Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Afsnit IOmråde og definitioner
  Afsnit IIPrimærproduktion
  Afsnit IIIVirksomheder
   Kapitel 1Engrosvirksomheder
   Kapitel 2Detailvirksomheder
   Kapitel 3Indførsel af fødevarer
   Kapitel 4Virksomheder, som indfører, fremstiller eller foretager engrossalg af visse materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer
   Kapitel 5Generelt for autoriserede, godkendte, registrerede eller anmeldte virksomheder
  Afsnit IVProcedure ved autorisation, godkendelse, registrering og anmeldelse
  Afsnit VKontrolmærkning af animalske fødevarer
  Afsnit VIOffentlig kontrol
  Afsnit VIIStraffebestemmelser
  Afsnit VIIIIkrafttræden og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer1)

 

I medfør af § 36, stk. 2, § 37, § 41, stk. 2, § 42, § 44, stk. 3, § 45, stk. 2, § 46, stk. 3, §§ 47-49, § 51, stk. 3, §§ 62 og 63, § 66, stk. 3, og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) og efter bemyndigelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsættes:

Afsnit I

Område og definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse fastsættes bestemmelser om autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse af primærbedrifters behandling og salg af fødevarer, fødevarevirksomheder og virksomheder, der indfører, fremstiller eller sælger materialer og genstande, som er bestemt til at komme i berøring med fødevarer, samt kontrolmærkning af animalske fødevarer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter:

1) Område og definitioner, jf. §§ 1-5.

2) Primærproduktion, jf. §§ 6-9.

3) Virksomheder:

a) Engrosvirksomheder, jf. §§ 10-11.

b) Detailvirksomheder, jf. §§ 12-16.

c) Indførsel af fødevarer, jf. § 17.

d) Virksomheder, som indfører, fremstiller eller foretager engrossalg af visse materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer, jf. § 18.

e) Generelt for virksomheder, jf. § 19.

4) Procedure ved autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse, jf. §§ 20-27.

5) Kontrolmærkning af animalske fødevarer, jf. § 28.

6) Offentlig kontrol, jf. § 29.

7) Straffebestemmelser, jf. §§ 30-31.

8) Ikrafttræden og overgangsbestemmelser, jf. §§ 32-33.

§ 2. Bekendtgørelsens bestemmelser om fødevarer gælder også tilsætningsstoffer.

§ 3. Bekendtgørelsens bestemmelser om behandling gælder også slagtning, slagtemæssig behandling, indvejning af mælk, tilvirkning, opbevaring, aftapning, emballering, ompakning og transport.

§ 4. Bekendtgørelsens bestemmelser om salg gælder også udbud til salg, formidling af salg, opbevaring i salgsøjemed, tilbud og enhver overgivelse til andre.

§ 5. I denne bekendtgørelse gælder definitionerne anført i bilag 1.

Afsnit II

Primærproduktion

§ 6. Primærproduktion kan foregå uden autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse som fødevarevirksomhed, jf. dog stk. 2-5 og §§ 7-9.

Stk. 2. Produktion af spirede frø med henblik på konsum må påbegyndes, når bedriften er meddelt autorisation hertil af fødevareregionen.

Stk. 3. Biavlere må påbegynde tilvirkning af honning med henblik på konsum, når bedriften er meddelt autorisation hertil af fødevareregionen. Dog kan biavlere tilvirke, detailpakke og sælge op til 4.000 kg honning pr. år, hvoraf mindst halvdelen skal stamme fra egen biavl, uden at der er krav om autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse.

Stk. 4. Fiskefartøjer, hvor fisken køles ved et tankkølesystem, kan påbegynde fiskeri med henblik på konsum, når fartøjet er meddelt godkendelse af fødevareregionen.

Stk. 5. Produktion af mælk med henblik på konsum må påbegyndes, når bedriften har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen.

§ 7. Behandling og salg fra jæger af vildt direkte til en detailvirksomhed kan foregå uden autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse, når

1) detailvirksomheden ikke er en restaurant, kantine, institution o.l., og

2) der pr. sæson til den enkelte detailvirksomhed kun leveres et mindre antal stykker vildt, som ikke er flået eller plukket og for småvildts vedkommende ikke er udtaget.

§ 8. Primærproducenters salg i begrænset omfang af vegetabilske fødevarer fra egen primærproduktion, eventuelt sammen med vegetabilske fødevarer fra nærliggende primærproducenter, direkte til forbrugeren til anvendelse i dennes private husholdning kan foregå uden autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse.

