Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø (* 1)


I henhold til § 17, stk. 3, § 22, stk. 1, § 35, § 39, stk. 1 og 2, §

40, § 41, stk. 1, § 43, § 44, § 46, § 49, § 49a, stk. 1 og 2, § 49c,

§ 73, § 75, stk. 1 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.

lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, som ændret ved lov

nr. 220 af 22. april 1987 og lov nr. 380 af 13. juni 1990, samt

efter bemyndigelse fra miljøministeren i henhold til § 7, § 27, stk.

3 og § 36, stk. 4 i lov nr. 356 af 6. juni 1991 om miljø og

genteknologi fastsættes;

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter arbejde med, herunder udvikling af, genetisk modificerede organismer, jf. bilag 1 i:

 • 1) laboratorier eller laboratorieområder, herunder dyrestalde, drivhuse, akvarier og lignende,
 • 2) anlæg til storskalaforsøg, og
 • 3) produktion.

§ 2. Udover reglerne i denne bekendtgørelse gælder arbejdsmiljølovgivningens almindelige regler samt regler, der i medfør af anden lovgivning måtte være fastsat om genteknologi.

§ 3. Ved genetisk modificerede organismer forstås efter denne bekendtgørelse planter, dyr, mikroorganismer, cellekulturer og virus, hvori der forekommer nye sammensætninger af det genetiske materiale, som ikke opstår på naturlig måde, jf. bilag 1.

Stk. 2. Genetisk modificerede organismer fremstillet ved traditionelle forædlingsmetoder er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

§ 4. Undtaget fra bekendtgørelsen er udstilling eller anden informationsformidling m.v. som miljøministeren i henhold til § 7, stk. 4 i lov om miljø og genteknologi har bestemt kan foregå udenfor klassificerede laboratorier og laboratorieområder.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet kan bestemme, at arbejde med de genetisk modificerede organismer, som miljøministeren undtager i henhold til § 2, stk. 4 i lov om miljø og genteknologi, ligeledes undtages fra bekendtgørelsen.

§ 5. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

 • 1) Ved storskalaforsøg forstås arbejde med genetisk modificerede organismer, der ikke er egentlig produktion, og som vedrører et volumen på over 10 l kulturvæske. Arbejde med genetisk modificerede planter og dyr er ikke omfattet af definitionen.
 • 2) Ved donor forstås den organisme eller celle/cellemateriale, hvorfra det anvendte genetiske materiale stammer.
 • 3) Ved vært forstås den celle eller organisme, hvori det genetiske materiale indføres.
 • 4) Ved vektor forstås det biologiske materiale, som benyttes til at indføre genetisk materiale i en vært. Kapitel 2

Laboratorier m.m.

Klassifikation af laboratorier

§ 6. Laboratorier og laboratorieområder, hvori der skal udføres arbejde med genetisk modificerede organismer skal forinden brug klassificeres af Arbejdstilsynet. Ved klassifikation forstås Arbejdstilsynets godkendelse af, at et laboratorium eller et laboratorieområde opfylder de for den enkelte klasse fastsatte krav.

Stk. 2. Klassifikationen sker i 4 klasser i overensstemmelse med bilag 2.

Stk. 3. Laboratorier og laboratorieområder, hvori der skal arbejdes med genetisk modificerede planter og dyr, samt drivhuse, dyrestalde, akvarier og lignende klassificeres dog efter en konkret vurdering og efter forhandling med Miljøstyrelsen.

Stk. 4. Direktøren for Arbejdstilsynet kan fastsætte regler om eller bestemme at bestemte forsøg i undervisningsøjemed med genetisk modificerede organismer kan gennemføres udenfor klassificerede laboratorier og laboratorieområder.

§ 7. Anmeldelse til klassifikation efter § 6 indgives til Arbejdstilsynet og skal indeholde oplysninger om de forhold, der er angivet i bilag 2. Herudover kan Arbejdstilsynet kræve oplysninger om de tekniske hjælpemidler og beskrivelser af de bygningsmæssige forhold.

§ 8. Arbejdet i et klassificeret laboratorium eller laboratorieområde skal altid udføres i overensstemmelse med kravene til den pågældende laboratorieklasse, jf. bilag 2.

Stk. 2. Hvis et allerede klassificeret laboratorium eller laboratorieområde ønskes klassificeret i en lavere klasse eller ikke længere ønskes klassificeret skal dette anmeldes til Arbejdstilsynet.

Risikovurdering, anmeldelse og godkendelse af forskningsprojekter

§ 9. Den, der vil påbegynde et forskningsprojekt eller andre laboratorieopgaver, hvori der indgår arbejde med genetisk modificerede organismer, skal foretage en samlet vurdering, inden dette iværksættes, jf. bilag 3, del A og B, af mulige farer for sikkerhed og sundhed ved de biologiske systemer.

Stk. 2. Vedkommende skal ud fra den i stk. 1 nævnte vurdering bedømme, hvilken laboratorieklasse arbejdet skal udføres i.

Stk. 3. Arbejdet må kun udføres i et laboratorium eller laboratorieområde, der mindst er klassificeret til arbejde af den pågældende karakter.

§ 10. Den, der vil påbegynde et forskningsprojekt eller andre laboratorieopgaver, hvori der indgår arbejde med genetisk modificerede organismer, skal indgive anmeldelse til Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Arbejdstilsynet forelægger anmeldelser af forskningsprojekter eller andre laboratorieopgaver for Miljøstyrelsen, hvis

 • 1) der indgår arbejde med genetisk modificerede reproducerende planter,
 • 2) der indgår arbejde med genetisk modificerede dyr med undtagelse af pattedyr,
 • 3) der indgår arbejde med genetisk modificerede organismer i dyrestalde, drivhuse, akvarier og lignende, eller
 • 4) en miljømæssig risikovurdering efter Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af forskning, storskalaforsøg, undervisning, udstilling og informationsvirksomhed efter lov om miljø og genteknologi viser, at der er en miljømæssig risiko.

Stk. 3. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger som angivet i bilag 4, del A. Anmeldelsen bortfalder efter 5 år, med mindre den fornys.

§ 11. Arbejdet kan, med mindre Arbejdstilsynet har givet anden besked, iværksættes 60 dage efter indsendelsen af anmeldelsen eller tidligere efter aftale med Arbejdstilsynet, jf. dog § 12.

Stk. 2. Direktøren kan bestemme, at arbejde med visse genetisk modificerede organismer kan iværksættes, når anmeldelsen er indsendt.

§ 12. Arbejde, der er omfattet af bilag 5, må kun iværksættes efter godkendelse af Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Anmeldelse til godkendelse efter stk. 1 skal indeholde:

 • 1) de oplysninger, der er nævnt i bilag 4, del A,
 • 2) identifikation af de sundhedsmæssige risici såvel under normale arbejdsforhold som i tilfælde af uheld, og
 • 3) redegørelse for de planlagte sikkerhedsforanstaltninger udover de, der følger af laboratoriets klassifikation.

Kapitel 3

Anlæg til storskalaforsøg

Godkendelse af storskalaanlæg

§ 13. Storskalaanlæg, hvori der skal udføres arbejde med genetisk modificerede organismer, skal godkendes af Arbejdstilsynet. Godkendelse sker efter forhandling med Miljøstyrelsen og skal foreligge, før arbejdet påbegyndes.

Stk. 2. Storskalaanlæg, hvori der skal udføres arbejde med genetisk modificerede organismer i gruppe II, jf. § 15, stk. 2, skal opfylde de krav, der fremgår af bilag 7.

§ 14. Anmeldelse til godkendelse af storskalaanlæg efter § 13 indgives til Arbejdstilsynet og skal indeholde oplysninger om de forhold, der er angivet i bilag 6.

Risikovurdering, anmeldelse og godkendelse af storskalaforsøg

§ 15. Den, der vil påbegynde et storskalaforsøg, hvori der indgår genetisk modificerede organismer, skal, inden dette iværksættes, foretage en samlet vurdering, jf. bilag 3, del A, af mulige farer for sikkerhed og sundhed ved de biologiske systemer.

Stk. 2. Vedkommende skal ud fra den i stk. 1 nævnte vurdering bedømme, om den anvendte organisme tilhører gruppe I eller gruppe II, jf. bilag 3, del C.

