Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning af levnedsmidler1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 598 af 14. august 1998 om mærkning af levnedsmidler, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 23 indsættes som nye paragraffer:

»§ 23a. § 22, stk. 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse, hvis angivelsen »indeholder sødestof(fer) « eller »indeholder sukker og sødestof(fer)« ledsager varebetegnelsen for et levnedsmiddel, jf. § 29a, stk. 1, og 2 i bekendtgørelse nr. 942 af 11. december 1997 om tilsætningsstoffer til levnedsmidler.

Stk. 2. § 22, stk. 1, nr. 1 og 2, finder ikke anvendelse på angivelser om tilsætning af vitaminer og mineraler, når disse stoffer angives i forbindelse med en næringsdeklaration.

§ 23b. Som undtagelse fra princippet i § 22, stk. 2, første punktum, gælder bestemmelserne i stk. 2 til 6.

Stk. 2. For levnedsmidler, der har undergået væsketab efter varmebehandling eller lignende behandling, skal der angives den mængde (de mængder), som indgår i levnedsmidlet på fremstillingstidspunktet, beregnet i forhold til færdigvaren. Mængden angives i procent.

Stk. 3. Hvis mængden af den angivne ingrediens eller den samlede mængde af alle angivne ingredienser i levnedsmidlet, angivet efter stk. 2, overstiger 100 pct., skal procentangivelsen dog erstattes med en vægtangivelse for ingrediensen. Der angives hvilken mængde (hvilke mængder), der er anvendt ved tilberedningen af 100 g af færdigvaren.

Stk. 4. Mængden af flygtige ingredienser angives efter deres vægt i færdigvaren.

Stk. 5. Mængden af ingredienser, der anvendes i koncentreret eller tørret form, og som rekonstitueres under fremstillingen, kan angives efter deres vægt før koncentreringen eller tørringen.

Stk. 6. Ingredienserne i koncentrerede eller tørrede levnedsmidler, som skal tilsættes vand, kan angives efter deres mængde i det rekonstituerede produkt.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. august 1999.

Stk. 2. Produkter, der mærkes efter den 14. februar 2000, skal opfylde reglerne i denne bekendtgørelse. Produkter, der er mærket inden denne dato efter de hidtil gældende regler, kan dog afsættes, indtil lagrene er opbrugt.

Stk. 3. Produkter, der er mærket i henhold til reglerne i denne bekendtgørelse, kan afsættes fra den 1. september 1999.

Veterinær- og Fødevaredirektoratet, den 29. juli 1999

Ole Kopp Christensen

/Kirsten Falkum

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 1999/10/EF, EF-Tidende 1999 L 69, s. 22