Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brucellose (smitsom kalvekastning) hos kvæg1)  

 

I medfør af § 5, § 6, stk. 2, § 8, § 9, § 10, § 12, § 13, stk. 1, § 18, stk. 1, § 19, § 32, stk. 1, § 35, stk. 1, § 42 og § 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr fastsættes:

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Ved brucellose forstås i denne bekendtgørelse smitsom kalvekastning hos kvæg forårsaget af brucellabakterier.

Stk. 2. Ved kastning forstås i denne bekendtgørelse enhver udstødning af fosteret, der uanset årsagen indtræffer senere end 90 dage efter bedækningen (insemineringen) og inden udløbet af 265 dage efter bedækningen (insemineringen), samt enhver kælvning, der indtræffer såvel før som på det beregnede tidspunkt, og ved hvilken der viser sig sygelige forandringer, der tyder på brucellose, f.eks. afgang af gulligt eller rødliggråt, plumret flåd.

Stk. 3. Ved en besætning forstås i denne bekendtgørelse et dyr eller en gruppe dyr, der holdes på en bedrift som en epidemiologisk enhed.

§ 2. Enhver dansk kvægbesætning betegnes som officielt fri for brucellose, medmindre den ifølge §§ 4 eller 5 skal anses for at være mistænkt for eller smittet med brucellose.

Anmeldelse

§ 3. Ved mistanke om brucellose i en kvægbesætning skal den ansvarlige for besætningen tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Tilkaldelse skal ske, såfremt ét eller flere af nedennævnte symptomer optræder:

1) når der hos ét eller flere kreaturer før, under eller umiddelbart efter en kastning eller en fødsel afgår gulligt eller rødliggråt, plumret flåd fra kønsåbningen eller forekommer efterbyrd med et unormalt udseende, der tyder på betændelse,

2) når der i en kvægbesætning pludselig forekommer en serie af kastningstilfælde, eller der gennem en periode forekommer unormalt mange kastninger, eller

3) når der hos én eller flere tyre forekommer betændelsesagtige forandringer i testikler, bitestikler eller indre kønsorganer eller sæd, som ved makro- eller mikroskopisk undersøgelse findes at have fået et fra det normale væsentligt afvigende udseende.

Stk. 3. Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om brucellose, og kan mistanken ikke afvises, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om brucellose, skal dyrlægen straks underrette Fødevareregionen.

Stk. 4. Fødevareregionen meddeler i hvilket omfang, der skal udtages prøver i besætningen og indsendes materiale til undersøgelse på Statens Veterinære Serumlaboratorium.

Mistænkte og smittede kvægbesætninger

§ 4. Mistænkt for at være smittet med brucellose er kvægbesætninger som beskrevet i § 3 samt kvægbesætninger,

1) hvor der har været smittefarligt samkvem med dyr, der anses for at være smittet med brucellose eller mistænkt herfor,

2) der ved blodprøveundersøgelse af ét eller flere dyr udviser reaktion for brucellose, eller

3) som efter Fødevareregionens skøn kan være smittet med brucellose.

§ 5. En kvægbesætning anses for smittet med brucellose, når Statens Veterinære Serumlaboratorium har påvist bakterier af brucellagruppen i materiale fra dyr i besætningen, eller der ved diagnostisk undersøgelse af blod, mælk eller andet materiale er fremkommet reaktion, der efter Fødevareregionens skøn beviser eller gør det overvejende sandsynligt, at brucellainfektion er til stede.

Stk. 2. En kvægbesætning vil blive erklæret fri for mistanke om eller smitte med brucellose, når undersøgelser foreskrevet af Fødevareregionen er foretaget med et efter Fødevareregionens vurdering tilfredsstillende resultat svarende til direktiv nr. 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, bilag C.

Kontrol- og bekæmpelsesforanstaltninger

§ 6. Kreaturer, der viser positiv reaktion for brucellose, skal af den ansvarlige for kvægbesætningen straks isoleres fra den øvrige besætning efter dyrlægens eller Fødevareregionens anvisning.

§ 7. Den ansvarlige for en kvægbesætning, der er mistænkt for eller smittet med brucellose, kan af Fødevareregionen pålægges et offentligt tilsyn, der kan omfatte:

1) Forbud mod at fjerne dyr til levebrug fra besætningen.

2) Påbud om, at dyr kun må flyttes direkte til slagtning på en af Fødevaredirektoratet dertil godkendt virksomhed ledsaget af en af Fødevareregionen udstedt passérseddel påført hvert dyrs fulde CKR-nummer eller til destruktion.

