Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne


I medfør af § 95 i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 11. oktober 1993, og under hensyn til Aftale af 26. august 1993 mellem Arbejdsministeriet i Danmark og Færøernes Landsstyre om koordination af arbejdsløshedsforsikring fastsættes efter forhandling med Landsarbejdsrådet:

§ 1. Optagelse i en anerkendt arbejdsløshedskasse af en person, der har haft lønarbejde og været arbejdsløshedsforsikret på Færøerne, er betinget af, at arbejdsløshedsforsikringslovens § 41, stk. 1, nr. 3, litra a, er opfyldt i en forsikringsperiode på Færøerne, hvis personen ikke tidligere har været forsikret i Danmark. Det er en betingelse, at arbejdsløshedskassen modtager en skriftlig anmodning om optagelse inden 8 uger fra det tidspunkt, hvor personen ophørte med at være omfattet af det færøske arbejdsløshedsforsikringssystem.

Stk. 2. Dokumenterede forsikringsperioder fra Færøerne, herunder perioder hvor der er udbetalt arbejdsløshedsydelser, kan medregnes til opfyldelse af arbejdsløshedsforsikringslovens § 53, stk. 1, hvis kassen modtager en skriftlig anmodning om optagelse inden 8 uger regnet fra det tidspunkt, hvor personen ophørte med at være omfattet af det færøske arbejdsløshedsforsikringssystem.

Stk. 3. Dokumenterede arbejdsperioder fra Færøerne , som ligger i en forsikringsperiode, kan medregnes til opfyldelse af arbejdsløshedsforsikringslovens § 53, stk. 2 og stk. 5, hvis arbejdet kan medregnes efter reglerne i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse om beskæftigelseskravet og delperioderne, selv om 8-ugers-fristen er overskredet.

Stk. 4. Umiddelbar indtræden i dagpengeretten kan ske, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt.

§ 2. Genoptagelse i en anerkendt arbejdsløshedskasse af en person, der tidligere har været arbejdsløshedsforsikret i Danmark, og som på grund af lønarbejde på Færøerne herefter har været omfattet af dette lands arbejdsløshedsforsikringssystem, kan ske, uden at arbejdsløshedsforsikringslovens § 41, stk. 1, nr. 3, litra a, er opfyldt. Det er en betingelse, at arbejdsløshedskassen modtager en skriftlig anmodning om genoptagelse inden 8 uger fra det tidspunkt, hvor personen ophørte med at være omfattet af det færøske arbejdsløshedsforsikringssystem.

Stk. 2. Dokumenterede forsikringsperioder, herunder perioder hvor der er udbetalt arbejdsløshedsydelser, kan medregnes til opfyldelse af arbejdsløshedsforsikringslovens § 53, stk. 1, hvis kassen modtager en skriftlig anmodning om genoptagelse inden 8 uger regnet fra det tidspunkt, hvor personen ophørte med at være omfattet af det færøske arbejdsløshedsforsikringssystem.

Stk. 3. Dokumenterede arbejdsperioder fra Færøerne, som ligger i en forsikringsperiode, kan medregnes til opfyldelse af arbejdsløshedsforsikringslovens § 53, stk. 2 og stk. 5, hvis arbejdet kan medregnes efter reglerne i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse om beskæftigelseskravet og delperioderne, selv om 8-ugers-fristen i stk. 2 er overskredet.

Stk. 4. Umiddelbart genindtræden i dagpengeretten kan ske, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt.

§ 3. Dokumenterede forsikringsperioder, herunder perioder hvor der er udbetalt arbejdsløshedsydelser på Færøerne, som ligger forud for eventuelle afbrydelser i forsikringsperioden, kan medregnes til opfyldelse af arbejdsløshedsforsikringslovens § 53, stk. 1, hvis afbrydelserne sammenlagt ikke overstiger 8 uger inden for 12 måneder.

Stk. 2. Afbrydelser i forsikringsperioden i forbindelse med overgangen fra det danske arbejdsløshedsforsikringssystem til det færøske arbejdsløshedsforsikringssystem, jf. § 2, samt afbrydelser i forsikringsperioden på Færøerne, jf. stk. 1, kan accepteres ved opfyldelse af arbejdsløshedsforsikringslovens § 53, stk. 1, hvis afbrydelserne sammenlagt ikke overstiger 8 uger inden for 12 måneder.

§ 4. De regler om optagelse, der er fastsat i arbejdsløshedsforsikringslovens § 41 eller med hjemmel heri, skal følges ved optagelse eller genoptagelse efter §§ 1 og 2.

§ 5. Ret til bevarelse af medlemskabet af en anerkendt arbejdsløshedskasse har en person, der

  • 1) arbejder på Færøerne, og arbejdet ikke forventes at overstige et halvt år, eller
  • 2) arbejder eller opholder sig på Færøerne, og personen ikke har ret til at blive arbejdsløshedsforsikret efter dette lands regler, eller
  • 3) udfører selvstændig virksomhed i væsentligt omfang på Færøerne.

Stk. 2. En person, der har bevaret medlemskabet af en anerkendt arbejdsløshedskasse efter stk. 1, kan ved tilbagevenden til Danmark medregne dokumenteret arbejde på Færøerne til opfyldelse af arbejdskravet i arbejdsløshedsforsikringslovens § 53, stk. 2 og stk. 5, hvis arbejdet kan medregnes efter reglerne i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse om beskæftigelseskravet og delperioderne.

Stk. 3. Umiddelbar genindtræden i dagpengeretten kan ske, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt.

§ 6. Optagelse i en dansk anerkendt arbejdsløshedskasse for lønmodtagere under arbejde på Færøerne kan ske, hvis en af betingelserne i § 5, stk. 1, nr. 1 eller 2 er opfyldt. De almindelige betingelser for optagelse skal i øvrigt være opfyldt.

§ 7. Indplacering af personer, der er omfattet af bekendtgørelsens regler, følger de regler om forudgående beskæftigelse som betingelse for indplacering i delperiode 1, om delperiodernes længde og om forbrug af delperioderne, der findes i arbejdsløshedsforsikrings lovens §§ 53, 55 og 56 samt i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse nr. 933 af 13. december 1993 om beskæftigelseskravet og delperioderne.

§ 8. I det omfang der på grundlag af forsikrings- og beskæftigelsesperioder på Færøerne skal ske beregning af et medlems hidtidige ledighedsanciennitet i opgørelsesperioden efter reglerne i Arbejdsministeriets overgangsbekendtgørelse ( bekendtgørelse om overgangsordninger for medlemmer af anerkendte arbejdsløshedskasser ved ikrafttræden af lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. ), medregnes som ledighed hele opgørelsesperioden, bortset fra medlemmets beskæftigelse, jf. §§ 35 i Arbejdsministeriets overgangsbekendtgørelse.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1994.

Stk. 2. Der udarbejdes en vejledning til bekendtgørelsen.

Stk. 3. Samtidig ophæves følgende retsforskrifter:

  • 1) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse nr. 843 af 22. oktober 1993 om medlems- og dagpengeret for personer, der har haft arbejde eller ophold på Færøerne, og
  • 2) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens vejledning nr. 175 af 22. oktober 1993 om anvendelsen af reglerne i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse om medlems- og dagpengeret for personer, der har haft arbejde eller ophold på Færøerne.

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, den 23. december 1993

Troels Nørgaard

/ Tove Loft

Officielle noter

Ingen