Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære til den offentlige arbejdsformidling om lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.


1. I lov nr. 161 af 12. april 1978 om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (ligebehandlingsloven), der er optryk som bilag, er i § 6 fastsat, at det ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse m.v. søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn. I henhold til ligebehandlingslovens § 11 kan der ske fravigelse af bl.a. bestemmelsen i § 6.

Ligebehandlingsloven træder i kraft den 1. juli 1978.

2. Ligebehandlingsloven medfører, at der herefter ikke i forbindelse med formidling af kontakt mellem arbejdssøgende og arbejdsgivere kan ske videregivelse af oplysning om eventuelle ønsker fra arbejdsgivere om ansøgninger af et bestemt køn, herunder for så vidt angår oversigter o.lign. vedrørende foreliggende arbejdstilbud.

Kun i det omfang, der i henhold til ligebehandlingslovens § 11 sker fravigelse af bestemmelserne i lovens §§ 2-6, vil der fra arbejdsformidlingens side kunne ske en videregivelse af oplysninger om ønsker med hensyn til køn.

Der skal søges anvendt stillingsbetegnelser, som er neutrale med hensyn til køn.

3. Der er ikke pålagt den offentlige arbejdsformidling nogen almindelig kontrol med ligebehandlingslovens overholdelse.

4. Arbejdsformidlingen bør i forbindelse med bistand til arbejdssøgende ved valg af erhverv og uddannelse søge at modvirke traditionsbestemte fordelinger på kønnene og til stadighed være opmærksom på muligheder, som kan fremme ligestillingen mellem kønnene.

Arbejdsministeriet, den 27. juni 1978

Svend Auken

/Per Kirstein

Bilag . Lov nr. 161 af 12. april 1978 om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

(Udelades her).

Officielle noter

Ingen