfabrik- 

                     ker . 

 q. Limfabrikker. 35294         24.62.00. Limfabrikker . 

 r. Fremstilling af lysfølsomt papir  24.64.00. Fremstilling af 

 og pap. 35295              fotokemiske produkter . 

 s. Kemisk industri iøvrigt. 35299    24.30.00* Fremstilling af 

 1) herunder tændstikker, trykfarver,  trykfarver, (jvf. iøvrigt 

  blæk, tusch. antifrostpræparater   DSE77 35.122*/9d,35.210/9i). 

  samt organiske overfladeaktive    24.66.00*. Fremstilling af 

  stoffer.               blæk, tusch, antifrost- 

                     præparater . 

 10. Konfektionsfabrikation. 3221    18. Beklædningsindustri. 

 1) omfattet er kun egentlig konfektion 

  og således ikke fremstilling af 

  tekstilert og tekstilvarer, 

  skrædderi, buntmageri m.m. der 

  hører under tekstilindustri 321 

  og anden beklædningsfremstilling 

  3229. 

 a. Herrekonfektionsfabrikker. 32211  18.10.00. Fremstilling af 

 herunder arbejdstøj.           læderbeklædning , (jvf. 

                     iøvrigt DSE77 33.213/10c). 

                     18.21.00. Fremstilling af 

                     arbejdsbeklædning. 

                     18.22.10 Fremstilling af 

                     herreovertøj undtagen 

                     læderbeklædning. 

                     18.22.20. Fremstilling af 

                     jakker, bukser og anden 

                     yderbeklædning til herrer og 

                     drenge undtagen læderbeklæd- 

                     ning . 

 b. Kjolekonfektionsfabrikker. 32212  18.22.30. Fremstilling af 

 1) herunder kjoler, bluser, nederdele  kjoler bukser og anden 

  og buksedragter.           yderbeklædning til damer 

                     og piger . 

 c. Konfektionsfabrikker for      18.10.00. Fremstilling af 

 dameovertøj. 32213           læderbeklædning, (jvf. 

 1) herunder dameyderbeklædning iøvrigt. iøvrigt DSE77 33.211/10a). 

                     18.22.10. Fremstilling af 

                     herre- og dameovertøj 

                     undtagen læderbeklædning 

 d. Skjortefabrikker. 32214       18.23.10. Skjortefabrikker 

 1) herunder herrepyjamas.        18.23.90*. Fremstilling af 

                     herrepyjamas , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 32.215/10e,32.219*/ 

                     10f). 

 e. Fremstilling af korsetter m.v.   18.23.90. Fremstilling af 

 32215                  underbeklædning , (jvf. 

                     iøvrigt DSE77 32.214/10d, 

                     32.219*/10f). 

 f. Anden konfektionsindustri. 32219  18.21.00*. Fremstilling af 

 1) herunder undertøj, nattøj til    kitler, (jvf. iøvrigt 

  damer, badedragter, småbørns-    DSE77 32.211*/10a). 

  beklædning, kimonoer, slips og    18.23.90. Fremstilling af 

  kitler.               kitler , (jvf. iøvrigt DSE77 

                     32.211*/10a). 

                     18.23.90. Fremstilling af 

                     underbeklædning , (jvf. 

                     iøvrigt DSE77 32.214/10d, 

                     32.215/10e). 

                     18.24.10. Babytøj. 

                     18.24.90*. Træningsdragter, 

                     badetøj, slips og andet 

                     tilbehør , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 32.293/14t+,32.294*/ 

                     14u, 32.295*/14w, 32.296/ 

                     14x,32.299/14y,32.330/1c). 

 11. Mineralolie- og asfaltindustri.  23. Mineralolieindustri mv. 

 353-354 

 Mineralolieindustri mv. 353 

 a. Mineralolieraffinaderier. 35300    23.20.00. Fremstilling af 

                     raffinerede mineralolie- 

                     produkter . 

 Fremstilling af asfalt, tagpap, 

 smøremidler og andre kulprodukter. 

 354 

 b. Asfaltfabrikker. 35401       26.82.10. Asfalt- og tag- 

 1) herunder tjæreprodukter.       papfabrikker. 

 2) udlægning af asfalt samt       herunder fremstilling af 

  asfaltfabrikkernes entreprenør-   klæbemidler af bituminuøse 

  afdelinger hører under bygge- og   produkter. 

  anlægsområdet 50. 

 c. Tagpapfabrikker. 35402        26.82.10. Asfalt- og tagpap- 

                     fabrikker . 

 d. Anden fremstilling af olie og    10.10.00*. Fremstilling af 

 kulprodukter. 35409           Kulbriketter. 

 1) herunder blanding af krakning og   10.20.00*. Fremstilling af 

  mineralolier.             Brunkulsbriketter . 

                     23.10.00. Fremstilling af 

                     Koks mv. 

                     Omfatter fremstilling af 

                     koks; kulgas, råkul og 

                     brunkulstjære. 

                     23.20.00*. Blanding af 

                     krakning af mineralolier , 

                     (jvf. iøvrigt DSE77 35.300/ 

                     11a). 

 12. Sten-, ler- og glasindustri. 36  26.1. Sten-, ler- og glas- 

 1) herunder fremstilling af       industri mv. 

  ikke-metalliske mineralprodukter. 

 Porcelænsindustri 361 

 a. Porcelæns- og fajancefabrikker.   26.21.00*. keramiske hus- 

 36101                  holdningsartikler og pynte- 

                     genstande af porcelæn og 

                     fajance , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 36.102/12b, 36.103/ 

                     12c). 

                     26.22.00. Keramiske 

                     sanitetsartikler . 

                     Omfatter fremstilling af 

                     vaskekummer, badekar, 

                     klosetskåle, bideter etc. 

                     26.23.00. Keramiske 

                     isolatorer og isolerings- 

                     dele . 

                     26.24.00. Andre keramiske 

                     produkter til teknisk brug . 

                     Omfatter fremstilling af 

                     keramiske artikler til 

                     laboratoriebrug, kemisk og 

                     teknisk brug. 

 b. Fremstilling af keramik og     26.21.00 Keramiske hushold- 

 lervarer. 36102             ningsartikler og . pyntegen- 

                     stande . 

                     26.25.00*. Fremstilling af 

                     potter, krukker o.lign. 

 c. Porcelænsmalere og brænderier.   26.21.00. Keramiske hushold- 

 36103                  ningsartikler og pynte- 

 1) herunder klinkerier.         genstande . 

 Glas- og glasvareindustri 362 

 d. Glasværker. 36201          26.11.00. Fremstilling af 

 herunder vinduesglas, glasflasker,    planglas. 

 serviceglas mv.             26.13.00. Fremstilling af 

                     flasker, drikkeglas mv. 

 e. Glasbearbejdning. 36202       26.12.00. Formning og bear- 

 herunder slibning og mattering,     bejdning af planglas. 

 spejlfabrikker samt fremstilling af   26.15.00. Fremstilling og 

 isolationsruder på grundlag af indkøbt  bearbejdning af glas 

 glas.                  iøvrigt 

 Fremstilling af tegl, cement og andre 

 mineralske produkter 369 

 f. Teglværker. 36911          26.26.00. Varmeisolerede og 

 1) herunder fremstilling af mursten,   ildfaste keramiske 

  tagsten, drænrør samt keramikfliser  produkter, (jvf. iøvrigt 

  til vægbeklædning.          DSE77 36.912/12g). 

                     Omfatter fremstilling af 

                     varmeisolerede keramiske 

                     produkter; moler og andre 

                     kiselholdige jordarter; 

                     ildfaste fliser, mursten og 

                     blokke samt ildfaste 

                     keramiske retorter, digler, 

                     mufler dyser, rør herunder: 

                     Fremstilling af ildfast 

                     mørtel, beton etc. Fremstil- 

                     ling af keramiske produkter, 

                     indeholdende magnesit, 

                     dolemit og chromit etc). 

                     26.30.00. Fliser og kakler . 

                     Omfatter fremstilling af 

                     ikke-ildfaste keramiske 

                     fliser til beklædning af 

                     vægge o.lign.; mosaikfliser 

                     etc.; ikke-ildfaste 

                     keramiske sten og fliser til 

                     brolægning og gulvbelægning. 

                     26.40.00. Fremstilling af 

                     ikke-ildfaste bygge- 

                     materialer . 

                     Omfatter fremstilling af 

                     mursten, tagsten, skorstens- 

                     piber drænrør etc. 

 g. Fremstilling af molerprodukter   26.26.00. Varmeisolerende 

 mv. 36912                og indfast keramiske produk- 

 1) herunder fremstilling af kiselgur-  ter, (jvf. iøvrigt DSE77 

  produkter samt ildfast mørtel.    36.911/12f). 

 Cementfabrikker, kalk- og kridt- 

 værker, mørtelfabrikker . 

 h. Cementfabrikker. 36921       26.51.00. Cementfabrikker . 

 i. Kalk- og kridtværker. 36922     26.52.00. Kalkværker. 

 1) herunder fremstilling af brændt   Omfatter fremstilling af 

  kalk. Rå kalk og jordbrugskalk    brændt kalk, læsket . kalk og 

  hører under anden råstofudvinding  hydratkalk. 

  29, 29013.              26.53.00. Fremstilling af 

 2) kalkbrud, stenbrud, grusgravere    kridt og gips. 

  og skærvefabrikker hører under    Omfatter fremstilling af 

  2901.                gipssten, anhydrit og brændt 

                     gips. 

 j. Mørtelfabrikker. 36923        26.64.00. Mørtelværker . 

 Anden sten-, ler- og glasindustri. 

 3699 

 k. Stenhuggerier. 36991        26.70.00. Stenhuggere. 

 1) herunder stensliberier og      Tilhugning og færdigbearbejd- 

  fremstilling af gravmonumenter,   ning af sten, der anvendes 

  marmorvarer og møllesten.      som byggematerialer, 

                     gravsten, vejmateriale etc. 

 l. Fremstilling af færdigblandet    26.63.00. Fremstilling af 

 beton. 36992              færdigblandet beton . 

 m. Betonvarefabrikker. 36993      26.61.10. Betonvarefabrikker 

 1) herunder beton- og cementstøberier  undtagen fremstilling af 

  (cementvarefabrikker), fremstilling  betonelementer. 

  af betonmursten,-tagsten,-fliser,   26.61.20. Betonelement- 

  trappesten og træbeton. Endvidere  fabrikker. 

  terazzo-, klinke-, beton-       26.65.00. Fremstilling af 

  (lecabeton), slaggebeton- og     fibercementprodukter. 

  asbestcementfabrikker. 

 n. Fremstilling af glasuld og     26.14.00. Glasuldsfabrikker. 

 glasfiber. 36994 

 o. Fremstilling af kalksandsten og   26.62.00. Fremstilling af 

 gipsplader. 36995            byggematerialer af gips . 

 p. Fremstilling af slibematerialer.  26.81.00. Fremstilling af 

 36996                  slibemidler . 

 q. Fremstilling af andre sten-, ler-, 26.66.00. Fremstilling af 

 og glasprodukter. 36999         andre beton-, gips- og 

 herunder bremseskiver, asbestvarer,   cementprodukter. 

 pakninger med mineralske bestanddele,  26.82.20. Fremstilling af 

 kryolitfabrikker, kunstgipserier,    stenuld (rockwool). 

 rockwool samt ekspanderet ler.      26.82.90. Fremstilling af 

                     andre ikke-metalholdige 

                     miniralske produkter 

                     iøvrigt. 

 13. Tobaksindustri. 314        16. Tobaksfabrikker. 

 1) herunder fremstilling af alle 

  former for tobaksvarer, cigarer, 

  cigaretter, shagtobak o.lign. 

 III. Den 1. juli 1980 omfattes 

 følgende virksomheder af pligten til 

 at op- rette bedriftssundheds- 

 tjeneste: 

 14. Tekstilindustri. 321        17. Tekstilindustri . 

 a. Uldspinderier og væverier. 32111  17.10.00. forbehandling og 

 1) herunder uld sammen med kort     spinding af tekstilfibre 

  kemofibre. 2) herunder konfek-    (jvf. iøvrigt DSE77 32.112/ 

  tionerende boligtekstiler      14b, 32.113/14c,32.116/14f). 

  fremstillet af stoffer vævet i    17.20.00. Vævning af teks- 

  egen virksomhed.           tiler , (jvf. iøvrigt DSE77 

                     32.112/14b, 32.113/14c, 

                     32.114/14d,32.116/14f). 

 b. Bomuldsspinderier og væverier.   17.10.00. forbehandling og 

 32112                  spinding af tekstilfibre, 

 1) herunder bomuld sammen med korte   (jvf. iøvrigt DSE77 32.111/ 

  kemofibre.              14a, 32.113/14c,32.116/14f). 

 2) herunder konfektionerende bolig-   17.20.00. Vævning af teks- 

  tekstiler fremstillet af stoffer   tiler, (jvf. iøvrigt DSE77 

  vævet i egen virksomhed.       32.111/14a,32.113/14c, 

                     32.114/14d,32.116/14f). 

 c. Fremstilling af garner og stoffer  17.10.00. forbehandling og 

 af kemofibre. 32113           spinding af tekstilfibre,, 

 1) fremstilling af garner og stoffer  (jvf. iøvrigt DSE77 32.111/ 

  af korte kemofibre sammen med    14a, 32.112/14b,32.116/14f). 

  uld hører til 32111 og sammen med   17.20.00. Vævning af 

  bomuld hører til 32112.        tekstiler ,, (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 32.111/14a,32.112/14b, 

                     32.114/14d,32.116/14f). 

 d. Håndvæverier. 32114         17.20.00. Vævning af 

                     tekstiler (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 32.111/14a,32.112/14b, 

                     32.113/14c,32.116/14f). 

 e. Fremstilling af bånd, possement   17.54.00. Fremstilling af 

 og elastik. 32115            filt og andre tekstiler 

 1) herunder etiketter, tyl, blonder og  iøvrigt, (jvf. iøvrigt 

  kniplinger.             DSE77 32.121/14h,32.122/14i, 

                     32.129/14l,32.190/14q). 

 f. Andre spinderier og væverier.    17.10.00. Forbehandling og 

 32116                  spinding af tekstilfibre, 

 herunder hør og tynde garner af hamp  (jvf. iøvrigt DSE77 32.111/ 

 og jute.                14a, 32.112/14b,32.113/14c). 

                     17.20.00. Vævning af 

                     tekstiler , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 32.111/14a,32.112/14b, 

                     32.113/14c,32.114/14d). 

 g. Tekstilfarverier og imprægnerings- 17.30.00. færdigbehandling af 

 fabrikker. 32117            tekstiler 

 1) herunder også virksomheder, der   (udføres hovedsageligt på 

  alene udfører mercericering,     kontraktbasis - lønarbejde). 

  dekatering o.lign. ikke synlig    Omfatter blegning, trykning 

  efterbehandling.           (herunder varmetryk) af 

 2) farvning, mercericering, dekatering tekstiler, som ikke er af 

  o.lign. efterbehandling i      produktion; beredning, 

  forbindelse med spinding, vævning,  tørring, dampning, krympning, 

  strikning eller rebslagning henhører sanforisering, mercerisering 

  under virksomhedens hovedaktivitet. af tekstiler, som ikke er af 

                     egen produktion. 

 3) imprægnering af stoffer med plast 

   eller olie hører under 32190. 

   Tekstilstoffer overtrukket med 

   gummi hører under gummifabrikker 

   35590. 

 4) garderoberenserier og garderobe- 

  farverier er undtaget. 

 Fremstilling af færdig tekstilvarer 

 excl. beklædningsgenstande . 

 h. Fremstilling af broderier. 32121   17.54.00. Fremstilling af 

                     filt og andre tekstiler 

                     iøvrigt , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 32.115/14e,32.122/14i, 

                     32.129/14l,32.190/14q). 

 i. Plisse- og hulsømforretninger.   17.54.00. Fremstilling af 

 32122                  filt og andre tekstiler 

 1) herunder fremstilling af stof-    iøvrigt, (jvf. iøvrigt 

  knapper, slåning af knaphuller    DSE77 32.115/14e,32.121/ 

  samt kunststopning.         14h, 32.129/14l,32.190/14q). 

 j. Flag- og teltfabrikker (incl.    17.40.10. Sejlmagerier, 

 sejlmagerier). 32123          flag- og teltfabrikker mv. 

 1) herunder fremstilling af 

  presenninger og markiser. 

 k. Fremstilling af gardiner, senge-  17.40.20. Fremstilling af 

 tæpper og linned. 32124         boligtekstiler , (jvf. 

                     iøvrigt SE77 32.129/14l). 

 l. Anden tekstilvareindustri. 32129  17.40.20*. Fremstilling af 

 1) herunder fremstilling af dyner,   dyner, puder mv., (jvf. 

  puder, stoftryk, malerlærred,    iøvrigt DSE77 32.124/14k). 

  autoindtræk og måtter samt sække. 

                     17.40.90. Anden fremstil- 

                     ling af færdige tekstilvarer 

                     iøvrigt . 

                     17.54.00*. Fremstilling af 

                     malerlærred , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 32.115/14e, 32.121/ 

                     14h, 32.122/14i,32.190/14q). 

 m. Trikotagefabrikker. 32130      17.60.00. Fremstilling af 

 1) herunder fremstilling af strømper.  trikotagestoffer. 

 2) konfektionering udelukkende eller   17.71.00. Strømpefabrikker. 

  næsten udelukkende på grundlag af   17.72.00. Fremstilling af 

   indkøbte trikotagestoffer hører   pullovere, cardigans 

   under konfektionsfabrikation 3221.  mv. 

                     17.73.00. Fremstilling af 

                     strikket eller hæklet 

                     yderbeklædning . 

                     17.74.00. Fremstilling af 

                     strikket eller hæklet 

                     underbeklædning . 