§ 16. Den der vil påbegynde et storskalaforsøg, hvori der indgår genetisk modificerede organismer i gruppe I, skal indgive anmeldelse til Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger som angivet i bilag 4, del B. Anmeldelsen bortfalder efter 5 år, med mindre den fornys.

Stk. 3. Arbejdet kan, med mindre Arbejdstilsynet har givet anden besked, iværksættes 60 dage efter indsendelsen af anmeldelsen eller tidligere efter aftale med Arbejdstilsynet.

§ 17. Storskalaforsøg, hvori der indgår genetisk modificerede organismer i gruppe II, må kun iværksættes efter godkendelse af Arbejdstilsynet. Godkendelse sker efter forhandling med Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelse til godkendelse efter stk. 1 skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag 4, del C.

Kapitel 4

Produktion

Godkendelse af produktionsanlæg

§ 18. Produktionsanlæg, hvori der skal udføres arbejde med genetisk modificerede organismer, skal godkendes af Arbejdstilsynet. Godkendelsen skal foreligge, før arbejdet påbegyndes.

Stk. 2. Produktionsanlæg, hvori der skal udføres arbejde med genetisk modificerede organismer i gruppe II, jf. § 20, stk. 2, skal opfylde de krav, der fremgår af bilag 7.

§ 19. Anmeldelse til godkendelse af produktionsanlæg efter § 18 indgives til Arbejdstilsynet og skal indeholde oplysninger om de forhold, der er angivet i bilag 6.

Risikovurdering, anmeldelse og godkendelse af produktion

§ 20. Den, der vil påbegynde en produktion, hvori der indgår genetisk modificerede organismer, skal inden denne iværksættes, foretage en samlet vurdering, jf. bilag 3, del A, af mulige farer for sikkerhed og sundhed ved de biologiske systemer.

Stk. 2. Vedkommende skal ud fra den i stk. 1 nævnte vurdering bedømme, om den anvendte organisme tilhører gruppe I eller gruppe II, jf. bilag 3, del C.

Stk. 3. Opdelingen i gruppe I og gruppe II anvendes ikke for genetisk modificerede dyr og planter.

§ 21. Produktion, hvori der indgår genetisk modificerede organismer, må kun iværksættes efter godkendelse af Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Anmeldelse til godkendelse efter stk. 1 skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag 8.

Stk. 3. Direktøren for Arbejdstilsynet kan fastsætte regler om en anmeldeordning for produktion, hvori der indgår genetisk modificerede organismer i gruppe I.

Substitution

§ 22. En donor og et vært-vektorsystem må ikke anvendes, hvis det kan erstattes af mindre farlige donorer og vært-vektorsystemer.

Stk. 2. Når brugen af en erstatningsdonor eller et erstatningsvært-vektorsystem vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn.

Stk. 3. Arbejdstilsynet kan forlange dokumentation for de i stk. 1 og 2 nævnte forhold.

Kapitel 5

Fælles bestemmelser

§ 23. Ved beskæftigelse af ansatte med arbejde med genetisk modificerede organismer, skal arbejdsgiveren lade udarbejde skriftlige arbejdsinstruktioner og sikkerhedsforskrifter.

Stk. 2. Der skal udarbejdes beredskabsplaner, hvis der foreligger særlig fare for sikkerhed og sundhed.

§ 24. Direktøren for Arbejdstilsynet kan kræve at anmeldelserne efter §§ 7, 10, 14, 16, 17, 19 og 21 skal ske på særlige skemaer, der rekvireres hos Arbejdstilsynet.

§ 25. Enhver væsentlig ændring af oplysningerne efter §§ 7, 10, 14, 16, 17, 19 og 21 skal hurtigst muligt anmeldes til Arbejdstilsynet.

Stk. 2. Klassifikationen efter § 6 og godkendelserne efter §§ 12, 13, 17, 18 og 21 anses for fortsat gældende, indtil Arbejdstilsynet har meddelt andet.

§ 26. I det omfang, det må anses for nødvendigt for bedømmelsen af sikkerheden ved genteknologisk arbejde, eller når forholdene i øvrigt giver anledning dertil, kan Arbejdstilsynet kræve yderligere oplysninger. Arbejdstilsynet kan kræve oplysningerne vurderet af særligt sagkyndige, jf. arbejdsmiljølovens § 21.

§ 27. Det skal fremgå af en anmeldelse, at sikkerhedsorganisationen har været inddraget for så vidt angår sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold.

Stk. 2. Oplysninger af væsentlig økonomisk betydning kan dog undlades forelagt for sikkerhedsorganisationen, såfremt oplysningerne ikke har væsentlig betydning for vurderingen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold.

§ 28. En klassifikation efter § 6 og en godkendelse efter §§ 12, 13, 17, 18 og 21 kan betinges af nærmere fastsatte vilkår, ligesom en klassifikation og en godkendelse kan gøres tidsbegrænset.

Stk. 2. Arbejdstilsynet kan tilbagekalde en klassifikation efter § 6, og en godkendelse efter §§ 13, 17, 18 og 21, hvis vilkårene ikke overholdes eller nye oplysninger, der har væsentlig betydning for sikkerhed og sundhed, gør det nødvendigt.

Stk. 3. Hvis Arbejdstilsynet senere får oplysninger i hænde, som vil kunne indvirke væsentligt på de risici, der er forbundet med et arbejde med genetisk modificerede organismer, kan arbejdstilsynet kræve, at sikkerhedsforanstaltningerne ved arbejdet ændres eller at arbejdet suspenderes eller bringes til ophør.

§ 29. Arbejdstilsynet meddeler klassifikation efter § 6 og godkendelse efter §§ 13, 17, 18 og 21 skriftligt senest 90 dage efter indsendelsen af anmeldelsen.

Stk. 2. Ved beregning af fristen i stk. 1 skal den tid, hvori Arbejdstilsynet afventer yderligere oplysninger, som Arbejdstilsynet måtte have anmodet anmelderen om, ikke medregnes.

Kapitel 6

Tilsyn

§ 30. Arbejdstilsynet påser overholdelsen af denne bekendtgørelse og de i medfør heraf stillede krav i forbindelse med en klassifikation eller en godkendelse m.v.

Kapitel 7

Dispensation og klage

§ 31. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade fravigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 32. Arbejdstilsynets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 8

Straf

§ 33. Med mindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller hæfte den, der:

 • 1) overtræder §§ 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25 og 27,
 • 2) tilsidesætter vilkår knyttet til en klassifikation efter § 6 eller godkendelser efter §§ 12, 13, 17, 18 og 21, eller
 • 3) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For så vidt angår overtrædelser af lov om miljø og genteknologi eller af forskrifter udstedt med hjemmel heri, er straf af hæfte dog betinget af, at der foreligger de omstændigheder, som er nævnt i denne lovs § 36, stk. 2.

Stk. 3. For overtrædelse af §§ 6, 12, 13, 17, 18 og 21 kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar. Bestemmelsen om statens bødeansvar finder dog kun anvendelse på overtrædelser af forskrifter, der er fastsat med hjemmel i lov om arbejdsmiljø.

Kapitel 9

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. oktober 1991.

Stk. 2. For igangværende arbejder, hvor der anvendes somatiske dyrehybridomaceller, f.eks. til fremstilling af monoklonale antistoffer, skal anmeldelse senest fremsendes den 1. april 1992.

Stk. 3. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 578 af 1. september 1987 om genteknologi og arbejdsmiljø ophæves den 23. oktober 1991.

§ 35. Klassifikationer, godkendelser og dispensationer givet af direktøren for Arbejdstilsynet inden den 23. oktober 1991 forbliver gældende, se dog § 25.

Arbejdsministeriet, den 11. oktober 1991

Knud Erik Kirkegaard

/ Henrik Grove

Bilag 1

Teknikker til genetisk modifikation, jf. § 3

Inden for rammerne af definitionen på genetisk modificerede organismer i § 3 forekommer genetisk modifikation i det mindste ved anvendelse af følgende teknikker:

 • 1) Rekombinant DNA-teknikker, hvorved forstås dannelse af nye kombinationer af genetisk materiale ved indføring af nukleinsyremolekyler, der på en eller anden måde er fremstillet uden for cellen, i et virus, i bakterieplasmider eller i et andet vektorsystem således, at de kan inkorporeres i en værtsorganisme, hvor de ikke naturligt forekommer, men hvor de fortsat kan formere sig.
 • 2) Teknikker til direkte indføring i en organisme af arvemateriale, der er præpareret uden for organismen, herunder mikroinjektion, makroinjektion og mikroindkapsling.
 • 3) Cellefusions- (herunder protoplastfusions-) eller hybridiseringsteknikker, hvor levende celler med nye kombinationer af genetisk materiale dannes ved fusion af to eller flere celler ved hjælp af metoder, der ikke forekommer naturligt.

