Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvægtuberkulose1)  

 

I medfør af § 5, § 6, stk. 2, § 8, § 9, § 10, § 12, § 13, stk. 1, § 18, stk. 1, § 19, § 32, stk. 1, § 35, stk. 1, § 42 og § 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr fastsættes:

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Ved kvægtuberkulose forstås i denne bekendtgørelse tuberkulose hos husdyr forårsaget af Mycobacterium Bovis (M. Bovis). Sygdommen benævnes herefter TB.

Stk. 2. Ved en besætning forstås i denne bekendtgørelse et dyr eller en gruppe dyr, der holdes på en bedrift som en epidemiologisk enhed.

§ 2. Enhver dansk kvægbesætning er officielt fri for TB, medmindre den ifølge §§ 4 eller 5 skal anses for at være mistænkt eller smittet med TB.

Anmeldelse

§ 3. Ved mistanke om TB i en kvægbesætning skal den ansvarlige for besætningen tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Tilkaldelse skal ske, såfremt ét eller flere af nedenstående symptomer optræder:

1) afmagring hos ét eller flere kreaturer i forbindelse med hoste,

2) hævelser i tilgængelige lymfeknuder,

3) fast, smerteløs hævelse af yveret med eller uden forandring af mælkens udseende, eller

4) periodisk eller vedvarende børflåd, evt. i forbindelse med omløbninger, når et sådant ikke er en følge af tilbageholdt efterbyrd.

Stk. 3. Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om TB, og kan mistanken ikke afvises, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om TB, skal dyrlægen straks underrette Fødevareregionen.

Stk. 4. Fødevareregionen meddeler i hvilket omfang, der skal foretages tuberkulinprøver i kvægbesætningen og indsendes materiale til undersøgelse på Statens Veterinære Serumlaboratorium, København.

Mistænkte og smittede kvægbesætninger

§ 4. Mistænkt for at være smittet med TB er kvægbesætninger som beskrevet i § 3 samt

1) kvægbesætninger, der har fået tilført eller på anden måde har haft samkvem med dyr, der er mistænkt for eller smittet med TB, eller

2) kvægbesætninger, hvor der findes kreaturer, der efter Fødevareregionens vurdering kan være smittet med TB, herunder dyr, der udviser positiv reaktion for bovint tuberkulin ved en tuberkulinprøve, eller

3) kvægbesætninger på en ejendom, hvor en person, der bliver taget under behandling for TB, har opholdt sig, eller

4) kvægbesætninger, hvorfra der er slagtet eller obduceret et kreatur, der udviser forandringer af tuberkuløs natur.

§ 5. En kvægbesætning eller et hold af andre dyr anses for smittet med TB, når Statens Veterinære Serumlaboratorium har påvist M. Bovis i materiale fra dyr i besætningen.

Stk. 2. En kvægbesætning eller et hold af andre dyr kan erklæres fri for mistanke om eller smitte med TB, når undersøgelser foreskrevet af Fødevareregionen er foretaget med et efter Fødevareregionens vurdering tilfredsstillende resultat svarende til direktiv nr. 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, bilag B, pkt. 28-32.

Kontrol- og bekæmpelsesforanstaltninger

§ 6. Kreaturer eller andre dyr, der ved tuberkulinprøve viser positiv reaktion for TB, skal af den ansvarlige for besætningen straks isoleres fra den øvrige besætning efter dyrlægens eller Fødevareregionens anvisning.

§ 7. Den ansvarlige for en kvægbesætning, der er mistænkt for eller smittet med TB, kan af Fødevareregionen pålægges et offentligt tilsyn, der kan omfatte:

1) Forbud mod at fjerne dyr til levebrug fra besætningen.

2) Påbud om, at dyr kun må flyttes direkte til slagtning på en af Fødevaredirektoratet dertil godkendt virksomhed ledsaget af en af Fødevareregionen udstedt passérseddel påført hvert dyrs fulde CKR-nummer eller til destruktion. Ved andre dyr end kvæg, får eller geder skal anden identifikation af disse påføres passérsedlen.

3) Forbud mod at tilføre besætningen dyr, som er modtagelige for TB.

4) Påbud om at lade besætningen eller dele af besætningen tuberkulinprøve eller på anden måde undersøge for TB.

5) Påbud om at lade kreaturer slagte, bl.a. i diagnostisk øjemed, eller slagte eller nedslå som led i bekæmpelse af TB.

6) Påbud om at træffe forholdsregler, der har betydning for kontrollen med og bekæmpelsen af TB, herunder opstaldning, rengøring og desinfektion, udbringning af gødning samt anvendelse af kontaminerede arealer og foderafgrøder.

7) Påbud om, at mælk fra køer mistænkt for at være smittet med TB tilbageholdes på ejendommen og anvendes efter Fødevareregionens anvisning.

8) Påbud om at lade kreaturer, der går på græs, tage ind på stald.

9) Påbud om, at dyr, der dør eller aflives, undersøges af en dyrlæge, medmindre Fødevareregionen har meddelt fritagelse herfor.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte foranstaltninger gælder tillige for andre dyr end kvæg smittet med TB.