                     17.75.00. Fremstilling af 

                     andre trikotagevarer samt 

                     tilbehør . 

 n. Tæppefabrikker. 32140        17.51.00. Tæppefabrikker. 

 1) herunder fremstilling af måtter 

  og løbere af jute, sisal og kokos. 

 o. Rebslagerier. 32151         17.52.10. Rebslagerier . 

 p. Fiskenetfabrikker. 32152      17.52.20. Fiskenetfabrikker 

                     (vodbindere) . 

 q. Anden tekstilindustri. 32190    17.53.00. Fremstilling af 

 1) herunder halmvarefabrikker,      fiberdug og varer heraf 

  fremstilling af rørvæv,        undtagen beklædnings- 

  opkradsning af gammelt stof,     artikler. 

  shoddyfabrikker, tvistfabrikker,    17.54.00* Fremstilling af 

  vatfabrikker samt filt- og       filt, vat og tvist mv. 

  krølhårsfabrikker.          (jvf. iøvrigt DSE77 32.115/ 

 2) herunder imprægnering af tekstil-  14e, 32.121/14/h, 32.122/ 

  stoffer med plast eller olie.    14i, 32.129/14l). 

                     36.63.90*. Fremstilling af 

                     linoleum , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 32.330*/1c,38.191*/ 

                     34b,38.492/47b). 

                     37.20.00. Opkradsning af 

                     gammelt stof. 

 Anden beklædningsfremstilling. 3229 

 r. Skrædderforretninger. 32291     18.22.20*. Herreskræddere, 

 1) herunder skræddermestre, som     (jvf. iøvrigt DSE77 32.211*/ 

  fremstiller damedragter og      10a). 

 - frakker. 

                     18.22.30*. Dameskræddere , 

                     (jvf. iøvrigt DSE77 32.212/ 

                     10b, 32.292/14s, 32.295*/ 

                     14w). 

 s. Kjolesyning mv. 32292        18.22.30. Fremstilling af 

 1) herunder syersker.          kjoler, bukser og anden 

 2) fabriksmæssig fremstilling af     yderbeklædning til damer og 

  kjoler hører under konfektions-    piger, (jvf. iøvrigt DSE77 

  industri 32212.           32.212/10b, 32.291/14r, 

                     32.295*/14w). 

 t. Hattefabrikker. 32293        18.24.90. Beklædningsindustri 

                     iøvrigt . 

 u. Buntmagerier. 32294         18.10.00 Fremstilling af 

 1) pelsbereder og pelsfarvere hører   læderbeklædning. 

  under pelsberedning 32320.      18.24.90*. Fremstilling af 

                     pelshatte , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 32.219*/10f,32.293/14t, 

                     32.295*/14w, 32.296/14x, 

                     32.299/14y, 32.330/1c). 

                     18.30.00*. Buntmagerier , 

                     (jvf. iøvrigt 32.320*/1b). 

 w. Damehatte- og modevare-       18.22.30*. Haute couture, 

 fremstilling. 32295           (jvf. iøvrigt 32.212/10b, 

                     18.24.90*. Fremstilling 

                     af damehatte undtagen pels- 

                     hatte, (jvf. iøvrigt DSE77 

                     32.219*/10f, 32.293/14t, 

                     32.294*/14u,32.296/14x, 

                     32.299/14y, 32.330/1c). 

 x. Handskefabrikker. 32296       18.24.90. Beklædningsindu- 

                     stri iøvrigt. 

 y. Beklædningsindustri i øvrigt.    18.24.90. Beklædningsindustri 

 32299                  iøvrigt. 

 1) herunder fremstilling af indlæg 

  o.lign. 

 2) fremstilling af parasoller og 

  paraplyer er undtaget. 

 15. Fiskeindustri. 3114        15.20. Forarbejdning og 

                     konservering af fisk og 

                     fiskeprodukter . 

 a. Røgning og saltning af fisk. 31141 15.20.20. Røgning og 

                     saltning af fisk . 

 b. Fiskehermetik-, fiskefars- og    15.20.10*. Fiskehermetik-, 

 fiskefiletfabrikker. 31142       fiskefars-og fiskefilet- 

 1) herunder dybfrysning af fisk.    fabrikker undtagen 

                     fremstilling af fiskesupper . 

                     15.89.00*. Fremstilling af 

                     fiskesupper . 

 16. Akkumulator- og tørelement-    31.40.00 Akkumulator- og 

 fabrikker. 38392            tørelementfabrikker. 

 1) herunder fremstilling af       Fremstilling af elementer og 

  tørelementer, akkumulatorkasser og  batterier; akkumulatorer og 

  udskiftning af akkumulatorelementer akkumulatorkasser. 

  med indbytning. 

 17. Stenbrud, skærvefabrikker,     14 Råstofudvigding iøvrigt 

 skærveknuseri, boring i granit og 

 sandsten.29 anden råstofudvinding. 

 Grusgrave, stenbrud, kalk- og 

 kridtbrud. 2901 

 a. Ler- og grusgrave samt stenbrud.  14.11.10. Stenbrud. 

 29011                  14.13.00. Skiferbrud . 

                     14.21.00. Grus- og 

                     sandgrave, sandsugning . 

                     14.22.00. Udvinding af ler 

                     og kaolin . 

 b. Kalk-og kridtbrud. 29013      14.12.00. Kalkbrud. 

 1) herunder udvinding af jordbrugs-   14.30.00*. Mergelgravning 

  kalk samt indsamling af kalkholdige  og indsamlinger af kalk- 

  skaller.               holdige skaller , (jvf. 

                     iøvrigt DSE77 29.020/17c). 

 c. Udvinding af mineraler til     14.30.00. Udvinding af 

 gødnings- og kemisk brug. 29020     mineraler til fremstilling 

 herunder kaliboring.           af kemiske produkter og 

                     gødningsstoffer . 

 d. Saltudvinding. 29030        14.40.00. Saltudvinding . 

 e. Anden ikke-metallisk råstof-    10.30.00. Tørvegrave. 

 udvinding iøvrigt. 29090        14.50.00* Brydning af kisel- 

 1) herunder brydning af kiselgur,    gur, flint og moler mv. 

  flint og moler. Endvidere       26.82.90*. Fremstilling af 

  henhører fremstilling af       tørvebriketter og spagnum, 

  briketter og tørvestrøelse til    (jvf. iøvrigt DSE77 34.120*/ 

  denne branche.            25b, 36.999*/12q). 

 18. Skorstensfejere. 92023       74.70.40. Skorstensfejning . 

 19. Autobranchen.           34. Fremstilling af biler mv. 

 3843. karosserifabrikker. 

 9513. autoreparation. 

 a. Fremstilling af biler. 38431     34.10.00. Bilfabrikker. 

 1) samling af biler, lokalt kombineret 

  med engroshandel, opfattes som 

  een virksomhed, men med 

  udskillelse af bifunktion. En 

  kombineret enhed henføres normalt 

  til fremstilling, når mindst 30 pct. 

  af omsætning hidrører fra samling. 

 b. Karosserifabrikker. 38432      34.20.00. Karosseri- 

 1) herunder fremstilling af       fabrikker. 

  påhængsvogne, landbrugsvogne,    Fremstilling af karosserier 

  campingvogne, skurvogne, lad til   til motorkøretøjer, påhængs- 

  biler og tippelad.          vogne, sættevogne, camping- 

 2) karosseriopretning hører under    vogne, transportcontainere, 

  autoreparation. 95132.        tankvognslad samt montering 

                     af udstyr til motorkøretøjer. 

 c. Bilindustri iøvrigt. 38439     29.12.10. Fremstilling af 

 1) herunder motorer, bremser, gear,   pumper og kompressorer til 

  hjul o.lign.             motorkøretøjer. 

 2) gummi hører under gummifabrikker   34.10.00*. Fremstilling af 

  35590, plast hører under anden    motorer til motorkøretøjer, 

  fremstilling af plastvarer 35609,  (jvf. iøvrigt DSE77 38.431/ 

  glas til billygter o.lign. hører   19a). 

  under glasbearbejdning 36202.     34.30.00. Fremstilling af 

 3) elektrisk udstyr til biler er     gear, bremser og andre dele 

  undtaget.              til motorkøretøjer. 

 d. Autoreparationsværksteder. 95131   50.20.10. Autoreparations- 

                     værksteder . 

                     50.20.60. Dækservice . 

                     50.40.00*. Forsåvidt angår 

                     reparation af motorcykler . 

 e. Karosseriværksteder. 95132     50.20.20. Karosseriværk- 

                     steder (pladesmede) . 

                     50.20.40. Undervognsbehand- 

                     ling . 

 f. Autolakererier. 95133        50.20.50. Autolakererier . 

 g. Autoelektrikere. 95134       50.20.30. Autoelektrikere . 

 h. Autoservice iøvrigt. 95139     50.20.90. Autoservice 

 1) herunder autobugsering        iøvrigt. 

 IV. Den 1. juli 1981 omfattes 

 følgende virksomheder af pligten 

 til at op- rette bedriftssundheds- 

 tjeneste: 

 20. Bygge- og anlægsområdet. 50    45. Bygge- og anlægsvirksom- 

 a. Bygge- og anlægsvirksomhed uden   hed. 

 nærmere angivelse. Entreprenør-    Omfatter aktiviteter der er 

 virksomheder, der ikke selv har    knyttet til opførelse, for- 

 arbejdskraft, men som indgår      andring, restaurering, ved- 

 hovedenterprisekontrakter til     ligeholdelse og nedrivning 

 udførelse af underentreprenører.    af bygninger samt udførelse 

 5000 45.                af anlægsarbejder, 

                     eksempelvis bygning og 

                     reparation af veje, 

                     jernbaner, flyvepladser, 

                     vand- og kloakanlæg. 

                     Hovedentreprenører,dvs. 

                     virksomheder der ikke selv 

                     stiller arbejdskraft til 

                     rådighed, men slutter 

                     kontrakter til udførelse 

                     hos underentreprenør. 

                     Udlejning af entreprenør- 

                     maskiner og - materiel når 

                     der i forbindelse med 

                     udlejningen stilles personel 

                     til rådighed. 

 b. Offentlig bygge- og anlægs-     45.21.00. Bygge- og anlægs- 

 virksomhed. 50110            entreprenører (bortset fra 

 1) herunder bygge- og anlægsvirksom-   nedrivnings- og jordar- 

  hed, der udføres af offentlige    bejdsentraprenører. 

  (herunder koncessionerede) 

  virksomheder eller forvaltnings- 

  organers eget personale, men 

  derimod ikke udliciteret arbejde. 

 c. Entreprenørvirksomheder m.v. 5012.  45.11.00. Nedrivnings- og 

 1) læsseentreprenører og kørsels-    jordarbejdsentreprenører. 

  entreprenører er undtaget.      45.12.00. funderingsunder- 

  Maskinstationer, der udfører     søgelser. 

  landbrugsarbejde, er undtaget. 

 2) virksomheder, der ikke selv 

   har arbejdskraft, men som indgår 

   hovedentreprisekontrakter til 

   udførelse af underentreprenører, 

   medregnes. 

 d. Almindelige entreprenørforret-   45.21.00. bygge- og anlægs- 

 ninger. 50121.             entreprenører (bortset fra 

 1) herunder entreprenørforretninger,  nedrivnings- og jordarbejds- 

  der påtager sig arbejde inden for  entreprenører). 

  videre felt af bygge-og        45.25.90* Piloterings- 

  anlægsarbejde.            arbejde, (jvf. iøvrigt 

 2) anlægs- og byggeforretninger med   DSE77 50.194/20q, 50.195/ 

  mere specialiserede arbejdsområder  20r). 

  henføres til en af grupperne     45.50.00. Udlejning af 

  50122-50199.             entreprenørmateriel med 

                     betjeningspersonale . 

 e. Dræningsmestre. 50122        45.11.00. Nedrivnings- og 

                     jordarbejdsentreprenører . 

 f. Brolæggermestre. 50123       45.25.20. Brolæggermestre . 

 g. Kloakmestre. 50124         45.25.30. Kloakmestre . 

 h. Murerforretninger. 50130      45.21.00*. Opførelse af 

                     bygninger , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 50.121/20d). 

                     45.25.10. Almindeligt 

                     murerarbejde . 

                     45.43.10*. Flisemestre , 

                     (jvf. iøvrigt DSE77 50.140*/ 

                     20i, 50.150*/20j, 50.191*/ 

                     20n). 

 i. Tømrer- og snedkerforretninger.   45.42.00. Tømrer- og byg- 

 50140                  ningssnedkerforretninger. 

 1) herunder maskinsnedkerier, der    45.43.10. Gulvbelægnings og 

  selv opstiller de fremstillede    vægbeklædningsvirksomhed, 

  bygningmaterialer. Snedkerier og   (jvf. iøvrigt DSE77 50.230*/ 

  fabrikker, der fremstiller      20h,50.150*/20j,50.191*/ 

  bygningssnedkerartikler til salg,  20n). 

  er undtaget. 

 j. Malerforretninger. 50150      45.43.10*. Tapetopsætning, 

 1) herunder bygningstapetsere.     (jvf. iøvrigt DSE77 50.130*/ 

 2) skiltemalere, møbellakerier og    20h,50.140*/20i, 50.191*/ 

  industrilakering er undtaget.    20n). 

  Autolakerier hører under       45.44.10. Malerforret- 

  autoreparation 95133.         ninger . 

 k. Blikkenslagerforretninger. 50160  45.22.00*. Opsætning af 

                     tagrender og inddæknings- 

                     arbejder , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 50.193/20p). 

                     45.33.00. VVS-installatører 

                     og blikkenslagerforretnin- 

                     ger . 

 l. Elektroinstallationsforretninger.  45.31.00. Elektroinstal- 

 50170                  lationsforretninger. 

 1) herunder også el-installatører med 

  butikshandel. 

 2) reparation af elektriske 

  husholdningsmaskiner er undtaget. 

 m. Glarmesterforretninger. 50180    45.44.20. Glarmesterforret- 

 1) herunder også glarmestre med     ninger. 

  butikshandel.            Isætning af glas, spejle 

 2) rammelistefabrikker er undtaget.   etc.; indramning samt 

                     glarmestre med butikshandel. 

 n. Gulvbelægnings- og terazzo-     45.43.10. Gulvbelægnings- 

 forretninger. 50191           virksomhed. 

 1) herunder gulvafhøvling o.lign.    45.43.20. Gulvafhøvling og 

                     gulvafslibning . 

 o. Isoleringsforretninger. 50192    45.32.00. Isoleringsvirksom- 

                     hed . 

 p. Tagtækkere og tagpapdækkere. 50193 45.22.00. Tagdækningsvirksom- 

                     hed . 

 q. Brøndborere. 50194         45.25.90. Bygge- og anlægs- 

                     virksomhed, som kræver 

                     specialisering iøvrigt , 

                     (jvf. iøvrigt DSE77 50.121*/ 

                     20d, 50.195/20r). 

 r. Ovnsætning. 50195          45.25.90. Bygge- og anlægs- 

 1) herunder reparation af kakkelovne.  virksomhed, som kræver 

                     specialisering iøvrigt , 

                     (jvf. iøvrigt DSE77 50.121*/ 

                     20d, 50.194/20q). 

 s. Stilladsforretninger. 50196     45.25.40. Stilladsforret- 

                     ninger . 

 t. Byggevirksomhed iøvrigt. 50199   45.31.00*. Lynaflederopsæt- 

 1) herunder stukkatører,         ning, (jvf. iøvrigt DSE77 

  facadesandblæsning, lynafleder-   50.170/201). 

  opsætning og møllebyggere. 

                     45.41.00. Stukkatørvirksom- 

                     hed . 

                     45.45.00*. Facadesandblæs- 

                     ning og andet færdiggørelses- 

                     arbejde iøvrigt . 

 21. Træ- og møbelindustri. 33     20. Træindustri 

 Træindustri m.m. 331 

 a. Fremstillling af trælast og 

 andre bygningsartikler af træ. 3111. 

 b. Savværker mv. 33111         20.10.10. Savværker mv. 

 1) herunder fremstilling af bunde og  Omfatter udsavning og høvling 

  tøndestave, opskæring af drittel-  af høvling af træ; frem- 

  materiale samt træuld.        stilling af jernbanesveller 

 2) ikke medregnet i denne branche er  og ledningsmaster af træ; 

  fremstilling af parketstaver, der  udskårne og høvlede ikke- 

  hører under 33114.          sammensatte parketstaver 

                     samt fremstilling af træuld, 

                     træmel og træflis. 

 c. Træimprægneringsanstalter. 33112  20.10.20. Træimprægnerings- 

                     virksomheder . 

 d. Fremstilling af spånplader, finer  20.20.00. Fremstilling af 

 mv. 33113                krydsfiner, spånplader mv. 

 1) herunder fremstilling af møbel- 

  plader og fiberplader. 

 e. Fremstilling af bygningsartikler.  20.10.10*. Ikke-sammensatte 

 33114                  parketstave, (jvf. iøvrigt 

 1) herunder fremstilling af       DSE77 33.111/21b). 

  parketstaver og flethegn.       20.30.20. Dele af træ til 

 2) ikke medregnet i denne branche er   bygninger. 

  fremstilling af bygningssnedker-   20.30.30. Præfabrikerede 

  artikler i forbindelse med opsætning bygninger eller bygnings- 

  samt fremstilling af træ- og     elementer af træ. 

  sommerhuse, der hører til afdeling  36.13.00. Køkkeninventar 

  50.                  mv. 

 f. Træemballagefabrikker mv. 3312. 

 g. Træemballagefabrikker. 33121     20.40.00. Træemballage- 

 1) herunder fremstilling af lastpaller  fabrikker (jvf iøvrigt 

                     DSE77 33.122/21h). 

 h. Bødkere. 33122           20.40.00. Træemballagefabrik- 

                     ker (jvf iøvrigt DSE77 33. 

