Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Område og definitioner
  Kapitel 2Samhandel - modtagelse fra andre EU-lande, Island (fisk og fiskevarer) eller Norge
  Kapitel 3Import fra tredjelande samt transit generelt
  Kapitel 4Specielle bestemmelser for animalske fødevarer fra tredjelande, hvor fødevarerne opfylder betingelserne for indførsel
  Kapitel 5Transit med eller uden oplagring af animalske fødevarer fra tredjelande, hvor fødevarerne ikke opfylder gældende bestemmelser for indførsel
  Kapitel 6Transport af animalske fødevarer fra et tredjeland til et andet tredjeland i transportmidler, som mellemlander i eller anløber Danmark
  Kapitel 7Genindførsel, privates indførsel, vareprøver m.v.
  Kapitel 8Fællesbestemmelser for animalske fødevarer indført fra samhandels- eller tredjelande
  Kapitel 9Overgangsbestemmelser
  Kapitel 10Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer1)

 

I medfør af § 51, stk. 2, § 54, stk. 2 og 3, § 55, stk. 3, § 56, stk. 5 og 7, § 61, stk. 1 og 2, § 62, § 64, stk. 2, samt § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven), §§ 12 og 22, § 35, stk. 2, 5 og 6, §§ 37 og 42, samt § 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juli 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr, samt efter bemyndigelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter enhver form for indførsel til eller transit gennem Danmark, af de i bilag 1 anførte fødevarer.

Stk. 2. Ved veterinærkontrol forstås:

1) for fødevarer, som modtages ved samhandel, tilsynsmyndighedens ikke-diskriminerende stikprøvekontrol på bestemmelsesstedet, kontrol under transporten eller skærpet kontrol,

2) for fødevarer, som indføres fra tredjelande, grænsedyrlægens kontrol af foreskrevne dokumenter (dokumentkontrol), kontrol af overensstemmelse mellem partiet og de ledsagende dokumenter (identitetskontrol) og kontrol af de animalske fødevarer (fysisk kontrol), herunder eventuelt laboratorieundersøgelse på grænsekontrolstedet samt udtagning af prøver til analyse på Fødevaredirektoratets laboratorier, og desuden den dokument-, identitets- og fysiske kontrol, som foretages med varer, som oplægges i forbindelse med transit.

Stk. 3. Ved indførsel forstås:

1) modtagelse af animalske fødevarer ved samhandel med andre lande inden for Den Europæiske Union (EU-lande) og Norge samt af fisk og fiskevarer ved samhandel med Island,

2) import fra andre lande, som ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (tredjelande) af animalske fødevarer til fri omsætning eventuelt efter oplagring på toldoplag samt fødevarer til behandling under toldordningen »aktiv forædling«, samt

3) indførsel i henhold til kapitel 7 af animalske fødevarer, som ikke er til fri omsætning.

Stk. 4. Ved samhandel forstås afsendelse til en bestemmelsesvirksomhed i Danmark af

1) animalske fødevarer, som i en virksomhed i et samhandelsland er blevet sundhedsmærket, henholdsvis for fisk, fiskevarer, frølår og landsnegle identifikationsmærket, i henhold til fællesskabsbestemmelserne, eller

2) animalske fødevarer med oprindelse i tredjelande via et andet samhandelsland, hvor de efter veterinærkontrol er accepteret til fri omsætning.

Stk. 5. Ved et samhandelsland forstås et EU-land, Norge eller for fisk og fiskevarer Island. Disse lande tilsammen betegnes samhandelsområdet.

Stk. 6. Ved transit forstås landtransport gennem Danmark med eller uden oplagring af animalske fødevarer med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland.

Stk. 7. Ved foreskrevet dokument forstås et sundhedscertifikat, hygiejnecertifikat, veterinærdokument f.eks. en veterinær tillægsattestation, eller andet dokument f.eks. handelsdokument, som kræves i henhold til EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning.

Stk. 8. Ved handelsdokument forstås et transportdokument, en faktura eller lignende, som er påført en tydelig angivelse af de oplysninger, som fremgår af sundheds- eller identifikationsmærket for den fødevare, dokumentet ledsager.

Stk. 9. Ved gældende bestemmelser forstås bestemmelser i den produktbekendtgørelse, som er udstedt for den pågældende animalske fødevare, for så vidt disse er baseret på fællesskabslovgivningen, samt bestemmelser i denne bekendtgørelse.

Stk. 10. Ved et parti forstås en mængde af en animalsk fødevare af samme art og forarbejdningsgrad, som er omfattet af samme foreskrevne dokument, hidrører fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel, præsenteres samtidig for veterinærkontrol og er bestemt til samme modtager.

Stk. 11. Ved importør forstås en person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som modtager animalske fødevarer eller forestår transit af disse, og hvis aktivitet er bekræftet i henhold til bekendtgørelse om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer.

Stk. 12. Ved modtagelager forstås en virksomhed, som i overensstemmelse med oplysningerne i det foreskrevne dokument, fysisk modtager animalske fødevarer ved samhandel eller foretager en fuldstændig opdeling af et parti animalske fødevarer, som er modtaget ved samhandel.

Stk. 13. Grænsedyrlægens kontrolfunktion ved indførsel og transit af fisk og fiskevarer varetages af en officielt udpeget, særligt uddannet officiel person, der er ansvarlig for at gennemføre veterinærkontrollen af fisk og fiskevarer på grænsekontrolstedet.

Kapitel 2

Samhandel - modtagelse fra andre EU-lande, Island (fisk og fiskevarer) eller Norge

§ 2. Modtagelse af animalske fødevarer fra et samhandelsland skal ske på de i bilag 2 anførte betingelser. Såfremt der for en fødevare ikke er anført indførselsbetingelser i bilag 2, må modtagelse kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevaredirektoratet. Ansøgning herom skal sendes via fødevareregionen.

§ 3. Importøren skal forhåndsanmelde modtagelse af animalske fødevarer angivet under produktkategorierne A1, A2, A6, B5, B6, M1 - M5 og O1 - O3, jf. bilag 3, del I og II. Forhåndsanmeldelsen, som skal ske på en formular som den i bilag 3 viste model, skal være fødevareregionen for modtagelageret i hænde senest en arbejdsdag (mandag - fredag) før partiets forventede ankomst.

Stk. 2. Fødevaredirektoratet kan påbyde importører at forhåndsanmelde indførslen af andre animalske fødevarer end de i stk. 1 nævnte.

Stk. 3. Fødevaredirektoratet kan i særlige tilfælde give påbud om yderligere oplysninger i forbindelse med forhåndsanmeldelsen.

§ 4. Animalske fødevarer med oprindelse i samhandelslande samt animalske fødevarer med oprindelse i tredjelande, som leveres ved samhandel fra en EU-autoriseret virksomhed i et samhandelsland, skal ved modtagelsen i Danmark være ledsaget af originalen af de foreskrevne dokumenter, jf. bilag 2.

Stk. 2. Animalske fødevarer, som modtages i Danmark fra tredjelande via et samhandelsland, og som ikke er omfattet af stk. 2, skal ved ankomsten til Danmark være ledsaget af en bekræftet kopi af det originale foreskrevne dokument, som skal være i overensstemmelse med betingelserne i bilag 10 samt, for ikke-fortoldede fødevarer, et veterinærkontrolcertifikat.

Stk. 3. Modtagelageret skal opbevare de ledsagende dokumenter i hele fødevarernes holdbarhedsperiode, dog mindst 1 år. Dokumenterne skal forevises fødevareregionen efter anmodning.

§ 5. Modtagelageret skal føre et register over modtagne partier animalske fødevarer. Registeret skal indeholde oplysninger om dato for modtagelsen, produktkategori, antal partier, vægt og oprindelsesland. Registeret skal opbevares af modtagelageret i mindst 5 år.

Stk. 2. Importøren skal for hvert modtagelager indberette om det foregående kvartals indførte partier. Indberetningen skal senest 10 dage efter kvartalets udløb sendes til fødevareregionen for det pågældende modtagelager på en formular som den i bilag 4 viste model.

Stk. 3. Stk. 2 gælder også i tilfælde af, at der i et kvartal ikke er indført animalske fødevarer.

§ 6. Importøren skal for hvert parti animalske fødevarer, som modtages på modtagelageret, foretage kontrol af de foreskrevne dokumenter kombineret med en besigtigelse af partiet. Denne kontrol skal foretages før anvendelse eller overdragelse, og kontrollen skal sikre, at der er nøje overensstemmelse mellem partiet og dokumenterne, og at sundheds- eller identifikationsmærker er anført på fødevarerne i overensstemmelse med de herom gældende EU-regler.

Stk. 2. Uoverensstemmelse mellem partiet og de foreskrevne dokumenter samt øvrige uregelmæssigheder ved partiet eller dokumenterne, jf. stk. 1, skal af importøren straks indberettes til fødevareregionen, og partiet må ikke anvendes eller overdrages, før fødevareregionen har meddelt tilladelse dertil.

§ 7. Fødevareregionen foretager ikke-diskriminerende stikprøvekontrol af de modtagne partier af animalske fødevarer.

Stk. 2. Ved mistanke om overtrædelse af gældende bestemmelser kan fødevareregionen udover ikke-diskriminerende stikprøvekontrol foretage kontrol under transporten af fødevarerne, herunder kontrol af transportmidlerne.

Stk. 3. Hvis der ved den i stk. 1 eller 2 omhandlede kontrol konstateres gentagne forsømmelser ved partier af fødevarer fra samme oprindelsesvirksomhed, kan fødevareregionerne foretage skærpet kontrol, herunder påbyde tilbageholdelse, af efterfølgende partier af fødevarer fra denne virksomhed.

§ 8. Såfremt det konstateres, at en animalsk fødevare eller et foreskrevet dokument ikke opfylder gældende bestemmelser, beslaglægger fødevareregionen partiet, herunder eventuelle dele i senere omsætningsled som importøren påbydes at tilbagekalde, og påbyder importøren, at partiet

1) destrueres, eller

2) anvendes på anden måde, herunder returneres efter forudgående tilladelse fra den kompetente myndighed i det samhandelsland, hvor oprindelsesvirksomheden er beliggende.

Stk. 2. Såfremt der konstateres fejl eller mangler ved dokumenterne, kan fødevareregionen dog meddele importøren en frist, inden for hvilken dokumenterne skal være bragt i orden.

Stk. 3. Omkostninger i forbindelse med stk. 1 påhviler den, der er ansvarlig for partiet.

Stk. 4. Fødevareregionen kan lade de i stk. 1 omhandlede partier destruere, såfremt importøren undlader at efterkomme påbud herom inden for den givne tidsfrist. Omkostningerne ved sådan destruktion påhviler den, der er ansvarlig for partiet.

§ 9. Såfremt animalske fødevarer fra et samhandelsland indføres på steder, hvor der er oprettet et godkendt grænsekontrolsted, jf. bilag 7, skal importøren på forlangende kunne dokumentere, at fødevarerne har oprindelse i et samhandelsland eller for varer med oprindelse i et tredjeland, at disse har været underkastet veterinærkontrol ved samhandelsområdets ydre grænse.

Stk. 2. Stk.1 gælder ikke for fødevarer, som transporteres i transportmidler, som regelmæssigt og direkte forbinder Danmark med et andet samhandelsland.

Kapitel 3

Import fra tredjelande samt transit generelt

§ 10. Bestemmelserne i kapitlerne 3, 4, 8 og 10 gælder også for animalske fødevarer fra tredjelande, som indføres i Danmark og videresendes til et samhandelsland.

§ 11. Animalske fødevarer med oprindelse i tredjelande må ikke indføres i Danmark, med mindre de har været underkastet veterinærkontrol ved samhandelsområdets ydre grænse.

Stk. 2. Fødevarer, som uanset stk. 1, ikke har været underkastet veterinærkontrol ved den ydre grænse, jf. stk. 1, beslaglægges af grænsedyrlægen, som påbyder fødevarerne returneret eller destrueret.

§ 12. Animalske fødevarer med oprindelse i tredjelande, som indføres via et samhandelsland er ved modtagelsen i Danmark omfattet af de i kapitel 2 anførte bestemmelser.

§ 13. Virksomheder, der anvendes som toldoplag, frilagre, skibsprovianteringsoplag, herunder særligt godkendte provianteringslagre og lagre i frizoner, skal udpeges af Fødevaredirektoratet, før der må oplagres animalske fødevarer.

Stk. 2. Anmodning om udpegning i henhold til stk. 1 skal sendes til Fødevaredirektoratet på et skema, jf. den i bilag 9 viste model. Anmodningen skal ledsages af en kopi af bevillingen fra told- og skattemyndighederne og en erklæring fra fødevareregionen om lagerets registrering, godkendelse eller autorisation i henhold til fødevarelovgivningen.

§ 14. Frilagre, skibsprovianteringsoplag og lagre i frizoner skal råde over lokaler, som er forbeholdt det personale, som udfører veterinærkontrollen.

Stk. 2. Frilagre, skibsprovianteringsoplag og lagre i frizoner skal råde over særskilte oplagrings- og / eller kølelokaler til oplagring af fødevarer, som ikke opfylder gældende bestemmelser.

Stk. 3. Stk. 2 gælder alene frilagre, skibsprovianteringsoplag og lagre i frizoner, som første gang udpeges efter denne bekendtgørelses ikrafttræden eller foretager væsentlige bygningsmæssige ændringer. Øvrige lagre skal som minimum råde over aflåselige afsnit til oplagring af fødevarer, som ikke opfylder gældende bestemmelser.

Stk. 4. Frilagre, skibsprovianteringsoplag og lagre i frizoner skal føre dagligt register over animalske fødevarer, som til- henholdsvis fraføres lageret. Registret skal opbevares i mindst 5 år.

§ 15. Animalske fødevarer, som indføres eller transiteres direkte fra tredjelande, skal føres ind i Danmark på steder, hvor der er oprettet et godkendt grænsekontrolsted, jf. bilag 7. Animalske fødevarer skal være ledsaget af originalen af de dokumenter, som af EU eller bestemmelseslandet foreskrives for indførsel af den pågældende fødevare.

Stk. 2. Originalen af de ledsagende dokumenter skal afleveres til grænsedyrlægen, som opbevarer dokumenterne på grænsekontrolstedet. Grænsedyrlægen udsteder en bekræftet kopi af dokumentet, som skal ledsage fødevarerne.

Stk. 3. Uanset stk. 2 skal fødevarer, som er omfattet af § 25, ledsages af originalen af de foreskrevne dokumenter efter foretagen veterinærkontrol.

Stk. 4. Efter at veterinærkontrollen er gennemført, attesterer grænsedyrlægen originalen og de medfølgende kopier af den i § 16, stk. 2, omhandlede formular, som efter grænsedyrlægens attestation benævnes Veterinærkontrolcertifikatet.

Stk. 5. Veterinærkontrolcertifikatet skal ledsage partiet

1) så længe partiet forbliver under toldtilsyn; i så fald skal certifikatet henvise til tolddokumentet,

2) ved indførsel indtil den virksomhed, hvor partiet fortoldes.

Stk. 6. Hvis partiet opdeles i flere delpartier, gælder bestemmelserne i stk. 4 og 5 for hvert enkelt delparti.

§ 16. Grænsekontrolstedet, jf. bilag 7, skal på forhånd underrettes om, at der ankommer animalske fødevarer til veterinærkontrol.

Stk. 2. Underretningen om fødevarernes ankomst, jf. stk. 1, skal ske på en formular som den i bilag 5 viste model. Denne formular skal være grænsekontrolstedet i hænde senest arbejdsdagen før partiets forventede ankomst (minimum 24 timer, for fersk fisk og ferske fiskevarer dog minimum 6 timer før).

Stk. 3. Den, der er ansvarlig for partiet skal foranledige,

1) at side 1 af den i stk. 2 nævnte formular udfyldes,

2) at originalen samt 2 kopier af den udfyldte formular sendes til grænsekontrolstedet inden for de i stk. 2 nævnte tidsfrister og

3) at 1 kopi af den udfyldte formular sendes til den told- og skatteregion, som er nærmest grænsekontrolstedet.

Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte formular skal udfyldes på dansk og, såfremt bestemmelsesstedet er et andet land end Danmark, endvidere på mindst ét af bestemmelseslandets sprog.

Stk. 5. For fødevarer, som skal oplagres på toldoplag m.v., skal underretning foruden den i stk. 2 nævnte formular omfatte en skriftlig erklæring i overensstemmelse med den i bilag 6 viste formular om, hvorvidt fødevarerne er endeligt bestemt til at overgå til fri omsætning i EU, og om fødevarerne opfylder gældende bestemmelser.

Stk. 6. Foreligger den i stk. 5 nævnte erklæring ikke, vil fødevarerne blive underkastet veterinærkontrol med henblik på overgang til fri omsætning i EU.

Stk. 7. Såfremt det ved veterinærkontrollen påvises, at den afgivne erklæring fejlagtigt angiver at fødevarerne opfylder gældende bestemmelser, vil fødevarerne blive afvist, jf. § 20.

