Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om fødevarer m.m. (fødevareloven) og om ophævelse af visse love.

 

I medfør af § 81 i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) fastsættes:

§ 1. Lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) træder i kraft den 1. januar 2000.

§ 2. Samtidig ophæves med de i stk. 2 og 3 nævnte undtagelser lov nr. 310 af 6. juni 1973 om levnedsmidler m.m. (levnedsmiddelloven), lov nr. 538 af 17. november 1976 om international transport af letfordærvelige levnedsmidler, lov nr. 343 af 25. maj 1990 om administration af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om levnedsmidler m.m., lov nr. 290 af 29. april 1992 om æg og ægprodukter, lov nr. 342 af 14. maj 1992 om mælk, mælkeprodukter, margarine m.v. (mælkeproduktloven), lov nr. 343 af 14. maj 1992 om kød (kødloven), lov om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 649 af 4. august 1993, lov nr. 481 af 12. juni 1996 om offentliggørelse af kontrolresultater og om ændring af visse love under Landbrugs- og Fiskeriministeriet og lov nr. 402 af 10. juni 1997 om fødevarekvalitet samt §§ 11 og 12 i lov nr. 356 af 6. juni 1991 om miljø og genteknologi, som ændret ved § 2 i lov nr. 921 af 25. november 1992.

Stk. 2. § 68 i lov nr. 310 af 6. juni 1973 om levnedsmidler m.m. (levnedsmiddelloven), § 18 i lov nr. 290 af 29. april 1992 om æg og ægprodukter, § 25 i lov nr. 342 af 14. maj 1992 om mælk, mælkeprodukter, margarine m.v. (mælkeproduktloven), § 29 i lov nr. 343 af 14. maj 1992 om kød (kødloven) og § 29, stk. 2 og 3, i lov om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 649 af 4. august 1993 forbliver i kraft, således at de regler, som er opretholdt ved nævnte bestemmelser, forbliver i kraft indtil de afløses af regler udstedt i medfør af lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven).

Stk. 3. §§ 1-3, § 4, stk. 2, §§ 5-23, § 26a og §§ 28-30 i lov om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 649 af 4. august 1993, forbliver i kraft for Grønland.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 13. december 1999

Henrik Dam Kristensen

/Jan S. Wiuff