                     122/21g). 

 i. Kurvemagere. 33123         20.52.00. Fremstilling af 

                     varer af kork, strå og 

                     flettematerialer . 

 j. Anden træindsutri. 3319 

 k. Trævarefabrikker. 33191       20.10.10*. forsåvidt angår 

 1) herunder fremstilling af redskaber  fremstilling af træmel 

  og værktøj af træ, husholdnings-   (jvf. iøvrigt DSE77 33.111/ 

  genstande af træ, træskobunde,    21b, 31.114/21e). 

  trælaster, tommestokke, træmel mm.;  20.30.30*. Fremstilling af 

  silobeholdere og skure.       træsiloer og skure, 

 2) ikke medregnet i denne branche er  (jvf. iøvrigt DSE77 33.114/ 

  fremstilling af legetøj, der hører  21e). 

  under 39091 og pibefabrikker, der   20.51.90 Fremstilling af 

  hører under 39093.          andre træprodukter 

                     iøvrigt , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 33.194/21n,33.195/ 

                     21o). 

 l. Rammelistefabrikker. 33192     20.30.10. Fremstilling af 

 1) herunder forgylderier og fremstil-  ramme- og møbellister. 

  ling af profilerede rammelister. 

 m. Trædrejere. 33193          20.51.10. Trædrejere. 

 1) herunder fremstilling af drejede 

  dekorationsgenstande. 

 n. Billedskærere. 33194        20.51.90. Fremstilling af 

                     andre træprodukter iøvrigt , 

                     (jvf. iøvrigt DSE77 33.191/ 

                     21k,33.195/21o). 

 o. Modelsnedkere. 33195        20.51.90. Fremstilling af 

                     andre træprodukter iøvrigt , 

                     (jvf. iøvrigt DSE77 33.191/ 

                     21k,33.194/21n). 

 p. Korkvarefabrikker. 33196      20.52.00. Fremstilling af 

                     varer, kork, strå og 

                     flettematerialer . 

 q. Ligkistefabrikker. 33197      20.51.20. Ligkistefabrikker . 

 r. Møbelindustri. 332 

 s. Træ- og polstermøbelfabrikker.   36.11.10. Stole og andre 

 33201                  siddemøbler. 

 1) herunder polstrede og upolstrede   36.12.00. Kontor- og 

  siddemøbler med møbelstel af andet  butiksmøbler undtagen 

  materiale end jern og metal,     stole. 

  endvidere inventar bortset fra    36.13.00. Køkkeninventar 

  inventar til indbygning og      mv. 

  inventar af jern og metal.      36.14.10. Andre møbler til 

                     boliger 

 t. Møbelpolstrere. 33202        36.11.20. Møbelpolstrervirk- 

 Herunder tapetserer- og dekorations-   somhed. 

 forretninger samt »sadelmagere og 

 tapetserere«. 

 u. Madrasfabrikker. 33203       36.15.00. Madrasfabrikker. 

 1) herunder fremstilling af spring- 

  indlæg og fjederindlæg. 

 v. Møbelindustri iøvrigt. 33209    36.14.90. Møbellakerier, 

 Herunder møbellakerier samt afsyring   afsyring af møbler mv. 

 af møbler og antikviteter. 

 22. Legetøjsfabrikker. 39091      36.50.00. Fremstilling af 

 1) ikke medregnet i denne branche er   legetøj og spil. 

  fremstilling af legetøj af gummi, 

  der hører under 35590. 

 23. Fremstilling af medicinske,    33.1. Fremstilling af medi- 

 instrumenter, apparater mv. 38511    cinsk og kirurgisk udstyr 

 1) herunder medicinsk-kirurgiske     33.10.20. Fremstilling af 

  møbler, kirurgisk værktøj,      kanyler og sprøjter. 

  proteser og ortopædiske artikler.   33.10.40. Fremstilling af 

                     Inventar til medicinsk og 

                     dental brug. 

                     33.10.90. Fremstilling af 

                     andet medicinsk udstyr og 

                     apparatur . 

 VI. Den 1. juli 1988 omfattes 

 følgende virksomheder af 

 bekendtgørelsen: 

 24. Restaurations- og hotel-      55. Hotel- og restaurations- 

 virksomhed.               virksomhed. 

 63 

 a. Restaurationsvirksomhed. 6310 

 b. Restaurationer, cafeterier m.v.   55.30.10. Restauranter. 

 63101                  55.30.20*. Cafeterier, 

 1) herunder diskoteker.         (jvf. iøvrigt DSE77 63.109*/ 

                     24d). 

                     55.40.10. Værtshuse, 

                     bodegaer mv. 

                     55.40.20. Diskoteker og 

                     natklubber . 

                     55.52.00. Catering og diner 

                     transportable . 

 c. Marketenderier. 63102        55.51.00. Kantiner . 

 d. Anden restaurationsvirksomhed.   55.30.20*. Pølsevogne, grill- 

 63109                  barer, isbarer o.lign. 

 1) herunder kaffebarer, pølsevogne,   (jvf. iøvrigt DSE77 63.109*/ 

  grillbarer samt drift af       24d). 

  forsamlingshuse.           55.30.90. Selskabslokaler, 

                     forsamlingshuse. 

                     55.40.90 Kaffebarer mv. 

 f. Hoteller, moteller. 63201      55.11.10, Hoteller med 

 1) herunder kroer med overnatnings-   restauration. 

  mulighed.               55.12.00, Hoteller uden 

                     restauration . 

 g. Vandrehjem. 63202          55.21.00. Vandrehjem . 

 h. Campingpladser. 63203        55.22.00. Campingpladser . 

 i. Anden hotelvirksomhed. 63209    55.11.10*. Feriepensionater, 

 1) herunder feriepensionater,      (jvf. iøvrigt 63.201*/24f). 

  feriekolonier, kursusejendomme mv.  55.11.20. Konferencecentre 

                     og kursusejendomme. 

                     55.23.10. Feriecentre. 

                     55.23.90*. Feriekolonier . 

 VII. Den 1.april 1989 omfattes 

 følgende virksomheder af 

 bekendtgørelsen: 

 25. Papir- og grafisk industri. 34   21. Papirindustri . 

 Papir- og papirvareindustri. 341    22.11.00. Fremstilling af 

                     papirmasse. 

                     21.12.00. Fremstilling af 

                     papir og pap . 

 a. Papir- og papfabrikker. 34110 

 1) herunder træsliberier og 

  fremstilling af halmcellulose. 

 b. Papir- og papemballagefabrikker.  21.21.00. Fremstilling af 

 34120                  bølgepap og emballage af 

 1) herunder fremstilling af æsker,    papir og pap. 

  kartonnage, ægbakker, papirposer   21.25.00*. Fremstilling af 

  og-sække               støbte æggebakker (jvf. 

                     iøvrigt DSE77 34.199*/25e). 

                     26.82.90*. Fremstilling af 

                     asbestpapir , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 29.090*/17e, 36.999*/ 

                     12q). 

 c. Papir- og papvareindustri. 3419 

 d. Tapetfabrikker. 34191        21.24.00. Fremstilling af 

                     tapet . 

 e. Papir og papvareindustri iøvrigt.  19.30.10*. Fremstilling af 

 34199                  papirfodtøj, (jvf. iøvrigt 

 1) herunder fremstilling af       DSE77 32.401/6q,32.402/6b, 

  konvolutter, papirduge,       32.490/6d, 35.590*/2b). 

  papirservietter o.lign. samt     21.22.00. Husholdnings- 

  kotilonfabrikker.           og toiletartikler af pa- 

 2) ikke medregnet i denne branche er   pir og pap. 

  fremstilling af lysfølsomt papir,   21.23.10. Skrivepapir. 

  der hører under 35295 og karbon-   21.23.90. Kontorartikler af 

  papir, der hører under 39094.     papir og pap undtagen 

 3) fremstilling af etiketter,      skrivepapir. 

  biletter og seglmærker med påtryk   21.25.00*. Etiketter, 

  henhører under 3422.         spoler, bobiner mv. af 

                     papir og pap , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 34.120*/25b). 

 26. Grafisk industri. 342.       22. Grafisk industri. 

 1) skriftstøberier hører til 38199, 

  gravering af ædle metaller til 

  3901. 

 a. Reproduktionsanstalter og 

 sætterier. 3421. 

 b. Reproduktionsanstalter. 34211    22.24.10. Reproduktions- 

 1) herunder fremstilling og kopiering  anstalter. 

  af klicheer, trykplader, film    Omfatter fremstilling af 

  til reproduktionsformål samt     fotosats; heliogravure; 

  andre trykforme.           desktopdesign og -sats samt 

                     fremstilling af færdigsatte, 

                     bearbejdede trykplader og 

                     -cylindre, og andre prægede 

                     medier til brug ved trykning 

                     i andre virksomheder. 

 c. Sætterier. 34212          22.24.20. Sætterier . 

 d. Trykkerier. 3422          22.22. Andre trykkerier. 

 1) herunder fremstilling af kort,    Omfatter trykning af enhver 

  etiketter, billetter mv. Endvidere  art (bortset fra aviser, 

  trykkerier, der udgiver lokale    magasiner og ugeblade på 

  periodiske annonceblade, tids-    avispapir), også ved hjælp 

  skrifter mv., samt trykkerier    af trykpresser duplikerings- 

  under de af 34.29 omfattede     maskiner, datastyret repro- 

  virksomheder.            duktion, prægemaskiner, 

                     fotokopimaskiner eller 

                     termokopimaskiner. 

 e. Bogtrykkerier. 34221        22.22.10. Bogtrykkerier. 

 1) omfatter højtryk. 

 f. Offsettrykkerier (plantryk).    22.22.20. Offsettrykkerier. 

 34222 

 1) herunder litografiske trykkerier. 

 2) kombineret lyskopiering og 

  zinktrykning hører under 

  offsettrykkerier, når zinktryk 

  udgør mere end 1/4 af omsætningen. 

 g. Serigrafiske trykkerier. 34223   22.22.30. Serigrafiske 

                     trykkerier . 

 h. Anilintrykkerier. 34224       22.22.90. Andre trykkerier 

                     iøvrigt . 

 i. Trykkerier iøvrigt. 34229      22.21.00. Avistrykkerier. 

 1) herunder dybtryk.           22.22.90. Andre trykkerier 

 2) ikke medregnet i denne branche er   iøvrigt. 

  lys- og fotokopiering, der hører 

  under 83299. 

 j. Bogbinderier. 34230         21.23.90*. Fremstilling af 

 1) herunder liniering og fremstilling  protokoller, notesbøger, 

  af protokoller, notesbøger,      mv., (jvf. iøvrigt DSE 77 

  kvitteringsblokke mm.        34.199*/25e). 

                     22.23.00. Bogbinderier . 

 k. Dagblade. 34240           22.12.10. Udgivelse af dag- 

 1) Dagbladenes sætterier og trykkerier  blade med eget trykkeri. 

  regnes ikke som selvstændig      22.12.20. Udgivelse af dag- 

  virksomheder.             blade uden eget trykkeri . 

 l. Anden grafisk virksomhed. 3429   22.11.10. udgivelse af bøger, 

 m. Bog- og kunstforlag. 34291     brochurer mv. med eget 

                     trykkeri . 

                     Forlagsvirksomhed indeholder 

                     bla. finansielle, tekniske, 

                     kunstneriske, juridiske og 

                     reklamemæssige aktiviteter 

                     uden hovedvægt på en enkelt 

                     af disse aktiviteter. 

                     22.11.20. Udgivelse af 

                     dagblade uden eget trykkeri. 

                     22.14.00. Udgivelse af 

                     lydoptagelser. 

                     22.15.00*. Kunstforlag , 

                     (jvf. iøvrigt DSE77 34.299*/ 

                     26p). 

 n. Ugeblade og magasiner. 34292    22.13.10. Udgivelse af 

                     ugeblade og magasiner med 

                     eget trykkeri. 

                     22.13.20. Udgivelse af 

                     ugeblade og magasiner uden 

                     eget trykkeri . 

 o. Distrikts- og annonceblade. 34293  22.13.30. Udgivelse af 

                     distrikts- og annonceblade 

                     med eget trykkeri. 

                     22.13.40. Udgivelse af 

                     distrikts- og annonceblade 

                     uden eget trykkeri . 

 p. Anden grafisk virksomhed iøvrigt.  22.15.00*. Udgivelse af fag- 

 34299                  blade, foreningsblade mv., 

 1) herunder erhvervsmæssig udgivelse  (jvf. iøvrigt DSE77 34.291*/ 

  af tidsskrifter, fagblade mv.    26m). 

                     22.25.00. Anden virksomhed 

                     ifm. trykning . 

 VIII. Den 1. juli 1993 omfattes 

 følgende erhvervsgrupper: 

 27. Kommunal administration. 91050   85.14.10. Hjemmesygepleje og 

                     sundhedspleje, dog ikke 

                     administrativt personale. 

                     85.32.40. Hjemmehjælp, dog 

                     ikke administrativt 

                     personale . 

 28. Undervisning. 931          80. Undervisning. 

 Specialskoler for handicappede. 93107  80.10.20. Specialskoler for 

                     handicappede . 

 29. Velfærdsinstitutioner og      85. Sundhedsvæsen og sociale 

 foreninger. 934 .            foranstaltninger. 

 a. Fritidshjem og -klubber,      85.32.20. Forsåvidt angår 

 ungdomsklubber og legesteder mv. 93403 fritidshjem mv. for børn og 

 1) herunder bl.a. fritidshjem,      unge med vidtgående fysiske 

  fritidsklubber, ungdomsklubber og   og psykiske handicaps. 

  legesteder. 

                     85.32.25. Forsåvidt angår 

                     aldersintegrerede institu- 

                     tioner for børn og unge med 

                     vidtgående fysiske og 

                     psykiske handicaps. 

                     85.32.30. Forsåvidt angår 

                     fritidsklubber for unge med 

                     vidtgående fysiske og 

                     psykiske handicaps 

 b. Andre døgninstitutioner for børn  85.31.10. forsåvidt angår 

 og unge med vidtgående fysiske     Døgninstitutioner for børn 

 og psykiske handicaps. 93404      og unge med vidtgående 

 1) herunder bl.a. spædbørnshjem,     fysiske og psykiske 

  børnehjem, observationshjem,     handicaps. 

  skolehjem, behandlingshjem for 

  adfærdsvanskelige, ungdomshjem, 

  ungdomspensioner og hjem med 

  andre særlige formål. 

 c. Velfærdsinstitutioner og      85.31.40. Døgninstitutioner 

 foreninger for syge og handicappede.  for viksne handicappede. 

 93406                  85.32.45. Revaliderings- 

 1) herunder bl.a. revalideringscentre, institutioner. 

  landsforeninger for syge og 

  handicappede, rådgivningsklinikker 

  for syge og handicappede. 

 93.408/29d. Velfærdsinstitutioner   70.20.10*. forsåvidt angår 

 og -foreninger for ældre        alderdomshjem. 

 1) herunder bla. alderdomshjem,     85.31.50. Plejehjem og 

  plejehjem og omsorgsarbejde for    beskyttede boliger. 

  ældre.                85.32.40. Dagcentre for 

                     ældre mv. 

 30. Andre personlige tjenesteydelser 

 i øvrigt. 95.999 

 Omfatter bl.a. vikarbureaurer for 

 hjemmehjælp. 

 af bekendtgørelsen, for så vidt 

 angår personer inden for følgende 

 områder:. 

 * Plejehjem. 

 * Daghjem og dagcentre. 

 * Beskyttede boliger. 

 * Døgninstitutioner for voksne med 

  vidtgående fysiske og psykiske 

  handicaps. 

 * Revalideringsinstitutioner og 

  beskyttede værksteder. 

 * Medhjælp for handicappede, uden 

  for institution. 

 * Hjemmehjælp. 

 * Hjemmesygepleje. 

 * Specialundervisning af personer 

  med vidtgående fysiske og 

  psykiske handicaps. 

 IX. Den 1 december 1993 omfattes 

 følgende virksomheder af 

 bekendtgørelsen: 

 31. Jern- og metalindustri. 381.    28. Jern- og metalindustri . 

 a. Fremstilling af værktøj, beslag   28.61.00. Fremstilling af 

 samt bestik. 38110           bestik, skære- og klippe- 

 1) herunder fremstilling af skeer,    redskaber. 

  gafler, knive. (Bestik forgyldt    28.62.00. Håndværktøj. 

  eller forsølvet hører under 39.01)  28.63.10. Låsefabrikker. 

  Endvidere fremstilling af låse,    28.63.20. Metalbeslag. 

  haveredskaber og håndværktøj.     28.75.10. Metalskilte. 

 2) ikke medregnet i denne branche    29.32.30*. forsåvidt angår 

  er fremstilling af koge- og      plæneklippere, (jvf. 

  stegeredskaber, der hører under   iøvrigt DSE 77 38.220*/35b). 

  38199 og fremstilling af bolte, 

  skruer og søm, der hører under 

  38194. 

 32. Fremstilling af metalmøbler og   28.75.90*. Metalartikler til 

 lamper. 3812              kontorbrug undtagen metal- 

 a. Metalmøbelfabrikker. 38121     møbler, (jvf. iøvrigt DSE77 

 1) herunder fremstilling af inventar   38.199*/33j.). 

  og møbler af stål og metal,      36.11.10*. Stole og andre 

  persienner og lameller til      siddemøbler af metal (jvf. 

  persienner.             iøvrigt DSE77 33.201*/21s). 

                     36.12.00*. Kontor- og 

                     butiksmøbler undtagen stole 

                     af metal , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 33.201*/21s). 

                     36.14.10*. Persienner , 

                     (jvf. iøvrigt DSE77 33.201*/ 

                     21s). 

 b. Lampefabrikker. 38122        31.50.00. Fremstilling af 

 1) ikke medregnet i denne branche er   belysningsarmaturer mv. 

  fremstilling af el-armatur, der 

  hører under 38.399. 