§ 17. Mæglere, luftfartsselskaber, linieagenter, fragtselskaber, kurérselskaber m.v. skal fremsende fortegnelse (manifest) til grænsekontrolstedet om enhver last, som kan indeholde animalske fødevarer i fly eller skibe, som lander i eller anløber Danmark. Dette gælder, uanset om lasten eller dele heraf forbliver ombord, omlades, oplægges, indføres eller transiteres. Meddelelsen, som skal udformes således at flyets henholdsvis skibets identitet og produktkategorierne, jf. bilag 1, tydeligt fremgår, skal være grænsekontrolstedet i hænde senest 24 timer før flyets eller skibets forventede ankomst.

Stk. 2. Bortset fra de tilfælde, hvor de i stk. 1 nævnte fødevarer forbliver ombord skal desuden foretages forhåndsanmeldelse, jf. § 16.

§ 18. De animalske fødevarer fra tredjelande, som befinder sig om bord i transportmidler i international fart, og som er bestemt til forplejning af besætning og passagerer, skal ikke underkastes veterinærkontrol i henhold til § 19, såfremt de ikke føres ind i Danmark.

Stk. 2. Fødevarer omfattet af stk. 1 eller køkkenaffald heraf, som fraføres transportmidlet, skal destrueres i henhold til bekendtgørelse om bortskaffelse og forarbejdning af animalsk affald og om fremstilling af dyrefoder med animalsk indhold.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan fødevarer omfattet af stk. 1 efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen overføres direkte fra et transportmiddel i international fart til et andet i samme havn eller lufthavn på betingelse af, at de pågældende fødevarer har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som er anført i bilag 11 - 21 for den pågældende fødevare, og såfremt fødevarerne kan indføres i henhold til nævnte respektive bilag.

§ 19. Fødevarerne skal på grænsekontrolstedet underkastes veterinærkontrol, jf. de i bilag 8 anførte kontrolfrekvenser eller efter nærmere bestemmelser truffet af Fødevaredirektoratet.

Stk. 2. Såfremt grænsekontrolpersonalet har udtaget prøver efter begrundet mistanke, påbydes partiet tilbageholdt på et af grænsedyrlægen anvist lager. Partiet eller dele heraf må ikke fraføres, før grænsedyrlægen meddeler tilladelse hertil.

Stk. 3. Såfremt der ved veterinærkontrollen konstateres en sundhedsmæssig risiko eller en forsømmelse ved et parti animalske fødevarer, kan grænsedyrlægen foretage skærpet kontrol af efterfølgende partier af fødevarer fra samme oprindelsesvirksomhed, herunder påbyde partierne tilbageholdt. Til dækning af kontroludgifter ved tilbageholdelse i forbindelse med skærpet kontrol opkræves et depositum.

§ 20. Grænsedyrlægen kan beslaglægge animalske fødevarer, herunder evt. dele i senere omsætningsled, som importøren påbydes at tilbagekalde, og påbyde den, der er ansvarlig for partiet at returnere fødevarer, som ikke opfylder gældende bestemmelser.

Stk. 2. Såfremt returnering ikke er mulig, kan grænsedyrlægen påbyde den, der er ansvarlig for partiet at sende dette til destruktion i Danmark.

Stk. 3. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse, returnering eller destruktion af fødevarer i henhold til stk. 1 og 2, påhviler den, der er ansvarlig for partiet.

Stk. 4. Grænsedyrlægen kan lade de i stk. 1 omhandlede partier destruere, såfremt importøren undlader at efterkomme påbud herom inden for den givne tidsfrist. Omkostninger ved en sådan destruktion påhviler den, der er ansvarlig for partiet.

§ 21. Et parti må først indføres, transiteres eller til- henholdsvis fraføres et lager som omfattet af § 13, når importøren har betalt omkostningerne i forbindelse med veterinærkontrollen efter gældende takster eller stillet den fornødne sikkerhed for betaling af disse.

Kapitel 4

Specielle bestemmelser for animalske fødevarer fra tredjelande, hvor fødevarerne opfylder betingelserne for indførsel

§ 22. Indførsel af animalske fødevarer fra tredjelande skal ske på de i bilag 10 anførte betingelser.

§ 23. Såfremt der for en fødevare ikke er anført indførselsbetingelser i bilag 10, må indførsel kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevaredirektoratet.

§ 24. For animalske fødevarer omfattet af dette kapitel, som med fly eller skib mellemlander i eller anløber et sted, hvor der er oprettet et godkendt grænsekontrolsted, kan veterinærkontrollen afvente fødevarernes ankomst til bestemmelsesstedet på de i nr. 1 - 3 nævnte betingelser, jf. dog stk. 2 - 5:

1) der findes et godkendt grænsekontrolsted i bestemmelseslufthavnen henholdsvis bestemmelseshavnen,

2) fødevarerne transporteres enten ad luftvejen eller ad søvejen direkte til bestemmelsesstedet, og

3) fødevarerne transporteres uden omladning.

Stk. 2. Hvis fødevarerne omlades fra et fly til et andet fly eller fra et skib til et andet skib inden for den samme havns eller lufthavns område skal den, der er ansvarlig for fragten, underrette grænsedyrlægen herom.

Stk. 3. Grænsedyrlægen kan, hvis der er fare for folke- eller dyresundheden, foretage dokumentkontrol af fødevarer, som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i højst 12 timer for flyfragt henholdsvis 7 dage for skibsfragt.

Stk. 4. Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af fødevarer, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 3. Hvis der er fare for folke- eller dyresundheden, kan grænsdyrlægen foretage identitets- og fysisk kontrol af disse fødevarer.

Stk. 5. Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af fødevarer som i forbindelse med omladning har været aflæsset i over 24 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt.

Kapitel 5

Transit med eller uden oplagring af animalske fødevarer fra tredjelande, hvor fødevarerne ikke opfylder gældende bestemmelser for indførsel

§ 25. Animalske fødevarer, som ikke opfylder gældende bestemmelser for indførsel i samhandelsområdet, må ikke indføres til Danmark. Sådanne fødevarer må alene transiteres til et andet tredjeland, såfremt fødevarerne har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som er anført i bilag 11 - 21 for den pågældende fødevare, og såfremt fødevarerne kan indføres i henhold til nævnte respektive bilag og såfremt der forudgående er indhentet tilladelse fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, jf. bilag 7, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol.

Stk. 2. Transit af fødevarer fra andre tredjelande eller dele af tredjelande end de i stk. 1 anførte eller transit af fødevarer, som i henhold til bilag 11 - 21 ikke må indføres, må kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevaredirektoratet.

§ 26. En tilladelse, jf. § 25, er betinget af, at den ansvarlige for transitten af fødevarerne skriftligt over for grænsedyrlægen erklærer, at fødevarerne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at fødevarerne i tilfælde af afvisning ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet men søges returneret til tredjeland. Såfremt returnering til tredjeland ikke er sket inden for 60 dage, påbydes fødevaren destrueret.

Stk. 2. Fødevarer omfattet af § 25 skal, uanset § 19, alene underkastes dokument- og identitetskontrol på grænsekontrolstedet. Hvis der er fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, kan grænsedyrlægen dog foretage fysisk kontrol.

Stk. 3. Transporten skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, så snart transportmidlet åbnes. Fødevarerne må ikke aflæsses, opdeles eller håndteres efter at grænsedyrlægen har forseglet transporten.

Stk. 4. Fødevarerne skal ledsages af originalen af de foreskrevne dokumenter.

Stk. 5. Den ansvarlige for transporten skal underrette det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne ønskes udført, om at der ankommer fødevarer til kontrol. Underretningen skal ske indenfor de i § 16, stk. 2, anførte tidsfrister.

§ 27. Animalske fødevarer, som ikke opfylder gældende bestemmelser for indførsel i samhandelsområdet, og som ankommer til Danmark via et andet samhandelsland med henblik på udførsel til tredjeland, skal ledsages af Veterinærkontrolcertifikatet udstedt i et andet samhandelsland samt originalen af det foreskrevne dokument.

Stk. 2. Den ansvarlige for transporten skal underrette det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne ønskes udført, om at der ankommer fødevarer til kontrol. Underretning skal ske indenfor de i § 16, stk. 2, anførte tidsfrister.

§ 28. Fødevarer, som er omfattet af § 25, stk. 1, 1. punktum, må kun oplagres i et lager i en frizone, et frilager eller et skibsprovianteringsoplag, såfremt grænsedyrlægen efter skriftlig anmodning giver tilladelse hertil. Tilladelsen er betinget af, at ejeren af partiet over for grænsedyrlægen fremlægger den i stk. 9, nr. 3, litra a, nævnte dokumentation.

Stk. 2. Fødevarer, som ankommer til oplagring i et lager i en frizone, et frilager eller et skibsprovianteringsoplag i Danmark fra et andet samhandelsland, meddeles den i stk. 1 nævnte tilladelse af grænsedyrlægen på det grænsekontrolsted, som er placeret nærmest ved lageret, hvor fødevarerne skal oplagres.

Stk. 3. Fødevarer, som er omfattet af stk. 1, bortset fra helkonserves, skal være ledsaget af det sundhedscertifikat (dyresundhed), som af EU foreskrives for den pågældende fødevare. Æg og ægprodukter skal dog være ledsaget af dyresundhedsattestationen i bilag 22 henholdsvis 23. Fødevarerne skal, uanset § 19, alene underkastes dokument- og identitetskontrol på det grænsekontrolsted, jf. bilag 7, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol. Ved mistanke om fare for folke- eller dyresundhed foretages dog desuden fysisk kontrol.

Stk. 4. Fødevarer, som er oplagt i et lager i en frizone eller et frilager, må kun fraføres med henblik på overførsel til et skibsprovianteringsoplag eller udførsel til et tredjeland. Overførsel til skibsprovianteringsoplag skal foregå på grundlag af en T1-toldkontrolprocedure.

Stk. 5. Fødevarer, som er oplagt i et skibsprovianteringsoplag må kun fraføres med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe, som sejler i international fart uden for samhandelsområdet. Fødevarerne kan midlertidigt oplagres i særligt godkendte provianteringslagre i samme havn som det skib, fødevarerne er bestemt til. Provianteringslageret skal i 5 år opbevare officielt bevis for, at fraførte fødevarer har nået det fastsatte skib.

Stk. 6. Fraførsel, som omhandlet i stk. 4 og 5, må desuden ske med henblik på destruktion. Der skal efterfølgende forevises fødevareregionen skriftlig dokumentation for foretaget destruktion.

Stk. 7. Fødevarer må kun til- eller fraføres et lager i en frizone, et frilager eller et skibsprovianteringsoplag, såfremt fødevareregionen forinden har underkastet fødevarerne dokument- og identitetskontrol på stedet.

Stk. 8. Fraførsel med henblik på udførsel fra samhandelsområdet af fødevarer, som har været oplagt i et lager i en frizone, på et frilager eller et skibsprovianteringsoplag, må kun ske efter forudgående tilladelse fra fødevareregionen ved lageret. En sådan tilladelse er betinget af, at den ansvarlige for udførslen af fødevarerne skriftligt over for fødevareregionen erklærer, at fødevarerne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at fødevarerne i tilfælde af afvisning ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet men søges returneret til tredjeland.

Stk. 9. For fødevarer, som skal oplægges eller er oplagt på et lager i en frizone, et frilager eller et skibsprovianteringsoplag, gælder ud over, hvad der fastsættes i den givne tilladelse, følgende generelle betingelser:

1) fødevarerne skal anbringes således, at de er tydeligt adskilt fra fødevarer, som kan overgå i fri omsætning i samhandelslandene,

2) fødevarerne må ikke underkastes nogen anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for selve oplagringen, og

3) fødevarernes transport er underkastet følgende betingelser:

a) den, der er ansvarlig for partiet skal overfor grænsedyrlægen fremlægge dokumentation for, at den fødevareregion, som er ansvarlig for den veterinære kontrol ved bestemmelseslageret, ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres,

b) transporten skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes, og

c) fødevarerne skal ledsages af originalen af de foreskrevne dokumenter eller for hvert delparti af en bekræftet kopi heraf.

Stk. 10. Betingelserne i stk. 9, nr. 1 - 3, gælder også for fødevarer, som fraføres et lager i en frizone, et frilager eller et skibsprovianteringsoplag, dog skal dokumentation i henhold til nr. 3, litra a, fremlægges for fødevareregionen ved lageret.

§ 29. Transportmidler eller beholdere, der har været anvendt til transport eller opbevaring af de i dette kapitel omhandlede fødevarer, skal grundigt rengøres og desinficeres, før de på ny kan anvendes til transport eller opbevaring af fødevarer.

Kapitel 6

Transport af animalske fødevarer fra et tredjeland til et andet tredjeland i transportmidler, som mellemlander i eller anløber Danmark

§ 30. Bortset fra proviant, jf. § 18, kan animalske fødevarer, som befinder sig om bord i fly eller skibe, som mellemlander i eller anløber Danmark på vej mellem to tredjelande, underkastes veterinærkontrol.

Stk. 2. Grænsedyrlægen kan give føreren af flyet eller skibet påbud om tilbageholdelse af de i stk. 1 omhandlede fødevarer for veterinærkontrol.

§ 31. Omladning direkte fra et fly eller et skib til et andet i samme lufthavn henholdsvis havn af de fødevarer, som er nævnt i § 30, stk. 1, må kun finde sted inden for et af de i bilag 7 nævnte grænsekontrolsteders område, og grænsedyrlægen skal være underrettet herom med henblik på evt. veterinærkontrol af fødevarerne.

Stk. 2. Losning og midlertidig opbevaring af de fødevarer, som er nævnt i § 30, stk. 1, indtil de kan videresendes til det forudbestemte tredjeland, skal ske inden for et af de i bilag 7 nævnte grænsekontrolsteders område. Fødevarerne skal underkastes dokument- og identitetskontrol og skal opbevares under grænsedyrlægens tilsyn.

Stk. 3. Grænsedyrlægen kan fastsætte de nærmere vilkår for aktiviteterne i stk. 1-2.

Stk. 4. I forbindelse med den i stk. 2 nævnte kontrol fastsætter grænsedyrlægen vilkår for videreforsendelse af fødevarerne, herunder en tidsfrist inden for hvilken videreforsendelse skal finde sted.

Stk. 5. Såfremt fødevarer omfattet af stk. 2 ikke er videresendt til det forudbestemte tredjeland inden for den af grænsedyrlægen meddelte tidsfrist, jf. stk. 4, skal fødevarerne underkastes veterinærkontrol i overensstemmelse med § 19.

Kapitel 7

Genindførsel, privates indførsel, vareprøver m.v.

§ 32. Genindførsel til Danmark af et parti animalske fødevarer, som er afvist i et tredjeland eller af myndighederne i et samhandelsland, må kun ske efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne genindføres fra tredjeland henholdsvis fødevareregionen ved det lager, hvortil fødevarerne genindføres fra et andet samhandelsland.

Stk. 2. Animalske fødevarer, som er afvist i et tredjeland, skal genindføres til Danmark via et godkendt grænsekontrolsted, hvor partiet underkastes veterinærkontrol, og hvor følgende skal forevises grænsedyrlægen:

1) originaleksemplaret eller en af tredjelandets myndighed bekræftet kopi af det eksportcertifikat, som ledsagede fødevarerne ved udførslen,

2) en erklæring fra tredjelandets myndighed med garanti for, at betingelserne for produkternes oplagring og transport er blevet overholdt, og hvori det er præciseret, at de afviste fødevarer ikke er blevet håndteret, samt for myndighedsafviste partier en begrundelse for afvisningen, og

3) i tilfælde af ikke plomberede containere en attest fra transportvirksomheden om, at indholdet ikke er blevet håndteret eller aflæsset.

Stk. 3. Stk. 2 gælder også for genindførsel til et samhandelsland via Danmark.

Stk. 4. De i stk. 2 anførte fødevarer skal efter endt veterinærkontrol transporteres direkte til den virksomhed, som er anført i tilladelsen. Tilladelse til genindførsel til et samhandelsland via Danmark er betinget af, at den, der er ansvarlig for partiet har foranlediget, at modtagelandets kompetente myndighed skriftligt har meddelt grænsedyrlægen samtykke til genindførslen.

Stk. 5. Den i stk. 4 nævnte transport skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller i en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet af grænsedyrlægen, således at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes. Partiet skal forblive under toldlukke frem til bestemmelsesstedet.

Stk. 6. Animalske fødevarer, som er afvist af myndighederne i et samhandelsland, skal før de genindføres forhåndsanmeldes over for fødevareregionen ved det lager, fødevarerne indføres til. De genindførte fødevarer må ikke tages i anvendelse, før fødevareregionen har givet tilladelse hertil.

§ 33. Privates indførsel af animalske fødevarer fra andre samhandelslande kan finde sted uden tilladelse og uden mængdebegrænsning og er undtaget fra bestemmelserne i kapitel 2, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som småpakker.

2) Fødevarerne er til privat brug i egen husholdning.

Stk. 2. Privates indførsel af animalske fødevarer fra tredjelande er undtaget fra bestemmelserne i kapitlerne 3 - 5, når betingelserne i nr. 1 - 4 er opfyldt.

1) Fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som småpakke sendt fra tredjeland.

2) Fødevarerne er til privat brug i egen husholdning.

3) Fødevarerne har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra indførsel af den pågældende produktkategori er tilladt, jf. bilag 11, 13, 15 - 17, eller 19 21, og såfremt fødevarerne kan indføres i henhold til nævnte respektive bilag, eller har oprindelse i Grønland, Færøerne eller Island. Kødvarer og fiskevarer, som har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en F 0 -værdi på mindst 3,00 (helkonserves), kan indføres fra alle tredjelande.

