Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af Fiskeriloven

 

 

I medfør af § 137, stk. 1 og 2, i Fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, og § 21, stk. 2, i lov nr. 482 af 12. juni 1996 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger på fiskeriets område og administrationen af produktionsafgifter m.v., fastsættes:

 

§ 1. Kapitel 1, § 10, stk. 1 og 2, § 30, kapitel 7 og § 137, stk. 3, i Fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, træder i kraft den 7. december 1999.

Stk. 2. Den resterende del af Fiskeriloven træder i kraft den 1. januar 2000, i det omfang loven ikke allerede er trådt i kraft, jf. bekendtgørelse nr. 520 af 24. juni 1999 om ikrafttræden af dele af fiskerilov.

 

§ 2. Den 7. december 1999 ophæves

1) lov om regulering af fiskeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 802 af 11. november 1998, bortset fra kapitel 3,

2) § 1 i lov nr. 482 af 12. juni 1996 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger på fiskeriets område og administrationen af produktionsafgifter m.v. og

3) § 4, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om etablering af en fælles strukturpolitik for fiskerisektoren og om den fælles markedsordning for fiskerivarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 17. juli 1992.

 

§ 3. Den 1. januar 2000 ophæves:

1) den resterende del af lov om regulering af fiskeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 802 af 11. november 1998,

2) den resterende del af lov nr. 482 af 12. juni 1996 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger på fiskeriets område og administrationen af produktionsafgifter m.v., jf. denne bekendtgørelses § 1, stk. 2, og § 2, nr. 3,

3) lov om saltvandsfiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 803 af 11. november 1998, bortset fra § 25, § 42, stk. 1, nr.1, § 44, stk. 2, og §§ 45 og 45 a,

4) lov om ferskvandsfiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 495 af 16. juni 1997, bortset fra § 41, stk. 1, sidste punktum, og § 51, stk. 2,

5) lov nr. 227 af 8. april 1992 om fisketegn m.v.,

6) lov nr. 101 af 27. marts 1933 om frednings- og ordensbestemmelser for fiskeriet i de til Kongerigerne Danmark og Sverige grænsende farvande,

7) lov nr. 67 af 23. marts 1965 om fiskeri i Randers Fjord og Gudenå m.m.,

8) lov nr. 42 af 13. februar 1959 om fiskeri i Flensborg inderfjord og

9) lov nr. 285 af 27. april 1994 om førstegangsomsætning af fisk.

 

Ministeriet for Fødevarer, Lanbrug og Fiskeri, den 2. december 1999

Henrik Dam Kristensen

/Kristina Houlberg