 33. Fremstilling. 3813         28.11.00. metalkonstruktioner 

 a. Fremstilling af jern- og      og dele heraf. 

 metalkonstruktioner, eksklusiv     28.12.00. Døre og vinduer 

 stationære tanke. 38131         samt rammer hertil af jern 

 1) herunder elmaster, døre, vinduer,   og metal. 

  facadeelementer og mekaniske     29.23.20*. Mekaniske ven 

  ventilatorer.            tilatorer , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 38.299*/39i). 

                     31.10.40. Vindmøller . 

 b. Fremstilling af stationære     28.21.00. Tanke og beholdere 

 beholdere. 38132            af jern/stål og metal. 

 1) herunder fremstilling af varmt-    28.30.00 Dampkedler und- 

  vandsbeholdere, dampkedler og     tagen centralvarmekedler 

  beholdere til komprimerede gasser. 

 c. Rørfabrikker. 38133         27.22.00. Jern- og stålrør 

                     (undtagen støbte rør) . 

 34. Anden jern- og metalvare-     28.22.00. Fremstilling af 

 industri. 3819             radiatorer og kedler til 

 a. Fremstilling af centralvarmekedler. centralvarmeanlæg. 

 38190 

 b. Metalemballagefabrikker. 38191   27.42.00*. Metalfolie af 

 1) herunder fremstilling af       indkøbt materiel, (jvf. 

  emballage- og transportbeholdere   iøvrigt DSE77 37.201*/3c). 

  bortset fra beholdere til       28.71.00. metaltønder o. 

  komprimerede luftarter (38132) og   lign. beholdere. 

  containere (38199). 

                     28.72.00. Konservesdåser 

                     mv. 

                     36.63.90*. Forsåvidt angår 

                     termokander , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 32.190*/14q, 32.330*/ 

                     1c,38.492/47b). 

 c. Fremstilling af ovne og radiatorer 28.22.00. Radiatorer og 

 m.m. 38192               kedler til centralvarme- 

 1) herunder fremstilling af oliefyr og  anlæg. 

  vandvarmere. Fremstilling af     29.21.00. ovne og fyrings- 

  oliefyrsaggregater hører under 38299.aggregater . 

 d. Armaturfabrikker. 38193       27.21.00*. Jern- og stålfit- 

 1) herunder fremstilling af haner,    tings (støbte), (jvf. 

  ventiler, fittings.         iøvrigt DSE77 37.102/3b). 

                     27.22.00*. Jern- og stål- 

                     fittings (ikke-støbte) , 

                     (jvf. iøvrigt DSE77 38.133/ 

                     3c). 

                     29.13.00. Haner og 

                     ventiler . 

 e. Fremstilling af bolte, skruer og  28.73.00*. Søm, (jvf. iøvrigt 

 søm. 38194               DSE77 38.198*/34i). 

                     28.74.00. Bolte, skruer, 

                     møtrikker, kæder og fjedre . 

 f. Galvaniseringsanstalter mv. 38195  28.51.00. Overfladebehandling 

 1) herunder sandblæsning.        af metal på kontraktbasis . 

 g. Industrilakering. 38196       28.51.00. Overfladebehand- 

                     ling af metal på kontrakt- 

                     basis . 

 h. Fremstilling af fjedre og kæder.  38197 28.74.00. Bolte, 

                     skruer, møtrikker, kæder og 

                     fjedre 

 i. Fremstilling af tråd og trådvarer. 27.34.00. Trådtrækning af 

 38198                  stål . 

                     28.73.00. Fremstilling af 

                     trådvarer . 

 j. Fremstilling af andre jern- og   28.75.20. Fremstilling af 

 metalvarer. 38199            sanitets- og husholdnings- 

 1) herunder fremstilling af koge- og   artikler af metal. 

  stegeredskaber, sanitetsartikler,   28.75.90. Fremstilling af 

  skriftstøberiartikler samt våben og  andre færdige metalpro- 

  ammunition.              dukter iøvrigt. 

                     29.60.00. Fremstilling af 

                     våben og ammunition . 

 35. Maskinindustri. 382        29. Maskinindustri. 

 1) herunder virksomheder, der 

  fremstiller dele til maskiner, samt 

  mekaniske måleinstrumenter. 

 2) fremstilling af bil-, fly- og 

  skibsmotorer hører til 384, 

  elektriske husholdningsmaksiner 

  hører til 38.3 og videnskabelige 

  måleinstrumenter til 385. 

 a. Fremstilling af motorer, bortset  29.11.90. Fremstilling af 

 fra elektriske motorer og skibsmotorer. andre motorer og turbiner. 

 38210 

 b. Fremstilling af landbrugsmaskiner  29.31.00. Fremstilling af 

 og tilbehør. 38220           traktorer. 

 1) herunder også front- og baglæssere  29.32.10. Fremstilling af 

  til landbrugsmaskiner, korn- og    høstmaskiner mv. 

  frørenseanlæg, korntørringsanlæg og  29.32.20. Fremstilling af 

  udmugningsanlæg.           jordbearbejdningsmaskiner 

 2) ikke medregnet i denne branche er   til landbrug. 

  fremstilling af mejerimaskiner, der  29.32.30. Fremstilling af 

  hører under 38242.          maskiner til land- og 

                     skovbrug iøvrigt. 

                     29.32.40. Reparation af 

                     maskiner til land- og 

                     skovbrug. 

                     29.53.20. Fremstilling af 

                     maskiner og apparater til 

                     behandling af korn 

 c. Fremstilling af maskiner til træ-  29.40.00. Fremstilling af 

 og metalforarbejdning. 3823       værktøjsmaskiner . 

 d. Fremstilling af maskiner til 

 træforarbejdning. 38231 

 e. Fremstilling af maskiner til    28.62.00*. Fremstilling af 

 metalforarbejdning. 38232        udskiftelig værktøj til 

 1) herunder fremstilling af maskin-   værktøjsmaskiner, (jvf. 

  værktøj og tilbehør samt fremstil-  iøvrigt DSE77 38.110*/31a). 

  ling af støbeforme.          29.40.00. Fremstilling af 

 2) ikke medregnet i denne branche er   værktøjsmaskiner. 

  fremstilling af industriovne     29.56.10. Fremstilling af 

  (Procesovne), der hører under     støbeforme. 

  38299. 

 f. Fremstilling af støbemaskiner og   29.51.00. Fremstilling af 

 maskiner til valsning af metaller.   maskiner til metalindustri. 

 38233 

 36. Anden fremstilling af industri- 

 maskiner. 3824 

 1) herunder også fremstilling af 

  sorterings-og tørringsanlæg, 

  bortset fra anlæg af landbrugs- 

  type. 

 a. Fremstilling af tekstilmaskiner og 29.54.00. Fremstilling af 

 tilbehør. 38241             maskiner til beklædnings- 

 1) ikke medregnet i denne branche er   og læderindustri. 

   fremstilling af symaskiner, der 

   hører under 38.295. 

 b. Fremstilling af maskiner og     29.21.00*. Fremstilling af 

 apparater til næringsmiddelindustrien  bagerioven (elektriske) (jvf. 

 og kemisk industri. 38242       iøvrigt DSE77 38.192*/34c, 

 1) herunder fremstilling af maskiner  38.299*/39i). 

  til gummi- og plastindustrien samt  29.24.20. Fremstilling af 

  til gas- og vandværker.        emballeringsmaskiner. 

 2) fremstilling af påfyldningsanlæg og  29.24.90*. Fremstilling af 

  pakkemaskiner henhører også under   destillations- og rekti- 

  denne branche.            ficeringsanlæg mv. , (jvf. 

                     iøvrigt DSE77 38.299*/39i). 

                     29.53.10. Fremstilling af 

                     mejerimaskiner. 

                     29.53.30. Fremstilling af 

                     maskiner til sukkervare- 

                     industri samt bagerimaskiner. 

                     29.53.40. Fremstilling af 

                     maskiner til forarbejdning 

                     af kød, fjerkræ, fisk og 

                     skaldyr. 

                     29.53.90. Fremstilling af 

                     andre maskiner til nærings- 

                     og nydelsesmiddelindustri. 

                     29.56.90*. Fremstilling af 

                     maskiner til gummi- og 

                     plastindustri samt til gas- 

                     og vandværker , (jvf. 

                     iøvrigt DSE77 38.243*/36c, 

                     38.249*/36d). 

 c. Fremstilling af maskiner til    29.54.00*. Maskiner til 

 skotøjs-, papir- og papvareindustri   produktion af lædervarer 

 samt grafisk industri. 38243      (jvf. iøvrigt DSE77 38.241/ 

                     36a,38.295*/39e, 38.297/ 

                     39g). 

                     29.55.00. Maskiner til 

                     papir- og papindustrien. 

                     29.56.90 Maskiner til 

                     grafisk industri . 

 d. Fremstilling af industrimaskiner  29.40.00* Mur- og betonbor, 

 iøvrigt. 38249             (jvf. iøvrigt DSE77 38.231/ 

 1) herunder fremstilling af mur- og   35d,38.232*/35e.38.311*/ 

  betonbor, cementblandemaskiner samt 40a). 

  maskiner til teglværk.        29.52.10. Maskiner til 

                     fremstilling af mørtel, 

                     cement, beton og betonvarer. 

                     29.52.90. Maskiner til 

                     entreprenørarbejde mv. 

                     29.56.20. Tørringsanlæg 

                     undtagen til landbrugsvarer. 

                     29.56.90*. Maskiner til 

                     teglværksindustrien , (jvf. 

                     iøvrigt DSE77 38.242*/36b, 

                     38.243*/36c). 

 37. Fremstilling af kontormaskiner og 

 vægte. 3825 

 a. Fremstilling af kontormaskiner   30.01.00. Fremstilling af 

 (incl.reparation). 38251        kontormaskiner. 

 1) herunder fremstilling af       30.02.00. Fremstilling af 

  datamaskiner.             edb-maskiner og andet edb- 

                     udstyr. 

                     72.50.00. Reparation og 

                     vedligeholdelse af kontor- 

                     maskiner og edb-udstyr . 

 b. Vægtfabrikker. 38252        29.24.10 Vægtfabrikker 

 38. Smede- og maskinreparations- 

 værksteder. 38280 

 1) herunder kleinsmede og sliberier.  28.51.00*. sliberier, 

 2) ikke medregnet i denne branche er  (jvf. iøvrigt DSE77 

  låsesmede, der hører under 95190.  38.195/34f,38.196/34g). 

                     28.52.00. Almindelige maskin- 

                    forarbejdningsprocesser på 

                    kontraktbasis (lønarbejde). 

                    29.32.40. Reparation af 

                    maskiner til land- og skov- 

                    brug . 

 39. Anden fremstilling af maskiner. 

 3829 

 a. Fremstilling af storkøkken-    29.53.90. Fremstilling af 

 materiel. 38291            andre maskiner til nærings- 

                    og nydelsesmiddelindustri . 

 b. Fremstilling af komfurer og    29.71.20. Fremstilling af 

 kogeapparater til husholdnings-    elektriske komfurer, koge- 

 maskiner. 38292            apparater og ovne til 

 1) herunder fremstilling af       husholdningsbrug. 

  kaffemaskiner og stegeovne.     29.71.90*. Fremstilling af 

                    kaffemaskiner , (jvf. iøvrigt 

                    DSE77 38.311*/40a,38.332/42b). 

                     29.72.00. Fremstilling af 

                    ikke-elektriske husholdnings- 

                    apparater samt brændeovne . 

 c. Fremstilling af øvrige hushold-  29.71.10. Køleskabe og fryse- 

   ningsmaskiner. 38293        bokse til husholdningsbrug. 

 1) herunder fremstilling af       29.71.30. Opvaske-, vaske- 

  køleskabe, opvaskemaskiner,     og tørremaskiner til 

  vaskemaskiner tørrecentrifuger   husholdningsbrug. 

  samt presse- og strygemaskiner. 

 d. Fremstilling af internt      29.22.10. Båndtransportører 

 transportmateriel. 38294        og elevatorer. 

 1) herunder transportører, spil,    29.22.20. kraner samt talje- 

  elevatorer, gaffeltrucks, kraner   og hejseværker. 

  samt læssere, bortset fra      29.22.30. Trucks. 

  transportmateriel af         29.22.90. andet håndterings- 

  landbrugstype (38220).        udstyr . 

 e. Fremstilling og reparation af   29.54.00*. Symaskiner, 

 symaskiner. 38295           (jvf. iøvrigt DSE77 38.241/ 

                    36a, 38.243*/36c,38.297/39g). 

                     52.72.10*. Reparation af 

                    symaskiner , (jvf. iøvrigt 

                    DSE77 95.122/52b). 

 f. Fremstilling af tandhjul og    29.14.00. Fremstilling af 

 transmissionsaksler. 38296       aksler, lejer og udveks- 

 1) herunder fremstilling af       linger. 

  industrigear. 

 g. Fremstilling af maskiner til    29.54.00. Fremstilling af 

 renserier og erhvervsvaskerier.    maskiner til beklædnings- 

 38297                 og læderindustri 

 h. Underleverandørfabrikker med    28.52.00. almindelige maskin- 

 jern-og metalforarbejdning. 38298   forarbejdningsprocesser på 

 1) herunder virksomheder, der      kontraktbasis (lønarbejde). 

  fremstiller komponenter og 

  maskindele for en anden 

  virksomhed efter dennes 

  tegninger og arbejds- 

  beskrivelser. Endvidere 

  jern- og metalvarer o.lign. 

  fremstillet i lønarbejde samt 

  stanserier og hammerværker. 

 2) ikke medregnet i denne branche 

  er støberier der hører under 

  37102 eller 37202. 

 i. Fremstilling af øvrige maskiner.  29.12.10. Luftpumper og 

 38299                  og kompressorer. 

 1) herunder fremstilling af køleanlæg  29.12.20. Væskepumper. 

  bortset fra husholdningskøleskabe   29.12.30. Hydrauliske og 

  (38293), kompressorer, pumper,    pneumatiske maskiner. 

  ventilatorer, fyringsaggregater,   29.21.00. ovne- og fyrings- 

  automater, styremaskiner og styre-  aggregater. 

  maskiner og -apparater.        29.23.10. Køle- og 

                     fryseanlæg til industrielt 

                     brug. 

                     29.23.20. Ventilations- og 

                     klimaanlæg til industrielt 

                     brug. 

                     29.24.30. Højtryksrensere, 

                     ildslukkere, sandblæsere mv. 

                     29.24.90. Salgsautomater, 

                     varmevekslere, centrifuger 

                     mv. 

                     36.50.00*. Spilleautomater , 

                     (jvf. iøvrigt DSE77 35.590*/ 

                     2b, 39.091/22). 

 40. Fremstilling af el-motorer samt 

 el-apparatur til maskiner. 38.31 

 a. Fremstilling af el-motorer samt   29.40.00*. Svejseapparater, 

 el apparatur til maskiner. 38311    (jvf. iøvrigt DSE77 38.231/ 

 1) herunder fremstilling af       35d, 38.232*/35e,38.249*/ 

  generatorer, omformere,       36d). 

  transformere, kondensatorer, relæer, 31.10.10. Elmotorer og 

  modstande, fordelings- og       genaratorer. 

  kontroltavler samt elektriske     31.10.20. Generatorsæt med 

  svejseapparater.           forbrændingsmotor mv. 

                     31.10.30. Transformatorer og 

                     omformere. 

                     31.20.10. Elektriske 

                     fordelings- og kontroltavler. 

                     31.61.00. Elektrisk udstyr 

                     til motorer og køretøjer 

                     i.a.n. 

 b. Elektromekaniske værksteder. 38312 31.62.20. Elektromekaniske 

                     værksteder . 

 41. Fremstilling af telemateriel. 

 3832 

 a. Radio- og fjernsynsfabrikker.    31.10.30*. Radiotrans- 

 38321                  formere, (jvf. iøvrigt 

 1) herunder fremstilling af       DSE77 38.321*/41a). 

  båndoptager, grammofoner,       31.20.90*. halvleder- 

  grammofonplader, kanalvælgere,    kredse, (jvf. iøvrigt 

  højtalere, mikrofoner samt antenner. DSE77 38.399*/43c). 

 2) ikke medregnet i denne branche er   32.30.10. Radioer, fjernsyn 

  radioreparationsværksteder,      mv. 

  der hører under 95121. 

                     32.30.20. Højtalere mv. 

                     32.30.30. Antenner og 

                     antenneanlæg . 

 b. Fremstilling af telemateriel    31.62.10. Elektrisk trafik- 

 iøvrigt. 38329             reguleringsudstyr. 

 1) herunder fremstilling af       31.62.90*. Andet elektrisk 

  radiotelefoni- og telegrafianlæg,   signalapparatur, (jvf. 

  trådtelefoni og trådtelegrafi,    iøvrigt DSE77 38.399*/43c). 

  senderanlæg, radar, trafiksignaler,  32.10.10. Trykte og inte- 

  alarmanlæg, radiorør og        grerede kredsløb. 

  røntgenapparater.          32.10.90*. Elektroniske rør 

                     og komponenter . 

                     32.20.10. Apparater til 

                     radiotelegrafi og radio- 

                     telefoni. 

                     32.20.20. Telefonapparater 

                     og anlæg samt telexapparater. 

                     33.10.90*. Røntgenappara- 

                     tur , (jvf. iøvrigt DSE77 

                     38.511*/23). 

                     33.20.10*. Radar og 

                     fjernstyringsapparater , 

                     (jvf. iøvrigt DSE77 38.513*/ 

                     48a). 

                     35.20.00. Trafikregulerings- 

                     udstyr til jernbaner 

 42. Fremstilling af elhusholdnings 

 artikler. 3833 

 a. Fremstilling af el-vandvarmere,   29.71.20*. Varmelegemer, 

 el-radiatorer og varmelegemer. 38331  (jvf. iøvrigt DSE77 38.292*/ 

                     39b). 