4) Den samlede mængde fødevarer, den private medfører ved indrejse eller modtager som forsendelse af de under a e anførte produktkategorier, må ikke overstige 1 kg pr. person, henholdsvis fra Færøerne og Grønland 5 kg pr. person:

a) Kød, kødvarer, gelatine og frølår. Ved indførsel fra Færøerne og Grønland højst 1 kg pr. person af kød og kødvarer af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr.

b) Mælk, mælkeprodukter og andre produkter med indhold af mælk.

c) Æg og produkter fremstillet af æg.

d) Honning.

e) Fisk og fiskevarer, herunder bløddyr og landsnegle.

f) Nedlagt vildtlevende vildt (fugle og landpattedyr, bortset fra vildsvin) som medtages af jægeren selv ved indførslen, eller som indføres i umiddelbar tilknytning til jægerens indrejse: ét stykke storvildt (f.eks. hjortevildt) og enkelte stykker småvildt (f.eks. fuglevildt) pr. person.

Stk. 3. Samsending til flere personer af animalske fødevarer fra Færøerne og Grønland til én adresse er tilladt, såfremt forsendelsen ledsages af en erklæring, hvoraf navn og adresse på samtlige modtagere af forsendelsens fødevarer tydeligt fremgår, såfremt der ikke foretages ompakning eller lignende på modtageadressen, såfremt den enkelte modtager individuelt afregner sin forsendelse med afsender og såfremt den maksimale mængde pr. person, jf. stk. 2, nr. 4, ikke overskrides.

Stk. 4. Privates indførsel af andre animalske fødevarer fra tredjelande end de i stk. 2, nr. 4, nævnte må kun ske efter forudgående tilladelse fra fødevareregionen.

§ 34. Indførsel af animalske fødevarer fra samhandelslande som vareprøve med henblik på analyse, brug på udstillinger, brug i ambassader m.m. i Danmark kan, uanset at modtageren ikke er registreret, ske uden tilladelse og uden mængdebegrænsning.

Stk. 2. Indførsel af animalske fødevarer fra andre lande end samhandelslande som vareprøve med henblik på analyse, brug i ambassader m.m. i Danmark må kun ske, såfremt de pågældende fødevarer har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som er anført i bilag 11, 13, 15 - 17 eller 19 - 21 for den pågældende fødevare, og såfremt fødevarerne kan indføres i henhold til nævnte respektive bilag, eller har oprindelse i Grønland, Færøerne eller Island.

Stk. 3. De i stk. 2 omhandlede vareprøver skal forevises på et af de i bilag 7 nævnte grænsekontrolsteder. Importøren skal skriftligt over for grænsedyrlægen erklære sig ansvarlig for, at:

1) vareprøven føres direkte og uden omladning til bestemmelsesstedet,

2) vareprøven udelukkende anvendes til det angivne formål og ikke bringes i omsætning eller udleveres,

3) emballage og rester af vareprøven destrueres ved forbrænding, og

4) genstande, som har været i berøring med vareprøven, samt disses omgivelser grundigt rengøres og desinficeres.

Stk. 4. Indførsel i henhold til stk. 2 af animalske fødevarer fra andre tredjelande eller dele af tredjelande end de i stk. 2 anførte eller af animalske fødevarer, som i henhold til bilag 11, 13, 15 - 17 eller 19 - 21 ikke må indføres, samt indførsel af animalske fødevarer til brug på udstillinger må kun ske efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, jf. bilag 7, hvor vareprøven ønskes indført.

Kapitel 8

Fællesbestemmelser for animalske fødevarer indført fra samhandels- eller tredjelande

§ 35. Fødevaredirektoratet foretager den nødvendige kontrol til sikring af, at bekendtgørelsens bestemmelser overholdes.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for et parti, som er destrueret efter påbud, skal på forlangende forevise fødevareregionen skriftlig dokumentation for foretaget destruktion.

§ 36. Forsegling, som af grænsedyrlægen er påsat partier af animalske fødevarer, må kun brydes af fødevareregionen.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for partier, som efter veterinærkontrol overgår til fri omsætning eller føres ud af samhandelsområdet, herunder til forplejning af personer i transportmidler, som flyver eller sejler i international fart uden for samhandelsområdet.

§ 37. Fødevaredirektoratet kan beslaglægge et parti, herunder eventuelle dele i senere omsætningsled, som importøren påbydes at tilbagekalde, samt påbyde eller forestå destruktion af et parti, såfremt:

1) der i partiet forekommer stoffer, som kan forårsage en af de sygdomme, som er nævnt i bilag 1, gruppe A i lov om sygdomme og infektioner hos dyr, eller en zoonose eller et hvilket som helst andet forhold, som kan udgøre en alvorlig fare for menneskers eller dyrs sundhed eller

2) partiet kommer fra et område, hvor der er mistanke om eller konstateret udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme hos mennesker eller dyr.

Stk. 2. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse og destruktion af fødevarer i henhold til stk. 1, påhviler den, der er ansvarlig for partiet.

§ 38. Fødevaredirektoratet kan tilbagekalde udpegningen af toldoplag, frilagre, skibsprovianteringsoplag, herunder særligt godkendte provianteringslagre eller lagre i frizoner, jf. § 13.

§ 39. Beløb, som opkræves i medfør af fødevareloven, og ikke betales rettidigt, tillægges en rente på 1,3 pct. månedligt for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, medmindre andet er fastsat ved forordning.

Stk. 2. Betalingsforpligtelser, som følger af regler fastsat i henhold til lov om sygdomme og infektioner hos dyr og som ikke opfyldes rettidigt over for den afgiftskrævede myndighed, tillægges, medmindre andet er fastsat ved forordning, en årlig rente svarende til renten i rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Stk. 3. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 200 kr. som reguleres i henhold til § 3 i lov om en satsreguleringsprocent.

§ 40. Der er udpantningsret for de i § 8, stk. 3 og 4, § 20, stk. 3 og § 37, stk. 2, omhandlede beløb.

Kapitel 9

Overgangsbestemmelser

§ 41. Toldoplag, frilagre, skibsprovianteringsoplag, herunder særligt godkendte provianteringslagre og lagre i frizoner skal inden 1. februar 2000 indsende materiale til Fødevaredirektoratet med henblik på udpegning, jf. § 13, stk. 1.

Kapitel 10

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.

§ 42. Med bøde, straffes den, der:

1) overtræder § 2, § 3, stk. 1, §§ 4-6, § 11, stk. 1, § 13, stk. 1, § 14, stk. 4, § 15, stk. 1 eller 5, § 17, stk. 1, § 18, stk. 2, §§ 22 eller 23, § 24, stk. 2, § 25, § 26, stk. 3 eller 4, § 27, stk. 1, § 28, stk. 1, eller 3-10, § 29, § 31, stk. 1 eller 2, § 32, stk. 1, 2, 4, 5 eller 6, § 33, stk. 3 eller 4, § 34, stk. 2-4, § 35, stk. 2, eller § 36, stk. 1,

2) undlader at efterkomme påbud efter § 3,stk. 2 eller 3, § 7, stk. 3, § 8, stk. 1, § 11, stk. 2, § 19, stk. 2 eller 3, § 20, stk. 1 eller 2, § 26, stk. 1, § 30, stk. 2 eller § 37, stk. 1, eller

3) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 2, § 18, stk. 3, §§ 23 eller 25, § 28, stk. 1 eller 8, § 31, stk. 3 eller 4, § 32, stk. 1 eller 6, § 33, stk. 4, eller § 34, stk. 4.

Stk. 2. For overtrædelser, som angår fødevarer omfattet af fødevareloven kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på sundheden eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 1166 af 23. december 1993 om samhandels- og indførselskontrol med fisk og fiskevarer, og

2) bekendtgørelse nr. 1038 af 14. december 1994 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske levnedsmidler m.v.

§ 44. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

 

Indholdsfortegnelse for bilagene

 

Fødevarer omfattet af bekendtgørelsen


Bilag 1

 

SAMHANDEL

 

Indførselsbetingelser for animalske fødevarer

Bilag 2

Forhåndsanmeldelsesskema

Bilag 3

Indberetningsskema

Bilag 4

 

TREDJELANDSIMPORT

 

Veterinærkontrolcertifikat

Bilag 5

Erklæring vedr. animalske fødevarer der skal oplagres på toldoplag m.v.

Bilag 6

Grænsekontrolsteder, adresser, tlf. & fax nr.

Bilag 7

Frekvenser for veterinærkontrol

Bilag 8

Skema til udpegning (Toldlagre)

Bilag 9

Indførselsbetingelser for animalske fødevarer

Bilag 10

Tredjelandsliste: Kød m.m.

Bilag 11

Tredjelandsliste: Fjerkrækød m.m.

Bilag 12

Tredjelandsliste: Kød m.m. af opdrættet og vildtlevende hårvildt

Bilag 13

Tredjelandsliste: Kød m.m. af opdrættet og vildtlevende fuglevildt

Bilag 14

Tredjelandsliste: Kødvarer

Bilag 15

Tredjelandsliste: Frølår og landsnegle

Bilag 16

Tredjelandsliste: Mælk og mælkebaserede produkter

Bilag 17

Tredjelandsliste: Hønseæg i skal

Bilag 18

Tredjelandsliste: Kød af kaniner og harer, gelatine samt ægprodukter

Bilag 19

Tredjelandsliste: Fisk og fiskevarer

Bilag 20

Tredjelandsliste: Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

Bilag 21

Certifikat: Hønseæg i skal

Bilag 22

Certifikat: Varmebehandlede ægprodukter

Bilag 23

Fødevaredirektoratet, den 13. december 1999

Ole Kopp Kristensen

/Erik Engelst Petersen

 


Bilag 1

Fødevarer omfattet af denne bekendtgørelse

A. Kød.

Alle dele af alle typer af dyr, såvel husdyr som opdrættet og vildtlevende vildt, beregnet til menneskeføde, med undtagelse af frølår, landsnegle, fisk og fiskevarer.

Eksempelvis: Kød og slagteaffald af kvæg, svin, får, geder, hovdyr, fjerkræ, kaniner, opdrættet og vildtlevende vildt og havpattedyr.

B. Kødvarer.

a. Kødprodukter: Produkter, der er tilvirket af eller med kød, og som har været underkastet en behandling, således at der ved et snit til midt i produktet på snitfladen kan konstateres, at kødet ikke længere har fersk køds karakteristika.

b. Andre produkter af animalsk oprindelse:

1. Kødekstrakter, afsmeltet animalsk fedt, d.v.s. fedt afsmeltet fra kød, herunder ben, bestemt til menneskeføde, grever, d.v.s. de proteinholdige rester fra afsmeltning efter delvis adskillelse af fedt og vand, kødmel, svær i pulverform, saltet eller tørret blod og saltet eller tørret blodplasma.

2. Rensede, saltede eller tørrede og/eller varmebehandlede maver, blærer og tarme.

c. Hakket kød: Kød af kvæg, svin, får og geder holdt som husdyr, hvor kødet er findelt i en hakkemaskine med roterende kniv eller hakket i en hakkemaskine med snegl.

d. Tilberedt kød: Kød, der er tilsat andre fødevarer, smagsændrende stoffer (kogsalt, sennep, krydderier og aromatiske krydderiekstrakter, krydderurter og aromatiske krydderurteekstrakter) eller tilsætningsstoffer, eller som har undergået en behandling, der ikke er tilstrækkelig til at ændre kødets interne cellestruktur og til at fjerne dets karakter af fersk kød. Tilberedt kød må ikke fremstilles af kød af hovdyr.

e. Produkter med minimalt indhold af kød: Produkter, der indeholder andre fødevarer, og som indeholder højst 10 vægtprocent af iblandet kød eller kødprodukt i forhold til den brugsklare færdigvare efter tilberedning ifølge fabrikantens brugsanvisning.

C. Gelatine.

D. Frølår: De bageste dele af kroppen, afskåret på tværs bag forlemmerne, udtaget og afhudet af arten Rana sp. (frøfamilien), ferske, frosne eller forarbejdede.

E. Ikke-varmebehandlet mælk og mælkeprodukter: Mælk og mælkeprodukter, der udviser positivt resultat ved fosfataseprøven.

F. Varmebehandlet mælk.

G. Varmebehandlede mælkeprodukter: Ost og smelteost m.v., smør, mælkekonserves, kasein og kaseinater, fløde- og mælkeis, desserter m.m., konsummælkprodukter.

H. Andre produkter med indhold af mælk:

a. Blandingsprodukter, herunder smørbare blandingsprodukter: Produkter, som med hensyn til formål og anvendelse modsvarer smør, margarine eller ost, og hvor proteindelen i det væsentlige består af mælkeprotein, og fedtdelen består af vegetabilske eller animalske fedtstoffer.

b. Andre produkter, hvori mælk eller mælkeprodukter udgør et væsentligt element, dvs. med et indhold af mælk eller mælkeprodukter på 50 vægtprocent eller derover.

I. Æg til konsum.

a. Hønseæg.

b. Æg af andre dyr.

J. Produkter fremstillet af æg.

a. Ægprodukter: Produkter fremstillet af æg af høns, ænder, gæs, kalkuner, perlehøns eller vagtler, deres forskellige bestanddele eller blandinger deraf efter fjernelse af skal og hinder, bestemt til menneskeføde; de kan delvis suppleres med andre fødevarer eller tilsætningsstoffer; de kan være i flydende, koncentreret, tørret, krystalliseret, frossen, dybfrossen eller koaguleret form med udelukkelse af blandinger af forskellige arter.

b. Produkter fremstillet af æg af andre dyr.

K. Fisk og fiskevarer.

Alle saltvands- og ferskvandsdyr og dele af sådanne dyr, herunder deres rogn og mælke, samt produkter heraf bortset fra havpattedyr og frøer.

Eksempelvis: Enhver art af fisk, krebs- og bløddyr, herunder salt- eller ferskvandssnegle, pighuder, sækdyr, samt bestanddele heraf.

Dog er fersk fisk og ferske fiskevarer, der er fanget fra fiskerfartøjer fra andre EU-lande eller fra tredjelande, og som evt. efter omladning til havs landes direkte fra søen her i Danmark ikke omfattet.

Levende fisk og yngel heraf fra opdrætsanlæg i fersk- eller saltvand, herunder oprindeligt vildtlevende fisk bestemt til sådanne anlæg og til akvarie-brug er ligeledes ikke omfattet.

Følgende fiskearter må ikke indføres:

1. Giftige fisk og fiskevarer af følgende familier: Tetraodontidae (fastkæbefisk), Molidae (klumpfisk), Diodontidae (pindsvinefisk), Canthigasteridae (pindsvinefisk), og

2. fisk og fiskevarer, der i de spiselige dele indeholder biotoxiner såsom ciguatoxin eller muskellammende toxiner.

M. Forarbejdede fiskevarer, bortset fra hel- og halvkonserves.

a. Fiskevarer, der har undergået en kemisk eller fysisk behandling, så som varmebehandling, røgning, saltning, tørring, marinering, fermentering, m.v. af nedkølede eller frosne varer, alene eller i forbindelse med andre fødevarer eller en kombination af disse forskellige behandlinger.

b. Landsnegle: Snegle af arterne Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller og Helix lucorum samt arter af Achatinides-familien, udtaget af sneglehuset, efterfulgt af en fjernelse af lever og bugspytkirtlen. Tilberedte eller konserverede.

P. Hel- og halvkonserverede fiskevarer.

R. Fiskeolie til menneskeføde.

T. Honning.

Bilag 2

Indførselsbetingelser for animalske fødevarer fra andre samhandelslande

GENERELT

Fødevarer fra andre samhandelslande skal være sundhedsmærkede eller identifikationsmærkede i henhold til de til enhver tid af EU foreskrevne regler herom.

KØD

Kød hidrørende fra husdyr af arterne svin, kvæg (herunder arterne Bubalus bubalis og Bison bison), får, geder og hovdyr holdt som husdyr skal være ledsaget af et handelsdokument. Handelsdokumentet skal være forsynet med de oplysninger, der indgår i sundhedsmærket for varen i henhold til EU lovgivningen, samt for frosset kød en klar angivelse af måned og år for indfrysningen. Handelsdokumentet skal opbevares af modtagelageret i mindst 1 år.

Såfremt kødet hidrører fra et slagteri, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner, eller kødet er transiteret gennem et tredjeland, skal det være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat. Transport af sådant kød skal foregå i forseglet transportmiddel.

Fjerkrækød fra høns, kalkuner, perlehøns, ænder og gæs holdt som husdyr fra andre lande end Sverige, Finland og Norge skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat indeholdende følgende sundhedspåtegning, som skal attesteres af en embedsdyrlæge:

»Undertegnede embedsdyrlæge attesterer:

at ovennævnte fjerkrækød opfylder kravene i Rådets direktiv 91/494/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser for handel inden for Fællesskabet med fersk fjerkrækød og for indførsel heraf fra tredjelande.«.

Fjerkrækød fra høns, kalkuner, perlehøns, ænder og gæs holdt som husdyr fra Sverige, Finland og Norge skal være ledsaget af et handelsdokument. Handelsdokumentet skal være forsynet med de oplysninger, der indgår i sundhedsmærket for varen i henhold til EU lovgivningen, samt for frosset fjerkrækød en klar angivelse af måned og år for indfrysningen. Handelsdokumentet skal opbevares af modtagelageret i mindst 1 år.

