Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Anordning om, at visse generelle forbud og påbud inden for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeris område ikke indføres i Lovtidende

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

I medfør af § 2 i lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende, jf. lovbekendtgørelse nr. 842 af 16. december 1991, fastsættes:

    § 1. Adgang til fiskeri af visse fiskearter og vilkårene for fiskeriets udøvelse fastsættes i bekendtgørelse om regulering af visse fiskerier udstedt i henhold til Fiskeriloven. I medfør af bekendtgørelsen kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri indstille fiskeriet og ændre vilkårene for fiskeriets udøvelse. Meddelelser om dette indføres ikke i Lovtidende.

    § 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om kundgørelse og ikrafttræden af de nævnte meddelelser i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om regulering af visse fiskerier.

    § 3. Anordningen træder i kraft den 1. marts 2000. Fra den 1. marts 2000 gælder anordningen også for bekendtgørelse nr. 863 af 2. december 1999 om regulering af visse fiskerier i 2000 og om regulering af fiskeri af sild og makrel i Nordsøen, Skagerrak og visse andre farvande i årene 2000-2003.

    Stk. 2. Samtidig ophæves anordning nr. 183 af 16. marts 1990 om, at visse generelle forbud og påbud inden for fiskeriministerens område ikke indføres i Lovtidende.

Givet på Amalienborg, den 8. februar 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

    /Henrik Dam Kristensen

Redaktionel note
  • Anordningen er markeret historisk på retsinformation.dk som følge af ikrafttræden af lov nr. 305 af 19. april 2006 om ændring af udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende.