Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Lønmodtagernes Garantifond (Om fastsættelse af bidrag til fonden)


I medfør af § 9, stk. 3, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jfr. lovbekendtgørelse nr. 704 af 9. oktober 1986, fastsættes følgende om det bidrag, der af arbejdsgiverne skal indbetales til Lønmodtagernes Garantifond for 1988:

§ 1. Det årlige bidrag udgør 28 kr. for hver lønmodtager, for hvem der indbetales fuldt bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 2. Bidraget opkræves kvartalsvis i overensstemmelse med bestemmelserne i arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 125 af 15. marts 1987 om Lønmodtagernes Garantifond (Om beregning, opkrævning og indbetaling af bidrag m.v.).

Arbejdsministeriet, den 28. oktober 1987

HENNING DYREMOSE

/E. Edelberg

Officielle noter

Ingen