Kød af opdrættet klovbærende vildt skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af opdrættet fuglevildt bortset fra strudsefugle skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat med følgende sundhedspåtegning, som skal attesteres af en embedsdyrlæge:

»Undertegnede embedsdyrlæge attesterer:

at ovennævnte kød af opdrættet fuglevildt opfylder kravene i Rådets direktiv 91/494/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser for handel inden for Fællesskabet med fersk fjerkrækød og for indførsel heraf fra tredjelande.«

Kød af opdrættede strudsefugle af arten ratitae skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat med følgende sundhedspåtegning, som skal attesteres af en embedsdyrlæge:

»Undertegnede embedsdyrlæge attesterer:

at ovennævnte strudsekød stammer fra dyr, der er opdrættet, slagtet og opskåret i EU,

at ovennævnte strudsekød opfylder kravene i Rådets direktiv 91/494/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser for handel inden for Fællesskabet med fersk fjerkrækød og for indførsel heraf fra tredjelande, og

at kødet stammer fra dyr, der ikke er blevet vaccineret mod Newcastle disease.«

Kød af opdrættede kaniner skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af vildtlevende hårvildt skal være ledsaget af et handelsdokument påtegnet af embedsdyrlægen. Handelsdokumentet skal være forsynet med de oplysninger, der indgår i sundhedsmærket for varen i henhold til EU lovgivningen, samt for frosset kød en klar angivelse af måned og år for indfrysningen. Handelsdokumentet skal opbevares af modtagelageret i mindst 1 år.

Såfremt kødet hidrører fra en virksomhed, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner, eller kødet er transiteret gennem et tredjeland, skal det være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat. Transport af sådant kød skal foregå i forseglet transportmiddel.

Kød af vildtlevende fuglevildt bortset fra strudsefugle skal være ledsaget af et handelsdokument påtegnet af embedsdyrlægen. Handelsdokumentet skal være forsynet med de oplysninger, der indgår i sundhedsmærket for varen i henhold til EU lovgivningen, samt for frosset kød en klar angivelse af måned og år for indfrysningen. Handelsdokumentet skal opbevares af modtagelageret i mindst 1 år.

Såfremt kødet hidrører fra en virksomhed, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner, eller kødet er transiteret gennem et tredjeland, skal det være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat. Transport af sådant kød skal foregå i forseglet transportmiddel.

KØDVARER

Kødprodukter skal være ledsaget af et handelsdokument. Handelsdokumentet skal være forsynet med de oplysninger, der indgår i sundhedsmærket for varen i henhold til EU lovgivningen. Handelsdokumentet skal opbevares af modtagelageret i mindst 1 år.

Såfremt kødproduktet er fremstillet af kød hidrørende fra et slagteri, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner, eller er transiteret gennem et tredjeland, skal det være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat. Transport af sådanne produkter skal foregå i forseglet transportmiddel. Kravet om sundheds- og hygiejnecertifikat gælder dog ikke for kødprodukter, som har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves).

Andre produkter af animalsk oprindelse skal være ledsaget af et handelsdokument. Handelsdokumentet skal være forsynet med de oplysninger, der indgår i sundhedsmærket for varen, i henhold til EU lovgivningen. Handelsdokumentet skal opbevares af modtagelageret i mindst 1 år.

Hakket kød må kun indføres i kølet eller dybfrosset stand. Hakket kød skal være ledsaget af et handelsdokument. Handelsdokumentet skal være forsynet med de oplysninger, der indgår i sundhedsmærket for varen, i henhold til EU-lovgivningen, samt for frosset hakket kød en tydelig angivelse af indfrysningsmåned og -år. Handelsdokumentet skal opbevares af modtagelageret i mindst 1 år.

Såfremt det hakkede kød hidrører fra en fremstillingsvirksomhed, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner, eller er transiteret gennem et tredjeland, skal det være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat. Transport af sådant hakket kød skal foregå i forseglet transportmiddel.

Tilberedt kød må kun indføres i kølet eller dybfrosset stand. Tilberedt kød skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne hygiejnecertifikat.

Tilberedt kød fremstillet af fjerkrækød fra høns, kalkuner, perlehøns, ænder og gæs holdt som husdyr fra andre lande end Sverige, Finland og Norge samt tilberedt kød fremstillet af opdrættede kaniner, opdrættet klovbærende vildt, opdrættet fuglevildt og opdrættede strudsefugle skal desuden være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundhedscertifikat for det kød, det tilberedte kød er fremstillet af.

Såfremt det er en betingelse for indførslen af det kød, som det tilberedte kød er fremstillet af, at sundhedscertifikatet er påført en særlig sundhedspåtegning, skal sådan sundhedspåtegning, som skal være attesteret af en embedsdyrlæge, ligeledes fremgår af det respektive sundhedscertifikat for det tilberedte kød.

Såfremt det tilberedte kød, fremstillet af fersk kød eller hakket kød, kød af vildtlevende hårvildt eller vildtlevende fuglevildt, bortset fra strudsefugle, eller fjerkrækød fra høns, kalkuner, perlehøns, ænder og gæs holdt som husdyr fra Sverige, Finland og Norge, hidrører fra en fremstillingsvirksomhed, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner, eller er transiteret gennem et tredjeland, skal det være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne hygiejnecertifikat og det til enhver tid af EU foreskrevne sundhedscertifikat for det kød, som det tilberedte kød er fremstillet af. Transport af tilberedt kød, der hidrører fra en fremstillingsvirksomhed, der er beliggende i et område eller en zone med restriktioner, eller som er transiteret gennem et tredjeland, skal foregå i forseglet transportmiddel.

Produkter med minimalt indhold af kød skal være ledsaget af et handelsdokument. Handelsdokumentet skal være forsynet med de oplysninger, der indgår i sundhedsmærket for varen, i henhold til EU lovgivningen. Produkter med minimalt indhold af kød skal være mærket med »8-« foran det veterinære autorisationsnummer Handelsdokumentet skal opbevares af modtagelageret i mindst 1 år.

GELATINE

Gelatine skal være ledsaget af et handelsdokument. Handelsdokumentet skal angive varens oprindelse. Handelsdokumentet skal opbevares af modtagelageret i mindst 1 år.

FRØLÅR, MÆLK OG MÆLKEBASEREDE PRODUKTER, ÆG OG ÆGPRODUKTER, FISK OG FISKEVARER, LANDSNEGLE SAMT HONNING.

Kan indføres såfremt de er sundheds- eller identifikationsmærkede i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Bilag 3

Forhåndsanmeldelse af modtagelse af animalske fødevarer fra andre samhandelslande

Undertegnede importør:

Navn:

Reg. nr.:

indfører den

 

følgende:

 

(ankomstdato og klokkeslæt)

 

Afsenderland:

Oprindelsesland:

(Såfremt oprindelseslandet er et tredjeland: Anfør dette)

Totalmængder (netto) og antal partier pr. produktkategori anføres på bagsiden.

 

Partiet modtages af følgende modtagelager:

 

Navn:

Kontrolnr:

Adresse:

Postnr.:

By:

         
         
 

Dato

 

Underskrift

 

Fremsendes til fødevareregionen for lageret.

 

Del I

Produktkategori

Kodenummer

Totalmænge (netto) (angiv kg eller l)

Antal partier

Kød

Af svin

A 1

   
 

Af kvæg

A 2

   
 

Af får

A 3

   
 

Af geder

A 4

   
 

Af hovdyr

A 5

   
 

Af fjerkræ

A 6

   
 

Af opdrættede kaniner

A 7

   
 

Af opdrættet storvildt

A 8

   
 

Af opdrættet fuglevildt

A 9

   
 

Af vildtlevende storvildt

A10

   
 

Af vildtlevende småvildt

A11

   

Kødvarer

Kødprodukter, som har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves)

B1

   
 

Andre kødprodukter

B2

   
 

Kødekstrakter, afsmeltet animalsk fedt til konsum, grever, kødmel, svær i pulverform, saltet eller tørret blod og blodplasma

B3

   
 

Rensede, saltede eller tørrede og/ eller varmebehandlede maver, blærer og tarme

B4

   
 

Hakket kød

B5

   
 

Tilberedt kød

B6

   
 

Produkter med minimalt indhold af kød

B7

   

Gelatine

C1

   

Frølår

D1

   

Ikke-varmebehandlet mælk og mælkeprodukter

E1

   

Varmebehandlet mælk

F1

   

Varmebehandlede mælkeprodukter

Ost og smelteost m.v

G1

   
 

Smør

G2

   
 

Mælkekonserves

G3

   
 

Kasein og kaseinater

G4

   
 

Fløde- og mælkeis

G5

   
 

Desserter m.m.

G6

   
 

Konsummælkprodukter

G7

   

Andre produkter med indhold af mælk

Blandingsprodukter

H1

   
 

Andre produkter, hvori mælk eller mælkeprodukter udgør et væsentligt element

H2

   

Æg

Hønseæg

I1

   
 

Æg af andre dyr

I2

   

Ægprodukter

Ikke-varmebehandlede ægprodukter

J1

   
 

Varmebehandlede ægprodukter

J2

   

Honning

T1

   

Del II

Produktkategori

Kodenummer

Total mængde

(angiv kg eller l)

Antal partier

Levende fisk, koldtvandskrebsdyr og blæksprutter samt fersk og frossen fisk og fiskevarer

Levende eller ferske fisk, koldtvandskrebsdyr og blæksprutter samt fersk lever, rogn og mælke

K1

   
 

Frossen rå fisk, koldtvandskrebsdyr, blæksprutter og frosne rå fiskevarer

K2

   

Forarbejdede fisk og fiskevarer, kølede, frosne og tørrede produkter

Kold- og varmrøget samt gravad fisk

M1

   
 

Øvrige letkonserverede fiskeprodukter samt kaviar og rogn

M2

   
 

Færdigretter, surimi, hav- og landsnegle og kogte blæksprutter

M3

   
 

Koldtvandskrebsdyr, kogte, blancherede, med eller uden skal

M4

   
 

Varmtvandskrebsdyr, ferske, frosne, både rå, kogte og blancherede, med eller uden skal, hoved eller hale

M5

   
 

Panerede fiskeprodukter

M6

   
 

Tørrede fisk, saltfisk og fiskemel til menneskeføde

M7

   

Tun, bonito, m.fl.

Alle rå fisk, ferske og frosne samt alle former for tilberedning herunder helkonserves

O1

   

Toskallede bløddyr, sækdyr, pighuder og havsnegle

Toskallede bløddyr, levende. Alle arter af: Muslinger, østers, sækdyr, pighuder og havsnegle

O2

   
 

Toskallede bløddyr, frosne rå, kogte og al anden tilberedning: Alle arter og produkter af: Muslinger, østers, sækdyr, pighuder og havsnegle

O3

   

Helkonserves og halvkonserves

Alle varegrupper

P

   

Fiskeolie til menneskeføde

Alle fiskeolie-råvarer, som er bestemt til produktion af fødevarer, herunder vitaminiserede råvarer til produktion af helsekostprodukter

R

   

Bilag 4

Skema til indberetning af modtagelse af animalske fødevarer fra andre samhandelslande

Undertegnede importør af animalske fødevarer til følgende modtagelager:


Navn:

Kontrolnr.:

Adresse:

Postnr.:

By:

bekræfter hermed, at for at have indført følgende fødevarer:

(kvartal og år)


Afsenderland:

Oprindelsesland:

(kun ét afsenderland og ét oprindelsesland pr. skema. Såfremt oprindelseslandet er et tredjeland: Anfør dette)

Totalmængder (netto) og antal partier pr. produktkategori anføres på bagsiden.

         
 

dato

 

Underskrift

 

Fremsendes til fødevareregionen for lageret.

Del I

Produktkategori

Kode nummer

Total mængde (netto)
(angiv kg eller l)

Antal partier

Kød

Af svin

A 1

   
 

Af kvæg

A 2

   
 

Af får

A 3

   
 

Af geder

A 4

   
 

Af hovdyr

A 5

   
 

Af fjerkræ

A 6

   
 

Af opdrættede kaniner

A 7

   
 

Af opdrættet storvildt

A 8

   
 

Af opdrættet fuglevildt

A 9

   
 

Af vildtlevende storvildt

A10

   
 

Af vildtlevende småvildt

A11

   

Kødvarer

Kødprodukter, som har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves)

B1

   
 

Andre kødprodukter

B2

   
 

Kødekstrakter, afsmeltet animalsk fedt til konsum, grever, kødmel, svær i pulverform, saltet eller tørret blod og blodplasma

B3

   
 

Rensede, saltede eller tørrede og/ eller varmebehandlede maver, blærer og tarme

B4

   
 

Hakket kød

B5

   
 

Tilberedt kød

B6

   
 

Produkter med minimalt indhold af kød

B7

   

Gelatine

C1

   

Frølår

D1

   

Ikke-varmebehandlet mælk og mælkeprodukter

E1

   

Varmebehandlet mælk

F1

   

Varmebehandlede mælkeprodukter

Ost og smelteost m.v

G1

   
 

Smør

G2

   
 

Mælkekonserves

G3

   
 

Kasein og kaseinater

G4

   
 

Fløde- og mælkeis

G5

   
 

Desserter m.m.

G6

   
 

Konsummælkprodukter

G7

   

Andre produkter med indhold af mælk

Blandingsprodukter

H1

   
 

Andre produkter, hvori mælk eller mælkeprodukter udgør et væsentligt element

H2

   

Æg

Hønseæg

I1

   
 

Æg af andre dyr

I2

   

Ægprodukter

Ikke-varmebehandlede ægprodukter

J1

   
 

Varmebehandlede ægprodukter

J2

   

Honning

T1

   

Del II

Produktkategori

Kodenummer

Total mængde (netto)
(angiv kg eller l)

Antal partier

Levende fisk, koldtvandskrebsdyr og blæksprutter samt fersk og frossen fisk og fiskevarer

Levende eller ferske fisk, koldtvandskrebsdyr og blæksprutter samt fersk lever, rogn og mælke

K1

   
 

Frossen rå fisk, koldtvandskrebsdyr, blæksprutter og frosne rå fiskevarer

K2

   

Forarbejdede fisk og fiskevarer, kølede, frosne og tørrede produkter

Kold- og varmrøget samt gravad fisk

M1

   
 

Øvrige letkonserverede fiskeprodukter samt kaviar og rogn

M2

   
 

Færdigretter, surimi, hav- og landsnegle og kogte blæksprutter

M3

   
 

Koldtvandskrebsdyr, kogte, blancherede, med eller uden skal

M4

   
 

Varmtvandskrebsdyr, ferske, frosne, både rå, kogte og blancherede, med eller uden skal, hoved eller hale

M5

   
 

Panerede fiskeprodukter

M6

   
 

Tørrede fisk, saltfisk og fiskemel til menneskeføde

M7

   

Tun, bonito, m.fl.

Alle rå fisk, ferske og frosne samt alle former for tilberedning herunder helkonserves

O1

   

Toskallede bløddyr, sækdyr, pighuder og havsnegle

Toskallede bløddyr, levende. Alle arter af: Muslinger, østers, sækdyr, pighuder og havsnegle

O2

   
 

Toskallede bløddyr, frosne rå, kogte og al anden tilberedning: Alle arter og produkter af: Muslinger, østers, sækdyr, pighuder og havsnegle

O3

   

Helkonserves og halvkonserves

Alle varegrupper

P

   

Fiskeolie til menneskeføde

Alle fiskeolie-råvarer, som er bestemt til produktion af fødevarer, herunder vitaminiserede råvarer til produktion af helsekostprodukter

R

   

 

 

 

Bilag 5

Certifikat til bekræftelse af veterinærkontrol af produkter, der føres ind i samhandelsområdet fra tredjelande (Veterinærkontrolcertifikat)

Alle rettelser eller udstregninger, der ikke er attesteret af embedsdyrlægen, gør dokumentet ugyldigt.

1. Oplysninger om det frembudte parti

Grænsekontrolsted:

Oprindelsesland:

Afsendelsesland:

Afsender:

Importør:

Bestemmelsessted i samhandelsområdet:

(land, virksomhed, adresse)

Toldprocedure:

Transportmiddel

Luft: rutenr.:

Land: registreringsnr.:

godsvognsnr.:

Vand: skibsnavn og containernr.:

Plombenr.:

KN-kode*)

Varebeskrivelse

Opbevaringsmåde

Antal kolli

Bruttovægt

Nettovægt

I alt

     

 

Fødevarernes forventede ankomstdato & klokkeslet:

Originalcertifikat eller dokument:

nr.:

Udstedelsesdato:

Udstedelsessted:

Udstedende myndighed:

Klarerer (fulde navn og adresse):

 

Underskrift

Dato:

*) Positionsnummer i Toldtariffen.

 

2. Afgørelse om det frembudte parti1) Løbenr.

Overgang til fri omsætning i samhandelsområdet

Produkter egnet til konsum.