Følgende teknikker betragtes ikke som førende til genetisk modifikation, med mindre de indebærer brug af rekombinant DNA-molekyler eller genetisk modificerede organismer:

 • 1) befrugtning in vitro,
 • 2) konjugation, transduktion, transformation eller enhver anden naturlig proces, og
 • 3) polyploidiinduktion.

Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på organismer, som er fremstillet ved anvendelse af følgende teknikker til genetisk modifikation, forudsat, at de ikke indebærer brug af genetisk modificerede organismer, som vært- eller parentalorganismer:

 • 1) mutagenese, og
 • 2) cellefusion (herunder protoplastfusion) af planteceller, når de fremstillede organismer også kan frembringes ved traditionelle formeringsmetoder.

Bilag 2

Klassifikation af laboratorier og laboratorieområder, jf. § 6.

Klassifikationen foretages i 4 klasser i forhold til:

 • 1) laboratoriernes og laboratorieområdernes indretning,
 • 2) planer for arbejdets udførelse, herunder beredskabsplaner,
 • 3) laboratoriets tekniske hjælpemidler, og
 • 4) internt tilsyn og kontrol.

Ved anmeldelse til klassifikation skal der oplyses om disse forhold. Desuden skal laboratoriet eller laboratorieområdets adresse, beliggenhed og matrikel nr. oplyses. Eventuelle forskellige afdelinger skal beskrives. Endvidere skal oplyses om navn og kvalifikationer på de personer, der er ansvarlige for arbejdet med genetisk modificerede organismer, herunder de personer, der er ansvarlige for tilsyn og drift, samt deres uddannelse og kvalifikationer.

Arbejdsinstruktioner og sikkerhedsforskrifter efter § 23, stk. 1 og eventuelle beredskabsplaner efter § 23, stk. 2 skal desuden vedlægges.

Kravene i klasse 2, 3 og 4 omfatter foruden de krav, der er nævnt i den aktuelle klasse også kravene, der er nævnt i den eller de foregående klasser. Ved klassifikation af et klasse 3 eller 4 laboratorium kan der ud over de generelle krav, der stilles i bilaget, blive stillet særlige krav afhængigt af det konkrete projekt, der skal udføres i laboratoriet.

En vandret streg betyder, at kravet fra den lavere klasse ikke skal overføres til den højere klasse, idet det vil være i modstrid med andre krav i denne klasse.

Definitioner:

Biologisk aktivt materiale:

Ved »biologisk aktivt materiale« forstås donorer, værter, genetisk modificerede celler og organismer, eller væv heraf samt virus.

Laboratorium og laboratorieområder:

Det arbejdsrum (laboratorium) eller de arbejdsrum (laboratorieområder), hvori biologisk aktivt materiale håndteres. Dvs. lokaler, hvori der foregår arbejde under en eller anden form med biologisk aktivt materiale. Når der er tale om et laboratorieområde, skal de omfattede lokaler ligge i umiddelbar nærhed af hinanden. I dette bilag benævnes både »laboratorium« og »laboratorieområde« som laboratorium.

Autoklavering:

Ved autoklavering forstås en behandling med mættet vanddamp ved 12C i 20 minutter eller andre kombinationer af temperatur og tid, der har mindst samme inaktiverende effekt på biologisk materiale.

Desinfektion:

Ved desinfektion forstås en reduktion af antallet af skadevoldende mikroorganismer i en sådan grad, at spredning af sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning ikke vil forekomme. Desinfektion foretages oftest ved varmepåvirkning eller kemisk påvirkning.

Bilag 3

Risikovurdering m.v.

Del A

Vurdering af de biologiske systemer, jf. §§ 9, 15, stk. 1 og 20, stk. 1.

Ved vurdering af mulige farer for sikkerhed og sundhed ved de biologiske systemer skal følgende parametre i det omfang, de er relevante tages i betragtning:

 • 1) Karakteristik af donor, vært eller (eventuelt) parental(e) organisme(r).
 • 2) Karakteristik af de modificerede organismer.
 • 3) Sundhedshensyn.
 • 4) Overvågningsteknikker.

ad. 1) Karakteristik af donor-, vært- eller (eventuelt) parental(e) organisme(r).

 • a) Navne og betegnelser.
 • b) Grad af beslægtethed.
 • c) Den eller de pågældende organisme(r)s oprindelse.
 • d) Information om de(n) parentale organisme(r)s eller i givet fald af værtsorganismens formeringscyklus (kønnet/ukønnet).
 • e) Redegørelse for forudgående genetiske manipulationer.
 • f) Den parentale organismes eller værtsorganismens stabilitet for så vidt angår relevante genetiske træk.
 • g) Karakteristik af patogenicitet og virulens, infektivitet, toksicitet og vektorer for sygdomsoverførsel.
 • h) Karakteristik af endogene vektorer:
 • 1) sekvens,
 • 2) mobilisering,
 • 3) specificitet,
 • 4) tilstedeværelse af gener, der giver resistens.
 • i) Værtspektrum,
 • j) Andre potentielt betydningsfulde fysiologiske træk.
 • k) Disse træks stabilitet.
 • l) Naturlige habitat.
 • m) Samspil med og indvirkning på andre organismer i menneskets mikrobielle flora (herunder sandsynlig konkurrence- eller symbioseevner).
 • n) Evne til at danne overlevelsesstrukturer (sporer eller sklerotier).

ad. 2. Karakteristik af de modificerede organismer.

 • a) Beskrivelse af modifikationen, herunder metoden for vektorindsættelsen i værtsorganismen eller den metode, der anvendes til at frembringe den pågældende genetiske modifikation.
 • b) Den genetiske manipulations og/eller den nye nukleinsyres funktion.
 • c) Vektorens art og oprindelse.
 • d) Struktur og mængde af enhver vektor- og/eller donornukleinsyre, som er tilbage i den modificerede organismes endelige konstruktion.
 • e) Organismens stabilitet med hensyn til genetiske træk.
 • f) Karakteristik af stoffer, der dannes eller kan blive dannet som følge af den genetiske manipulation.
 • g) Mobiliseringshyppigheden af indsat vektor og/eller evne til at overføre genetisk materiale.
 • h) Det nye genetiske materiales ekspressionsrate og niveau. Målemetode og -følsomhed.
 • i) Det udtrykte proteins aktiviteter.
 • j) Faktorer, der kan påvirke den modificerede organismes overlevelse, formering og spredning uden for kulturvæsken.

ad. 3) Sundhedshensyn.

 • a) Toksiske eller allergifremkaldende egenskaber hos ikke-levedygtige organismer og/eller metabolske produkter heraf.
 • b) Produktrisici, herunder dannelse af toksiner eller biologisk højaktive stoffer.
 • c) Den modificerede organismes sygdomsfremkaldende egenskaber sammenlignet med donor- eller værtsorganismens eller (eventuelt) den parentale organismes.
 • d) Koloniseringsevne.
 • e) Kendte og forventede habitater.
 • f) Såfremt organismen er sygdomsfremkaldende hos mennesker, som er immunokompetente:
 • 1) Forårsagede sygdomme og den sygdomsfremkaldende mekanisme, herunder invasionsevne og virulens.
 • 2) Smitteevne.
 • 3) Smitsom dosis.
 • 4) Værtspektrum, mulighed for ændringer.
 • 5) Mulighed for overlevelse uden for menneskelig vært.
 • 6) Tilstedeværelse af vektorer eller andre udbredelsesmåder.
 • 7) Biologisk stabilitet.
 • 8) Resistensmønster over for antibiotika.
 • 9) Allergenicitet.
 • 10) Mulighed for sygdomsbehandling.

ad. 4) Overvågningstekniker.

 • a) Teknikker til påvisning, identifikation og overvågning af den modificerede organisme.
 • b) Teknikker til påvisning af overførsel af det nye genetiske materiale til andre organismer.
 • c) Mulige metoder til dekontaminering af området i tilfælde af udslip.

Del B

Kriterier for valg af laboratorieklasse for forskningsprojekter og andre laboratorieopgaver, jf. § 9.

