Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler


§ 1

I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler foretages følgende ændringer:

1. § 6 affattes således:

» § 6. Et teknisk hjælpemiddel må kun anvendes, hvis det opfylder de krav, der gælder for dets konstruktion, udstyr, sikring m.v. ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler og andre særlige regler, der måtte være fastsat herom.«

2. § 17, stk. 2 affattes således:

» Stk. 2. Desuden omfattes visse former for tekniske hjælpemidler af særlige bekendtgørelser efter arbejdsmiljøloven, som indeholder bestemmelser om anvendelsen. Disse bekendtgørelser er anført i bilag 2.«

3. I bilag 1 indsættes et nyt afsnit: 6. Stilladser, der affattes som bilag I i denne bekendtgørelse.

4. Bilag 2 affattes som bilag II i denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1995.

Arbejdstilsynet, den 7. august 1995

H. E. Petersen

/ Charlotte Skjoldager

Bilag I

»6. Stilladser

6.1 Et stillads, der anvendes til arbejde, ophold eller færdsel, skal være indrettet og opstillet således, at anvendelsen kan ske sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

6.2 Stilladset skal være af egnet konstruktion, og skal være opstillet forsvarligt under hensyn til arbejdets art, understøttelsesforhold, fastgørelsesforhold, påregnelige belastninger, herunder vejrforhold, og andre forhold, der måtte have betydning for stilladsets stabilitet og bæreevne.

6.3 Til opstilling af et stillads må kun anvendes dele, der hører til samme stilladssystem, eller som er åbenbart egnede til at kombineres. De enkelte stilladsdeles samling og fastholdelse skal være forsvarligt udført. Stilladsskruetvinger skal være egnede, og må kun anvendes, hvis stilladssystemets egne dele, eller dele, som er åbenbart egnede til at kombineres, ikke umiddelbart kan anvendes. Det skal sikres, at de anvendte dele er i forsvarlig stand.

6.4 Stilladsets underlag skal være stabilt. Stilladsets støttepunkter skal hvile på hele støttefladen. En opklodsning må ikke være over 20 cm høj. Større niveauforskelle skal udlignes med indstillelige understøtninger eller anden forsvarlig konstruktion.

6.5 Ved et stillads, der opstilles på et areal med risiko for påkørsel, skal der træffes foranstaltninger, der effektivt sikrer de beskæftigede, fx passende afskærmning eller markering. Hvor der er risiko for, at genstande eller materialer kan falde ned fra stilladset, skal der træffes passende foranstaltninger til sikring af omgivelserne, fx ved afspærring eller afskærmning.

6.6 Et stillads skal have en hensigtsmæssig bredde og udformning under hensyn til anvendelsen. Redskaber og materialer skal kunne anbringes så alle funktioner, der er forbundet med arbejdet, kan udføres sikkert og med forsvarlige arbejdsstillinger og -bevægelser.

6.7 Der skal til de enkelte stilladsdæk være forsvarligt udførte og hensigtsmæssigt beliggende og udformede adgangsveje.

6.8 Stilladser, der er højere end 5 meter eller længere end 10 meter, og som skal benyttes af mere end 10 personer samtidigt, skal have separate opgangsfelter.

6.9 Stilladsdæk, adgangsveje, gangbroer og lignende skal være forsynet med rækværk, jf. pkt. 6.10 og 6.11, eller anden effektiv afspærring overalt, hvor der kan ske fald på mere end 2 meter til det omgivende underlag. Der skal tillige træffes sikkerhedsforanstaltninger, hvor der er mindre faldhøjde, hvis der på grund af arbejdets art er særlig fare for nedstyrtning, eller hvis nedstyrtning på det omgivende underlag er forbundet med særlig fare.

6.10 Rækværk efter pkt. 6.9 skal have fornøden styrke og være forsvarligt udført. Rækværket skal mindst bestå af håndliste i 1 meters højde, knæliste i 0,5 meters højde og en fodliste, der er mindst 15 cm høj. Fodlister af træ skal have en tykkelse på mindst 3,2 cm (5/4K).

6.11 Fodlister af træ, der er anskaffet før den 1. juli 1994, og som ikke opfylder ovennævnte krav om 15 cm's højde (6K), men som har en højde på mindst 12, 7 cm (5K), kan fortsat anvendes, indtil de på grund af beskadigelse, råd og lignende skal udskiftes, dog længst frem til den 1. januar 2000.

6.12 Rækværk efter pkt. 6.9 kan undlades, hvor stilladsdæk o.l. følger en mur eller anden fast bygningsdel af mindst samme højde som rækværk, eller hvor der er anden ligeså effektiv sikring mod nedstyrtning. Afstand mellem stilladsdæk og mur, bygningsdel eller anden sikring mod nedstyrtning må ingen steder overstige 30 cm.