Produkter egnet til foder bestemt til:

(land & virksomhed)

Produkter egnet til farmaceutisk brug

(land & virksomhed)

Produkter uegnet til konsum og foder

Produkter til anden teknisk behandling (angiv):

Produkter til anden brug (angiv):

 

Indførsel i samhandelsområdet under toldkontrol

Produkter videresendt til et andet tredjeland uden omladning (angiv tredjeland):

Produkter til oplagring i frizone eller på frilager (angiv zone eller lager):

 

Produkter videresendt til en medlemsstat med særlige krav (angiv land & virksomhed):

 

Afvist parti.

Bestemmelse:

Tilbagesendes inden den:

   

Destrueres inden den:

Årsag:

 

Forarbejdes i henhold til artikel 4, i beslutning 93/13/EØF (angiv forarbejdningsvirksomhed):

 

Grænsekontrolstedets fulde navn:

Dato:

Grænsedyrlæge:

Underskrift2)

(Navn med blokbogstaver)

 

Bemærkninger.

   

Gennemført kontrol:

   

dokumentkontrol

identitetskontrol

fysisk kontrol

Foretagne laboratorieundersøgelser:

 

Resultater:

Igangværende laboratorieundersøgelser:

   

Grænsekontrolstedets plombenr.:

Bestemmelsesstedets kompetente myndighed:

 

1) Udfyldes på embedsdyrlægens ansvar. Det ikke gældende overstreges, og det gældende indrammes.

2) Udfyldes af grænsedyrlægen på grænsekontrolstedet.

Bilag 6

Erklæring vedrørende animalske fødevarer, der skal oplagres på toldoplag, frilager, lager i frizone, skibsprovianteringsoplag m.v.

Undertegnede erklærer for nedennævnte parti (sæt kryds):

 

Partiet er endeligt bestemt til at overgå til fri omsætning i EU

 

Partien opfylder gældende bestemmelser med henblik på overgang til fri omsætning i EU

 

Partiet er ikke endeligt bestemt til at overgå til fri omsætning i EU

   

Partiidentifikation:

Certifikatnummer

Udstedelsesdato

Udstedelsessted

Udstedende myndighed

       
       

Plombenummer:

KN-kode1) 2)

Varebeskrivelse2)

Opbevaringsmåde2)

Antal kolli2)

Bruttovægt2)

Nettovægt2)

           

I alt2):

 
 

Dato

Navn og adresse for den ansvarlige for partiet

Underskrift (den ansvarlige for partiet)

1) Positionsnummer i Toldtariffen

2) Udfyldes kun for fødevarer, der i henhold til EU-reglerne ikke skal ledsages af ledsagedokumenter ved indførslen og som ikke er plomberede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 7

Grænsekontrolsteder

I. ANIMALSKE FØDEVARER MED UNDTAGELSE AF FISK OG FISKEVARER

Grænsekontrolsted

Adresse, tlf. nr. og fax nr.

København

Grænsedyrlægen i København

 

Kystvejen 16

 

2770 Kastrup

 

Tlf. nr. 32 46 00 99

 

Fax nr. 32 45 19 91

   

Århus

Grænsekontrolstedet i Århus

 

Hjortholmsvej 2 A

 

8000 Århus

 

Tlf. nr. 86 13 11 33

 

Bil-tlf. 30 33 54 53

 

Fax nr. 86 13 10 40

   

Fredericia

Grænsekontrolstedet i Fredericia

 

Centerhavn 23

 

7000 Fredericia

 

Tlf. nr. 75 85 78 20

Fax nr. 75 85 75 57

 
 

Bil-tlf. 40 18 70 17

 
   

Esbjerg

Grænsekontrolstedet i Esbjerg

 

Esbjerg Frysehus I/S

 

Britanniavej 10

 

6700 Esbjerg

 

Tlf. nr. 75 12 95 44

 

Fax nr. 75 13 52 82

   

Frederikshavn

Grænsekontrolstedet i Frederikshavn

 

Færgehavnsvej 24

 

9900 Frederikshavn

 

Tlf. nr. 98 42 59 84

 
 

Fax nr. 98 42 59 87

 
 

Bil-tlf. 21 65 45 08

 
 

Fax nr. 98 43 31 67

 
   

Hirtshals

Grænsekontrolstedet i Hirtshals

 

Niels Juelsvej 3

 

9850 Hirtshals

 

Tlf. nr. 98 94 59 05

 
 

Fax nr. 98 94 59 06

 
 

Bil-tlf. 21 65 45 08

 
 

Fax nr. 98 43 31 67

 
   

Hanstholm

Grænsekontrolstedet i Hanstholm

 

Chr. Damgaardsgade 2

 

7730 Hanstholm

 

Tlf. nr. 97 96 28 70

 

Fax nr. 97 96 28 71

   

Aalborg

Grænsekontrolstedet i Aalborg

 

Frigoscandia A/S

 

Lilledybet 6

 

9220 Aalborg Ø

 

Tlf. nr. 98 15 18 66

 

Fax nr. 98 15 37 32

 

II. FISK OG FISKEVARER

Esbjerg

Grænsekontrolstedet i Esbjerg

 

Auktionsgade 9

 

6700 Esbjerg

 

Tlf. nr. 75 12 20 55

 

Fax nr. 75 12 49 30

   

Fredericia

Grænsekontrolstedet i Fredericia

 

Vesterballevej 1

 

7000 Fredericia

 

Tlf. nr. 75 94 44 00

 

Fax nr. 75 94 45 05

   

Frederikshavn

Grænsekontrolstedet i Frederikshavn

 

Sandholm 10

 

9900 Frederikshavn

 

Tlf. nr. 98 43 42 55

 

Fax nr. 98 42 92 02

   

Hirtshals

Grænsekontrolstedet i Hirtshals

 

Norgeskajen

 

Postboks 118

 

9850 Hirtshals

 

Tlf. nr. 98 94 10 96

 

Fax nr. 98 94 18 28

   

Hanstholm

Grænsekontrolstedet i Hanstholm

 

Chr. Damgaardsgade 2

 

7730 Hanstholm

 

Tlf. nr. 97 96 29 33

 

Fax nr. 97 96 29 34

   

Århus

Grænsekontrolstedet i Århus

 

Hjortholmsvej 2 A

 

Tlf. nr. 86 18 44 67

 

Fax nr. 86 18 44 27

   

Aalborg

Grænsekontrolstedet i Aalborg

 

Lilledybet 6

 

9220 Aalborg Ø

 

Tlf. nr. 98 15 18 66

 

Fax nr. 98 15 37 32

   

København

Grænsekontrolstedet i Roskilde

 

Langebjergvænget 11

 

4000 Roskilde

 

Tlf. nr. 46 75 46 00

 

Fax nr. 46 75 42 90

   

Copenhagen Airport

Grænsedyrlægen i København

 

Kystvejen 16

 

2770 Kastrup

 

Tlf.nr. 32 46 00 99

 

Fax nr. 32 45 19 91

   

Nexø/Rønne

Grænsekontrolstedet i Nexø

 

Industrivej 7

 

3730 Nexø

 

Tlf. nr. 56 49 30 33

 

Fax nr. 56 49 42 49

Bilag 8

Frekvenser for veterinærkontrol af indførte partier animalske fødevarer fra tredjelande

I. Dokumentkontrol 100%

II. Identitetskontrol 100%

III. Fysisk kontrol:

 

ALLE TREDJELANDE, JF. BILAG 11-21, BORTSET FRA CANADA, NEW ZEALAND OG USA

 

1. Kød af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr: min. 20%

2. Kødvarer af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr:

a. Kødprodukter af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr: min. 20%

b. Andre kødvarer af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr: 100%

3. Fiskevarer i hermetisk lukkede beholdere, der gør dem stabile ved

omgivelsestemperatur, samt tørrede og/eller saltede fiskevarer: min. 20%

4. Hele æg: 100%

5. Svinefedt og afsmeltet fedt: 100%

6. Maver, blærer og tarme: 100%

7. Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter: min. 50%

8. Kaninkød, vildtkød (opdrættet/vildtlevende) og produkter heraf: min. 50%

9. Mælk og mælkebaserede produkter: min. 50%

10. Ægprodukter: 100%

11. Forarbejdet animalsk protein: 100%

12. Fisk og andre fiskevarer end de under nr. 3 nævnte samt toskallede
bløddyr: min. 50%

13. Honning: 100%

14. Gelatine: 100%

15. Frølår og landsnegle: 100%

 

CANADA

1. Fisk og fiskevarer, herunder toskallede bløddyr min. 15%

2. Andre animalske fødevarer min. 10%

 

NEW ZEALAND

1. Alle animalske fødevarer min. 2%

 

USA

1. Kød og slagteaffald af kvæg bortset fra bison 100%

2. Andre animalske fødevarer: De frekvenser, der er angivet under nr.
1-15 i gruppen: Alle tredjelande bortset fra Canada, New Zealand og USA.

Bilag 9

Skema til udpegning af lagre som toldoplag, frilagre, skibsprovianteringsoplag og lagre i frizoner

Undertegnede anmoder herved om, at følgende lager:

Navn:

Adresse:

Evt. autorisationsnr.

Postnr.:

By:

Tlf. nr.

Fax nr.

udpeges i Fødevaredirektoratet som:

Toldoplag

Frilager

Skibsprovianteringsoplag

Lager i en frizone

i henhold til § 13 i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, til opbevaring af de på bagsiden afkrydsede produktkategorier.

 

Afkryds også, om der er tale om emballerede fødevarer, og om der er tale om fødevarer, som kan opbevares ved almindelig rumtemperatur eller som skal opbevares på køl eller frost.

       
       
 

dato

 

Underskrift

 

Fremsendes til fødevareregionen for lageret

 

Forbeholdt fødevareregionen

Det bekræftes herved, at lageret er registreret/godkendt/autoriseret (Det ikke gældende overstreges) til opbevaring af de på bagsiden afkrydsede produktkategorier.

         
 

dato

 

Underskrift

 
 

Stempel

 

Fremsendes til Fødevaredirektoratet

Del I

Produktkategori

Kodenummer

Kun emballerede fødevarer

Uden temp. krav

Kølevarer

Frostvarer

Kød

Af svin

A 1

       
 

Af kvæg

A 2

       
 

Af får

A 3

       
 

Af geder

A 4

       
 

Af hovdyr

A 5

       
 

Af fjerkræ

A 6

       
 

Af opdrættede kaniner

A 7

       
 

Af opdrættet storvildt

A 8

       
 

Af opdrættet fuglevildt

A 9

       
 

Af vildtlevende storvildt

A10

       
 

Af vildtlevende småvildt

A11

       

Kødvarer

Kødprodukter, som har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves)

B1

       
 

Andre kødprodukter

B2

       
 

Kødekstrakter, afsmeltet animalsk fedt til konsum, grever, kødmel, svær i pulverform, saltet eller tørret blod og blodplasma

B3

       
 

Rensede, saltede eller tørrede og/ eller varmebehandlede maver, blærer og tarme

B4

       
 

Hakket kød

B5

       
 

Tilberedt kød

B6

       
 

Produkter med minimalt indhold af kød

B7

       

Gelatine

C1

       

Frølår

D1

       

Ikke-varmebehandlet mælk og mælkeprodukter

E1

       

Varmebehandlet mælk

F1

       

Varmebehandlede mælkeprodukter

Ost og smelteost m.v

G1

       
 

Smør

G2

       
 

Mælkekonserves

G3

       
 

Kasein og kaseinater

G4

       
 

Fløde- og mælkeis

G5

       
 

Desserter m.m.

G6

       
 

Konsummælkprodukter

G7

       

Andre produkter med indhold af mælk

Blandingsprodukter

H1

       
 

Andre produkter, hvori mælk eller mælkeprodukter udgør et væsentligt element

H2

       

Æg

Hønseæg

I1

       
 

Æg af andre dyr

I2

       

Ægprodukter

Ikke-varmebehandlede ægprodukter

J1

       
 

Varmebehandlede ægprodukter

J2

       

Honning

T1

       

Del II

Produktkategori

Kodenummer

Kun emballerede fødevarer

Uden temp. krav

Kølevarer

Frostvarer

Levende fisk, koldtvandskrebsdyr og blæksprutter samt fersk og frossen fisk og fiskevarer

Levende eller ferske fisk, koldtvandskrebsdyr og blæksprutter samt fersk lever, rogn og mælke

K1

       
 

Frossen rå fisk, koldtvandskrebsdyr, blæksprutter og frosne rå fiskevarer

K2

       

Forarbejdede fisk og fiskevarer, kølede, frosne og tørrede produkter

Kold- og varmrøget samt gravad fisk

M1

       
 

Øvrige letkonserverede fiskeprodukter samt kaviar og rogn

M2

       
 

Færdigretter, surimi, hav- og landsnegle og kogte blæksprutter

M3

       
 

Koldtvandskrebsdyr, kogte, blancherede, med eller uden skal

M4

       
 

Varmtvandskrebsdyr, ferske, frosne, både rå, kogte og blancherede, med eller uden skal, hoved eller hale

M5

       
 

Panerede fiskeprodukter

M6

       
 

Tørrede fisk, saltfisk og fiskemel til menneskeføde

M7

       

Tun, bonito, m.fl.

Alle rå fisk, ferske og frosne samt alle former for tilberedning herunder helkonserves

O1

       

Toskallede bløddyr, sækdyr, pighuder og havsnegle

Toskallede bløddyr, levende. Alle arter af: Muslinger, østers, sækdyr, pighuder og havsnegle

O2

       
 

Toskallede bløddyr, frosne rå, kogte og al anden tilberedning: Alle arter og produkter af: Muslinger, østers, sækdyr, pighuder og havsnegle

O3

       

Helkonserves og halvkonserves

Alle varegrupper

P

       

Fiskeolie til menneskeføde

Alle fiskeolie-råvarer, som er bestemt til produktion af fødevarer, herunder vitaminiserede råvarer til produktion af helsekostprodukter

R

       

Bilag 10

Indførselsbetingelser for animalske fødevarer fra tredjelande
(
bortset fra fødevarer fra Norge samt fisk og fiskevarer fra Island)

GENERELT

Fødevarer fra tredjelande skal være sundhedsmærkede eller identifikationsmærkede i henhold til de til enhver tid af EU foreskrevne regler herom.

Kød af kvæg, svin, får, geder, hovdyr og fjerkræ holdt som husdyr samt opdrættede kaniner og opdrættet vildt må kun indføres, såfremt det ledsagende sundhedscertifikat er forsynet med en attestation om, at kødet stammer fra dyr, der er blevet slagtet under vilkår, der sikrer mindst samme humane behandling som den, der er fastsat i Rådets direktiv 93/119/EF af 22. december 1993 om beskyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet.

Kød af svin og hovdyr må kun indføres, såfremt kødet er ledsaget af en erklæring om, at kødet opfylder betingelserne i Rådets direktiv 77/96/EØF af 21. december 1976 om trikinundersøgelse i forbindelse med indførsel af fersk kød af tarmsvin fra tredjelande.

KØD

Kød hidrørende fra husdyr af arterne svin, kvæg (herunder arterne Bubalus bubalis og Bison bison), får, geder og hovdyr holdt som husdyr må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 11. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Fjerkrækød fra høns, kalkuner, perlehøns, ænder og gæs holdt som husdyr må kun indføres fra lande eller dele af lande på tredjelandslisten, jf. bilag 12. Kødet skal være i overensstemmelse med de til enhver tid af EU fastsatte handelsnormer for fjerkrækød. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af opdrættet klov- og hovbærende vildt må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 13. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af opdrættet fuglevildt, bortset fra strudsefugle, må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 14. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af opdrættede kaniner må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 19. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af vildtlevende klov- og hovbærende vildt må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 13. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af vildtlevende fuglevildt, bortset fra strudsefugle, må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 14. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af vildtlevende harer og kaniner må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 19. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af vildtlevende landpattedyr (ikke nævnt ovenfor) må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 13. Kødet skal stamme fra dyr, der er slagtet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Kød af havpattedyr fra Grønland må kun indføres såfremt kødet stammer fra dyr der er behandlet på en af de af Fødevaredirektoratet autoriserede vildtbehandlingsvirksomheder. Kødet skal være ledsaget af et handelsdokument, som skal være forsynet med de oplysninger, der indgår i sundhedsmærket for varen, samt for frosset kød en klar angivelse af måned og år for indfrysningen. Kødet må ikke samhandles til andre EU-lande eller Norge.

KØDVARER

Kødprodukter må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 15. Produkterne skal være produceret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Andre produkter af animalsk oprindelse, bortset fra maver, blærer og tarme, må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 15. Produkterne skal være produceret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Rensede, saltede eller tørrede og/eller varmebehandlede maver, blærer og tarme må indføres fra alle tredjelande. Produkterne skal være produceret på EU-godkendte virksomheder og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Hakket kød og tilberedt kød må kun indføres, når det er dybfrosset i fremstillingsvirksomheden, og når det indføres i dybfrosset stand. Hakket kød og tilberedt kød må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 11 (hakket kød) og bilag 11-14 og 19 (tilberedt kød). Hakket kød og tilberedt kød skal være fremstillet af kød, der stammer fra dyr, der er slagtet, opskåret og/eller oplagret på EU-godkendte virksomheder. Hakket kød og tilberedt kød skal være fremstillet på EU-godkendte virksomheder. Hakket kød skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne hygiejnecertifikat, og af det til enhver tid af EU foreskrevne sundhedscertifikat for fersk kød, som det hakket kød er fremstillet af. Tilberedt kød skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne hygiejnecertifikat, og af det til enhver tid af EU foreskrevne sundhedscertifikat for fersk kød, fersk fjerkrækød eller kød af kaniner, opdrættet vildt eller vildtlevende vildt, som det tilberedte kød er fremstillet af.