Hvis det vurderes, jf. bilag 3, del A, at de biologiske systemer ikke indebærer nogen kendt eller kun en minimal fare, skal arbejdet udføres i laboratorieklasse 1.

Hvis det vurderes, at de biologiske systemer indebærer en moderat fare, skal arbejdet udføres i laboratorieklasse 2.

Hvis det vurderes, at de biologiske systemer indebærer fare for alvorlige eller potentielt dødelige sygdomme, skal arbejdet udføres i laboratorieklasse 3.

Hvis det vurderes, at de biologiske systemer indebærer større fare for alvorlige eller potentielt dødelige sygdomme, eller større fare for uhelbredelige alvorlige eller potentielt dødelige sygdomme, skal arbejdet udføres i laboratorieklasse 4.

Del C

Kritierier for klassificering af genetisk modificerede organismer i gruppe I, jf. §§ 15, stk. 2 og 20, stk. 2.

 • 1) Værtsorganisme eller parental organisme.
 • a) ikke sygdomsfremkaldende,
 • b) ingen medfølgende skadelige agenser, og
 • c) beviselig og udbredt sikker anvendelse gennem lang tid, eller indbyggede biologiske barrierer, som uden at gribe ind i den optimale vækst i reaktoren eller gæringstanken, giver begrænset overlevelses- og formeringsevne uden negative virkninger på miljøet.

2. Vektor/indsat genmateriale.

 • a) Velkarakteriseret og fri for kendte skadelige sekvenser,
 • b) størrelsen skal være begrænset mest muligt til de genetiske sekvenser, som er nødvendige for at opnå den tilsigtede funktion,
 • c) må ikke øge stabiliteten af konstruktionen i miljøet (med mindre dette er nødvendigt for den tilsigtede funktion), og
 • d) må ikke overføre resistensmarkører til organismer, som så vidt vides ikke naturligt besidder sådanne, hvis denne overførsel kan bringe brugen af antibiotika til bekæmpelse af sygdomsfremkaldende organismer i fare.
 • 3) Genetisk modificeret organisme.
 • a) ikke sygdomsfremkaldende, og
 • b) lige så sikker i reaktoren eller gæringstanken som den parentale organisme eller værtsorganismen, men med begrænset overlevelses- og/eller formeringsevne uden negative virkninger for miljøet.
 • 4) Andre genetisk modificerede organismer, som kunne medtages i gruppe I, såfremt de opfylder betingelserne i C, er:
 • a) organismer, som udelukkende er opbygget fra en enkelt prokaryot vært (inklusive dennes naturligt forekommende plasmider og vira) eller fra en enkelt eukaryot vært (inklusive dennes kloroplaster, mitokondrier og plasmider, men ikke vira), og
 • b) organismer, som udelukkende betår af genetiske sekvenser fra forskellige arter, som udveksler disse sekvenser via kendte fysiologiske processer.

Organismer, der ikke opfylder ovenstående kriterier 1)-4) klassificeres som gruppe II.

Bilag 4

Anmeldelse af forskningsprojekter

og storskalaforsøg

Del A

Anmeldelse af forskningsprojekter og andre laboratorieopgaver, jfr. § 10.

Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger om projektet/opgaven, laboratoriet og de biologiske systemer, såsom vært, vektor, donor, genetisk modificeret organisme:

1. Projektet:

 • a) Titel.
 • b) Formål, herunder forventede resultater.
 • c) Starttidspunkt.
 • d) Varighed.

2. Laboratoriet:

 • a) Navn.
 • b) Beliggenhed.
 • c) Laboratorieindehaver.
 • d) Klassifikation, hvis denne er foretaget.
 • e) Dato for anmeldelse til klassifikation.

3. Involverede personer:

 • a) Kvalifikationer og navne på ansvarlig forskningsleder og personale, der skal deltage i arbejdet.
 • b) Angivelse af sikkerhedsudvalg/gruppe.
 • c) Navne på personalet skal ikke opgives, hvis der i stedet sker en registrering heraf på virksomheden eller institutionen, og denne opbevares i mindst 20 år. Arbejdstilsynet har adgang til at gøre sig bekendt med registreringen.

4. Donor og det genetiske materiale, der ønskes indbygget:

 • a) Karakteristik af donorer.
 • b) De genetiske informationer, der ønskes indeholdt i det genetiske materiale, der arbejdes med.
 • c) Anden genetisk information som det pågældende genetiske materiale kan indeholde.

5. Genetisk modificerede organismer:

 • a) Karakteristik af værter og af vektorer, herunder;
 • b) vækstkrav,
 • c) selektionskarakteristika, og
 • d) andre forhold, der har betydning for de genetisk modificerede organismers evne til at overleve og formere sig uden for kulturvæsker samt deres evne til overføre genetisk materiale til andre organismer.

6. Arbejdsbeskrivelser:

 • a) Særlige tekniske hjælpemidler og arbejdsmetoder, der ikke fremgår af laboratorieklassificeringen.
 • b) Metoder til inaktivering af spild.

7. Projektvurdering:

Redegørelse for vurderingen efter § 9 af mulige farer for sikkerhed og sundhed ved alle dele af de anvendte biologiske systemer og vurdering af, hvilken laboratorieklasse arbejdet skal udføres i.

Del B

Anmeldelse af storskalaforsøg med gruppe I organismer, jf. § 16, stk. 2.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger som nævnt i bilag 4, del A, pkt. 1, 4, 5 og 6.

Der skal desuden oplyses om:

 • 1) Anlæggets adresse,
 • 2) anlæggets indehaver,
 • 3) godkendelse, hvis denne foreligger,
 • 4) dato for godkendelse,
 • 5) de kulturrumfang, der vil blive benyttet,
 • 6) redegørelse for vurderingen efter § 15 af mulige farer for sikkerhed og sundhed ved alle dele af de anvendte biologiske systemer, samt begrundelse for at den anvendte organisme tilhører gruppe I.

Del C

Anmeldelse af storskalaforsøg med gruppe II organismer, jf. § 17, stk. 2.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger som nævnt i 4, del B.

Der skal desuden oplyses om;

 • 1) organismens adfærd og karakteristika i tilfælde af udslip.
 • 2) oversigt over de potentielle risici i forbindelse med udslip.
 • 3) stoffer, som bliver eller kan blive produceret under anvendelse af organismen, ud over det tilsigtede produkt.
 • 4) det maximale antal personer, som arbejder i anlægget og antallet af personer, som arbejder direkte med organismen.
 • 5) anvendte teknologiske processer, der ikke er beskrevet i forbindelse med godkendelsen af anlægget.
 • 6) arter og mængder af og potentielle risici fra affald stammende fra anvendelse af organismen.
 • 7) anvendte affaldsbehandlingsteknikker,
 • 8) metoder til inaktivering.
 • 9) kilde til risici og forhold, hvorunder uheld måtte indtræffe, der ikke er beskrevet i forbindelse med godkendelsen af anlægget.
 • 10) anvendte forebyggende foranstaltninger såsom sikkerhedsudstyr, alarmsystemer, indeslutningsmetoder, og -procedurer samt tilgængelige ressourcer, der ikke er beskrevet i forbindelse med godkendelsen af anlægget.
 • 11) en beskrivelse af de oplysninger som gives til arbejdstagerne.
 • 12) en omfattende vurdering, jfr. bilag 3, af mulige farer for sikkerhed og sundhed ved alle dele af de anvendte biologiske systemer.

Bilag 5

Godkendelse af forskningsprojekter og andre laboratorieopgaver, jf. § 12, stk. 1.

Følgende forskningsprojekter og andre laboratorieopgaver skal godkendes, før de påbegyndes;

 • 1) Forskningsprojekter og andre laboratorieopgaver, der skal udføres i laboratorieklasse 3 eller 4, jf. bilag 3, del B.
 • 2) Forskningsprojekter og andre laboratorieopgaver, der indebærer overførsel af resistensmarkører til organismer, som så vidt vides ikke naturligt besidder sådanne, hvis denne overførsel kan bringe brugen af antibiotika til kontrol af sygdomsfremkaldende agenser i fare.

Bilag 6

Anmeldelse af anlæg til storskalaforsøg og produktion, jf. §§ 14 og 19.

Anmeldelsen skal i nødvendigt omfang indeholde oplysninger om de beskyttelsesforanstaltninger, der planlægges etableret til sikring mod de risici, der er forbundet med brugen af anlægget.