§ 8. Den ansvarlige for en kvægbesætning, der er mistænkt for eller en kvægbesætning eller andre dyr smittet med TB, skal gøre alle personer, der kommer til ejendommen eller i øvrigt kommer i kontakt med dyrene, opmærksomme på, at besætningen er henholdsvis mistænkt for eller smittet med TB, samt på risikoen for overførsel af TB til mennesker.

§ 9. Den ansvarlige for en kvægbesætning eller andre dyr fundet smittet med TB, der er saneret ved slagtning eller nedslagning, jf. § 7, stk. 1, nr. 5, jf. § 7, stk. 2, skal foretage rensning og desinfektion af ejendommen efter Fødevareregionens anvisning.

Stk. 2. Kreaturer og andre dyr, der er modtagelige for smitte med M. Bovis, må tidligst indsættes i ejendommens bygninger, når disse har stået tomme i 1 måned efter, at den i stk. 1 nævnte rensning og desinfektion af ejendommen er godkendt af Fødevareregionen.

Stk. 3. Kreaturer og andre dyr, der er modtagelige for smitte med M. Bovis, må tidligst indsættes på græsgange og andre arealer, der har været benyttet til den bortsanerede kvægbesætning, 1 år efter slagtning eller nedslagning af kvægbesætningen og/eller 1 år efter, at der på arealerne er udbragt gødning fra den bortsanerede kvægbesætning.

§ 10. Fødevareregionen kan påbyde tuberkulinprøvning af dyr eller besætninger til konstatering af mulig forekomst af TB eller som kontrol af frihed herfor. Sådanne undersøgelser kan gennemføres i et bestemt område eller blandt dyr eller besætninger i en bestemt kategori.

Stk. 2. Tuberkulinprøvning skal foretages af en dyrlæge og udføres i henhold til gældende instruks fra Fødevaredirektoratet for foretagelse af tuberkulinprøver. Efter afslutningen af påbudt tuberkulinprøvning skal dyrlægen afgive indberetning til Fødevareregionen på de officielle målelister. Indberetning gælder ikke for prøver, der er udtaget i handelsøjemed, medmindre resultatet er positivt.

§ 11. Såfremt en dyrlæge under udøvelse af kødkontrol eller ved obduktion finder forandringer af tuberkuløs natur hos kvæg eller andre dyr, og såfremt forandringerne må antages at skyldes M. Bovis, skal dyrlægen til Statens Veterinære Serumlaboratorium indsende materiale til typebestemmelse.

Transport af kvæg og andre dyr fra mistænkte og smittede kvægbesætninger

§ 12. Transport af dyr til slagtning, jf. § 7, stk. 1, nr. 2, jf. § 7, stk. 2, skal ske direkte til den på passérsedlen anførte virksomhed, og der må ikke uden Fødevareregionens tilladelse sammen med sådanne dyr transporteres dyr fra andre besætninger eller nogen form for materialer.

Stk. 2. Dyrene skal aflæsses på virksomheden så nær slagtestedet som muligt. Transportvognens chauffør skal straks efter dyrenes aflæsning rense og desinficere vognen på virksomhedens vaskeplads efter den kontrollerende dyrlæges anvisning.

Vaccination m.m.

§ 13. Anvendelse af vaccine mod TB og anvendelse af tuberkulin med det formål at bringe et dyrs reaktionsevne over for dette stof til ophør, er forbudt.

Stk. 2. Vacciner, der kan have indflydelse på dyrs reaktionsevne over for tuberkulin, herunder vaccine mod paratuberkulose til kvæg, må kun anvendes med Fødevareregionens tilladelse.

Stk. 3. Kreaturer, der er vaccineret, jf. stk. 2, må kun fraflyttes ejendommen til slagtning, medmindre Fødevareregionen giver tilladelse til andet.

Betaling, straf og ikrafttræden

§ 14. Udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af TB i medfør af denne bekendtgørelse ydes i henhold til bekendtgørelse om udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme.

Stk. 2. Alle øvrige udgifter i medfør af denne bekendtgørelse er Fødevaredirektoratet uvedkommende.

§ 15. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, stk. 1-3, § 6, § 7, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., jf. § 7, stk. 2, § 8, § 9, stk. 2 eller 3, § 10, stk. 2, 1. eller 2. pkt., eller §§ 11-13 eller

2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 3, stk. 4, § 7, stk. 1, nr. 1, eller nr. 2, 1. pkt., eller nr. 3-9, jf. § 7, stk. 2, § 9, stk. 1, eller § 10, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. maj 2000.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 319 af 1. juli 1980 om kontrol med kvægtuberkulose.

Fødevaredirektoratet, den 3. maj 2000

P.D.V.
Preben Willeberg

/Pernille Birk

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 64/432/EØF, EF-Tidende 1964 L 121 s. 1977, som ændret ved Rådets direktiv nr. 98/46/EF, EF-Tidende 1998 L 198 s. 22.