Sundhedscertifikatet og hygiejnecertifikatet kan sammenskrives til et sundheds- og hygiejnecertifikat.

GELATINE

Gelatine må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 19, samt fra Republikken Korea, Malaysia, Pakistan og Taiwan. Produkterne skal være ledsaget af et handelsdokument, hvoraf oprindelsen fremgår.

FRØLÅR OG LANDSNEGLE

Frølår og landsnegle må kun indføres fra lande på tredjelandlisten, jf. bilag 16. Frølår og landsnegle skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne hygiejnecertifikat.

MÆLK OG MÆLKEBASEREDE PRODUKTER

Rå mælk, der er beregnet til indsamlingscentraler, standardiseringscentre og behandlings- eller forarbejdningsvirksomheder, må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 17, kolonne A. Den rå mælk skal være produceret på EU-godkendte mejerivirksomheder og være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter fremstillet af varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter, som har været underkastet en behandling som anført i bilag 17, note B, må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 17, kolonne B. Produkterne skal være produceret på EU-godkendte mejerivirksomheder og være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Varmebehandlet mælk, mælkebaserede produkter fremstillet af varmebehandlet mælk og varmebehandlede mælkebaserede produkter, som har været underkastet en behandling som anført i bilag 17, note C, må kun indføres fra lande jf. bilag 17, kolonne C. Produkterne skal være produceret på EU-godkendte mejerivirksomheder og ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

Produkter af rå mælk til menneskeføde må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 17, kolonne A. Produkterne skal være produceret på EU-godkendte mejerivirksomheder og være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundheds- og hygiejnecertifikat.

ÆG OG ÆGPRODUKTER

Hønseæg i skal må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 18. Æggene skal være i overensstemmelse med de til enhver tid af EU fastsatte handelsnormer for æg. Hønseæg i skal, der indføres til salg til forbrugeren, skal være i overensstemmelse med de af EU fastsatte hygiejnebetingelser for afsætning af visse ægtyper. Hønseæg i skal skal være ledsaget af et sundheds- og hygiejnecertifikat i overensstemmelse med bilag 22.

Varmebehandlede ægprodukter, der er fremstillet af æg fra høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs eller vagtler, dog ikke blandinger af forskellige arter må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 19. Produkterne skal være ledsaget af et sundheds- og hygiejnecertifikat i overensstemmelse med bilag 23.

HONNING

Honning må indføres fra alle tredjelande.

FISK OG FISKEVARER

Fisk og fiskevarer, bortset fra toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, i enhver form må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 20.

Fisk eller fiskevarer, der indføres fra tredjelande, som er anført i kategori I i bilag 20, skal stamme fra virksomheder, fabriksskibe, auktionshaller eller engrosmarkeder, der er omfattet af de i Fællesskabet etablerede godkendelsesordninger, eller fra tredjelandsregistrerede fiskefartøjer, der om bord foretager enten nedkøling med iskølet havvand eller mekanisk kølet havvand eller nedfrysning af fisk eller kogning af rejer, og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundhedscertifikat.

Fisk og fiskevarer, der indføres fra tredjelande, som anført i kategori II i bilag 20, skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundhedscertifikat.

Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle i enhver form må kun indføres fra lande på tredjelandslisten, jf. bilag 21. Uanset dette kan musculi adductoris fra andre kammuslinger end dem, der stammer fra akvakultur, hvor organer og gonader er fjernet fuldstændigt, indføres fra samtlige tredjelande.

Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, der indføres fra tredjelande, som er anført i kategori I i bilag 21, skal stamme fra EU-godkendte produktionsområder og EU-registrerede virksomheder, eller tredjelandsregistrerede fiskefartøjer, der om bord foretager kogning af bløddyr, og skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundhedscertifikat.

Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, der indføres fra tredjelande, som er anført i kategori II i bilag 21, samt musculi adductoris fra andre kammuslinger end dem, der stammer fra akvakultur, hvor organer og gonader er fjernet fuldstændigt, skal være ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne sundhedscertifikat.

Bilag 11

Tredjelandsliste
Kød samt hakket kød og tilberedt kød af husdyr

ISO-landekode

Tredjeland

Kvæg incl. bøfler og bison

Får og geder

Svin

Hovdyr*

Særlige bemærkninger

ISO- landekode

AR

Argentina

X

X

0

X

(2)

AR

AU

Australien

X

X

X

X

 

AU

BG

Bulgarien

X

X

0

X

 

BG

BR

Brasilien

X

0

0

X

(2)

BR

BW

Botswana

X

X

0

X

(1)

BW

CA

Canada

X

X

X

X

 

CA

CH

Schweiz

X

X

X

X

 

CH

CL

Chile

X

X

0

X

(2)

CL

CY

Cypern

X

X

X

X

 

CY

CZ

Tjekkiet

X

X

X

X

 

CZ

GL

Grønland

X

X

0

X

 

GL

HR

Kroatien

X

X

0

X

 

HR

HU

Ungarn

X

X

X

X

 

HU

IS

Island

X

X

X

X

 

IS

MA

Marokko

0

0

0

X

 

MA

MG

Madagaskar

X

X

0

X

 

MG

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

0

X

0

X

 

MK

MT

Malta

X

0

X

X

 

MT

MX

Mexico

X

0

0

X

 

MX

NA

Namibia

X

X

0

X

(1)

NA

NZ

New Zealand

X

X

X

X

 

NZ

PL

Polen

X

X

0

X

 

PL

PY

Paraguay

X

0

0

X

(2)

PY

RO

Rumænien

X

X

0

X

 

RO

SI

Slovenien

X

X

0

X

 

SI

SK

Slovakiet

X

X

0

X

 

SK

SZ

Swaziland

X

0

0

X

(1)

SZ

US

USA

S

X

X

X

(a)

US

UY

Uruguay

X

X

0

X

(2)

UY

YU

Forbundsrepublikken Jugoslavien (Serbien og Montenegro)

X

X

0

X

 

YU

ZA

Sydafrika

X

X

0

X

(1)

ZA

ZW

Zimbabwe

X

0

0

0

 

ZW

X Indførsel tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. note 2.

0 Indførsel ikke tilladt.

S Suspenderet for udførsel af produkter til konsum.

* Undtagen tilberedt kød.

(1) Undtagen ikke-udbenet kød og slagteaffald.

(2) Landet er opdelt i regioner, jf. Kommissionens beslutning nr. 93/402, som ændret.

(a) Indførsel af oksekød og tilberedt oksekød er begrænset til:

i) kød af køer, der udelukkende har været anvendt til mælkeproduktion, eller

ii) kød

der opfylder de betingelser, som er aftalt mellem USA og EU, og

der kommer fra kød-virksomheder, som modtager dyr fra bedrifter, der er godkendt af Kommissionen.

Bilag 12

Tredjelandsliste
Fjerkrækød og tilberedt fjerkrækød fra høns, kalkuner, perlehøns, ænder og gæs

ISO- landekode

Tredjeland

AR

Argentina

AU

Australien

BG

Bulgarien

BR

Brasilien (1)

CA

Canada

CH

Schweiz

CL

Chile

CY

Cypern

CZ

Tjekkiet

HR

Kroatien (1)

HU

Ungarn

IL

Israel

LT

Litauen

MG

Madagaskar(2)

NZ

New Zealand

PL

Polen

RO

Rumænien

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

TH

Thailand

US

USA

Indførsel tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. note 1.

(1) Landet er opdelt i regioner, jf. Kommissionens beslutning 94/984, som ændret.

(2) Kun gåselever og andelever.

Bilag 13

Tredjelandsliste
Kød og tilberedt kød af opdrættet og vildtlevende hårvildt, bortset fra harer og kaniner

ISO-landekode

Tredjeland

Klovbærende dyr (opdrættet og vildtlevende)

Vildtlevende hovdyr*

Andre landpattedyr (vildtlevende)

Særlige bemærkninger

ISO-landekode

AR

Argentina

X

0

0

(1) (2) (5)

AR

AU

Australien

X

0

X

(2)

AU

BG

Bulgarien

X

0

0

(1)

BG

BR

Brasilien

X

X

0

(1) (3)

BR

BW

Botswana

X

X

0

(1) (2) (6)

BW

CA

Canada

X

0

X

(2)

CA

CH

Schweiz

X

0

0

 

CH

CL

Chile

X

0

0

(1) (2)

CL

CY

Cypern

X

0

0

(2)

CY

CZ

Tjekkiet

X

0

0

 

CZ

EE

Estland

0

0

X

 

EE

GL

Grønland

X

0

X

(1) (2)

GL

HR

Kroatien

X

0

0

(1)

HR

HU

Ungarn

X

0

0

 

HU

IS

Island

X

X

0

 

IS

LT

Litauen

0

0

X

 

LI

LV

Letland

0

0

X

 

LV

MA

Marokko

0

X

0

 

MA

MG

Madagaskar

X

X

0

(1)(3)

MG

MK

Den tidligere Jugoslaviske republik Makedonien

0

X

0

 

MK

MT

Malta

X

X

0

(1)(3)

MT

MX

Mexico

X

X

0

(1)(3)

MX

NA

Namibia

X

X

0

(1) (2) (7)

NA

NC

Ny Kaledonien

X

0

0

(1)(4)

NC

NZ

New Zealand

X

0

X

(2)

NZ

PL

Polen

X

0

0

(1)

PL

PY

Paraguay

X

X

0

(1)(3)

PY

RO

Rumænien

X

0

X

(1)

RO

RU

Rusland

0

0

X

 

RU

SI

Slovenien

X

0

0

(1)

SI

SK

Slovakiet

X

0

0

(1)

SK

SZ

Swaziland

X

X

0

(1) (2) (8)

SZ

US

USA

X

0

0

(2) (a)

US

UY

Uruguay

X

0

0

(1) (2)

UY

YU

Forbundsrepublikken Jugoslavien (Serbien og Montenegro)

X

X

0

(1)

YU

ZA

Sydafrika

X

X

0

(1) (2) (9)

ZA

ZW

Zimbabwe

X

X

0

(1)

ZW

X Indførsel tilladt fra ovennævnte tredjelande og dele af tredjelande, jf. note 4-8.

0 Indførsel ikke tilladt.

* Undtagen tilberedt kød.

(1) Undtagen kød af vildsvin (opdrættede og vildtlevende).

(2) Undtagen uflået, ikke-udbenet kød og slagteaffald, med mindre transporten foregår pr. fly.

(3) Kun opdrættet klovbærende dyr.

(4) Kun vildtlevende klovbærende dyr.

(5) Landet er opdelt i regioner, jf. Kommissionens beslutning 93/402, som ændret.

(6) Landet er opdelt i regioner, jf. Kommissionens beslutning 92/22, som ændret.

(7) Landet er opdelt i regioner, jf. Kommissionens beslutning 92/24, som ændret.

(8) Landet er opdelt i regioner, jf. Kommissionens beslutning 92/23, som ændret.

(9) Landet er opdelt i regioner, jf. Kommissionens beslutning 92/21, som ændret.

(a) Suspenderet for udførsel af opdrættet klovbærende dyr til konsum

Bilag 14

Tredjelandsliste
Kød og tilberedt kød af opdrættet og vildtlevende fuglevildt, bortset fra strudsefugle

ISO- landekode

Tredjeland

Særlige bemærkninger

ISO- landekode

AR

Argentina

(1)

AR

AU

Australien

(1)

AU

BG

Bulgarien

 

BG

BR

Brasilien

(1) (4)

BR

CA

Canada

(1)

CA

CH

Schweiz

 

CH

CL

Chile

(1)

CL

CY

Cypern

(1)

CY

CZ

Tjekkiet

 

CZ

GL

Grønland

(2)

GL

HR

Kroatien

(3)(4)

HR

HU

Ungarn

 

HU

IL

Israel

(1)

IL

LT

Litauen

 

LT

NZ

New Zealand

(1)

NZ

PL

Polen

 

PL

RO

Rumænien

 

RO

SI

Slovenien

 

SI

SK

Slovakiet

 

SK

TH

Thailand

(1)

TH

TN

Tunesien

(1) (2)

TN

US

USA

(1)

US

Indførsel tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. note. 4.

(1) Undtagen uplukket, ikke-udbenet kød og slagteaffald, med mindre transporten foregår pr. fly.

(2) Kun vildtlevende fuglevildt.

(3) Kun opdrættet fuglevildt.

(4) Landet er opdelt i regioner, jf. Kommissionens beslutning 94/984, som ændret.

Bilag 15

Tredjelandsliste
Kødvarer

DEL I
Kødprodukter og andre produkter af animalsk oprindelse, bortset fra maver, blærer og tarme, af husdyr og opdrættet vildt

ISO- landekode

Tredjeland

Tamkvæg og opdrættet klovbærende vildt undtagen svin

Tamfår og
-geder

Tamsvin og opdrættede vildsvin

Hovdyr

Tamfjerkræ og opdrættet fuglevildt

Tamkaniner og opdrættede harer

ISO- landekode

AR

Argentina (*)

C

C

C

A

D

A

AR

AU

Australien

A

A

A

A

A

A

AU

BG

Bulgarien

A

A

D

A

D

A

BG

BH

Bahrain

B

B

B

B

A

BH

BR

Brasilien (1)

C

C

C

A

A

A

BR

BR

Brasilien (2)

C

C

C

A

D

A

BR

BW

Botswana

B

B

B

B

A

BW

BY

Hviderusland

C

C

C

B

A

BY

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

CA

CH

Schweiz

A

A

A

A

A

A

CH

CL

Chile

B

B

B

A

A

A

CL

CN

Folkerepublikken Kina

B

B

B

B

B

A

CN

CO

Colombia

B

B

B

B

A

CO

CY

Cypern

C

C

C

A

A

A

CY

CZ

Tjekkiet (3)

A

A

D

A

A

A

CZ

CZ

Tjekkiet (4)

A

A

A

A

A

A

CZ

EE

Estland

C

C

C

A

A

EE

ET

Etiopien

B

B

B

B

A

ET

GL

Grønland

A

GL

HK

Hongkong

B

B

B

B

D

A

HK

HR

Kroatien (5)

C

C

C

A

D

A

HR

HR

Kroatien (6)

A

A

D

A

A

A

HR

HU

Ungarn

A

A

A

A

A

A

HU

IL

Israel

B

B

B

B

D

A

IL

IN

Indien

B

B

B

B

A

IN

IS

Island

B

B

B

A

A

IS

KE

Kenya

B

B

B

B

A

KE

KR

Korea

D

A

KR

LT

Litauen

C

C

C

A

D

A

LT

LV

Letland

C

C

C

A

A

LV

MA

Marokko

B

B

B

B

A

MA

MG

Madagaskar

B

B

B

B

D

A

MG

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

A

A

B

A

A

MK

MT

Malta

A

A

MT

MY

Malaysia (7)

D

A

MY

MU

Mauritius

B

B

B

B

A

MU

MX

Mexico

A

D

D

A

D

A

MX

NA

Namibia (*)

B

B

B

B

D

A

NA

NZ

New Zealand

A

A

A

A

A

A

NZ

PL

Polen

A

A

D

A

A

A

PL

PY

Paraguay

C

C

C

B

A

PY

RO

Rumænien

A

A

D

A

A

A

RO

RU

Rusland

C

C

C

B

A

RU

SG

Singapore

B

B

B

B

D

A

SG

SI

Slovenien

A

A

D

A

D

A

SI

SK

Slovakiet

A

A

D

A

A

A

SK

SZ

Swaziland

B

B

B

B

A

SZ

TH

Thailand

B

B

B

B

A

A

TH

TN

Tunesien

B

B

B

B

A

TN

TR

Tyrkiet

D

A

TR

UA

Ukraine

A

UA

US

USA

A

A

A

A

A

A

US

UY

Uruguay

A

A

B

A

D

A

UY

YU

Forbundsrepublikken Jugoslavien (Serbien og Montenegro) (8)

A

A

D

A

D

A

YU

YU

Forbundsrepublikken Jugoslavien (Serbien og Montenegro) (9)

C

C

C

A

D

A

YU

ZA

Sydafrika (*)

C

C

C

A

D

A

ZA

ZW

Zimbabwe (*)

B

B

B

A

D

A

ZW

(*) For pasteuriserede kødprodukter og biltong henvises til dette bilag, del III.

Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del V.