 • 1) Oplysninger om virksomhedens beliggenhed.
 • a) Anlæggets adresse og matrikelnummer.
 • b) Planer over anlæggets beliggenhed, de bygningsmæssige forhold, herunder ventilations-, afløbs- og adgangsforhold samt placeringen af produktionsudstyret.
 • 2) Oplysninger om involverede personer.
 • a) Navn(e) på den eller de personer, som er ansvarlige for gennemførelsen af den indesluttede anvendelse herunder de personer, der er ansvarlige for tilsyn, overvågning og sikkerhed, samt oplysninger om deres uddannelse og kvalifikationer.

3. Oplysninger om anlæggets indretning, tekniske hjælpemidler og drift.

 • a) Beskrivelse af anlæggets forskellige sektioner, især de dele af proces-, oparbejdnings- og affaldssystemerne, der har sikkerhedsmæssig betydning. Herunder beskrives de tilhørende sikrings- og overvågningssystemer.
 • b) Mængder, art og forbrug af råvarer, hjælpestoffer m.v.
 • c) Intern transport, herunder det anvendte transportudstyr.
 • d) Identifikation af farekilder og de forhold, hvorunder uheld af sikkerhedsmæssig betydning kan forekomme.
 • 4) Oplysninger om den interne forurening med genetisk modificerede organismer, biprodukter m.v. og foranstaltninger herimod.
 • a) Beskrivelse af arten af det arbejde, som vil blive foretaget, navnlig klassificeringen (gruppe I eller gruppe II) af de organismer, der vil blive anvendt, samt det forventede kulturrumfang.
 • b) Redegørelse for de anvendte processer, herunder dannelse af mellem- og affaldsprodukter samt biprodukter af betydning for sikkerhed og sundhed.
 • c) Forventede emissioner på arbejdspladsen fra de anlæg og det udstyr, der er anført under pkt. 3 af luftformige, flydende og faste stoffer og materialer i forbindelse med drift og uheld.
 • d) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at hindre sundhedsskadelige påvirkninger omfattende bl.a.:
 • 1) Process- og sikkerhedsudstyr,
 • 2) arbejdets udførelse, herunder drifts- og vedligeholdelsesprogrammer,
 • 3) kontrol af emissionsforholdene,
 • 4) beskrivelse af kvalitetssikringssystem, der sikrer, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,
 • 5) beredskabs- og øvelsesplaner, og
 • 6) anvendelse af kvalificeret personale, herunder uddannelse og træning.

Bilag 7

Krav til storskala- og produktionsanlæg til gruppe II organismer, jf. §§ 13, stk. 2 og 18, stk. 2.

Kravene til indeslutningsforanstaltningerne for organismer fra gruppe II, fremgår af de nedenfor anførte kategorier, afhængigt af den pågældende organisme og det pågældende arbejde.

Hver enkelt operation i processen skal bedømmes. Hver operations karakteristika er afgørende for, hvilken fysisk indeslutning, der skal anvendes. Dette vil gøre det muligt at udvælge og tilrettelægge den proces og de anlægs- og driftsprocedurer, som bedst egner sig til at sikre en tilstrækkelig og sikker indeslutning. To vigtige faktorer, som må tages i betragtning ved udvælgelse af indeslutningsudstyr, er risikoen for og virkningerne af svigt i det anvendte udstyr. Jo alvorligere konsekvenserne af et muligt svigt bliver jo strengere krav til fremstillingspraksis vil kunne stilles for at nedsætte risikoen for svigt.

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                      Indeslutningskategorier 

 Krav            1       2      3 

 1) Levedygtige organismer  ja       ja      ja 

  skal indesluttes i et 

  system som fysisk 

  adskiller processen fra 

  miljøet (lukket system) 

 2) Udsugningsluft fra det  at minimere  at forhindre at forhindre 

  at lukkede system skal  udslip    udslip    udslip 

  behandles med henblik på, 

 3) Prøveindsamling, tilsæt- at minimere  at forhindre at forhindre 

  ning af stoffer til et  udslip    udslip    udslip 

  lukket system og over- 

  førsel af levedygtige 

  organismer til et andet 

  lukket system skal ud- 

  føres med henblik på 

 4) Store mængder kultur-   Inaktiveret  inaktiveret  inaktiveret 

  væske må ikke fjernes   ved      anerkendte  ved 

  fra det lukkede system  anerkendte  kemiske    anerkendte 

  med mindre de levedyg-  metoder    eller fysi-  kemiske 

  tige organismer er           ske metoder  eller fysi- 

  blevet:                        ske metoder 

 5) Samlinger skal være    at minimere  at forhindre at forhindre 

  udformet med henblik på: udslip    udslip    udslip 

 6) Et lukket systemer må   ja      ja      ja 

  ikke åbnes for vedlige- 

  holdelse, med mindre 

  det er steriliseret 

  med anerkendt metode 

 7) Lukkede systemer skal   eventuelt   ja      ja 

  have moniterings- og 

  føleanordninger, der 

  måler indeslutningens 

  integritet under drift 

 8) Indeslutningsintegriteten eventuelt   ja      ja 

  af lukkede systemer skal 

  testes ved brug af den 

  tilsvarende værts- 

  organisme før systemet 

  tages i brug 

 9) Lukkede systemer skal   ja      ja      ja, kon- 

  placeres inden for et                 strueret til 

  kontrolleret område                  formålet 

 a) der skal anbringes    ja      ja      ja 

  skilte om biologiske 

  risici 

 b) adgangen skal begrænses  eventuelt   ja      ja, via 

  til specielt udpeget                 luftsluse 

  personale 

 c) Personalet skal bære   ja, arbejds- ja      fuldstændig 

  beskyttelsestøj      tøj             omklædning 

 d) Der skal findes      ja      ja      ja 

  dekontaminerings- og 

  vaskemuligheder for 

  personalet 

 e) Personalet skal tage   nej      eventuelt   ja 

  brusebad, inden det 

  kontrollerede område 

  forlades 

 f) Spildevand fra vaske   nej      eventuelt   ja 

  og brusere skal 

  indsamles og 

  inaktiveres, førend 

  det udledes 

 g) Det kontrollerede     nej      eventuelt   ja 

  område skal have 

  undertryk i forhold 

  til atmosfæren 

 h) Luftind- og udsug-    nej      eventuelt   ja 

  ningen til det 

  kontrollerede 

  område skal være 

  HEPA-filtreret 

 i) Det kontrollerede     eventuelt   ja      ja 

  område skal udformes 

  på en sådan måde, at 

  spild fra hele det 

  lukkede system 

  indesluttes 

 j) Det kontrollerede     nej      eventuelt   ja 

  område skal kunne 

  forsegles for at 

  muliggøre desinfek- 

  tion ved gennemryg- 

  ning 

 10) Spildevandsbehandling  inaktiveret  inaktiveret  inaktiveret 

   forud for den endelige  ved aner-   ved aner-   ved aner- 

   udledning        kendte    kendte ke-  kendte 

               metoder    miske eller  fysiske 

                      fysiske    metoder 

                      metoder 

Bilag 8

Anmeldelse af arbejde med produktion, jf. § 21, stk. 2.

Anmeldelsen skal indeholde de nedenfor specificerede oplysninger i nødvendigt omfang til brug for Arbejdstilsynets vurdering af sundhedsfaren ved arbejdet. Er det ikke teknisk muligt eller anses det ikke for nødvendigt at give visse af oplysningerne, skal grundene hertil angives.

Den detaljeringsgrad, som kræves ved besvarelsen af de enkelte punkter vil variere efter arten og omfanget af den foreslåede produktion.

Specielt vil det normalt ikke være nødvendigt at give detaljerede biologiske oplysninger om værtsorganismer, der tidligere er anerkendt som gruppe I.

Er nogle af de krævede oplysninger tidligere indgivet til Arbejdstilsynet, kan anmeldelsen henvise til disse oplysninger.