                     29.71.90*. El- 

                     vandvarmere og elradia- 

                     torer , (jvf. iøvrigt DSE77 

                     38.292*/39b, 38.311*/40a, 

                     38.332*/42b). 

 b. Fremstilling af øvrige hus-     29.71.90. fremstilling af 

 holdningsartikler. 38332        støvsugere, vandvarmere, 

 1) herunder fremstilling af støvsugere, elradiatorer, kaffemaskiner 

  bone- og røremaskiner, ventilatorer  mv. til husholdningsbrug, 

  til husholdningsbrug, shavere og   (jvf. iøvrigt DSE77 38.292*/ 

  hårbehandlingsapparater.       39b, 38.311*/40a,28.331*/ 

 2) ikke medregnet i denne branche er  42a). 

  fremstilling af køleskabe og 

  vaskemaskiner, der hører til 38293, 

  samt reparation af elhusholdnings- 

  artikler, der hører til 95122. 

 43. Fremstilling af elektriske 

 apparater og el-materiel iøvrigt. 

 3839 

 a. Kabelfabrikke. 38391        31.30.00. Isolerede 

                     ledninger og kabler . 

 b. Fremstilling af glødelamper og   31.50.00. Belysningsarmaturer 

 lysstofrør. 38393            mv. 

 c. Anden fremstilling af elektrisk   31.20.90. Elektriske af- 

 materiel. 38399             brydere, relæer, sikringer 

 1) herunder fremstilling af sikringer,  mv. 

  mindre afbrydere, fatninger,     31.50.00. Belysningsarma- 

  elektrokul m.m.           turer mv. 

                     31.62.90*. Kul- og grafit- 

                     elektroder , (jvf. iøvrigt 

                     DSE77 38.329*/41b). 

 44. Fremstilling af banemateriel.   29.11.90*. Togmotorer, 

 38420                  (jvf. iøvrigt DSE77 38.210/ 

 a. Herunder fremstilling af jernbaners 35a). 

  rullende materiel og motorer hertil. 35.20.00. Lokomotiver og 

                     jernbanevogne mv. 

 45. Cykel- og knallertfabrikker m.v.  35.41.00. Motorcykler og 

 38440                  knallerter. 

 1) herunder fremstilling af dele til   35.42.00. Cykler. 

  cykler, knallerter og motorcykler. 

 46. Flyvemaskinværksteder. 38450    35.30.00. Flyfabrikker og 

 1) herunder reparation samt       værksteder. 

  fremstilling af flyvedele, 

  flymotorer, propeller m.v. 

 2) ikke medregnet i denne branche 

  er fremstilling af instrumenter 

  til flyvemaskiner højdemålere 

  o.lign., der hører til 38514. 

  Elektrisk udstyr i øvrigt hører 

  til 383. 

 47. Anden transportmiddelindustri. 

 3849 

 a. Fremstilling af håndtransport- 

 vogne. 38491 

 1) herunder fremstilling af trillebøre. 35.50.00. Fremstilling af 

                     andre transportmidler 

                     iøvrigt . 

 b. Barnevognsfabrikker. 38492     36.63.90. Fremstilling af 

                     andre varer iøvrigt . 

 c. Anden transportmiddelindustri    35.43.00. Fremstilling af 

 iøvrigt. 38499             invalidekøretøjer. 

 1) herunder karetmagere.         35.50.00. Fremstilling af 

 2) ikke medregnet i denne branche er   andre transportmidler 

  fremstilling af camping- og      iøvrigt. 

  påhængsvogne, der hører under 38432. 

  Fremstilling af legevogne, løbehjul, 

  tricykler o.lign. hører under 

  39091. 

 48. Fremstilling af instrumenter, 

 samt optisk og fotografisk udstyr. 

 385 

 a. Fremstilling af ikke-elektriske   33.20.10. Fremstilling af 

 måleinstrumenter. 38513         navigationsudstyr. 

                     33.20.20. Fremstilling af 

                     apparater til måling af 

                     forbrug, tryk mv. i væsker 

                     og gasser . 

 b. Fremstilling af elektriske     33.20.40. Instrumenter og 

 måleinstrumenter. 38514         apparater til brug ved 

                     fysiske og kemiske analyser. 

                     33.20.90. Andet måle- og 

                     kontroludstyr . 

 49. Guld- og sølvvarefremstilling. 

 3901 

 a. Guld- og sølvvarefabrikker. 39011  36.21.00. fremstilling af 

 1) herunder elektropletvarefabrikker   mønter og medaljer. 

 og forsølvningsanstalter. 

                     36.22.10. Guld- og 

                     sølvvarefabrikker . 

 b. Guld- og sølvsmedeværksteder.    36.22.20. Guld- og sølvsmede- 

 39012                  værksteder samt juvelerer. 

 1) herunder håndværksmæssig 

 bestillingsproduktion. 

 2) guld- og sølvsmedeforretninger 

 med overvejende detailsalg hører 

 til afdeling 62. 

 50. Elværker. 41010          40.10.00. Elforsyning. 

 1) Herunder fordelingsanlæg og 

 kombinerede el- og varmeværker samt 

 drift af vindmøller. 

 51. Varmeværker. 41030         40.30.00. Varmeforsyning . 

 52. Reparation af TV og radio, 

 elektriske husholdningsmaskiner. 

 9512 

 a. Radio- og TVreparationsværk-    45.31.00*. Antennemontering, 

 steder. 95121              (jvf. iøvrigt DSE77 50.170/ 

                     20l,50.199*/20t). 

                     52.72.20. Radio- og 

                     tvreparationsværksteder . 

 b. Reparation af elektriske      52.72.10. Reparation af 

 husholdningsmaskiner o.lign. 95122   elektriske husholdnings- 

                     maskiner og apparater . 

 53. Reparation af ure. 95140      33.50.00. Fremstilling af 

                     ure. 

                     52.73.00. Reparation af ure. 

 54. Cykelreparationsværksteder. 95150 52.74.10. Cykelreparations- 

                     værksteder . 

X. Vejledende retningslinier om afgrænsningsproblemer:

På virksomheder, hvis hovedaktivitet hører under de ovennævnte brancher m.v., skal samtlige ansatte omfattes af bedriftssundhedstjenesten, uanset om de pågældende personalegrupper beskæftiges ved egentlig produktion eller ved diverse servicefunktioner såsom administration, kantine, rengøring, kørsel m.v.

Ved virksomhed forstås i denne forbindelse den lokaløkonomiske enhed. Ved hovedaktivitet forstås i denne forbindelse den del af den egentlige produktion, hvorved flest er beskæftiget.

På virksomheder, hvor der i en afgrænset del af virksomheden udføres en produktion, der hører under de ovennævnte brancher m.v., men hvor denne produktion ikke er hovedaktiviteten, skal kun de i denne del af virksomheden beskæftigede omfattes af bedriftssundhedstjenesten.

B. Nøgle mellem DB 1993 (Nye) og DSE77 (gamle)

vedr. brancher og områder, der er BST-pligtige

Opstillet kronologisk efter DB 1993-numrene.

01.42.00

Servicevirksomhed i.f.m husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed.

DSE77 - 32.320*/1b i bilaget til bst-bekendtgørelsen: Forsåvidt angår slagtning af pelsdyr (Pelsberedning).

10: Kulminer, brunkulslejer og tørvegrave.

10.10.00

Kulminer.

DSE77 - 35.409*/11d: Fremstilling af kulbriketter (Anden fremstilling af olie og kulprodukter).

10.20.00

Brunkulslejer.

DSE77 - 35.409*/11d: Fremstilling af brunkulsbriketter (Anden fremstilling af olie og kulprodukter).

10.30.00

Tørvegrave .

DSE77 - 29.090*/17e: Fremstilling af tørvegrave (Anden ikke-metallisk råstofudvinding iøvrigt).

14: Råstofudvinding i øvrigt.

14.11.10

Stenbrud .

DSE77 - 29.011*/17a: Stenbrud (Ler-, grusgrave samt stenbrud).

14.12.00

Kalkbrud .

DSE77 - 29.013*/17b: Kalkbrud (Kalk- og kridtbrud).

14.13.00

Skiferbrud .

DSE77 - 29.011*/17a: Skiferbrud (Ler-, grusgrave samt stenbrud).

14.21.00

Grus- og sandgrave, sandsugning.

DSE77 - 29.011*/17a: Grus- og sandgrave, sandsugning ( Ler- grusgrave samt stenbrud).

14.22.00

Udvinding af ler og kaolin.

DSE77 - 29.011*/17a: Udvinding af ler og kaolin ( Ler- grusgrave samt stenbrud).

14.30.00

Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer.

DSE77 - 29.013*/17b: Kalk- og kridtbrud (mergelgravning og indsamling af kalkholdige skaller).

DSE77 - 29.020/ 17c: Udvinding af mineraler til gødnings- og kemisk brug.

14.40.00

Saltudvinding .

DSE77 - 29.030/ 17d: Saltudvinding.

14.50.00

Anden råstofudvinding iøvrigt .

DSE77 - 29.090*/17e: Brydning af kiselgur, flint og moler mv. ( Anden ikke-metallisk råstofudvinding iøvrigt).

15: Fremstilling af næringsmidler og drikkevarer.

15.11.10

Svineslagterier .

DSE77 - 31.111/ 7a: Svineslagterier.

15.11.20

Kreaturslagterier .

DSE77 - 31.113/ 7c: Kreaturslagterier.

DSE77 - 31.114/ 7d: Offentlige slagtehuse.

DSE77 - 31.115*/ 7e: Talgsmelterier undtagen fremstilling af ikke-spiselige animalske olier og fedtstoffer.

15.11.30

Tarmrenserier .

DSE77 - 31.116/ 7f: Tarmrenserier.

15.12.00

Fjerkræslagterier .

DSE77 - 31.117/ 7g: Fjerkræslagterier.

15.13.10

Fremstilling af færdigretter .

DSE77 - 31.112*/7b: Fremstilling af færdigvarer (Kødvare- og kødkonserves).

15.13.90

Kødforarbejdning iøvrigt .

DSE77 - 31.112*/7b: Kødforarbejdning (Kødvare- og kødkonserves).

DSE77 - 31.119/ 7h: Kødtilberedning iøvrigt.

15.20.10

Fiskehermetik-, fiskefars-, og fiskefiletfabrikker .

DSE77 - 31.142*/15b: Fiskehermetik, fiskefars- og fiskefiletfabrikker undtagen fremstilling af fiskesupper.

15.20.20

Røgning og slagtning af fisk .

DSE77 - 31.141/15a: Røgning og saltning af fisk.

15.41.00

Fremstilling af råolier og fedtstoffer .

DSE77 - 31.115*/7e: Talgsmelterier fremstilling af ikke-spiselige animalske olier og fedtstoffer.

15.84.00

Chokolade- og sukkervarefabrikker .

DSE77 - 31.190/ 8: Chokolade og sukkervarefabrikker.

15.89.00

Fremstilling af andre næringsmidler iøvrigt .

DSE77 - 31.112*/ 7b: Fremstilling af kødsupper og bouillon (Kødvare- og kødkonservesfabrikker).

DSE77 - 31.142*/15b: Fiskehermetik (fremstilling af fiskesupper).

16: Tobaksfabrikker.

16.00.00

Tobaksfabrikker .

DSE77 - 31.400/ 13: Tobaksindustri.

17: Tekstilindustri.

17.10.00

Forbehandling og spinding af tekstilfibre .

DSE77 - 32.111*/14a: Uldspinderier (Uldspinderier og -væverier).

DSE77 - 32.112*/14b: Bomuldsspinderier ( Bomuldsspinderier og væverier).

DSE77 - 32.113*/14c: Forbehandling og spinding af garner af kemofibre (Fremstilling af garner og stoffer af kemofibre).

DSE77 - 32.116*/14f: Andre spinderier (Andre spinderier og væverier).

17.20.00

Vævning af tekstiler .

DSE77 - 32.111*/14a: Uldvæverier (Uldspinderier og -væverier).

DSE77 - 32.112*/14b: Bomuldsvæverier (Bomuldsspinderier og væverier).

DSE77 - 32.113*/14c: Fremstilling af stoffer af kemofibre (Fremstilling af garner og stoffer af kemofibre).

DSE77 - 32.114/ 14d: Håndvæverier.

DSE77 - 32.116*/14f: Andre væverier (Andre spinderier og væverier).

17.30.00

Færdigbehandling af tekstiler .

DSE77 - 32.117/ 14g: Tekstilfarverier og -imprægneringsfabrikker.

17.40.10

Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv.

DSE77 - 32.123/ 14j: Sejlmagerier (Flag- og teltfabrikker).

17.40.20

Fremstilling af boligtekstiler .

DSE77 - 32.124/ 14k: Fremstilling af gardiner, sengetæpper og linned.

DSE77 - 32.129*/14l: Fremstilling af dyner, puder mv. (Anden tekstilvareindustri).

17.40.90

Anden fremstilling af færdige tekstilvarer iøvrigt .

DSE77 - 32.129*/14l: Anden fremstilling af færdige tekstilvarer iøvrigt (Anden tekstilvareindustri).

17.51.00

Tæppefabrikker .

DSE77 - 32.140/ 14n: Tæppefabrikker.

17.52.10

Rebslagerier .

DSE77 - 32.151/ 14o: Rebslagerier.

17.52.20

Fiskenetfabrikker (vodbindere) .

DSE77 - 32.152/ 14p: Fiskenetfabrikker.

17.53.00

Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler .

DSE77 - 32.190/ 14q: Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler (Anden tekstilindustri ).

17.54.00

Fremstilling af filt og andre tekstiler iøvrigt .

DSE77 - 32.115/ 14e: Fremstilling af bånd, possement og elastik.

DSE77 - 32.121/ 14h: Fremstilling af broderier.

DSE77 - 32.122/ 14i: Plisse- og hulsømforretninger.

DSE77 - 32.129*/14l: Fremstilling af malerlærred (Anden tekstilvareindustri).

DSE77 - 32.190*/14q:Fremstilling af filt, vat og tvist mv. ( Anden tekstilindustri.

DSE77 - 35.590*/ 2b: Fremstilling af gummibelagte elastiske tekstiler (Gummifabrikker).

17.60.00

Fremstilling af trikotagestoffer .

DSE77 - 32.130*/14m: Fremstilling af trikotagestoffer (Trikotagefabrikker).

17.71.00

Strømpefabrikker .

DSE77 - 32.130*/14m: Strømpefabrikker.

17.72.00

Fremstilling af pullovere, cardigans mv .

DSE77 - 32.130*/14m: Fremstilling af pullovere, cardigans mv (Trikotagefabrikker).

17.73.00

Fremstilling af strikket eller hæklet yderbeklædning .

DSE77 - 32.130*/14m: Fremstilling af strikket eller hæklet yderbeklædning (Trikotagefabrikker).

17.74.00

Fremstilling af strikket eller hæklet underbeklædning .

DSE77 - 32.130*/14m: Fremstilling af strikket eller hæklet underbeklædning (Trikotagefabrikker).

17.75.00

Fremstilling af andre trikotagevarer samt tilbehør .

DSE77 - 32.130*/14m: Fremstilling af andre trikotagevarer samt tilbehør (Trikotagefabrikker).

18: Beklædningsindustri.

18.10.00

Fremstilling af læderbeklædning .

DSE77 - 32.211*/10a: Fremstilling af læderbeklædning til herrer (Herrekonfektionsfabrikker).

DSE77 - 32.213*/10c: Fremstilling af læderbeklædning til damer(Konfektionsfabrikker for dameovertøj).

DSE77 - 32.294*/14u: Fremstilling af læderbeklædning til damer og herrer (Buntmagerier).

18.21.00

Fremstilling af arbejdsbeklædning .

DSE77 - 32.211*/10a: Fremstilling af arbejdsbeklædning undtagen kitler (Herrekonfektionsfabrik).

DSE77 - 32.219*/10f: Fremstilling af kitler (Anden konfektionsindustri).

18.22.10

Fremstilling af herre- og dameovertøj .

DSE77 - 32.211*/10a: Fremstilling af herreovertøj undtagen læderbeklædning (Herrekonfektionsfabrikker).

DSE77 - 32.213*/10c: Konfektionsfabrikker for dameovertøj (fremstilling af dameovertøj undtagen læderbeklædning).

18.22.20

Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge .

DSE77 - 32.211*/10a: Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge (Herrekonfektionsfabrikker).

DSE77 - 32.291*/14r:Herreskræddere( Skrædderforretninger).

18.22.30

Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger..

DSE77 - 32.212/ 14b: Kjolekonfektionsfabrikker.

DSE77 - 32.291*/14r: Dameskræddere (Skrædderforretninger).

DSE77 - 32.292/ 14s: Kjolesyning mv.

DSE77 - 32.295*/14w: Haute couture (Damehatte- og modevarefremstilling).

18.23.10

Skjortefabrikker .

DSE77 - 32.214*/10d: Skjortefabrikker.

18.23.90

Anden fremstilling af underbeklædning .

DSE77 - 32.214*/10d: Fremstilling af herrepyjamas (Skjortefabrikker).

DSE77 - 32.215/ 10e: Fremstilling af korsetter.

DSE77 - 32.219*/10f: Fremstilling af underbeklædning iøvrigt ( Anden konfektionsindustri).

18.24.10

Babytøj .

DSE77 - 32.219*/10f: Fremstilling af småbørnsbeklædning (Anden konfektionsindustri ).

18.24.90

Beklædningsindustri iøvrigt .

DSE77 - 32.219*/10f: Fremstilling af træningsdragter, badetøj, slips og andet tilbehør (Anden konfektionsindustri).

DSE77 - 32.293/ 14t: Hattefabrikker.

DSE77 - 32.294*/14u: Fremstilling af pelshatte ( Buntmagerier).