DEL II

Kødprodukter og andre produkter af animalsk oprindelse, bortset fra maver, blærer og tarme, af vildtlevende vildt

ISO-landekode

Tredjeland

Klov- bærende vildt bortset fra vildsvin

Vildsvin

Hovvildt

Vildtlevende harer og kaniner

Fugle- vildt

Andre vildtlevende landpattedyr

ISO-landekode

AR

Argentina (*)

C

C

A

D

AR

AU

Australien

A

A

A

A

A

AU

BG

Bulgarien

A

D

A

D

BG

BH

Bahrain

C

C

A

BH

BR

Brasilien (1)

B

B

A

A

BR

BR

Brasilien (2)

C

C

A

D

BR

BW

Botswana

B

B

A

A

BW

BY

Hviderusland

C

C

A

BY

CA

Canada

A

A

A

A

A

CA

CH

Schweiz

A

D

A

A

CH

CL

Chile

B

B

A

A

CL

CN

Folkerepublikken Kina

B

B

A

B

CN

CO

Colombia

B

B

A

CO

CY

Cypern

C

C

A

A

CY

CZ

Tjekkiet

A

D

A

A

CZ

EE

Estland

C

C

A

A

EE

ET

Etiopien

B

B

A

ET

GL

Grønland

A

A

A

GL

HK

Hongkong

B

B

A

HK

HR

Kroatien (5)

C

C

A

D

HR

HR

Kroatien (6)

A

D

A

A

HR

HU

Ungarn

A

A

A

A

HU

IL

Israel

B

B

A

D

IL

IN

Indien

B

B

A

IN

IS

Island

B

B

A

IS

KE

Kenya

B

B

A

KE

KR

Korea

A

D

KR

LT

Litauen

C

C

A

D

A

LT

LV

Letland

C

C

A

A

LV

MA

Marokko

B

B

A

MA

MG

Madagaskar

B

B

A

D

MG

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

B

B

A

MK

MT

Malta

A

MT

MY

Malaysia (7)

A

D

MY

MU

Mauritius

B

B

A

MU

MX

Mexico

D

D

A

D

MX

NA

Namibia (*)

B

B

A

A

D

NA

NZ

New Zealand

A

A

A

A

A

NZ

PL

Polen

A

D

A

A

PL

PY

Paraguay

C

C

A

PY

RO

Rumænien

A

D

A

A

A

RO

RU

Rusland

C

C

A

A

RU

SG

Singapore

B

B

A

SG

SI

Slovenien

A

D

A

D

SI

SK

Slovakiet

A

D

A

A

SK

SZ

Swaziland

B

B

A

A

SZ

TH

Thailand

B

B

A

D

TH

TN

Tunesien

B

B

A

D

TN

TR

Tyrkiet

A

D

TR

UA

Ukraine

A

UA

US

USA

A

A

A

A

US

UY

Uruguay

A

D

UY

YU

Forbundsrepublikken Jugoslavien (Serbien og Montenegro) (8)

A

D

A

YU

YU

Forbundsrepublikken Jugoslavien (Serbien og Montenegro) (9)

C

C

A

YU

ZA

Sydafrika (*)

C

C

A

A

D

ZA

ZW

Zimbabwe (*)

B

B

A

D

ZW

(*) For pasteuriserede kødprodukter og biltong henvises til dette bilag, del IV.

Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del V.

DEL III

Pasteuriserede kødprodukter og biltong af husdyr og opdrættet vildt

ISO-landekode

Tredjeland

Tamkvæg og opdrættet klovbærende vildt undtagen svin

Tamfår og
-geder

Tamsvin og opdrættede vildsvin

Hovdyr

Tamfjerkræ og opdrættet fuglevildt

Tamkaniner og opdrættede harer

ISO- lande kode

AR

Argentina

F

F

AR

NA

Namibia

E

E

E

NA

ZA

Sydafrika

E

E

E

ZA

ZW

Zimbabwe

E

E

E

ZW

Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del V.

DEL IV

Pasteuriserede kødprodukter og biltong af vildtlevende vildt

ISO- landekode

Tredjeland

Klovbærende vildt bortset fra svin

Vildsvin

Hovvildt

Vildlevende harer og kaniner

Fugle-vildt

Andre vildtlevende landpattedyr

ISO- lande kode

AR

Argentina

AR

NA

Namibia

E

NA

ZA

Sydafrika

E

ZA

ZW

Zimbabwe

E

ZW

Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del V.

DEL V

Betydningen af koderne, der benyttes i tabellerne i dette bilag, del I-IV

= Indførsel af kødvarer, der indeholder kød af denne dyreart, er ikke tilladt.

A-F = Indførsel tilladt i henhold til nedenfor nævnte behandlingsordninger.

Uspecifik behandlingsordning

Aa) = Der er ikke fastsat nogen minimal temperatur eller anden behandling af hensyn til dyresundheden for kødvarer. Kødvarerne skal dog have undergået en sådan behandling, at snitfladen viser, at det ikke længere har fersk køds egenskaber.

Specifikke behandlingsordninger - i faldende orden efter strenghed

B = Behandling i hermetisk lukket beholder til en Fo-værdi på over 3,00 (helkonserves).

Ca) = Der skal opnås mindst 80º C overalt i kødet under kødvarens forarbejdning.

Da) = Der skal opnås mindst 70º C overalt i kødet under kødvarens forarbejdning eller for skinkers vedkommende en behandling bestående af naturlig gæring og modning i mindst ni måneder, således at følgende egenskaber fremkommer.

Aw-værdi på højst 0,93, og

pH-værdi på højst 6,0.

Ea) = For produkter af typen »biltong«, en behandling for at opnå:

Aw-værdi på højst 0,93, og

pH-værdi på højst 6,0.

Fa) = Varmebehandling, der sikrer en centrumstemperatur på mindst 65º C i tilstrækkelig tid til at få en pasteuriseringsværdi (pv) lig med eller over 40.

 

a) I tilfælde, hvor kødvaren har gennemgået en anden behandling end opvarmning i hermetisk lukket beholder til Fo-værdi på over 3,00, skal fersk kød, der anvendes til tilvirkning af de kødvarer, der omhandles i dette bilag, del I-IV, opfylde de dyresundhedsregler, som gælder for udførsel af fersk kød til EU.

(1) Staterne Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo og Mato Grosso do Sul.

(2) Hele Brasilien undtagen de under (1) anførte områder.

(3) Distriktet Breclav.

(4) Hele Tjekkiet undtagen det under (3) anførte område.

(5) Provinserne Sisacko-Moslavacka, Karlovacka, Licko-Senjska, Brodsko-Posavska, Zadarsko-Kninska, Osjecko-Baranjska, Sibenska, Vukovarsko-Srijemska, Splitsko-Damlatinska, Dubrovacko-Neretvanska.

(6) Provinserne Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Vavazdinska, Kopriunicko-Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb.

(7) Kun halvøen (Vest-)Malaysia.

(8) Forbundsrepublikken Jugoslavien bortset fra regionen Kosovo og Metohija.

(9) Regionen Kosovo og Metohija.

Bilag 16

Tredjelandsliste
Frølår og landsnegle

ISO-lande kode

Tredjeland

Frølår

Landsnegle

ISO-lande kode

AL

Albanien

X

X

AL

AR

Argentina

X

X

AR

BA

Bosnien-Hercegovina

X

X

BA

BD

Bangladesh

X

0

BD

BG

Bulgarien

X

X

BG

CH

Schweiz

0

X

CH

CN

Folkerepublikken Kina

X

X

CN

CZ

Tjekkiet

0

X

CZ

DZ

Algeriet

0

X

DZ

EG

Egypten

X

0

EG

HR

Kroatien

X

X

HR

HU

Ungarn

X

X

HU

ID

Indonesien

X

X

ID

IN

Indien

X

X

IN

LT

Litauen

0

X

LT

MA

Marokko

0

X

MA

MD

Moldova

0

X

MD

MG

Madagaskar

0

X

MG

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

X

X

MK

MY

Malaysia

X

0

MY

PE

Peru

0

X

PE

PH

Filippinerne

X

0

PH

PL

Polen

0

X

PL

RO

Rumænien

X

X

RO

RU

Rusland

0

X

RU

SI

Slovenien

X

X

SI

SK

Slovakiet

0

X

SK

SY

Syrien

0

X

SY

TH

Thailand

X

0

TH

TN

Tunesien

0

X

TN

TR

Tyrkiet

X

X

TR

UA

Ukraine

0

X

UA

VN

Vietnam

X

X

VN

X Indførsel tilladt fra ovennævnte tredjelande.

0 Indførsel ikke tilladt.

Bilag 17

Tredjelandsliste
Mælk og mælkebaserede produkter

ISO-landekode

Tredjeland

A

B

C

ISO-landekode

AD

Andorra

+

+

+

AD

AL

Albanien

0

0

+

AL

AR

Argentina

0

+1)

+

AR

AU

Australien

0

+

+

AU

BA

Bosnien-Hercegovina

0

0

+

BA

BG

Bulgarien

0

+

+

BG

BR

Brasilien

0

0

+

BR

BW

Botswana

0

0

+

BW

BY

Hviderusland

0

0

+

BY

BZ

Belize

0

0

+

BZ

CA

Canada

+

+

+

CA

CH

Schweiz

+

+

+

CH

CL

Chile

+

+

+

CL

CN

Den Kinesiske Folkerepublik

0

0

+

CN

CO

Colombia

0

0

+

CO

CR

Costa Rica

0

0

+

CR

CU

Cuba

0

0

+

CU

CY

Cypern

+

+

+

CY

CZ

Tjekkiet

+

+

+

CZ

DZ

Algeriet

0

0

+

DZ

EE

Estland

0

+

+

EE

ET

Etiopien

0

0

+

ET

GL

Grønland

0

+

+

GL

GT

Guatemala

0

0

+

GT

HK

Hongkong

0

0

+

HK

HN

Honduras

0

0

+

HN

HR

Kroatien

0

+

+

HR

HU

Ungarn

+

+

+

HU

IL

Israel

0

0

+

IL

IN

Indien

0

0

+

IN

IS

Island

+

+

+

IS

KE

Kenya

0

0

+

KE

LT

Litauen

0

+

+

LI

LV

Letland

0

+

+

LV

MA

Marokko

0

0

+

MA

MG

Madagaskar

0

0

+

MG

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

0

+

+

MK

MT

Malta

+

+

+

MT

MU

Mauritius

0

0

+

MU

MX

Mexico

0

0

+

MX

NA

Namibia

0

0

+

NA

NI

Nicaragua

0

0

+

NI

NZ

New Zealand

+

+

+

NZ

PA

Panama

0

0

+

PA

PL

Polen

+

+

+

PL

PY

Paraguay

0

0

+

PY

RO

Rumænien

0

+

+

RO

RU

Rusland

0

0

+

RU

SG

Singapore

0

0

+

SG

SK

Slovakiet

+

+

+

SK

SL

Slovenien

+

+

+

SL

SU

El Salvador

0

0

+

SU

SZ

Swaziland

0

0

+

SZ

TH

Thailand

0

0

+

TH

TN

Tunesien

0

0

+

TN

TR

Tyrkiet

0

0

+

TR

UA

Ukraine

0

0

+

UA

US

USA

+

+

+

US

UY

Uruguay

+

+

+

UY

ZA

Sydafrika

0

0

+

ZA

ZW

Zimbabwe

0

0

+

ZW

1) Kun hvis al mælk kommer fra bedrifter syd for 42. breddegrad.

+ Indførsel tilladt.

0 Indførsel ikke tilladt.

A Rå mælk og produkter baseret på rå mælk.

B Mælk og mælkebaserede produkter, der har været underkastet en enkelt varmebehandling, hvis opvarmningsvirkning mindst svarer til virkningen af en pasteurisering ved mindst 72° C i mindst 15 sekunder, og som er tilstrækkelig til at give en negativ fosfataseprøve.

C Mælk og mælkebaserede produkter, der er blevet underkastet:

1) en sterilisering, hvorved der er opnået en Fo-værdi på mindst 3,0 eller

2) en første varmebehandling, hvis opvarmningsvirkning mindst svarer til virkningen af en pasteurisering ved mindst 72° C i mindst 15 sekunder, og som er tilstrækkelig til at give en negativ fosfataseprøve, efterfulgt:

a) i) af en yderligere varmebehandling (højpasteurisering, UHT-behandling eller sterilisering), som giver en negativ peroxydaseprøve

eller

ii) hvis det drejer sig om mælkepulver eller et tørret mælkebaseret produkt, af en yderligere varmebehandling, som mindst har samme virkning som den første varmebehandling, og som er tilstrækkelig til at give en negativ fosfataseprøve, efterfulgt af en tørring

eller

b) af en syrning, hvor pH-værdien er blevet sænket til under 6 og holdt ved denne værdi i mindst 1 time.

Bilag 18

Tredjelandsliste
Hønseæg i skal

ISO-lande kode

Tredjeland

AR

Argentina

AU

Australien

BG

Bulgarien

BR

Brasilien

CA

Canada

CH

Schweiz

CL

Chile

CN

Folkerepublikken Kina

CY

Cypern

CZ

Tjekkiet

HR

Kroatien

HU

Ungarn

IL

Israel

KR

Korea

LT

Litauen

MG

Madagaskar

MT

Malta

MY

Malaysia (Kun halvøen (Vest-) Malaysia)

NA

Namibia

NZ

New Zealand

PL

Polen

RO

Rumænien

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

TH

Thailand

TR

Tyrkiet

US

USA

UY

Uruguay

ZA

Sydafrika

ZW

Zimbabwe

Indførsel af hønseæg i skal er tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande.

Bilag 19

Tredjelandsliste

1) Kød af kaniner og harer samt tilberedt kød af kaniner

2) Gelatine

3) Ægprodukter fremstillet af æg fra høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs eller vagtler, dog ikke blandinger af forskellige arter

ISO-lande kode

Tredjeland

AL

Albanien

AR

Argentina

AU

Australien

BA

Bosnien-Hercegovina

BG

Bulgarien

BH

Bahrain

BR

Brasilien

BW

Botswana

BY

Hviderusland

BZ

Belize

CA

Canada

CH

Schweiz

CL

Chile

CN

Folkerepublikken Kina

CO

Colombia

CR

Costa Rica

CU

Cuba

CY

Cypern

CZ

Tjekkiet

DZ

Algeriet

EE

Estland

ET

Etiopien

FK

Falklandsøerne

GL

Grønland

GT

Guatemala

HK

Hongkong

HN

Honduras

HR

Kroatien

HU

Ungarn

IL

Israel

IN

Indien

IS

Island

KE

Kenya

LT

Litauen

LV

Letland

MA

Marokko

MG

Madagaskar

MK

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

MT

Malta

MU

Mauritius

MX

Mexico

NA

Namibia

NC

Ny Kaledonien

NI

Nicaragua

NZ

New Zealand

PA

Panama

PL

Polen

PY

Paraguay

RO

Rumænien

RU

Rusland

SG

Singapore

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

SV

El Salvador

SZ

Swaziland

TH

Thailand

TN

Tunesien

TR

Tyrkiet

UA

Ukraine

US

USA

UY

Uruguay

YU

Forbundsrepublikken Jugoslavien (Serbien og Montenegro)

ZA

Sydafrika

ZW

Zimbabwe

Indførsel er tilladt fra ovennævnte tredjelande.

Bilag 20

Tredjelandsliste
Fisk og fiskevarer i enhver form,
dog undtagen toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

I. TREDJELANDE OG DELE AF TREDJELANDE, SOM ER OMFATTET AF EN SÆRLIG BESLUTNING PÅ GRUNDLAG AF RÅDETS DIREKTIV 91/493/EØF

                 

AL

-

Albanien

GT

-

Guatemala

PA

-

Panama

AR

-

Argentina

ID

-

Indonesien

PE

-

Peru

AU

-

Australien

IN

-

Indien

PH

-

Filippinerne

BD

-

Bangladesh

JP

-

Japan

PK

-

Pakistan

BR

-

Brasilien

KR

-

Korea

RU

-

Rusland

CA

-

Canada

LT

-

Litauen

SC

-

Seychellerne

CI

-

Elfenbenskysten

LV

-

Letland

SG

-

Singapore

CL

-

Chile

MA

-

Marokko

SN

-

Senegal

CN

-

Kina

MG

-

Madagaskar

TH

-

Thailand

CO

-

Colombia

MR

-

Mauretanien

TN

-

Tunesien

CU

-

Cuba

MU

-

Mauritius

TW

-

Taiwan

EC

-

Ecuador

MV

-

Maldiverne

TZ

-

Tanzania

EE

-

Estland

MX

-

Mexico

UY

-

Uruguay

FK

-

Falklandsøerne

MY

-

Malaysia

VN

-

Vietnam

FO

-

Færøerne

NG

-

Nigeria

YE

-

Yemen

GH

-

Ghana

NZ

-

New Zealand

ZA

-

Sydafrika

GM

-

Gambia

OM

-

Oman

     

II. TREDJELANDE OG DELE AF TREDJELANDE, SOM OPFYLDER KRAVENE I ARTIKEL 2, STK. 2, I RÅDETS BESLUTNING 95/408/EF

                 

AO

-

Angola

GA

-

Gabon

NI

-

Nicaragua

AG

-

Antigua og Barbuda1)

GL

-

Grønland

PF

-

Fransk Polynesien

AN

-

Nederlandske Antiller

GN

-

Guinea Conakri

PG

-

Papua New Guinea

AZ

-

Aserbajdsjan2)

HK

-

Hongkong

PL

-

Polen

BG

-

Bulgarien

HN

-

Honduras

PM

-

Saint Pierre og Miquelon

BJ

-

Benin

HR

-

Kroatien

RO

-

Rumænien

BS

-

Bahamas

HU

-

Ungarn3)

SB

-

Salomonøerne

BZ

-

Belize

IL

-

Israel

SH

-

Saint Helena

CH

-

Schweiz

IR

-

Iran

SI

-

Slovenien

CM

-

Cameroun

JM

-

Jamaica

SR

-

Surinam

CR

-

Costa Rica

KE

-

Kenya

TG

-

Togo

CV

-

Cap Verde

LK

-

Sri Lanka

TR

-

Tyrkiet

CY

-

Cypern

MM

-

Myanmar

UG

-

Uganda

CZ

-

Tjekkiet

MT

-

Malta

US

-

USA

DZ

-

Algeriet

MZ

-

Mozambique

VC

-

Saint Vincent og Grenadierne

ER

-

Eritrea

NA

-

Namibia

VE

-

Venezuela

FJ

-

Fiji

NC

-

Ny Kaledonien

ZW

-

Zimbabwe

1) Kun indførsel af fersk fisk.