 • 1) Anlæggets adresse, indehaver og dato for godkendelse eller dato for ansøgning herom.
 • 2) Oplysninger om den genetisk modificerede organisme.
 • a) Formålet med produktionen eller arten af produktet, herunder de forventede resultater.
 • b) De kulturrumfang, der vil blive anvendt.
 • c) Klassificering af organismen. (gruppe I eller II).
 • d) Gennemgang af de i bilag 3 specificerede parametre.
 • e) Organismens adfærd og karakteristika i tilfælde af udslip til arbejdsmiljøet.
 • f) Oversigt over de potentielle arbejdsmiljørisici i forbindelse med udslip.
 • 3) Personaleoplysninger.
 • a) Det maximale antal personer, som arbejder i anlægget og antallet af personer som arbejder direkte med organismen.
 • 4) Oplysninger om anlægget i det omfang oplysningerne ikke allerede fremgår af ansøgning om anlægsgodkendelse.
 • a) Den aktivitet, hvortil organismen vil blive anvendt.
 • b) De anvendte teknologiske processer.
 • 5) Oplysninger om affaldsbehandling i det omfang oplysningerne ikke allerede fremgår af ansøgning om anlægsgodkendelse.
 • a) Arten og mængden af affald, der stammer fra anvendelsen af organismen, og potentielle risici herved.
 • b) Anvendte affaldsbehandlingsteknikker, og metoder til inaktivering.
 • c) Kilder til risici og forhold, hvorunder uheld måtte indtræffe.
 • d) De anvendte forebyggende foranstaltninger så som sikkerhedsudstyr, alarmsystemer, indeslutningsmetoder og -procedurer samt tilgængelige ressourcer.
 • e) En beskrivelse af de oplysninger, som gives til arbejdstagerne.
 • 6) Oplysninger om forebyggelse af uheld og om beredskabsplaner i det omfang oplysningerne ikke allerede fremgår af ansøgning om anlægsgodkendelse.
 • 7) En omfattende vurdering af de mulige farer for sikkerhed og sundhed ved alle dele af de anvendte biologiske systemer.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           klasse 1   klasse 2   klasse 3   klasse 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   ADMINISTRATIVE 
  
   FORHOLD 
  
   Adgang og tran- Uvedkommende Kun adgang  Kun adgang 
  
   sport ind i la- personers ad- for det per- for specielt 
  
   boratoriet.   gang til la- sonale, der  udpeget per- 
  
           boratoriet  er nødvendigt sonale, der 
  
           skal begræn- for arbejdets er nødvendigt 
  
           ses.     udførelse,  for arbejdets 
  
                  samt perso-  udførelse. 
  
                  ner, der er 
  
                  passende 
  
                  instrueret 
  
                                En logbog 
  
                                skal føres 
  
                                over per- 
  
                                sonalets 
  
                                ophold. 
  
                         Adgang må kun 
  
                         ske gennem 
  
                         sluse med bade- 
  
                         og omklædnings- 
  
                         faciliteter. 
  
                         Alt materiale 
  
                         skal bringes 
  
                         ind gennem en 
  
                         sluse, indret- 
  
                         tet efter samme 
  
                         principper som 
  
                         indgangssluser. 
  
           Der skal bæres       Særlige krav til 
  
           kittel eller        arbejdstøj og 
  
           andet egnet         personlige 
  
           særligt ar-         værnemidler. 
  
           bejdstøj i 
  
           laboratoriet. 
  
                  Der skal bruges 
  
                  egnet fodtøj i 
  
                  laboratoriet. 
  
                  Gangtøj må ikke 
  
                  opbevares i 
  
                  laboratoriet. 
  
                  Smykker, arm- 
  
                  båndsure, lom- 
  
                  metørklæder og 
  
                  lignende må 
  
                  ikke medbringes 
  
                  i laboratoriet. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           klasse 1   klasse 2   klasse 3   klasse 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                  Uvedkommende 
  
                  materiale er 
  
                  ikke tilladt 
  
                  i laboratoriet. 
  
           Tobak, føde- Tobak, føde- 
  
           og drikke-  og drikkevarer 
  
           varer må ikke samt kosmetik 
  
           nydes og kos- må ikke med- 
  
           metik ikke  bringes i la- 
  
           anvendes i  boratoriet. 
  
           laboratoriet. 
  
           De skal, hvis 
  
           de med- 
  
           bringes, op- 
  
           bevares i et 
  
           særligt skab. 
  
                  Dyr og planter, 
  
                  der ikke er 
  
                  involveret i 
  
                  arbejdet, må 
  
                  ikke fore- 
  
                  findes. 
  
   Udgang og trans- Det særlige  Det særlige  Udgang må ske 
  
   port ud af la-  arbejdstøj  arbejdstøj og gennem sluse 
  
   boratoriet.   aftages inden fodtøj aftag- med bade- og 
  
           spisning samt es inden la- omklædnings- 
  
           ved arbejds- boratoriet  faciliteter. 
  
           tids ophør.  forlades.   Der skal tages 
  
                         bad og ske om- 
  
                         klædning ved 
  
                         udgang. 
  
                  Hænder vaskes 
  
                  inden labora- 
  
                  toriet for- 
  
                  lades. 
  
                         Materialetrans- 
  
                         port skal ske 
  
                         gennem en sluse. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           klasse 1   klasse 2   klasse 3   klasse 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           Der skal udar-              Intet ma- 
  
           bejdes proce-               teriale må 
  
           dure for trans-              fjernes, 
  
           port af biolo-              med mindre 
  
           gisk aktivt                det er au- 
  
           materiale ud               toklave- 
  
           af laborato-               ret. 
  
           riet, og om                Særligt 
  
           hvorledes                 udstyr 
  
           mærkning af                hertil 
  
           transportbe-               skal fin- 
  
           holdere skal               des i om- 
  
           foretages.                rådet. 
  
           Alt affald  Alt affald  Alt affald 
  
           med indhold  med indhold  skal auto- 
  
           af biologisk af biologisk klaveres 
  
           aktivt mate- aktivt mate- i det klas- 
  
           riale skal  riale skal  sificerede 
  
           opsamles i  opsamles i  område inden 
  
           egnede behol- egnede be-  bortskaffelse. 
  
           dere og auto- holdere og 
  
           klaveres el- autoklaveres 
  
           ler desinfi- før bortskaf- 
  
           ceres for-  felse. 
  
           svarligt før 
  
           bortskaffelse. 
  
           Hvis affaldet Hvis affaldet 
  
           med indhold  med indhold 
  
           biologisk ak- af biologisk 
  
           tivt materi- aktivt mete- 
  
           ale skal   riale skal 
  
           transporteres transporteres 
  
           udenfor det  udenfor det 
  
           klassifice-  klassifice-  ---------   --------- 
  
           rede område  rede område 
  
           for at blive for at blive 
  
           autoklaveret autoklaveret, 
  
           eller desin- skal det 
  
           ficeret, skal transporteres 
  
           transporteres i tætte og 
  
           i tætte luk- lukkede be- 
  
           kede behol-  holdere. 
  
           dere. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           klasse 1   klasse 2   klasse 3   klasse 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           Hvor autokla- 
  
           vering eller 
  
           desinfektion 
  
           ikke er prak- 
  
           tisk muligt, 
  
           kan affald  ---------   ---------   --------- 
  
           føres direkte 
  
           til forsvar- 
  
           lig destruk- 
  
           tion. 
  
           Transporten 
  
           skal foregå i 
  
           egnet, tæt 
  
           lukket embal- 
  
           lage. 
  
           Kanyler, en- Kanyler, en- Kanyler, en- 
  
           gangssprøj-  gangssprøj-  gangssprøj- 
  
           ter, skarpe  ter, skarpe  ter, skarpe 
  
           genstande og genstande og genstande og 
  
           lignende an- lignende an- lignende an- 
  
           bringes i   bringes i   bringes i 
  
           lukkede be-  lukkede be-  lukkede be- 
  
           holdere    holdere    holdere 
  
           straks efter straks efter straks efter 
  
           brug og au-  brug og au-  brug og au- 
  
           toklaveres  toklaveres  toklaveres 
  
           eller desin- før bortskaf- i det klassi- 
  
           ficeres før  felse eller  ficerede om- 
  
           bortskaffel- rengøring.  råde før bort- 
  
           se eller ren-        skaffelse el- 
  
           gøring.           ler rengøring. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           klasse 1   klasse 2   klasse 3   klasse 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           Utensilier,  Utensilier,  Utensilier, 
  
           glasvarer og glasvarer og glasvarer og 
  
           lignende,   lignende,   lignende skal 
  
           forurenet   forurenet   autoklaveres 
  
           med biolo-  med biolo-  i det klassi- 
  
           gisk aktivt  gisk aktivt  ficerede om- 
  
           materiale,  materiale,  råde før ren- 
  
           skal auto-  skal auto-  gøring. 
  
           klaveres   klaveres før 
  
           eller de-   rengøring. 
  
           sinficeres 
  
           på anden 
  
           måde før 
  
           rengøring. 
  