6.13 Opgangshuller skal være forsynet med overdækning eller afspærring, der har sikring mod utilsigtet åbning.

6.14 Fra den 1. september 1997 må der ved opstilling, ændring af opstilling og nedtagning af stilladser højere end 3 meter kun beskæftiges personer, der har gennemgået en særlig uddannelse, der gør dem kvalificeret til at opstille den pågældende stilladstype. Uddannelsen udarbejdes af arbejdsmarkedets parter og godkendes af Direktoratet for Arbejdstilsynet. Ansatte, som i forbindelse med deres faglige uddannelse eller på anden måde har opnået et tilsvarende, anerkendt fagligt niveau, er undtaget fra uddannelseskravet.

6.15 Et fast monteret stillads over 2 meters højde skal af opstilleren, inden det afleveres til ibrugtagning, forsynes med skilte, der oplyser om, hvad stilladset er beregnet til samt dato for dets opstilling. Tilsvarende skal iagttages, når der foretages ændring i stilladsets opstilling. Af skiltet skal tillige fremgå datoen for det eftersyn, jf. § 14, som sidst er foretaget jf. pkt. 6.17.

6.16 Under brugen af et stillads skal det sikres, at stilladset ikke anvendes til arbejdsfunktioner, som det ikke er egnet til. Det skal videre sikres, at materialer anbringes, så de ikke frembyder fare, ligesom der skal holdes god orden på og omkring stilladset.

6.17 Det skal sikres, at eftersyn af stilladser kun foretages af personer, der har kendskab til og erfaring i brug af stilladser. Efter foretaget eftersyn påtegnes skiltet jf. pkt. 6.15.

6.18 Hvis der på et stillads monteres særligt udstyr, skal der tages forholdsregler, der sikrer stilladsets styrke og stabilitet.

6.19 Afstanden fra et belastet dæk til fodlisten må ikke overstige 30 mm.

6.20 Op- og nedgang samt anden færdsel på stilladset må kun foregå ad de dele af stilladset, der er indrettet hertil, eller ad andre ligeså forsvarlige adgangs- og færdselsveje.

6.21 På stilladsdæk, hvor der arbejdes, skal opgangshuller holdes lukkede eller afspærrede.

6.22 Der må ikke på stilladsdæk arbejdes fra stiger, bukkestilladser eller andre løse genstande. Hvis det er nødvendigt med ekstra arbejdshøjde på et stilladsdæk, må denne kun etableres med anvendelse af egnet materiel, som skal fastgøres forsvarligt. Adgangen til den ekstra arbejdshøjde skal være forsvarlig, og der skal være truffet sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning fra den ekstra arbejdshøjde i overensstemmelse med pkt. 6.9-6.13.«

Bilag II

»Bilag 2

Oversigt over øvrige gældende arbejdsmiljøbekendtgørelser med bestemmelser vedrørende anvendelse af tekniske hjælpemidler, pr. 1. september 1995, jf. § 17, stk. 2.

Boltepistoler

Bekendtgørelse nr. 621 af 11. december 1975 om indretningen og brugen af boltepistoler og deres tilbehør og tilhørende forskrift (Arbejdstilsynets publikation 59/75).

Containere

Bekendtgørelse nr. 70 af 22. februar 1980 om konvention om sikre containere.

Dampkedler

1. Bekendtgørelse nr. 564 af 22. december 1971 om dampkedelanlæg på landjorden, som ændret ved bekendtgørelse nr. 262 af 8. april 1988.

2. Bekendtgørelse nr. 565 af 22. december 1971 om pasning af dampkedler.

Elevatorer

1. Bekendtgørelse nr. 626 af 18. december 1980 om indretning og brug af mekanisk drevne elevatorer.

2. Bekendtgørelse nr. 628 af 18. december 1980 om sikkerhedsregler ved montørarbejde ved elevatorer m.v.

Gaffeltruck

Bekendtgørelse nr. 136 af 28. marts 1978 om gaffeltruckførercertifikat, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 96 af 11. marts 1982.

Hejseredskaber m.v.

1. Bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil.

2. Bekendtgørelse nr. 509 af 15. oktober 1976 om kranførercertifikat, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 21. marts 1979.

Køleanlæg

Bekendtgørelse nr. 539 af 30. december 1950 om indretning og brugen af køleanlæg.

Naturgasanlæg

Bekendtgørelse nr. 414 af 8. juli 1988 om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 481 af 12. juni 1995.

Selvkørende motorkøreredskaber

Se traktorer.

Traktorer

Bekendtgørelse nr. 519 af 30. juli 1987 om førerværn til traktorer og visse selvkørende motorkøreredskaber.

Trykbeholdere

1. Bekendtgørelse nr. 746 af 26. november 1987 om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 562 af 24. juni 1994.

2. Bekendtgørelse nr. 626 af 10. august 1990 om trykbeholdere, der transporteres med indhold, som ændret ved bekendtgørelse nr. 147 af 7. marts 1995.«

Officielle noter

Ingen