§ 9. Primærproducenters behandling og salg af animalske fødevarer fra egen primærproduktion til forbrugeren er forbudt, jf. dog stk. 2 og 3 og § 6, stk. 3.

Stk. 2. Primærproducenters behandling og salg af animalske fødevarer fra egen primærproduktion direkte til forbrugeren til anvendelse i dennes private husholdning kan i følgende tilfælde påbegyndes, når bedriften har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen:

1) Slagtning og salg af et mindre antal stykker fjerkræ årligt og salg heraf i uåbnet stand fra en bedrift, hvor årsproduktionen er på under 10.000 stykker fjerkræ, når slagtning og eventuel plukning samt salg sker på bedriften.

 1. Slagtning og salg af et mindre antal kaniner årligt i uåbnet stand, når slagtning og eventuel afhudning og salg sker på bedriften.

3) Slagtning og salg af et mindre antal stykker opdrættet fjervildt, bortset fra strudsefugle, i uåbnet stand, når slagtning og eventuel plukning samt salg sker på bedriften.

4) Behandling og salg af fisk, krebs- eller bløddyr, når slagtning eller rensning samt salg sker fra fiskefartøj eller akvakulturbrug.

5) Salg af mælk, når forbrugeren afhenter mælken på bedriften og selv medbringer emballage til mælken.

6) Salg af æg, når forbrugeren afhenter æggene på bedriften, og æggene ikke er sorteret i kvalitets- eller vægtklasser.

Stk. 3. Jægere kan behandle og sælge mindre mængder vildt eller kød af vildt direkte til forbrugeren til anvendelse i dennes private husholdning uden autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse.

Stk. 4. Det er en betingelse for undtagelserne i stk. 2 og 3, at der ikke på bedriften eller hos jægeren er en godkendt detailvirksomhed.

Afsnit III

Virksomheder

Kapitel 1

Engrosvirksomheder

§ 10. Engrosvirksomhed, hvor der foregår tilvirkning af fødevarer med henblik på salg og salg af de tilvirkede fødevarer må påbegyndes, når autorisation hertil er meddelt af fødevareregionen.

Stk. 2. Slagtning eller slagtemæssig behandling af dyr med henblik på salg og salg af det herved fremkomne kød må påbegyndes, når autorisation hertil er meddelt af fødevareregionen.

Stk. 3. Indvejning af mælk med henblik på salg og salg af det indvejede mælk må påbegyndes, når autorisation hertil er meddelt af fødevareregionen.

§ 11. Engrosvirksomhed, hvor der ikke foregår tilvirkning, må påbegyndes når godkendelse hertil er meddelt af fødevareregionen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Engrosvirksomhed, hvor der alene sker opbevaring, transport eller salg af ikke-letfordærvelige fødevarer, må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen.

Stk. 3. Engrosvirksomhed, hvor der alene sker salg af fødevarer uden opbevaring i salgsøjemed, må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen.

Kapitel 2

Detailvirksomheder

§ 12. Detailvirksomhed må påbegyndes, når godkendelse hertil er meddelt af fødevareregionen, jf. dog §§ 13-16.

Stk. 2. Der kan på betingelserne i stk. 3 meddeles godkendelse til at foretage røgning og saltning af kød m.m. for private forbrugere til anvendelse i forbrugerens private husholdning.

Stk. 3. Godkendelse i henhold til stk. 2 vil være betinget af, at

1) virksomheden kun modtager kød m.m. fra private forbrugere,

2) hvert enkelt stykke kød m.m. ved modtagelsen mærkes, således at det entydigt fremgår, hvilken privatperson varen tilhører,

3) tilvirkningen alene omfatter røgning eller saltning samt de i tilslutning hertil fornødne behandlinger, såsom udskæring eller udbening, og således at det enkelte kødstykkes tilhørsforhold på intet tidspunkt kan drages i tvivl, og

4) varen tilbageleveres til den forbruger, der har indleveret varen.

§ 13. Følgende former for detailvirksomhed må påbegyndes når virksomheden har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen:

1) Tilvirkning såsom udskæring af brød, kager, frugt, grøntsager og ost i mindre omfang, formaling af kaffebønner o.l., når tilvirkningen ikke er forbundet med hygiejniske problemer.

2) Behandling eller salg af fødevarer, der ikke er letfordærvelige.

3) Opbevaring, transport eller salg af letfordærvelige fødevarer, der er emballerede.

4) Detailvirksomhed, hvor der alene sker salg af fødevarer uden opbevaring i salgsøjemed.

5) Salg af fødevarer fra automat, uanset om der foregår tilvirkning i automaten.