                         Nødvendigt 
  
                         hjælpemateri- 
  
                         ale må ikke 
  
                         fjernes fra  --------- 
  
                         det klassifi- 
  
                         cerede om- 
  
                         råde, før det 
  
                         er autokla- 
  
                         veret. 
  
           Særligt ar-  Særligt ar-  Særligt ar- 
  
           bejdstøj der bejdstøj   bejdstøj 
  
           er forurenet samles i en  samles i en 
  
           med biolo-  lukket be-  lukket be- 
  
           gisk aktivt  holder og au- holder og au- 
  
           materiale,  toklaveres  toklaveres i 
  
           opbevares i  forsvarligt  det klassifi- 
  
           lukket be-  inden eller  cerede område 
  
           holder eller i forbindel- inden vask. 
  
           pose indtil  se med vask. 
  
           vask. Det 
  
           særlige ar- 
  
           bejdstøj 
  
           rengøres 
  
           effektivt. 
  
                  Udvendige 
  
                  overflader 
  
                  på transport- 
  
                  beholdere 
  
                  skal desinfi- 
  
                  ceres for- 
  
                  svarligt, 
  
                  inden behol- 
  
                  derne føres 
  
                  ud af det 
  
                  klassificerede 
  
                  område. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           klasse 1   klasse 2   klasse 3   klasse 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Uddannelse og         Der skal   Særlige krav 
  
   instruktion.          føres særligt til persona- 
  
                  tilsyn med  lets faglige 
  
                  arbejdet af  kvalifika- 
  
                  en person med tioner. 
  
                  fornøden ind- 
  
                  sigt inden 
  
                  for det på- 
  
                  gældende ar- 
  
                  bejdsområde. 
  
   Sikkerheds-   Hvis der                 Der må 
  
   forskrifter   foregår for-               ikke fore- 
  
           søg og lig-                gå forsøg 
  
           nende uden                og lignen- 
  
           tilstede-                 de uden 
  
           værelse af                tilstede- 
  
           sagkyndige,                værelse 
  
           skal det være               af en fag- 
  
           muligt at                 lig kompe- 
  
           tilkalde en                tent per- 
  
           faglig kompe-               son. 
  
           tent person. 
  
           Der skal føres       Der skal føres 
  
           logbog over         logbog over 
  
           alle uhelds-        alle uhelds- 
  
           situationer,        situationer. 
  
           der har givet 
  
           anledning til 
  
           risiko for 
  
           personers 
  
           sikkerhed 
  
           eller sundhed 
  
           eller for det 
  
           ydre miljø. 
  
                         Der skal føres 
  
                         kontrol med 
  
                         autoklave- 
  
                         ringens ef- 
  
                         fektivitet. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           klasse 1   klasse 2   klasse 3   klasse 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                         Større uheld 
  
                         skal straks 
  
                         rapporteres 
  
                         til Arbejds- 
  
                         tilsynet. 
  
   ARBEJDETS    Arbejdet skal 
  
   UDFØRELSE    udføres, så 
  
           dannelse af 
  
           aerosoler 
  
           begrænses 
  
           mest muligt. 
  
           Mundpipette- 
  
           ring er ikke 
  
           tilladt. 
  
           Arbejdet skal Arbejdet skal Alt arbejde 
  
           udføres i ka- udføres i ka- med biologisk 
  
           binet ud-   binet ud-   aktivt materi- 
  
           styret med  styret med  ale uden for 
  
           eget ventila- eget ventila- lukkede syste- 
  
           tionssystem, tionssystem, mer skal udfø- 
  
           når der er  når der er  res i kabinet 
  
           fare for   fare for   udstyret med 
  
           sundheds-   sundheds-   egnet venti- 
  
           skadelig   skadelig   lationssystem. 
  
           luftforure-  luftforure- 
  
           ning.     ning, her- 
  
                  under når: 
  
                  1) der er fare 
  
                    for dannelse 
  
                    af aerosoler 
  
                    med biologisk 
  
                    aktivt mate- 
  
                    riale, 
  
                  2) der arbejdes 
  
                    med store 
  
                    væskemængder 
  
                    med biologisk 
  
                    aktivt mate- 
  
                    riale, eller 
  
                  3) der arbejdes 
  
                    med store 
  
                    koncentra- 
  
                    tioner af 
  
                    biologisk 
  
                    aktivt mate- 
  
                    riale. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           klasse 1   klasse 2   klasse 3   klasse 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           Kanyler, 
  
           sprøjter, 
  
           skarpe gen- 
  
           stande og 
  
           lignende skal 
  
           anvendes 
  
           mindst muligt. 
  
   Renhol-     Arbejds-   Arbejds- 
  
   delse m.v.    pladser i la- pladser i la- 
  
           boratoriet  boratoriet 
  
           skal rengøres skal rengøres 
  
           og desinfice- og desinfice- 
  
           res dagligt. res dagligt i 
  
                  henhold til 
  
                  særlig proce- 
  
                  dure. 
  
           Arbejdsplad-        Det klassifi- 
  
           sen skal hol-        cerede område 
  
           des ryddelig.        skal rengøres 
  
                         mindst een 
  
                         gang dagligt. 
  
           Der skal fin- 
  
           des egnede 
  
           desinfektions- 
  
           midler i la- 
  
           boratoriet. 
  
           Ved spild af        Ved ethvert 
  
           biologisk ak-        spild skal der 
  
           tivt materiale       straks desinfi- 
  
           skal der          ceres effektivt 
  
           straks desinfi-       med et egnet 
  
           ceres med et        desinfektions- 
  
           egnet desin-        middel. 
  
           fektionsmiddel. 
  
   Særligt ar-          Det særlige 
  
   bejdstøj og          arbejdstøj og 
  
   personlige           fodtøj må ikke 
  
   værnemidler          bringes uden 
  
                  for laborato- 
  
                  riet, før det 
  
                  skal til vask 
  
                  eller destruk- 
  
                  tion. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           klasse 1   klasse 2   klasse 3   klasse 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           Egnede hand- Egnede hand- 
  
           sker skal   sker skal 
  
           anvendes ved anvendes ved 
  
           kontakt med  fare for kon- 
  
           biologisk   takt med bio- 
  
           aktivt mate- logisk aktivt 
  
           riale.    materiale og 
  
                  ved arbejde 
  
                  med dyr. 
  
                         Egnet filtre- 
  
                         rende ånde- 
  
                         drætsværn skal 
  
                         anvendes i 
  
                         dyrestalde. 
  
                  Fodtøj skal 
  
                  desinficeres 
  
                  grundigt med 
  
                  et egnet desin- 
  
                  fektionsmiddel 
  
                  ved spild. 
  
   Personlig    Hænder vaskes               Særlig 
  
   hygiejne.    efter forure-               vaskepro- 
  
           ning med bio-               cedure. 
  
           logisk mate- 
  
           riale og spild 
  
           og berøring 
  
           med dyr samt 
  
           inden pauser 
  
           i arbejdet og 
  
           ved arbejds- 
  
           tids ophør. 
  
   Døre/vinduer.         Døre til det 
  
                  klassificerede 
  
                  område skal 
  
                  være lukkede, 
  
                  når der udfø- 
  
                  res arbejde. 
  
   ARBEJDSSTEDETS         Vinduer skal 
  
   INDRETNING           enten være 
  
                  lukkede eller 
  
                  forsynede med ---------   --------- 
  
                  insektnet. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           klasse 1   klasse 2   klasse 3   klasse 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Skiltning.    Der skal være Der skal være Der skal være Der skal 
  
           skilte mærket skilte mærket skilte mærket være 
  
           »Genteknolo- »Genteknolo- »Genteknolo- 
  
   skilte 
  
           gisk labora- gisk labora- gisk labora- mærket 
  
           torieområde, torieområde, torieområde, »Gentekno- 
  
           klasse 1« på klasse 2' på klasse 3' på logisk la- 
  
           døre til det døre til det døre til det boratorie- 
  
           klassifice-  klassifice-  klassifice-  område, 
  
           rede område. rede område. rede område. klasse 4' 
  
                                på døre 
  
                                til det 
  
                                klassifi- 
  
                                cerede 
  
                                område. 
  