DSE77 - 32.295*/14w: Fremstilling af damehatte undtagen pelshatte (Damehatte- og modevarefremstilling).

DSE77 - 32.296/ 14x: Handskefabrikker.

DSE77 - 32.299/ 14y: Beklædningsindustri iøvrigt.

DSE77 - 32.330*/ 1c: Fremstilling af bælter og lignende tilbehør af læder (Lædervarefabrikker).

18.30.00

Pelsmagerier og buntmagerier .

DSE77 - 32.294*/14u: Buntmagerier.

DSE77 - 32.320*/ 1b: Beredning og farvning af pelsskind (Pelsberedning).

19: Læderindustri.

19.10.00

Garverier .

DSE77 - 32.310 / 1a: Garverier.

19.20.00

Fremstilling af tasker, kufferter mv.

DSE77 - 32.330 / 1c: Fremstilling af tasker, kufferter mv. (Lædervarefabrikker).

19.30.10

Skotøjsfabrikker .

DSE77 - 32.401 / 6a: Skotøjsfabrikker.

DSE77 - 32.402 / 6b: Håndskomager.

DSE77 - 32.409 / 6d: Fodtøjsindustri iøvrigt.

DSE77 - 34.199*/25e: Fremstilling af papirfodtøj (Papir- og papvareindustri).

DSE77 - 35.590*/ 2b: Fremstilling af gummifodtøj (Gummifabrikker).

DSE77 - 35.609*/ 9i: Fremstilling af plastikfodtøj (Anden fremstilling af plastvarer).

19.30.20

Træskofabrikker .

DSE77 - 32.403 / 6c: Træskofabrikker.

20: Træindustri.

20.10.10

Savværker .

DSE77 - 33.111/ 21b:Savværker mv.

DSE77 - 33.114*/21e: Fremstilling af ikke-sammensatte parketstave (Fremstilling af bygningsartikler).

DSE77 - 33.191*/21k: Fremstilling af træmel (Trævarefabrikker).

20.10.20

Træimprægneringsvirksomheder

DSE77 - 33.112/ 21c: Træimprægneringsanstalter.

20.20.00

Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv.

DSE77 - 33.113/ 21d: Fremstilling af spånplader, finer mv.

20.30.10

Fremstilling af ramme- og møbellister .

DSE77 - 33.192/ 21l: Rammelistefabrikker.

20.30.20

Fremstilling af dele af træ til bygninger .

DSE77 - 33.114*/21e: Fremstilling af dele af træ til bygninger (Fremstilling af bygningsartikler).

20.30.30

Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ .

DSE77 - 33.114*/21e: Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ (Fremstilling af bygningsartikler).

DSE77 - 33.191*/21k: Fremstilling af træsiloer og skure (Trævarefabrikker).

20.40.00

Træemballagefabrikker .

DSE77 - 33.121/ 21g: Træemballagefabrikker undtagen bødkere.

DSE77 - 33.122/ 21h: Bødkere.

20.51.10

Trædrejere .

DSE77 - 33.193/ 21m: Trædrejere.

20.51.20

Ligkistefabrikker.

DSE77 - 33.197/ 21q: Ligkistefabrikker.

20.51.90

Fremstilling af andre træprodukter iøvrigt .

DSE77 - 33.191*/21k: Fremstilling af andre træprodukter iøvrigt (Trævarefabrikker).

DSE77 - 33.194/ 21n: Billedskærere.

DSE77 - 33.195/ 21o: Modelsnedkere.

20.52.00

Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer.

DSE77 - 33.123/ 21i: Kurvemagere.

DSE77 - 33.196/ 21p: Korkvarefabrikker.

21: Papirindustri.

21.11.00

Fremstilling af papirmasse .

DSE77 - 34.110*/25a: Fremstilling af papirmasse (Papir- og papfabrikker).

21.12.00

Fremstilling af papir og pap .

DSE77 - 34.110*/25a: Fremstilling af papir og pap (Papir- og papvarefabrikker).

21.21.00

Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap .

DSE77 - 34.120*/ 25b: Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap (Papir- og papemballagefabrikker).

21.22.00

Husholdnings- og toiletartikler af papir og pap .

DSE77 - 34.199*/25e: Papir- og papvareindustri (Husholdnings- og toiletartikler af papir og pap).

21.23.10

Fremstilling af skrivepapir .

DSE77 - 34.199*/25e: Fremstilling af skrivepapir (Papir- og papvareindustri).

21.23.90

Fremstilling af andre kontorartikler af papir og pap .

DSE77 - 34.199*/25e: Fremstilling af kontorartikler af papir og pap undtagen skrivepapir ( Papir- og papvareindustri).

DSE77 - 34.230*/26j: Fremstilling af protokoller, notesbøger mv. (Bogbinderier).

21.24.00

Fremstilling af tapet .

DSE77 - 34.191*/25c+d: Tapetfabrikker.

21.25.00

Fremstilling af andre papir- og papvarer .

DSE77 - 34.120*/25b: Fremstiling af støbte æggebakker (Papir- og papemballagefabrikker).

DSE77 - 34.199*/25e: Fremstilling af etiketter, spoler, bobiner mv. af papir og pap (Papir- og papvareindustri).

22: Grafisk industri.

22.11.10

Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri .

DSE77 - 34.291*/26m: Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri (Bog- og kunstforlag).

22.11.20

Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri .

DSE77 - 34.291*/26m: Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri (Bog- og kunstforlag).

22.12.10

Udgivelse af dagblade med eget trykkeri

DSE77 - 34.240*/26k: Udgivelse af dagblade med eget trykkeri (Dagblade).

22.12.20

Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri .

DSE77 - 34.240*/26k: Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri (Dagblade).

22.13.10

Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri .

DSE77 - 34.292*/26n: Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri (Ugeblade og magasiner).

22.13.20

Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri .

DSE77 - 34.292*/26n: Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri (Ugeblade og magasiner).

22.13.30

Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri .

DSE77 - 34.293*/26o: Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri (Distrikts- og annonceblade).

22.13.40

Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri .

DSE77 - 34.293*/26o: Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri (Distrikts- og annonceblade).

22.14.00

Udgivelse af lydoptagelser .

DSE77 - 34.291*/26m: Udgivelse af lydoptagelser (Bog- og kunstforlag).

22.15.00

Anden udgivervirksomhed .

DSE77 - 34.291*/26m: Kunstforlag (Bog- og kunstforlag).

DSE77 - 34.299/26p: Udgivelse af fagblade, foreningsblade mv. (Anden grafisk virksomhed iøvrigt).

22.21.00

Avistrykkerier .

DSE77 - 34.229*/ 26i: Avistrykkerier (Trykkerier iøvrigt).

22.22.10

Bogtrykkerier .

DSE77 - 34.221/ 26e: Bogtrykkerier.

22.22.20

Offsettrykkerier .

DSE77 - 34.222/ 26f: Plantryk (Offsettrykkerier).

22.22.30

Serigrafiske trykkerier .

DSE77 - 34.223/ 26g: Serigrafiske trykkerier.

22.22.90

Andre trykkerier iøvrigt .

DSE77 - 34.224/ 26h: Anilintrykkerier.

DSE77 - 34.229*/ 26i: Trykkerier iøvrigt undtagen avistrykkerier.

22.23.00

Bogbinderier .

DSE77 - 34.230*/26j: Bogbinding og færdigbearbejdning (Bogbinderier).

22.24.10

Reproduktionsanstalter .

DSE77 - 34.211/ 26a+b: Reproduktionsanstalter.

22.24.20

Sætterier .

DSE77 - 34.212/ 26c: Sætterier.

22.25.00

Anden virksomhed ifm trykning .

DSE77 - 34.299*/26p: Anden virksomhed ifm trykning (Anden grafisk virksomhed iøvrigt).

23: Mineralolieindustri mv.

23.10.00

Fremstilling af koks mv.

DSE77 - 35.409*/11d: Fremstilling af koks mv. (Anden fremstilling af olie og kulprodukter).

23.20.00

Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter .

DSE77 - 35.300/ 11a: Mineralolieraffinaderier.

DSE77 - 35.409*/11d: Blanding af krakning af mineralolieprodukter (Anden fremstilling af olie og kulprodukter ).

24: Kemisk industri.

24.11.00

Fremstilling af Industrigasser .

DSE77 - 35.111 / 9a: Fremstilling af ilt og andre industrigasser.

24.12.00

Fremstilling af farvestoffer og pigmenter .

DSE77 - 35.119*/ 9b: Fremstilling af farvestoffer og pigmenter (Andre kemiske grundstoffer og primære kemiske forbindelser).

24.13.00

Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier .

DSE77 - 35.119*/ 9b: Fremstilling af uorganiske basiskemikalier (Andre kemiske grundstoffer og primære kemiske forbindelser ).

24.14.00

Fremstilling af andre organisake basismaterialer .

DSE77 - 35.119*/ 9b: Fremstilling af organisake basismaterialer (Andre kemiske grundstoffer og primære kemiske forbindelser).

24.15.00

Fremstilling af kunstgødning mv.

DSE77 - 35.121 / 9c: Fremstilling af kunstgødning.

24.16.00

Fremstilling af basisplast .

DSE77 - 35.131*/ 9e: Fremstilling af basisplast.

24.17.00

Fremstilling af syntetisk gummi .

DSE77 - 35.131*/ 9e: Fremstilling af syntetisk gummi (Basisplast).

24.20.00

Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter .

DSE77 - 35.122*/ 9d: Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter (Færdigblandede bekæmpelsesmidler).

24.30.00

Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer .

DSE77 - 35.122*/ 9d: Fremstilling af træimprægneringsmidler uden bindemidler (Færdigblandede bekæmpelsesmidler).

DSE77 - 35.210*/ 9j: Farve- og lakfabrikker.

DSE77 - 35.299*/ 9s: Fremstilling af trykfarver (Kemisk industri iøvrigt).

24.41.00

Fremstilling af farmaceutiske råvarer .

DSE77 - 35.220*/ 9k:Fremstilling af farmaceutiske råvarer (Medicinalvarefabrikker).

24.42.00

Medicinalvarefabrikker .

DSE77 - 35.220*/ 9k: Medicinalfabrikker.

24.51.10

Sæbe- og vaskemiddelfabrikker .

DSE77 - 35.231 / 9l: Sæbefabrikker m.v.

24.51.20

Pudse- og rensemiddelfabrikker .

DSE77 - 35.292 / 9o: Pudse- og rensemiddelfabrikker.

24.52.00

Fremstilling af parfume og toiletmidler .

DSE77 - 35.232 / 9m: Kosmetikfabrikker.

24.61.00

Fremstilling af sprængstoffer mv.

DSE77 - 35.291 / 9n: Sprængstoffabrikker.

24.62.00

Limfabrikker .

DSE77 - 35.294 / 9q: Limfabrikker.

24.63.00

Fremstilling af æteriske olier .

DSE77 - 35.119*/ 9b: Fremstilling af æteriske olier (Andre kemiske grundstoffer og primære kemiske forbindelser).

24.64.00

Fremstilling af fotokemiske produkter .

DSE77 - 35.295 / 9r: Fremstilling af lysfølsomt papir og pap.

24.66.00

Fremstilling af andre kemiske produkter iøvrigt .

DSE77 -35.299*/ 9s: Fremstilling af blæk, tusch, antifrostpræparater m.v. (Kemisk industri iøvrigt).

24.70.00

Fremstilling af kemofibre .

DSE77 - 35.132*/ 9f: Fremstilling af kemofibre (Plader, folier, rør mv. af plast).

25: Gummi- og plastindustri.

25.11.00

Fremstilling af gummidæk og gummislanger .

DSE77 - 35.510*/ 2a: Fremstilling af gummidæk og gummislanger (Vulkaniseringsanstalter).

25.12.00

Vulkaniseringsanstalter .

DSE77 - 35.510*/ 2a: Vulkaniseringsanstalter.

25.13.00

Fremstilling af andre gummiprodukter .

DSE77 - 35.590*/ 2b: Fremstilling af andre gummiprodukter (Gummifabrikker).

25.21.10

Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast .

DSE77 - 35.132*/ 9f: Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast (Plader, folier, rør mv. af plast).

25.21.20

Fremstilling af rør og slanger af plast .

DSE77 - 35.132*/ 9f: Fremstilling af rør og slanger af plast (Plader, folier, rør mv. af plast).

25.21.30

Fremstilling af stænger og profiler af plast .

DSE77 - 35.132*/ 9f: Fremstilling af stænger og profiler af plast (Plader, folier, rør mv. af plast).

25.22.00

Fremstilling af plastemballage .

DSE77 - 35.601 / 9h: Fremstilling af plastemballage.

25.23.10

Fremstilling af sanitetsartikler af plast .

DSE77 - 35.609*/ 9i: Fremstilling af sanitetsartikler af plast (Anden fremstilling af plastvarer).

25.23.90

Fremstilling af andre bygningsartikler af plast .

DSE77 - 35.609*/ 9i: Fremstilling af andre bygningsartikler af plast ( Anden fremstilling af plastvarer).

25.24.10

Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast .

DSE77 - 35.133 / 9g: Fremstilling af klæbestrimler.

DSE77 - 35.609*/ 9i: Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast (Anden fremstilling af plastvarer).

25.24.20

Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast .

DSE77 - 35.609*/ 9i: Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast (Anden fremstilling af plastvarer).

25.24.90

Fremstilling af andre plastprodukter iøvrigt .

DSE77 - 35.609*/ 9i: Fremstilling af andre plastprodukter iøvrigt (Anden fremstilling af plastvarer).

26: Sten-, ler og glasindustri mv.

26.11.00

Fremstilling af planglas .

DSE77 - 36.201/ 12d: Fremstilling af planglas (Glasværker).

26.12.00

Formning og forarbejdning af planglas .

DSE77 - 36.202*/12e: Formning og forarbejdning af planglas (Glasbearbejdning).

26.13.00

Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.

DSE77 - 36.201/ 12d: Fremstilling af flasker, drikkeglas mv. (Glasværker).

26.14.00

Glasuldsfabrikker .

DSE77 - 36.994/ 12n: Fremstilling af glasuld og glasfiber.

26.15.00

Fremstilling og bearbejdning af glas iøvrigt .

DSE77 - 36.202*/12e: Fremstilling og bearbejdning af glas iøvrigt (Glasbearbejdning).

26.21.00

Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande .

DSE77 - 36.101*/12a: Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande af porcelæn og fajance (Porcelæns- og fajancefabrikker).

DSE77 - 36.102*/12b: Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande iøvrigt (Fremstilling af keramik og lervarer).

DSE77 - 36.103/ 12c: Porcelænsmalere og brænderier.

26.22.00

Fremstilling af keramiske sanitetsartikler .

DSE77 - 36.101*/12a: Fremstilling af keramiske sanitetsartikler (Porcelæns- og fajancefabrikker).

26.23.00

Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele .

DSE77 - 36.101*/12a: Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele (Porcelæns- og fajancefabrikker).

26.24.00

Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug .

DSE77 - 36.101*/12a: Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug (Porcelæns- og fajancefabrikker).

26.25.00

Fremstilling af andre keramiske produkter .

DSE77 - 36.102*/12b: Fremstilling af potter, krukker o.lign. (Fremstilling af keramik og lervarer).

26.26.00

Fremstilling af varmeisolerede og ildfaste keramiske produkter .

DSE77 - 36.911*/12f: Fremstilling af varmeisolerede og ildfaste keramiske produkter (Teglværker).

DSE77 - 36.912/ 12g: Fremstilling af molerprodukter mv.

26.30.00

Fremstilling af fliser og kakler .

DSE77 - 36.911*/12f: Fremstilling af fliser og kakler (Teglværker).

26.40.00

Teglværker .

DSE77 - 36.911*/12f: Fremstilling af ikke-ildfaste byggematerialer (Teglværker).

26.51.00

Cementfabrikker .

DSE77 - 36.921/ 12h: Cementfabrikker.

26.52.00

Kalkværker .

DSE77 - 36.922*/12i: Kalkværker (Kalk- og kridtværker ).

26.53.00

Fremstilling af gips .

DSE77 - 36.922*/12i: Fremstilling af gips (Kalk- og kridtværker).

26.61.10

Betonvarefabrikker .

DSE77 - 36.993*/12m: Betonvarefabrikker.

26.61.20

Betonelementfabrikker .

DSE77 - 36.993*/12m: Betonelementfabrikker (Betonvarefabrikker).

26.62.00

Fremstilling af byggematerialer af gips .

DSE77 - 36.995/ 12o: Fremstilling af kalksandsten og gipsplader.

26.63.00

Fremstilling af færdigblandet beton .

DSE77 - 36.992/ 12l: Fremstilling af færdigblandet beton.

26.64.00

Mørtelværker .

DSE77 - 36.923/ 12j: Mørtelfabrikker.

26.65.00

Fremstilling af fibercementprodukter .

DSE77 - 36.993*/12m: Fremstilling af fibercementprodukter (Betonvarefabrikker).

26.66.00

Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter .

DSE77 - 36.999*/12q: Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter (Fremstilling af andre sten-, ler- og glasprodukter).

26.70.00

Stenhuggere .

DSE77 - 36.991/ 12k: Stenhuggerier.

26.81.00

Fremstilling af slibemidler .

DSE77 - 36.996/ 12p: Fremstilling af slibematerialer.

26.82.10

Asfalt- og tagpapfabrikker .

DSE77 - 35.401/ 11b: Asfaltfabrikker.

DSE77 - 35.402/ 11c: Tagpapfabrikker.

26.82.20

Stenuldsfabrikker .

DSE77 - 36.999*/12q: Fremstilling af stenuld (rockwool) (Fremstilling af andre sten-, ler- og glasprodukter).

26.82.90

Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter iøvrigt .

DSE77 -29.090*/17e: Fremstilling af tørvebriketter og spagnum. Udvinding af ikke-metalliske råstoffer mv.).