3) Forbud mod at tilføre besætningen dyr, som er modtagelige for brucellose.

4) Påbud om at lade besætningen eller dele af besætningen blodprøve eller på anden måde undersøge for brucellose.

5) Påbud om at lade kreaturer slagte, bl.a. i diagnostisk øjemed, eller slagte eller nedslå som led i bekæmpelse af brucellose.

6) Påbud om at træffe forholdsregler, der har betydning for kontrollen med og bekæmpelsen af brucellose, herunder opstaldning, rengøring og desinfektion, udbringning af gødning samt anvendelse af kontaminerede arealer og foderafgrøder.

7) Påbud om, at mælk fra køer mistænkt for at være smittet med brucellose tilbageholdes på ejendommen og anvendes efter Fødevareregionens anvisning.

8) Påbud om at lade kreaturer, der går på græs, tage ind på stald.

9) Påbud om, at dyr, der dør eller aflives, undersøges af en dyrlæge, medmindre Fødevareregionen har meddelt fritagelse herfor.

§ 8. Den ansvarlige for en kvægbesætning, der er mistænkt for eller smittet med brucellose, skal gøre alle personer, der kommer til ejendommen eller i øvrigt kommer i kontakt med besætningen, opmærksomme på, at besætningen er henholdsvis mistænkt for eller smittet med brucellose, samt på risikoen for overførsel af brucellose til mennesker.

§ 9. Den ansvarlige for en kvægbesætning, der er saneret ved slagtning eller nedslagning, jf. § 7, nr. 5, skal foretage rensning og desinfektion af ejendommen efter Fødevareregionens anvisning.

Stk. 2. Kreaturer og andre dyr, der er modtagelige for brucellose, må tidligst indsættes i ejendommens bygninger, når disse har stået tomme i 1 måned efter, at den i stk. 1 nævnte rensning og desinfektion af ejendommen er godkendt af Fødevareregionen.

Stk. 3. Kreaturer og andre dyr, der er modtagelige for brucellose, må tidligst indsættes på græsgange og andre arealer, der har været benyttet til den bortsanerede kvægbesætning, 1 år efter slagtning eller nedslagning af kvægbesætningen og/eller 1 år efter, at der på arealerne er udbragt gødning fra den bortsanerede kvægbesætning.

§ 10. Fødevareregionen kan påbyde undersøgelse af dyr eller besætninger for brucellose eller som kontrol af frihed herfor. Sådanne undersøgelser kan gennemføres i et bestemt område eller blandt dyr eller besætninger i en bestemt kategori.

Stk. 2. Undersøgelse for brucellose skal foretages af en dyrlæge.

§ 11. Såfremt en dyrlæge under udøvelse af kødkontrol eller ved obduktion finder forandringer af brucelløs natur hos kvæg, skal dyrlægen til Statens Veterinære Serumlaboratorium indsende materiale.

Transport af dyr fra mistænkte og smittede kvægbesætninger

§ 12. Transport af kreaturer til slagtning, jf. § 7, nr. 2, skal ske direkte til den på passérsedlen anførte virksomhed, og der må ikke uden Fødevareregionens tilladelse sammen med sådanne dyr transporteres dyr fra andre besætninger.

Stk. 2. Dyrene skal aflæsses på virksomheden så nær slagtestedet som muligt. Transportvognens chauffør skal straks efter dyrenes aflæsning rense og desinficere vognen på virksomhedens vaskeplads efter den kontrollerende dyrlæges anvisning.

Vaccination mod brucellose

§ 13. Anvendelse af vaccine mod brucellose er forbudt.

Betaling, straf og ikrafttræden

§ 14. Udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af brucellose i medfør af denne bekendtgørelse ydes i henhold til bekendtgørelse om udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme.

Stk. 2. Alle øvrige udgifter i medfør af denne bekendtgørelse er Fødevaredirektoratet uvedkommende.

§ 15. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, stk. 1-3, § 6, §§ 8 eller 9, § 10, stk. 2, eller §§ 11-13, eller

2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 3, stk. 4, § 7 eller § 10, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. maj 2000.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 320 af 1. juli 1980 om kontrol med smitsom kalvekastning (brucellose hos kvæg).

Fødevaredirektoratet, den 3. maj 2000

P.D.V.
Preben Willeberg

/Pernille Birk

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 64/432/EØF, EF-Tidende 1964 L 121 s. 1977, som ændret ved Rådets direktiv nr. 98/46/EF, EF-Tidende 1998 L 198 s. 22.