                         Det klassifi- Det klas- 
  
                         cerede om-  sificerede 
  
                         råde skal   område 
  
                         være særligt skal være 
  
                         adskilt fra  i separat 
  
                         den øvrige  eller sær- 
  
                         del af byg-  lig isole- 
  
                         ningen.    ret del af 
  
                                bygningen. 
  
   Indretning, tek- Laboratoriet        Det klassifi- Særlige 
  
   niske hjælpemid- skal indret-        cerede område krav til 
  
   ler og inventar. indrettes,         skal indret- rengø- 
  
           så det er          tes så det er ringspro- 
  
           let at ren-         særdeles let cedure og 
  
           gøre og de-         rengøre.   -persona- 
  
           sinficere.                lets kva- 
  
                                lifika- 
  
                                tioner. 
  
                  På arbejds- 
  
                  pladser i 
  
                  laboratoriet, 
  
                  hvor der arbej- 
  
                  des med biolo- 
  
                  gisk aktivt 
  
                  materiale, må 
  
                  der kun findes 
  
                  de nødvendige 
  
                  tekniske 
  
                  hjælpemidler. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           klasse 1   klasse 2   klasse 3   klasse 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           Tekniske   Tekniske 
  
           hjælpemidler, hjælpemidler 
  
           der kan komme i laboratoriet 
  
           i forbindelse skal være ud- 
  
           med biologisk formet, så de 
  
           aktivitet ma- er lette at 
  
           teriale i   desinficere 
  
           laboratoriet, og rengøre. 
  
           skal så vidt 
  
           muligt være 
  
           udformet, så 
  
           de er lette 
  
           at rengøre og 
  
           desinficere. 
  
           Arbejdsborde, 
  
           stole m.v. i 
  
           laboratoriet 
  
           skal have en 
  
           glat overflade, 
  
           som er let 
  
           at rengøre. 
  
                  Gulve skal 
  
                  være glatte 
  
                  og uden revner 
  
                  og med afrun- 
  
                  det overgang 
  
                  til væg. 
  
                  Vægflader i 
  
                  laboratoriet 
  
                  skal være 
  
                  glatte og let 
  
                  afvaskelige. 
  
                  Overgange 
  
                  mellem fast 
  
                  inventar og 
  
                  bygningsdele 
  
                  skal enten 
  
                  være helt 
  
                  tætte eller 
  
                  så åbne, at 
  
                  effektiv ren- 
  
                  gøring er mulig. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           klasse 1   klasse 2   klasse 3   klasse 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           Løst inventar 
  
           i laboratoriet 
  
           skal være let 
  
           at flytte under 
  
           rengøring og 
  
           desinfektion. 
  
           Laboratorie- 
  
           inventarets 
  
           overflade samt 
  
           gulve skal 
  
           kunne modstå 
  
           syrer, baser, 
  
           organiske 
  
           opløsningsmid- 
  
           ler og moderat 
  
           varme. 
  
           Der skal findes       Der skal findes 
  
           dekontaminerings-      dekontaminerings- 
  
           og vaskemulig-       og vaskemulig- 
  
           heder, herunder       heder, herunder 
  
           let adgang til       let adgang til 
  
           håndvask i ar-       håndvask i ar- 
  
           bejdsområdet.        bejdsområdet. 
  
                         En håndvask 
  
                         skal anbringes 
  
                         nær udgangen. 
  
                         Vandhanerne må 
  
                         ikke være hånd- 
  
                         betjente. 
  
                         Vinduer skal Vinduer 
  
                         være lukkede skal være 
  
                         og forseg-  brudsikre. 
  
                         lede. 
  
                         Sluser skal 
  
                         være indrettet 
  
                         med selvluk- 
  
                         kende døre 
  
                         og undertryk 
  
                         i forhold til 
  
                         omgivelserne 
  
                         og overtryk i 
  
                         forhold til det 
  
                         klassificerede 
  
                         område. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           klasse 1   klasse 2   klasse 3   klasse 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                                Der skal 
  
                                være ob- 
  
                                serva- 
  
                                tionsvin- 
  
                                due eller 
  
                                lignende 
  
                                til om- 
  
                                rådet, så- 
  
                                ledes at 
  
                                de der be- 
  
                                finder sig 
  
                                i det 
  
                                klassifi- 
  
                                cerede om- 
  
                                råde kan 
  
                                ses 
  
                                udefra. 
  
                                Der skal 
  
                                være selv- 
  
                                låsende 
  
                                døre ved 
  
                                slusen. 
  
                                Særlige 
  
                                krav til 
  
                                indretnin- 
  
                                gen i slu- 
  
                                sen. 
  
                                Det klas- 
  
                                sificerede 
  
                                område 
  
                                skal kunne 
  
                                forsegles 
  
                                for at 
  
                                muliggøre 
  
                                desinfek- 
  
                                tion ved 
  
                                gennemryg- 
  
                                ning. 
  
   VVS                            Særlige 
  
                                krav til 
  
                                VVS- 
  
                                installa- 
  
                                tioner. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           klasse 1   klasse 2   klasse 3   klasse 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Ventilations-  Udsugnings-         Ventilations- 
  
   systemer     luft fra rum-        luft må ikke 
  
           ventilation         føres til lo- 
  
           må ikke føres        kalet eller 
  
           tilbage til         andre lokaler. 
  
           lokalet eller 
  
           andre lokaler. 
  
           I særlige til- 
  
           fælde (f.eks. 
  
           sterilrum) kan 
  
           dette dog ac- 
  
           cepteres. 
  
           Der skal normalt      Særlige krav 
  
           være kabinet        til ventila- 
  
           med eget venti-       tionssystemer. 
  
           lationssystem i 
  
           laboratoriet. 
  
           I særlige til- 
  
           fælde kan det 
  
           dog accepteres, 
  
           at udsugnings- 
  
           luften føres 
  
           til lokalet 
  
           (f.eks. steril- 
  
           bænke). 
  
                         Særlige krav 
  
                         til de luk- 
  
                         kede systemer. 
  
                  Luftafkast  Alle luft-  Alle luft- 
  
                  fra kabinet- afkast skal  afkast og 
  
                  ter med eget filtreres   -indtag 
  
                  ventilations- gennem abso- skal fil- 
  
                  system skal  lutfiltre,  treres 
  
                  filtreres   og filtre   gennem 
  
                  gennem abso- skal auto-  absolut- 
  
                  lutfiltre og klaveres   filtre, og 
  
                  filtre skal  før bortskaf- filtre 
  
                  autoklaveres felse.    skal auto- 
  
                  før bortskaf-        klaveres 
  
                  felse.           før bort- 
  
                                skaffelse. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           klasse 1   klasse 2   klasse 3   klasse 4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
           Der skal   Der skal   Særlige 
  
           findes proce- findes proce- krav ved- 
  
           dure for kon- dure for kon- rørende 
  
           trol og ved- trol og fil- kontrol 
  
           ligeholdelse tre og for  og ved- 
  
           af filtre.  kontrol af  ligehol- 
  
                  ventilations- delse. 
  
                  systemernes 
  
                  effektivitet 
  
                  samt for ved- 
  
                  ligeholdelse. 
  
   Forsøgsdyr.                        Særlige 
  
                                krav til 
  
                                bur- og 
  
                                staldfor- 
  
                                hold til 
  
                                forsøgs- 
  
                                dyr. 
  
   Spildevand og  Biologisk   Der skal eta- Der skal eta- 
  
   afløbsforhold.  aktivt mate- bleres fysisk bleres fysisk 
  
           riale må   sikring mod  sikring mod 
  
           ikke hældes  udslip til  udslip til 
  
           i afløb/   kloak fra   kloak fra 
  
           kloak.    alle afløb.  alle afløb 
  
                  Der skal   inklusive 
  
                  være mulig-  baderum. Alt 
  
                  hed for op-  spilde skal 
  
                  samling af  opsamles og 
  
                  udslip med  autoklaveres. 
  
                  biologisk ak- 
  
                  tivt materi- 
  
                  ale og auto- 
  
                  klavering 
  
                  heraf. Afløb 
  
                  fra vaske, 
  
                  der alene 
  
                  anvendes til 
  
                  håndvask, er 
  
                  undtaget fra 
  
                  dette krav. 
  
  
Officielle noter

(* 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 90/219, EF-Tidende 1990 L 117 s.l.