DSE77 - 34.120*/25b: Fremstilling af asbestpapir (Papir- og papemballagefabrikker).

DSE77 - 36.999*/12q: Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter iøvrigt (Fremstilling af andre sten-, ler- og glasprodukter).

27: Fremstilling af metal.

27.10.00

Jern- og stålværker .

DSE77 - 37.101*/ 3a: Jern- og stålværker.

27.21.00

Fremstilling af støbte jern- og stålrør .

DSE77 - 37.102 / 3b: Fremstilling af støbte jern- og stålrør (Jernstøberier).

DSE77 - 38.193*/34d: Fremstilling af jern- og stålfittings (støbte).

27.22.00

Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør) .

DSE77 - 38.133/ 33c: Rørfabrikker.

DSE77 - 38.193*/34d: Fremstilling af jern- og stålfittings (ikke støbte).

27.31.00

Koldtrækning af jern og stål .

DSE77 - 37.101*/ 3a: Koldtrækning (Jern- og stålværker).

27.32.00

Koldvalsning af jern- og stålbånd .

DSE77 - 37.101*/ 3a: Koldvalsning af jern og stålbånd (Jern- og stålværker).

27.33.00

Koldbehandling af jern og stål .

DSE77 - 37.101*/ 3a: Koldbehandling (Jern- og stålværker).

27.35.00

Anden bearbejdning af jern og stål iøvrigt .

DSE77 - 37.101*/ 3a: Anden bearbejdning af jern og stål (Jern- og stålværker).

27.41.00

Fremstilling af ædelmetaller .

DSE77 - 37.201*/ 3c: Fremstilling af ædelmetaller (Metalværker).

27.42.00

Fremstilling og første bearbejdning af aluminium .

DSE77 - 37.201*/ 3c: Fremstilling og første bearbejdning af aluminium (Metalværker).

DSE77 - 38.191*/34b: Fremstilling af metalfolie af indkøbt materiale (Metalemballagefabrikker).

27.43.00

Fremstilling og første bearbejdning af bly, zink og tin .

DSE77 - 37.201*/ 3c: Fremstilling og førstebearbejdning af bly, zink og tin (Metalværker).

27.44.00

Fremstilling og første bearbejdning af kobber .

DSE77 - 37.201*/ 3c: Fremstilling og første bearbejdning af kobber (Metalværker).

27.45.00

Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke-jernholdige metaller .

DSE77 - 37.201*/ 3c: Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke-jernholdige metaller (Metalværker).

27.51.00

Støbning af jernprodukter .

DSE77 - 37.102*/ 3b: Støbning af jernprodukter undtagen rør (Jernstøberier).

27.52.00

Støbning af stålprodukter

DSE77 - 37.102*/ 3b: Støbning af stålprodukter undtagen rør (Jernstøberier).

27.53.00

Støbning af letmetalprodukter .

DSE77 -37.202*/ 3d: Støbning af letmetalprodukter (Metalstøberier).

27.54.00

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

DSE77 -37.202*/ 3d: Støbning af andre ikke-jernholdige produkter (Metalstøberier).

28: Jern- og metalvareindustri.

28.11.00

Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf .

DSE// - 38.131*/33a: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (Jern- og metalkonstruktioner, eksklusiv stationære tanke).

28.12.00

Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal .

DSE77 - 38.131*/33a: Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal (Jern- og metalkonstruktioner, eksklusiv stationære tanke).

28.21.00

Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal .

DSE77 - 38.132*/33b: Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal (Stationære beholdere).

28.22.00

Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg .

DSE77 - 38.190/34a: Fremstilling af centralvarmekedler.

DSE77- 38.192*/34c: Fremstilling af radiatorer til centralvarmeanlæg (Ovne og radiatorer).

28.30.00

Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler..

DSE77 - 38.132/33b: Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler (Stationære beholder).

28.51.00

Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde) .

DSE77 - 38.195/ 34f: Galvaniseringsanstalter mv.

DSE77 - 38.196/ 34g: Industrilakering.

DSE77 - 38.280*/ 38: Smede- og maskinreparationsværksteder (sliberier).

28.52.00

Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde) .

DSE77 - 38.280*/38: Smede- og maskinreparationsværksteder undtagen sliberier samt reparation af landbrugsmaskiner.

DSE77 - 38.298/39h: Underleverandørfabrikker med jern- og metalforarbejdning.

28.61.00

Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber .

DSE77 - 38.110*/31a: Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber (Fremstilling af værktøj, beslag samt bestik).

28.62.00

Fremstilling af håndværktøj .

DSE77 - 38.110*/31a: Fremstilling af håndværktøj (Fremstilling af værktøj,beslag samt bestik).

DSE77 - 38.232/35e: Fremstilling af udskiftelig værktøj til værktøjsmaskiner (Fremstilling af maskiner til metalforarbejdning).

28.63.10

Låsefabrikker .

DSE77 - 38.110*/31a: Låsefabrikker (Fremstilling af værktøj, beslag samt bestik).

28.63.20

Fremstilling af metalbeslag .

DSE77 - 38.110*/31a: Fremstilling af metalbeslag (Metalemballagefabrikker).

28.71.00

Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere .

DSE77 - 38.191*/34b: Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere (Metalemballagefabrikker).

28.72.00

Fremstilling af konservesdåser .

DSE77 - 38.191*/34b: Fremstilling af konservesdåser (Metalemballagefabrikker).

28.73.00

Fremstilling af trådvarer .

DSE77 - 38.194*/34e: Fremstilling af søm (Bolte,skruer og søm).

DSE77 - 38.198*/34i: Fremstilling af trådvarer (Fremstilling af tråd og trådvarer).

28.74.00

Fremstilling af bolte skruer, møtrikker, kæder og fjedre .

DSE77 - 38.194*/34e: Fremstilling af bolte skruer og møtrikker.

DSE77 - 38.197/ 34h: Fremstilling af kæder og fjedre.

28.75.10

Fremstilling af metalskilte .

DSE77 - 38.110*/31a: Fremstilling af metalskilte (Fremstilling af værktøj,beslag samt bestik).

28.75.20

Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal .

DSE77 - 38.199*/34j: Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal (Fremstilling af andre færdige metalprodukter iøvrigt ).

28.75.90

Fremstilling af andre færdige metalprodukter iøvrigt .

DSE77 - 38.121*/32a: Metalmøbelfabrikker (fremstilling af metalartikler til kontorbrug).

DSE77 - 38.199*/34j: Fremstilling af andre færdige metalprodukter iøvrigt.

29: Maskinindustri.

29.11.10

Skibsmotorfabrikker .

DSE77 - 38.413*/ 5c: Skibsmotorfabrikker.

29.11.20

Reparation af skibsmotorer .

DSE77 - 38.413*/ 5c: Reparation af skibsmotorer (Skibsmotorfabrikker).

29.11.90

Fremstilling af andre motorer og turbiner .

DSE77 - 38.210/ 35a: Fremstilling af motorer (bortset fra elektriske og skibsmotorer).

DSE77 - 38.420*/ 44: Togmotorer (Fremstilling af banemateriel).

29.12.10

Fremstilling af luftpumper og -kompressorer .

DSE77 - 38.299*/39i: Luftpumper og -kompressorer undtagen til motorkøretøjer (Fremstilling af diverse maskiner).

DSE77 - 38.439*/19c: Fremstilling af pumper og kompressorer til motorkøretøjer.

29.12.20

Fremstilling af væskepumper .

DSE77 - 38.299*/39i: Fremstilling af væskepumper (Diverse maskiner).

29.12.30

Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner .

DSE77 38.299*/39i: Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner (Diverse maskiner).

29.13.00

Fremstilling af haner og ventiler .

DSE77 - 38.193*/34d: Fremstilling af haner og ventiler (Armaturfabrikker).

29.14.00

Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger .

DSE77 - 38.296/39f: Fremstilling af tandhjul og transmissionsaksler.

29.21.00

Fremstilling af ovne og fyrringsaggregater .

DSE77 - 38.192*/34c: Ovne undtagen bageriovne (Fremstilling af ovne og radiatorer).

DSE77 - 38.242*/35b: Fremstilling af bageriovne (elektriske).

DSE77 - 38.299*/39i: Fremstilling af fyrringsaggregater (diverse maskiner).

29.22.10

Fremstilling af båndtransportører og elevatorer .

DSE77 - 38.294*/39d: Fremstilling af båndtransportører og elevatorer (internt transport materiel).

29.22.20

Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker .

DSE77 - 38.294*/39d: Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker (internt transport materiel).

29.22.30

Fremstilling af trucks .

DSE77 - 38.294*/39d: Fremstilling af trucks (internt transport materiel).

29.22.90

Fremstilling af andet håndteringsudstyr .

DSE77 - 38.294*/39d: Fremstilling af andet håndteringsudstyr (internt transport materiel).

29.23.20

Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til industrielt brug .

DSE77 - 38.131*/33a: Fremstilling af mekaniske ventilatorer.

DSE77 - 38.299*/39i: Fremstilling af diverse maskiner (ventilations- og klimaanlæg til industrielt brug).

29.24.10

Vægtfabrikker .

DSE77 -38.252/37b: Vægtfabrikker.

29.24.30

Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere m.v. .

DSE77 - 38.299*/39i: Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere m.v. (Diverse maskiner).

29.24.90

Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv.

DSE77 - 38.242*/36b: Fremstilling af destillations- og rektificeringsanlæg mv.

DSE77 - 38.299*/39i: Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv. (diverse maskiner).

29.31.00

Fremstilling af traktorer .

DSE77 - 38.220*/35b: Fremstilling af traktorer (Maskiner til land- og skovbrug iøvrigt).

29.32.10

Fremstilling af høstmaskiner mv.

DSE77 - 38.220*/35b:Fremstilling af høstmaskiner mv. (Maskiner til land- og skovbrug iøvrigt).

29.32.20

Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbruget .

DSE77 - 38.220*/35b:Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbruget (Maskiner til land- og skovbrug iøvrigt).

29.32.30

Fremstilling af maskiner til land- og skovbrug iøvrigt .

DSE77 - 38.110*/31a: Fremstilling af plæneklippere (Værktøj,beslag samt bestik ).

DSE77 - 38.220*/35b: Fremstilling af andre maskiner til land- og skovbrug iøvrigt.

29.32.40

Fremstilling af maskiner til land- og skovbrug .

DSE77 - 38.220*/35b: Fremstilling af maskiner til land- og skovbrug.

DSE77 - 38.280/ 38: Maskinværksted.

29.40.00

Fremstilling af værktøjsmaskiner .

DSE77 - 38.231/ 35d: Fremstilling af maskiner til træforarbejdning.

DSE77 - 38.232*/35e: Fremstilling af værktøjsmaskiner.

DSE77 - 38.249*/36d: Fremstilling af mur- og betonbor.

DSE77 - 38.311*/40a: Fremstilling af svejseapparater (El-motorer samt el-apparatur til maskiner).

29.51.00

Fremstilling af maskiner til metalindustri .

DSE77 - 38.233/35f: Fremstilling af støbemaskiner og maskiner til valsning af metaller.

29.52.10

Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer

DSE77 - 38.249*/36d: Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel,cement, beton og betonvarer (Industrimaskiner iøvrigt).

29.52.90

Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde .

DSE77 - 38.249*/36d: Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde (Industrimaskiner iøvrigt).

29.53.10

Fremstilling af mejerimaskiner .

DSE77 - 38.242*/36b: Fremstilling af mejerimaskiner (Maskiner og apparater til næringsmiddelindustrien og kemisk industri).

29.53.20

Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn..

DSE77 - 38.220*/35b: Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn (Maskiner til land- og skovbrug iøvrigt).

29.53.30

Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner .

DSE77 - 38.242*/36b: Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner (Maskiner og apparater til næringsmiddelindustrien og kemisk industri).

29.53.40

Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr

DSE77 - 38.242*/36b: Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr (Maskiner og apparater til næringsmiddelindustrien og kemisk industri).

29.53.90

Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustrien .

DSE77 - 38.242*/36b: Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustrien (Maskiner og apparater til næringsmiddelindustrien og kemisk industri).

DSE77 - 38.291/39a: Fremstilling af storkøkkenmateriel.

29.54.00

Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri .

DSE77 - 38.241/ 36a: Fremstilling af tekstilmaskiner og tilbehør undtagen fremstilling af symaskiner.

DSE77 - 38.243*/36c: Fremstilling af maskiner til produktion af lædervarer.

DSE77 - 38.295*/39e: Fremstilling af symaskiner.

DSE77 - 38.297/ 39g: Fremstilling af maskiner til renserier og erhvervsvaskerier.

29.55.00

Fremstilling af maskiner til papir- og papindustrien .

DSE77 - 38.243*/36c: Fremstilling af maskiner til papir- og papindustrien.

29.56.10

Fremstilling af støbeforme .

DSE77 - 38.232*/35e: Fremstilling af støbeforme ( Maskiner til metalforarbejdning).

29.56.20

Fremstilling af tørringsanlæg undtagen til landbrugsmaskiner .

DSE77 - 38.249*/36d: Fremstilling af tørringsanlæg undtagen til landbrugsmaskiner (Industrimaskiner).

29.56.90

Fremstilling af industrimaskiner iøvrigt .

DSE77 - 38.242*/36b: Fremstilling af maskiner til gummi- og plastindustrien samt til gas- og vandværker.

DSE77 - 38.243*/36c: Fremstilling af industrimaskiner.

DSE77 - 38.249*/36d: Fremstilling af industrimaskiner.

29.60.00

Fremstilling af våben og ammunition .

DSE77 - 38.199*/34j: Fremstilling af våben og ammunition (Andre jern- og metalvarer).

29.71.10

Fremstilling af køleskabe og frysebokse til husholdningsbrug .

DSE77 - 38.293*/39c: Fremstilling af køleskabe og frysebokse til husholdningsbrug (Øvrige husholdningsmaskiner).

29.71.20

Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til husholdning .

DSE77 - 38.292*/39b: Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til husholdningsbrug.

DSE77 - 38.331*/42a: Fremstilling af varmelegemer.

29.71.90

Fremstilling af støvsuger mv. til husholdningsbrug .

DSE77 - 38.292*/39b: Fremstilling af kaffemaskiner.

DSE77 - 38.311*/40a: Fremstilling af el-motorer samt el-apparatur til maskiner (el-vandvarmere og el-radiatorer).

DSE77 - 38.332/ 42b: Fremstilling af øvrige el-husholdningsartikler.

29.72.00

Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne .

DSE77 - 38.292*/39b: Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne.

30: Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr.

30.01.00

Fremstilling af kontormaskiner .

DSE77 - 38.251*/37a: Fremstilling af kontormaskiner (incl. reparation).

30.02.00

Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr .

DSE77 - 38.251*/37a: Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr.

31: Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater.

31.10.10

Fremstilling af elmotorer og -generatorer .

DSE77 - 38.311*/40a: Fremstilling af el-motorer og -generatorer (El-motorer samt el-apparatur til maskiner).

31.10.20

Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor .

DSE77 - 38.311*/40a: Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor (El-motorer samt el-apparatur til maskiner).

31.10.30

Fremstilling af transformatorer og omformere .

DSE77 - 38.311*/40a: Fremstilling af transformatorer og omformere (el-motorer samt el-apparatur til maskiner).

DSE77 - 38.321*/41a:Fremstilling af radiotransformere ( Radio- og fjernsynsfabrikker).

31.20.90

Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv.

DSE77 - 38.321*/41a: Fremstilling af halvlederkredse (Radio- og fjernsynsfabrikker).

DSE77 - 38.399*/43c: Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv.

31.30.00

Fremstilling af isolerede ledninger og kabler .

DSE77 - 38.391/ 43a: Kabelfabrikker.

31.40.00

Akkumulator- og tørelementfabrikker .

DSE77 - 38.392 / 16: Akkumulator- og tørelementfabrikker.

31.50.00

Fremstilling af belysningsarmaturer m.v. .

DSE77 - 38.122/ 32b: Lampefabrikker.

DSE77 - 38.393/ 43b: Fremstilling af glødelamper og lysstofrør.

DSE77 - 38.399*/43c: Fremstilling af belysningsarmaturer m.v. (Anden fremstilling af elektrisk materiel).

31.61.00

Fremstilling af elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n. .

DSE77 - 38.311*/40a: Fremstilling af elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n. (El-motorer samt el-apparatur til maskiner.

31.62.10

Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr .

DSE77 - 38.329*/41a: Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr (Fremstilling af telemateriel iøvrigt).

31.62.20

Elektromekaniske værksteder .

DSE77 - 38.312/40b: Elektromekaniske værksteder.

31.62.90

Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i.a.n. .

DSE77 - 38.329*/41b: Fremstilling af andet elektrisk signalapparatur (Fremstilling af telemateriel iøvrigt).

DSE77 - 38.399*/43c: Fremstilling af kul- og grafitelektroder (Anden fremstilling af elektrisk materiel).

32: Fremstilling af telemateriel.

32.10.10

Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb .

DSE77 - 38.329*/41b: Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb (Telemateriel iøvrigt).

32.10.90

Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstande mv.

DSE77 -38.329*/41b: Fremstilling af elektroniske rør og komponenter (Telemateriel iøvrigt).

32.20.10

Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni .

DSE77 - 38.329*/41b: Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni (Telemateriel iøvrigt).

32.20.20

Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telexapparater .

DSE77 - 38.329*/41b: Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telexapparater (Telemateriel iøvrigt).

32.30.10

Fremstilling af radioer, fjernsyn m.v. .

DSE77 - 38.321*/41a: Fremstilling af radioer, fjernsyn m.v. (Radio- og fjernsynsfabrikker).

32.30.20

Fremstilling af højtaler m.v. .

DSE77 - 38.321*/41a: Fremstilling af højtaler m.v. (Radio- og fjernsynsfabrikker).

32.30.30

Fremstilling af antenner og antenneanlæg .

DSE77 - 38.321*/41a: Fremstilling af antenner og antenneanlæg (Radio- og fjernsynsfabrikker).

