Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende


I henhold til § 35, § 43 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.

Arbejdsministeriets lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985,

som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987, lov nr. 380 af 13.

juni 1990, lov nr. 273 af 8. maj 1991, lov nr. 373 af 20. maj 1992

og lov nr. 474 af 24. juni 1992, og efter bemyndigelse i henhold til

lovens § 73, fastsættes:

Kapitel 1

Område og almindelige bestemmelser

§ 1. Hvor der efter reglerne om arbejdsstedets indretning etableres velfærdsfaciliteter i skurvogne, skure eller lignende enheder, der er flytbare i sin helhed eller i moduler (i det følgende benævnt skurvogne), skal indretningen af disse opfylde kravene i denne bekendtgørelse, med mindre andet følger af reglerne om arbejdsstedets indretning.

§ 2. Den, der overdrager, udlejer, overlader eller udstiller skurvogne som velfærdsforanstaltninger, skal sørge for, at skurvognene, når de udleveres til brug eller udstilles, har en indretning og størrelse, der opfylder kravene i denne bekendtgørelse.

Kapitel 2

Indretning

Toilet

§ 3. Toiletrum skal have et gulvareal på mindst 1 m2 og være forsynet med en aftræksventil på mindst 100 cm2. Der skal indrettes et toiletrum for hver 15 personer.

Stk. 2. Toilettet skal være forsynet med vandudskylning og kunne tilsluttes kloak.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke skurvogne, der anvendes under forhold, hvor der efter reglerne om arbejdsstedets indretning ikke kræves kloaktilslutning, men toilettet skal have samme hygiejniske standard som toilet med vandudskylning.

Spisefaciliteter

§ 4. Spiserum skal have et gulvareal, der udgør mindst 1 m2 pr. person, der benytter det samtidigt, med et tillæg på 1 m2 til det samlede gulvareal.

Stk. 2. Spiserum skal være særskilt. Mad og drikke skal kunne opbevares sundhedsmæssigt forsvarligt, om muligt i køleskab, og der skal være mulighed for at varme mad, vand til kaffe og lignende.

Stk. 3. Rummet skal være forsynet med mindst 2 aftræksventiler på mindst 100 cm2 pr. ventil.

Stk. 4. Spiserummet skal være forsynet med et vinduesareal svarende til mindst 10% af gulvarealet. Mindst eet vindue skal kunne åbnes.

Stk. 5. Vinduer skal være forsynede med solafskærmning, f.eks. gardiner.

Omklædnings-, vaske- og brusefaciliteter

§ 5. Omklædningsrums gulvareal skal udgøre mindst 1 m2 for hver person udover de arealkrav, der stilles til vaske- og brusefaciliteter, jf. stk. 4.

Stk. 2. Rummet skal være forsynet med en aftræksventil på mindst 100 cm2.

Stk. 3. Rummet skal være udstyret og indrettet, så følgende krav er opfyldt:

 • 1) Gangtøj og arbejdstøj skal kunne opbevares adskilt, enten i 2 skabe til hver person eller i et lodret opdelt skab.
 • 2) De indvendige mål i skabene skal mindst være 25 cm250 cm2170 cm. Målene skal i et opdelt skab mindst være 50 cm250 cm2170 cm.
 • 3) Skabene skal være aflåselige og forsynet med hylde.
 • 4) Skabene skal være ventilerede til det fri, f.eks. ved fælles aftræk.
 • 5) I forbindelse med skabene skal der være anbragt en bænk.
 • 6) Arbejdstøj skal kunne tørres, enten når det befinder sig i skabene eller på en fælles bøjlestang.

Stk. 4. Der skal være direkte adgang fra omklædningsrum til vaske- og brusefaciliteter, der skal opfylde følgende krav:

 • 1) Håndvaske skal kunne forsynes med rindende koldt og varmt vand. Der må højst være 5 personer om 1 håndvask. I stedet for håndvaske kan der indrettes vaskerende med mindst 1 blandingsbatteri for hver 5 personer. Gulvarealet omkring hver håndvask eller blandingsbatteri skal mindst udgøre 1 m2.
 • 2) Brusebade skal kunne forsynes med varmt og koldt vand. Der må højst være 10 personer om 1 brusebad. Gulvarealet i forbindelse med hvert brusebad incl. installation skal mindst udgøre 1 m2.
 • 3) Der skal være mulighed for udluftning ved brusebade i tilstrækkeligt omfang, så vidt muligt ved mekanisk ventilation.

Isolering

§ 6. Ydervægge skal være isolerede med materiale med en isoleringsevne mindst svarende til 75 mm mineraluld med en lambdaværdi på 0,039 W/mIC.

Stk. 2. Lofter og gulve skal være isolerede med materiale med en isoleringsevne mindst svarende til 100 mm mineraluld med en lambdaværdi på 0,039 W/mIC.

Stk. 3. Vinduer skal være forsynede med 2 lag glas eller lignende eller bestå af termoruder.

Indvendige vægge og gulvbelægning

§ 7. Indvendige vægge og gulvbelægning skal bestå af let afvaskelige materialer.

Loftshøjde

§ 8. Rummenes fri højde skal være mindst 2,10 m. I meget store enheder (pavilloner) skal højden dog mindst være 2,30 m.

Belysning

§ 9. Der skal findes kunstig belysning med en belysningsstyrke på mindst 200 lux målt 85 cm over gulvet.

Opvarmning

§ 10. Rummene skal kunne opvarmes til mindst 18IC.

Kapitel 3

Dispensation og klage

§ 11. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og forsvarligt.

§ 12. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter arbejdsmiljølovens § 81.

Kapitel 4

Straf

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning, straffes med hæfte eller bøde den, der

 • 1) overtræder §§ 2-10,
 • 2) undlader at efterkomme påbud efter bekendtgørelsen, eller
 • 3) tilsidesætter vilkår for dispensationer efter bekendgørelsen.

§ 14. Er en overtrædelse begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 1992.

Stk. 2. Skurvogne, der er taget i brug inden 1. februar 1990 og som opfylder betingelserne i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 165 af 26. april 1960 om regulativ om velfærdsforanstaltninger i bygge- og anlægsvirksomhed, kan fortsat udlejes og benyttes indtil 1. februar 1995.

Arbejdstilsynet, den 17. september 1992

Erik Andersen

/ Charlotte Skjoldager

Officielle noter

Ingen