2) Kun indførsel af kaviar.

3) Kun indførsel af levende dyr til konsum.

Bilag 21

Tredjelandsliste
Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle i enhver form

I. TREDJELANDE, SOM ER OMFATTET AF EN SÆRLIG BESLUTNING PÅ GRUNDLAG AF RÅDETS DIREKTIV 91/492/EØF

     

AU

-

Australien

     

CL

-

Chile

     

KR

-

Korea

     

MA

-

Marokko

     

PE

-

Peru

     

TR

-

Tyrkiet

     

TN

-

Tunesien

 

II. TREDJELANDE, DER MÅTTE BLIVE OMFATTET AF EN FORELØBIG BESLUTNING PÅ GRUNDLAG AF RÅDETS BESLUTNING 95/408/EF

     

CA

-

Canada

     

FO

-

Færøerne

     

GL

-

Grønland

     

NZ

-

New Zealand

     

TH

-

Thailand1)

     

US

-

USA

1) Kun produkter, der er steriliseret eller varmebehandlet efter betingelserne i Kommissionens beslutning 93/25/EF.

Bilag 22

SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT
for hønseæg i skal fra tredjelande

Afsenderland

Myndighed

Ref. (kan udelades)

I Æggenes identifikation

Æg af: Høns

Emballagens art

Antal stykker eller kolli

Nettovægt

II Æggenes oprindelse

Navn og adresse på ægpakkeriet

Navn og adresse på eksportøren

III Æggenes forsendelse

Æggene afsendes fra

(afsendelsessted)

til

(bestemmelsesland og sted)

med følgende transportmiddel1

Afsenderens navn og adresse

Modtagerens navn og adresse

IV Æggenes bestemmelse: Æggene er bestemt for direkte konsum i uforandret stand/Æggene er bestemt for anvendelse i fødevareindustrien2.

 

V Dyresundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer vedrørende ovennævnte hønseæg i skal:

 

1. at der på ejendomme, hvor æggene er produceret, ikke er konstateret salmonellose herunder S. pullorum- og S. gallinarum-infektioner de sidste 12 måneder forud for produktionstidspunktet,

2. at der ikke er konstateret Newcastle disease de sidste 3 måneder forud for eksporttidspunktet, inden for en afstand af 50 km fra den ejendom, hvor æggene er produceret, og den virksomhed, hvor æggene er pakket,

3. at såfremt æggene er produceret af flokke, hvor der har været foretaget vaccination mod Newcastle disease, skal følgende være opfyldt, jf. artikel 4, stk. 3 og 4, i Kommissionens beslutning 93/342/EØF:

A. levende, svækkede Newcastle disease-vacciner fremstilles af en Newcastle disease virusstamme, hvor Master seed er blevet testet og har vist at have et intracerebralt patogenicitetsindeks (ICPI) på:

i) mindre end 0,4 såfremt ikke mindre end 107 EID50 er blevet indgivet hvert dyr, der indgår i ICPI-testen, eller

ii) mindre end 0,5 såfremt ikke mindre end 108 EID50 er blevet indgivet hvert dyr, der indgår i ICPI-testen,

B. inaktiverede Newcastle disease-vacciner fremstilles af en Newcastle disease virusstamme med et intracerebralt patogenicitetsindeks (ICPI) på mindre end 0,7 hos daggamle kyllinger, såfremt ikke mindre end 108 EID50 er blevet indgivet hvert dyr, der indgår i ICPI-testen.

4. at æggene udelukkende er produceret i afsenderlandet,

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer at være bekendt med de dyresundhedsmæssige bestemmelser i beslutning 93/342/EØF.

         
 

Udstedt i

 

,

den

 
   

STEMPEL3

 
   
 

(Embedsdyrlægens underskrift)3

   
   
 

(Embedsdyrlægens navn med blokbogstaver)

 

 

VI Folkesundhedserklæring

Undertegnede officielle inspektør attesterer vedrørende ovennævnte hønseæg i skal:

 

1. at æggene er i overensstemmelse med kravene i Rådets forordning (EØF) nr. 1907/90 af 26. juni 1990 om handelsnormer for æg,

2. at æggene er indsamlede, opbevarede, pakkede og mærkede i overensstemmelse med bestemmelserne i ovennævnte forordning,

3. at æggene er/ikke er2 i overensstemmelse med Rådets beslutning 94/371/EF af 20. juni 1994 om særlige hygiejnebetingelser for afsætning af visse ægtyper,

4. at æggene er egnede til menneskeføde, og at der ikke er veterinære forhold, der hindrer, at æggene er frit omsættelige i afsenderlandet, og

5. at æggene fremsendes i ny, ren emballage.

Undertegnede officielle inspektør erklærer at være bekendt med de folkesundhedsmæssige bestemmelser i forordning (EØF) nr. 1907/90 og beslutning 94/371/EF.

         
 

Udstedt i

 

,

den

 
           

STEMPEL3

         
   
 

(Den officielle inspektørs underskrift)3

   
   
 

(Den officielle inspektørs navn med blokbogstaver)

1 For jernbanevogne og lastbiler anføres registreringsnummeret, for fly rutenummeret og for skibe skibets navn og evt. nummeret på containeren.

2 Det ikke gældende overstreges (Æg til direkte konsum i uforandret stand skal være i overensstemmelse med Rådets beslutning 94/371/EF af 20. juni 1994 om særlige hygiejnebetingelser for afsætning af visse ægtyper).

3 Stempel og underskrift skal anføres i en fra den trykte tekst afvigende farve.

Bilag 23

SUNDHEDS- OG HYGIEJNECERTIFIKAT
for varmebehandlede ægprodukter fremstillet af æg fra
høns, ænder, gæs, kalkuner, perlehøns eller vagtler fra tredjelande

Referencenr.:

Afsenderland

Myndighed

Ministerium

I Identifikation af ægprodukterne

Ægprodukter af (oprindelsesart)

Produktets art

Procent ægbestanddele1

Pakningens art

Antal pakninger

Behandlingsdato

Opbevarings- og transporttemperatur

Garanteret holdbarhedstid

Nettovægt

II Ægprodukternes herkomst

Produktionsvirksomhedens navn, adresse og autorisationsnr.

III Ægprodukternes bestemmelse

Ægprodukterne afsendes fra

(afsendelsessted)

til

(bestemmelsesland og sted)

med følgende transportmiddel2

Afsenderens navn og adresse

Modtagerens navn og adresse

IV Varens bestemmelse: Varen er bestemt til konsum.

 

V Dyresundhedserklæring

Undertegnede embedsdyrlæge attesterer vedrørende ovennævnte ægprodukter:

1. at ægprodukterne hidrører fra æg, der er produceret på ejendomme, hvor der ikke er konstateret salmonellose herunder S. pullorum- og S. gallinarum-infektioner inden for de sidste 12 måneder forud for produktionstidspunktet,

2. at ægprodukterne hidrører fra æg, der er produceret på ejendomme, hvor der ikke er konstateret Newcastle disease inden for en afstand af 50 km fra disse og den virksomhed, hvor ægprodukterne er produceret og pakket, inden for de sidste 3 måneder forud for eksporttidspunktet,

3. at såfremt ægprodukterne hidrører fra æg fra flokke, hvor der har været foretaget vaccination mod Newcastle disease, skal følgende være opfyldt, jf. artikel 4, stk. 3 og 4, i Kommissionens beslutning 93/342/EØF:

A. levende, svækkede Newcastle disease-vacciner fremstilles af en Newcastle disease virusstamme, hvor Master seed er blevet testet og har vist at have et intracerebralt patogenicitetsindeks (ICPI) på:

i) mindre end 0,4 såfremt ikke mindre end 107 EID50 er blevet indgivet hvert dyr, der indgår i ICPI-testen, eller

ii) mindre end 0,5 såfremt ikke mindre end 108 EID50 er blevet indgivet hvert dyr, der indgår i ICPI-testen,

B. inaktiverede Newcastle disease-vacciner fremstilles af en Newcastle disease virusstamme med et intracerebralt patogenicitetsindeks (ICPI) på mindre end 0,7 hos daggamle kyllinger, såfremt ikke mindre end 108 EID50 er blevet indgivet hvert dyr, der indgår i ICPI-testen, og

4. at æggene, hvorfra ægprodukterne hidrører, udelukkende er produceret i afsenderlandet,

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer at være bekendt med de dyresundhedsmæssige bestemmelser i beslutning 93/342/EØF.

         
 

Udstedt i

 

,

den

 
   

STEMPEL3

 
   
 

(Embedsdyrlægens underskrift)3

   
   
 

(Embedsdyrlægens navn med blokbogstaver)

 

 

VI Folkesundhedserklæring

Undertegnede bekræfter, at ovenfor beskrevne ægprodukter:

1) er fremstillet af æg fra høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs eller vagter, dog ikke blandinger af forskellige arter

2) er blevet behandlet og tilvirket på en af myndighederne autoriseret virksomhed, som opfylder betingelserne i kapitel I og II i bilaget til direktiv 89/437/EØF

3) er tilvirket efter de hygiejneforskrifter og -krav, der er fastsat i kapitel III og V i bilaget til direktiv 89/437/EØF af æg, som opfylder kravene i kapitel IV sammesteds

4) har gennemgået behandling efter en proces, således at de kan svare til de analytiske specifikationer i kapitel VI i bilaget til direktiv 89/437/EØF

5) opfylder de analytiske specifikationer i kapitel VI i bilaget til direktiv 89/437/EØF

6) har været underkastet sundhedskontrol i henhold til kapitel VII i bilaget til direktiv 89/437/EØF

7) er pakket i henhold til kapitel VIII i bilaget til direktiv 89/437/EØF

8) er blevet opbevaret og transporteret i henhold til kapitel IX og X i bilaget til direktiv 89/437/EØF

9) overholder de gældende EU-normer for rester af skadelige stoffer og stoffer, som kan ændre produkternes organoleptiske egenskaber og eventuelt gøre indtagelse af ægprodukter farlig eller skadelig for menneskers sundhed.

Undertegnede erklærer at være bekendt med de folkesundhedsmæssige bestemmelser i direktiv 89/437/EØF.

         
 

Udstedt i

 

,

den

 
   

STEMPEL3

 
   
 

(Myndighedens underskrift)3

   
   
 

(Navn, titel og stilling med blokbogstaver)

1 Når ægprodukterne er delvis suppleret med andre fødevarer, og såfremt de opfylder kravene med hensyn til tilsætningsstoffer.

2 For jernbanevogne og lastbiler anføres registreringsnummeret, for fly rutenummeret og for skibe skibets navn og evt. nummeret på containeren.

3 Stempel og underskrift skal anføres i en fra den trykte tekst afvigende farve.


 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører dele af: Rådets direktiv nr. 64/433, EF-Tidende 1964 L 121, s. 2012, senest ændret ved direktiv nr. 95/23, EF-Tidende 1995 L 243, s. 7, Rådets direktiv nr. 71/118, EF-Tidende 1971 L 55, s. 23, senest ændret ved direktiv nr. 97/79, EF-Tidende 1998 L 24, s. 31, Rådets direktiv nr. 72/461, EF-Tidende 1972 L 302, s. 24, senest ændret ved afgørelse nr. 94/1, EF-Tidende L 1, s. 3, Rådets direktiv nr. 72/462, EF-Tidende 1972 L 302, s. 28, senest ændret ved direktiv nr. 97/79, EF-Tidende 1998 L 24, s. 31, Rådets direktiv nr. 77/96 EF-Tidende 1977 L 26, s. 67, senest ændret ved direktiv nr. 94/59, EF-Tidende 1994 L 315, s. 18, Rådets direktiv nr. 77/99, EF-Tidende 1977 L 26, s. 85, senest ændret ved direktiv nr. 97/76, EF-Tidende 1998 L 10, s. 25, Rådets direktiv nr. 80/215, EF-Tidende 1980 L 47, s. 4, senest ændret ved afgørelse nr. 94/1, EF-Tidende L 1, s. 3 , Kommissionens direktiv nr. 83/201, EF-Tidende 1983 L 112, s. 28, senest ændret ved afgørelse nr. 94/1, EF-Tidende L 1, s. 3, Rådets direktiv nr. 89/437, EF-Tidende 1989 L 212, s. 87, senest ændret ved direktiv nr. 96/23, EF-Tidende 1996 L 125, s. 10, Rådets direktiv nr. 89/662, EF-Tidende 1989 L 395, s. 13, senest ændret ved direktiv nr. 92/118, EF-Tidende 1993 L 62, s. 54, Rådets direktiv nr. 91/492, EF-Tidende 1991 L 268, s. 1, senest ændret ved direktiv nr. 97/79, EF-Tidende 1998 L 24, s. 31, Rådets direktiv nr. 91/493, EF-Tidende 1991 L 268, s. 15, senest ændret ved direktiv nr. 97/79, EF-Tidende 1998 L 24, s. 31, Rådets direktiv nr. 91/494, EF-Tidende 1991 L 268, s. 35, senest ændret ved afgørelse nr. 94/1, EF-Tidende L 1, s. 3, Rådets direktiv nr. 91/495, EF-Tidende 1991 L 268, s. 41, senest ændret ved direktiv nr. 94/65, EF-Tidende 1994 L 368, s. 10, Rådets direktiv nr. 92/45, EF-Tidende 1992 L 268, s. 35, senest ændret ved direktiv nr. 97/79, EF-Tidende 1998 L 24, s. 31, Rådets direktiv nr. 92/46, EF-Tidende 1992 L 268, s. 1, senest ændret ved direktiv nr. 96/23, EF-Tidende 1996 L 125, s. 10, Rådets direktiv nr. 92/118, EF-Tidende 1993 L 62, s. 49, senest ændret ved direktiv nr. 97/79, EF-Tidende 1998 L 24, s. 31, Rådets direktiv nr. 94/65, EF-Tidende 1994 L 368, s. 10, Rådets direktiv nr. 97/78, EF-Tidende 1998 L 24, s. 9, Rådets beslutning nr. 79/542, EF-Tidende 1979 L 146, s. 15, senest ændret ved beslutning nr. 1999/301, EF-Tidende 1999 L 117, s. 52, Rådets beslutning nr. 94/371, EF-Tidende 1994 L 168, s. 34, Kommissionens beslutning nr. 93/13, EF-Tidende 1993 L 9, s. 33, senest ændret ved beslutning nr. 96/32, EF-Tidende 1996 L 9, s. 9, Kommissionens beslutning nr. 93/14, EF-Tidende 1993 L 9, s. 42, Kommissionens beslutning nr. 93/352, EF-Tidende 1993 L 144, s. 25, Kommissionens beslutning nr. 94/85, EF-Tidende 1994 L 44, s. 31, senest ændret ved beslutning nr. 96/2, EF-Tidende 1996 L 1, s. 6, Kommissionens beslutning nr. 94/86, EF-Tidende 1994 L 44, s. 33, som ændret ved beslutning nr. 96/137, EF-Tidende 1996 L 31, s. 31, Kommissionens beslutning nr. 94/187, EF-Tidende 1994 L 89, s. 18, senest ændret ved beslutning nr. 96/106, EF-Tidende 1996 L 24, s. 34, Kommissionens beslutning nr. 94/278, EF-Tidende 1994 L 120, s. 44, senest ændret ved beslutning nr. 98/597, EF-Tidende 1998 L 286, s. 59, Kommissionens beslutning nr. 94/360, EF-Tidende 1994 L 158, s. 41, senest ændret ved beslutning nr. 1999/609, EF-Tidende 1999 L 242, s. 28, Kommissionens beslutning nr. 94/984, EF-Tidende 1994 L 378, s. 11, senest ændret ved beslutning nr. 1999/549, EF-Tidende 1999 L 209, s. 36, Kommissionens beslutning nr. 95/340, EF-Tidende 1995 L 200, s. 38, senest ændret ved beslutning nr. 96/584, EF-Tidende 1996 L 255, s. 20, Kommissionens beslutning nr. 97/20, EF-Tidende 1997 L 6, s. 46, som ændret ved beslutning nr. 98/591, EF-Tidende 1998 L 277, s. 42, Kommissionens beslutning nr. 97/217, EF-Tidende 1997 L 88, s. 20, som ændret ved beslutning nr. 98/648, EF-Tidende 1998 L 308, s. 42, Kommissionens beslutning nr. 97/222, EF-Tidende 1997 L 89, s. 39, som ændret ved beslutning nr. 1999/62, EF-Tidende 1999 L 20, s. 54, Kommissionens beslutning nr. 97/296, EF-Tidende 1997 L 122, s. 21, senest ændret ved beslutning nr. 1999/532, EF-Tidende 1999 L 203, s. 78, og Kommissionens beslutning nr. 97/778, EF-Tidende 1997 L 315, s. 15, senest ændret ved beslutning nr. 1999/577, EF-Tidende 1999 L 219, s. 38.