§ 14. Følgende former for detailvirksomhed skal ikke autoriseres, godkendes, registreres eller anmeldes, når virksomheden ikke giver anledning til hygiejniske problemer:

1) Midlertidig eller lejlighedsvis fødevarevirksomhed på f.eks. markeder, udstillinger, dyrskuer og ved reklamekampagner.

2) Virksomheder, der serverer for 8 personer eller derunder, i form af servering for overnattende gæster som overnatter i mindst 30 dage, kantinevirksomhed o.l.

3) Tilvirkning af morgenmad i forbindelse med overnatning, når antallet af gæster ikke overstiger 8 personer.

4) Børneinstitutioner, der alene foretager tilvirkning af drikkevarer eller lejlighedsvis tilvirkning af fødevarer med henblik på beskæftigelse af børnene.

5) Virksomheder, hvis primære aktivitet ikke er fødevaresalg, og som kun foretager et ubetydeligt salg af holdbare, emballerede fødevarer, eller kaffe, te o.l.

6) Skoleboder, der sælger drikkevarer, frisk frugt, sukkervarer o.l.

7) Behandling og salg af fødevarer i tog, busser og fly samt til besætninger i skibe.

§ 15. Detailvirksomheder godkendt i henhold til § 12 kan tilvirke fødevarer med henblik på engrossalg samt foretage engrossalg af fødevarer, når værdien af de fødevarer, der sælges engros, ikke overstiger den dobbelte værdi af de fødevarer, der sælges direkte til den endelige forbruger fra det forretningssted, hvor tilvirkningen sker, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2. Detailvirksomheder registreret i henhold til § 13 kan foretage engrossalg af fødevarer, når virksomheden ikke ved dette engrossalg får mere karakter af engrosvirksomhed end af detailvirksomhed, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for mælk og mælkebaserede produkter samt fisk og fiskevarer. Fødevareregionen kan dog i særlige tilfælde tillade en begrænset tilvirkning med henblik på engrossalg eller et begrænset engrossalg i et lokalt afgrænset område.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder ikke for vildt modtaget direkte fra jæger, jf. § 7.

Stk. 5. For detailvirksomheder, som sælger kød, gælder foruden de i stk. 1 og 2 nævnte begrænsninger, at engrossalget af fødevarer med indhold af kød ikke må overstige 5 tons pr. uge, heraf hakket kød og tilberedt kød tilsammen højst 1 ton.

§ 16. Tilvirkning af fødevarer, som ikke foregår i det forretningssted, hvorfra virksomhedens salg til den endelige forbruger sker, kan godkendes i henhold til § 12, hvis

1) tilvirkningen er af mindre omfang,

2) salget foregår fra et enkelt fast eller mobilt salgssted, og

3) tilvirkning og salg forestås af samme ejer eller bruger.

Kapitel 3

Indførsel af fødevarer

§ 17. Indførsel af fødevarer fra andre EU-lande eller tredjelande med henblik på salg kan kun foretages af virksomheder, som er autoriseret, godkendt eller registreret i henhold til §§ 10-13.

Stk. 2. Indførsel af fødevarer i overensstemmelse med stk. 1 og 2 må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse fra fødevareregionen på, at den anmeldte aktivitet kan iværksættes.

Kapitel 4

Virksomheder, som indfører, fremstiller eller foretager engrossalg af visse materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer

§ 18. Indførsel, fremstilling eller engrossalg af materialer og genstande af plast, folie af celluloseregenerater eller keramik-, emalje- eller glasvarer, som er bestemt til at komme i berøring med fødevarer, må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse fra fødevareregionen på, at den anmeldte aktivitet kan iværksættes.

Kapitel 5

Generelt for autoriserede, godkendte, registrerede eller anmeldte virksomheder

§ 19. En fødevarevirksomhed må ikke uden tilladelse fra fødevareregionen udøve andre aktiviteter end sådanne, hvortil den er autoriseret eller godkendt, eller hvorom der er modtaget bekræftelse på registrering eller anmeldelse.

Afsnit IV

Procedure ved autorisation, godkendelse, registrering og anmeldelse

§ 20. Ansøgning om autorisation eller godkendelse skal fremsendes til den fødevareregion, hvor virksomheden er hjemmehørende. Ansøgningen skal være bilagt tegninger og beskrivelse af virksomheden og de påtænkte aktiviteter.

§ 21. Anmodning om registrering skal fremsendes til den fødevareregion, hvor virksomheden er hjemmehørende. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte aktiviteter.

§ 22. Anmeldelse skal fremsendes til den fødevareregion, hvor virksomheden er hjemmehørende. Anmeldelsen skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte aktiviteter.