33: Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure mv.

33.10.10

Fremstilling af kanyler og sprøjter .

DSE77 - 38.511*/23: Fremstilling af kanyler og sprøjter (Medicinske, elektriske instrumenter og apparater mv. ).

33.10.40

Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug .

DSE77 - 38.511*/23: Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug (Medicinske, elektriske instrumenter og apparater mv.).

33.10.90

Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur mv .

DSE77 - 38.329*/41b: Fremstilling af røntgenapparatur (telemateriel iøvrigt).

DSE77 - 38.511*/ 23: Fremstilling af proteser og ortopædiske artikler (Medicinske, elektriske instrumenter og apparater mv.).

33.20.10

Fremstilling af navigationsudstyr .

DSE77 - 38.329*/41b: Fremstilling af radar og fjernstyringsapparater (telemateriel iøvrigt).

DSE77 - 38.513*/48a: Fremstilling af navigationsudstyr (Ikke-elektriske måleinstrumenter).

33.20.20

Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk m.v. i væsker og gasser

DSE77 - 38.513*/48a: Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk m.v. i væsker og gasser (Ikke-elektriske måleinstrumenter).

33.20.30

Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser

DSE77 - 38.514*/48b: Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser (Elektriske måleinstrumenter).

33.20.40

Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser .

DSE77 - 38.513*/48a: Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser (Ikke-elektriske måleinstrumenter).

33.20.90

Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr .

DSE77 - 38.513*/48a: Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr (Ikke-elektriske måleinstrumenter).

33.50.00

Fremstilling af ure .

DSE77 - 95.140*/53: Reparation af ure m.v.

34: Fremstilling af biler mv.

34.10.00

Bilfabrikker .

DSE77 - 38.431/ 19a: Samling og fremstilling af biler mv.

DSE77 - 38.439*/19c: Fremstilling af motorer til motorkøretøjer (Motorer, bremser, gear og hjul mv. til biler).

34.20.00

Karosserifabrikker .

DSE77 - 38.432/ 19b: Karosserifabrikker, herunder fremstilling af påhængsvogne og skurvogne.

34.30.00

Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer .

DSE77 - 38.439*/19c: Fremstilling af gear, bemser og andre dele til motorkøretøjer (Motorer, bremser, gear og hjul mv. til biler).

35: Fremstilling af andre transportmidler.

35.11.00

Skibsværfter .

DSE77 - 35.590*/ 2b: Fremstilling af redningsflåder af gummi ( Gummifabrikker).

DSE77 - 38.411 / 5a: Jern- og stålskibsværfter.

DSE77 - 38.412*/ 5b: Bygning af fiskerbåde og andre både til erhvervsmæssig brug (Træskibsværfter og bådbyggerier).

DSE77 - 38.419*/ 5d: Fremstilling af flåder og andet flydende material (Skibsmateriel iøvrigt).

35.12.00

Bådbyggerier .

DSE77 - 35.590*/ 2b: Fremstilling af gummibåde (Gummifabrikker).

DSE77 - 38.412*/ 5b: Bygning af lystfartøjer mv. (Træskibsværfter og bådbyggerier).

DSE77 - 38.419*/ 5d: Fremstilling af master til lystbåde (Skibsmateriel iøvrigt) .

35.20.00

Trafikreguleringsudstyr til jernbaner.

DSE77 - 38.329*/41b: Trafikreguleringsudstyr til jernbaner (Telemateriel iøvrigt).

DSE77 - 38.420*/44a: Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne m.v.

35.30.00

Flyfabrikker og -værksteder .

DSE77 - 38.450/46: Flyvemaskineværksteder.

35.41.00

Fremstilling af motorcykler og knallerter.

DSE77 -38.440*/45: Fremstilling af motorcykler og knallerter (Cykel- og knallertfabrikker m.v.).

35.42.00

Fremstilling af cykler .

DSE77 -38.440*/45: Fremstilling af cykler (Cykel- og knallertfabrikker m.v.).

35.43.00

Fremstilling af invalidekøretøjer.

DSE77 - 38.499*/47c: Fremstilling af invalidekøretøjer (Anden transportmiddelindustri iøvrigt).

35.50.00

Fremstilling af andre transportmidler iøvrigt.

DSE77 - 38.491/ 47a: Fremstilling af håndtransportvogne.

DSE77 - 38.499*/47c: Fremstilling af andre transportmidler iøvrigt.

36: Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed.

36.11.10

Fremstilling af stole og andre siddemøbler .

DSE77 - 33.201*/21s: Fremstilling af stole og andre siddemøbler af træ (Træ- og polstermøbelfabrikker).

DSE77 - 35.609*/ 9i: Fremstilling af stole og andre siddemøbler af plast (Plastindustrien).

DSE77 - 38.121*/32a: Fremstilling af stole og andre siddemøbler af metal (Metalmøbelfabrikker).

36.11.20

Møbelpolstrervirksomhed .

DSE77 - 33.202/ 21t: Møbelpolstrere.

36.12.00

Fremstilling af kontor- og butiksmøbler undtagen stole .

DSE77 - 33.201*/21s: Fremstilling af kontor- og butiksmøbler undtagen stole (Træ- og polstermøbelfabrikker).

DSE77 - 38.121*/32a: Fremstilling af kontor- og butiksmøbler undtagen stole af metal (Metalmøbelfabrikker).

36.13.00

Fremstilling af køkkeninventar mv.

DSE77 - 33.114*/21e: Fremstilling af køkkeninventar til indbygning (Bygningsartikler).

DSE77 - 33.201*/21s: Fremstilling af køkkeninventar iøvrigt (Træ- og polstermøbelfabrikker).

36.14.10

Fremstilling af andre møbler til boliger .

DSE77 - 33.201*/21s: Fremstilling af andre møbler til boliger undtagen persienner (Træ- og polstermøbelfabrikker).

DSE77 - 38.121*/32a: Fremstilling af persienner (Metalmøbelfabrikker).

36.14.90

Møbellakerier, afsyring af møbler mv .

DSE77 - 33.209/ 21v: Lakering samt afsyring mv. af møbler.

36.15.00

Madrasfabrikker .

DSE77 - 33.203/ 21u: Madrasfabrikker.

DSE77 - 35.590*/ 2b: Fremstilling af skumgummimadrasser (Gummifabrikker).

DSE77 - 35.609 / 9i: Fremstilling af skumplastmadrasser.

36.21.00

Fremstilling af mønter .

DSE77 - 39.011*/49a: Fremstilling af mønter (Guld- og sølvvarefabrikker.

36.22.10

Guld-og sølvvarefabrikker .

DSE77 - 39.011*/49a: Guld-og sølvvarefabrikker.

36.22.20

Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer .

DSE77 -39.012/ 49b: Guld- og sølvsmedeværksteder.

36.40.00

Fremstilling af sportsrekvisitter .

DSE77 - 35.590*/ 2b: Fremstilling af sportsrekvisitter af gummi (Gummifabrikker).

DSE77 - 35.609*/ 9i: Fremstilling af sportsrekvisitter af plast.

36.50.00

Fremstilling af legetøj .

DSE77 - 35.590*/ 2b: Fremstilling af legetøj af gummi (Gummifabrikker) ;.

DSE77 - 38.299*/38i: Fremstilling af spilleautomater (Diverse maskiner).

DSE77 - 39.091 / 22: Legetøjsfabrikker.

36.63.10

Stearinlysfabrikker .

DSE77 - 35.293 / 9p: Fremstilling af stearinlys.

36.63.90

Fremstilling af andre varer iøvrigt .

DSE77 - 32.190*/14q: Fremstilling af linoleum (Diverse tekstilvarer) .

DSE77 - 32.330*/ 1c: Fremstilling af ridepiske (Lædervarefabrikker ).

DSE77 - 38.191*/34b: Fremstilling af termoflasker (Metalemballagefabrikker).

DSE77 - 38.492/ 47b: Fremstilling af barnevogne.

37: Genbrug af affaldsprodukter.

37.20.00

Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter .

DSE77 - 32.190*/14q: Fremstilling af opkradsning af gammelt stof (Diverse tekstilvarer).

40: El-, gas- og varmeforsyning.

40.10.00

Elforsyning .

DSE77 - 41.010/50: Elværker.

40.30.00

Varmeforsyning .

DSE77 - 41.030/51: Varmeværker.

45: Bygge- og anlægsvirksomhed.

45.11.00

Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører .

DSE77 - 50.121*/20d: Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører (Entreprenørforretninger m.v.).

DSE77 - 50.122/ 20e: Dræningsmestre.

45.12.00

Funderingsundersøgelser .

DSE77 - 50.121*/20d: Funderingsundersøgelser (Entreprenørforretninger mv.).

45.21.00

Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprnører) .

DSE77 - 50.110/ 20b: Offentlig bygge- og anlægsentreprenørvirksomhed.

DSE77 - 50.121*/20d: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (Entreprenørforretninger m.v.).

DSE77 - 50.130*/20h: Opførelse af bygninger (Murerforretninger).

45.22.00

Tagdækningsvirksomhed .

DSE77 - 50.160*/20k: Opsætning af tagrender og inddækningsarbejder.

DSE77 - 50.193/ 20p: Tagtækkere og tagpapdækkere.

45.25.10

Murerforretninger .

DSE77 - 50.130*/20h: Almindeligt murerarbejde (Murerforretninger).

45.25.20

Brolæggermestre .

DSE77 - 50.123/ 20f: Brolæggermestre.

45.25.30

Kloakmestre .

DSE77 - 50.124/ 20g: Kloakmestre.

45.25.40

Stilladsforretninger .

DSE77 - 50.196/ 20s: Stilladsforretninger.

45.25.90

Bygge- og anlægsarbejde, som kræver specialisering iøvrigt .

DSE77 - 50.121*/20d: Piloteringsarbejde (Entreprenørforretninger m.v.).

DSE77 - 50.194/ 20q: Brøndborere.

DSE77 - 50.195/ 20r: Ovnsætning.

45.31.00

Elektroinstallationsforretninger .

DSE77 - 50.170/ 20l: Elektroinstallationsforretninger.

DSE77 - 50.199*/20t: Lynafleder opsætning (Byggevirksomhed iøvrigt).

DSE77 - 95.121/ 52a: Antennemontering.

45.32.00

Isoleringsvirksomhed .

DSE77 - 50.192/ 20o: Isoleringsforretninger.

45.33.00

VVS-installatører og blikkenslagerforretninger .

DSE77 - 50.160*/20k: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger.

45.41.00

Stukkatørvirksomhed .

DSE77 - 50.199*/20t: Stukkatørvirksomhed (Byggevirksomhed iøvrigt).

45.42.00

Tømrer- og bygningssnedkerforretninger .

DSE77 - 50.140*/20i: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger.

45.43.10

Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed .

DSE77 - 50.130*/20h: Flisemestre (Murerforretninger).

DSE77 - 50.140*/20i: Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed (Tømrer- og snedkerforretninger).

DSE77 - 50.150*/20j: Tapetopsætning (Malerforretninger mv.).

DSE77 - 50.191*/20n: Gulvbelægningsvirksomhed.

45.43.20

Gulvafhøvling og gulvafslibning .

DSE77 - 50.191*/20n: Gulvafhøvling og gulvafslibning.

45.44.10

Malerforretninger.

DSE77 - 50.150*/20j: Malerforretninger.

45.44.20

Glarmesterforretninger .

DSE77 - 50.180/ 20m: Glarmesterforretninger.

45.45.00

Andet færdiggørelsesarbejde iøvrigt .

DSE77 - 50.199*/20t: Facadesandblæsning og andet færdiggørelsesarbejde i.a.n. (Byggevirksomhed iøvrigt).

45.50.00

Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale .

DSE77 - 50.121*/20d: Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale (Entreprenørforretning m.v.).

50: Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse heraf samt servicestationer.

50.20.10

Autoreparationsværksteder .

DSE77 - 95.131*/19d: Autoreparationsværksteder.

50.20.20

Karosseriværksteder (pladesmede) .

DSE77 - 95.132*/19e: Karosseriværksteder (pladesmede).

50.20.30

Autoelektrikere .

DSE77 - 95.134/ 19g: Autoelektrikere.

50.20.40

Undervognsbehandling..

DSE77 - 95.132*/19e: Undervognsbehandling.

50.20.50

Autolakerier .

DSE77 - 95.133/ 19f: Autolakerier.

50.20.60

Dækservice .

DSE77 - 95.131*/19d: Dækservice (Autoreparationsværksteder).

50.20.90

Autoservice iøvrigt .

DSE77 - 95.139/ 19h: Autoservice iøvrigt.

50.40.00

Engros- og detailhandel etc.

DSE77 - 95.131*/19d: Reparation af motorcykler (Autoreparationsværksteder).

52: Detailhandel undtagen med biler mv. reparationsvirksomhed.

52.72.10

Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater .

DSE77 - 38.295*/39e: Reparation af symaskiner.

DSE77 - 95.122/ 52b: Reparation af elektriske husholdningsmaskiner iøvrigt.

52.73.00

Reparation af ure .

DSE77 - 95.140/53: Reparation af ure.

52.74.10

Cykelreparationsværksteder .

DSE77 - 95.150/54: Cykelreparationsværksteder.

55: Hotel- og restaurationsvirksomhed.

55.11.10

Hoteller med restauration mv .

DSE77 - 63.201*/24f: Hoteller med restauration.

DSE77 - 63.209*/24i: Feriepensionater.

55.11.20

Konferencecentre og kursusejendomme .

DSE77 - 63.209*/24i: Konferencecentre og kursusejendomme.

55.12.00

Hoteller uden restauration .

DSE77 - 63.201*/24f: Hoteller uden restauration.

55.21.00

Vandrehjem .

DSE77 - 63.202/ 24g: Vandrehjem.

55.22.00

Campingpladser .

DSE77 - 63.203/ 24h: Campingpladser.

55.23.10

Feriecentre .

DSE77 - 63.209*/24i: Feriecentre.

55.23.90

Andre faciliteter til korttidsophold..

DSE77 - 63.209*/24i: Feriekolonier.

55.30.10

Restauranter .

DSE77 - 63.101*/24b: Restauranter.

55.30.20

Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.

DSE77 - 63.101*/24a+b: Cafeterier.

DSE77 - 63.109*/24d: Pølsevogne, grillbarer, isbarer o.lign.

55.30.90

Selskabslokaler, forsamlingshuse mv.

DSE77 - 63.109*/24d: Selskabslokaler, forsamlingshuse mv.

55.40.10

Værtshuse, bodegaer mv.

DSE77 - 63.101*/24b: Værtshuse, bodegaer mv.

55.40.20

Diskoteker og natklubber .

DSE77 - 63.101*/24a+b: Diskoteker og natklubber.

55.40.90

Kaffebarer mv.

DSE77 - 63.109*/24d: Kaffebarer mv.

55.51.00

Kantiner .

DSE77 - 63.102/ 24c: Marketenderier.

55.52.00

Catering og diner transportable .

DSE77 - 63.101*/24a+b: Catering og diner transportable.

70: Virksomhed i forbindelse med fast ejendom.

70.20.10

Almennyttige boligselskaber .

DSE77 - 93.408*/29d: Velfærdsinstitutioner og -foreninger for ældre (alderdomshjem).

72: Databehandlingsvirksomhed.

72.50.00

Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og edb-udstyr .

DSE77 - 38.251*/37a: Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og edb-udstyr. Fremstilling af kontormaskiner (incl. reparation).

74: Anden forretningsservice.

74.70.40

Skorstensfejning .

DSE77 - 92.023/ 18: Skorstensfejere.

80: Undervisning.

80.10.20

Specialskoler for handicappede .

DSE77 - 93.107/ 28: Specialskoler for handicappede.

85: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger.

85.14.10

Hjemmesygepleje og sundhedspleje .

DSE77 - 91.050*/27: For så vidt angår hjemmesygepleje, dog ikke administrativt personale.

85.31.10

Døgninstitutioner for børn og unge .

DSE77 - 93.404*/29b: Forsåvidt angår døgninstitutioner for børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

85.31.40

Døgninstitutioner for voksne med handicap .

DSE77 - 93.406*/29c: Døgninstitutioner for voksne med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

85.31.50

Plejehjem og beskyttede boliger .

DSE77 - 93.408*/29d: Plejehjem og beskyttede boliger.

85.32.20

Fritidshjem mv.

DSE77 - 93.403*/29a: For så vidt angår fritidshjem mv. for børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

85.32.25

Aldersintegrerede institutioner .

DSE77 - 93.403*/29a: For så vidt angår aldersintegrerede institutioner for børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

85.32.30

Fritidsklubber for unge .

DSE77 - 93.403*/29a: For så vidt angår fritidsklubber for unge med vidtgående fysiske og psykiske handicaps.

85.32.35

Hjemmehjælp .

DSE77 - 91.050/27: Hjemmehjælp, dog ikke administrativt personale.

85.32.40

Dagcentre for ældre mv.

DSE77 - 93.408*/29d: Dagcentre for ældre mv.

85.32.45

Revalideringsinstitutioner .

DSE77 - 93.406*/28c: Revalideringsinstitutioner.

90: Kloakvæsen, renovationsvæsen, renholdelse mv.

90.00.10

Kloakvæsen og rensningsanlæg .

DSE77 - 92.011/ 4a: Kloakvæsen.

90.00.20

Renovation og renholdelse .

DSE77 - 92.012*/4b: Renovation og renholdelse.

90.00.30

Lossepladser og forbrændingsanstalter .

DSE77 - 92.012*/4b: Lossepladser og forbrændingsanstalter.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 1994.

Arbejdsministeriet, den 8. juli 1994

Jytte Andersen

/ Ole B. Larsen

Officielle noter

Bekendtgørelsens bilag indeholder nu en nøgle mellem Danmarks Statistiks Erhvervsgrupperingskode DSE 1977 og Dansk Branchekode 1993