§ 23. Fødevareregionen meddeler autorisation eller godkendelse samt bekræftelse på registrering eller anmeldelse skriftligt med angivelse af særlige vilkår, herunder bl.a. indretning, produktionsart og -omfang, samt med angivelse af frist for vilkårenes opfyldelse.

§ 24. Autorisation eller godkendelse skal indhentes på ny ved

1) væsentlige bygningsmæssige ændringer,

2) væsentlige ændringer i virksomhedens indretning,

3) væsentlige ændringer i virksomhedens produktion eller vareudvalg, eller

4) indførelse af lovpligtig egenkontrol eller ved væsentlige ændringer i denne egenkontrol.

§ 25. Den som overtager en autoriseret, godkendt, registreret eller anmeldt virksomhed, skal i forbindelse med overtagelsen anmelde dette ejer- eller brugerskifte til fødevareregionen og samtidig oplyse, om der ønskes fornyet autorisation eller godkendelse.

§ 26. Fødevareregionen kan tage en autorisation eller godkendelse op til fornyet behandling, når der er forløbet 5 år siden sidste autorisation eller godkendelse.

§ 27. Fødevareregionen kan tilbagekalde en autorisation eller godkendelse, hvis

1) virksomheden ikke opfylder de stillede vilkår,

2) forudsætningerne for autorisationen eller godkendelsen ændres væsentligt, eller

3) det ud fra hygiejniske, markedsføringsmæssige, afgiftsmæssige eller lignende årsager skønnes nødvendigt.

Afsnit V

Kontrolmærkning af animalske fødevarer

§ 28. Engrosvirksomheder, der behandler animalske fødevarer, skal anvende et af fødevareregionen tildelt kontrolnummer ved kontrolmærkning af animalske fødevarer.

Stk. 2. Hvis en virksomhed alene foretager indfrysning, oplagring eller salg af animalske fødevarer, som allerede er emballerede og kontrolmærkede ved modtagelsen, må virksomheden ikke påføre kontrolmærke.

Stk. 3. Kontrolmærkningen skal foretages i overensstemmelse med bilag 2.

Stk. 4. Kontrolmærkningen skal være synlig, letlæselig og uudslettelig.

Stk. 5. Kontrolmærker må ikke genbruges.

Afsnit VI

Offentlig kontrol

§ 29. Fødevareregionerne foretager kontrol i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved kontrol af kød for forekomst af trikiner kan læge trikinsøgere ansat af virksomheden assistere ved kontrollen under ansvar af fødevareregionen.

Stk. 3. Ved kontrol af fjerkræ efter slagtning og ved kontrol af vildt, kan den første sortering foretages af virksomhedens personale efter oplæring ved og under ansvar af fødevareregionen.

Afsnit VII

Straffebestemmelser

§ 30. Med bøde straffes den,

1) der overtræder § 6, stk. 2-5, §§ 7-22, §§ 24-25 eller § 28, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 23 eller § 29, stk. 2 eller 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 31. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan regionschefen tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Afsnit VIII

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2000.

§ 33. Autorisationer, godkendelser, registreringer og anmeldelser, som er givet eller foretaget i medfør af tidligere gældende lovgivning på området, forbliver i kraft indtil de afløses af autorisationer, godkendelser, registreringer og anmeldelser givet eller foretaget under henvisning til lov om fødevarer m.v. (fødevareloven).

Stk. 2. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder i øvrigt anvendelse overfor virksomheder, der er autoriseret, godkendt, registreret eller anmeldt efter stk. 1.

Stk. 3. For virksomheder omfattet af stk. 1 løber den i § 26 omtalte frist fra det tidspunkt, hvor virksomheden er autoriseret eller godkendt.

Fødevaredirektoratet, den 14. december 1999

Ole Kopp Christensen

/Carl-Aage Morgen

 


Bilag 1

Definitioner

Kapitel 1

Generelle definitioner

1) Ved tilvirkning forstås enhver form for håndtering, der indebærer en ændring af fødevaren, f.eks. indfrysning, varmebehandling eller udskæring.

2) Ved fødevarevirksomhed forstås en virksomhed, som med eller uden gevinst for øje foretager behandling eller salg af fødevarer.

3) Ved engrosvirksomhed forstås salg eller behandling af fødevarer med henblik på salg til andre end den endelige forbruger.

4) Ved detailvirksomhed forstås salg, herunder ved servering, eller behandling, bortset fra slagtning og slagtemæssig behandling samt indvejning af mælk, af fødevarer med henblik på salg til den endelige forbruger.

5) Ved letfordærvelige fødevarer forstås fødevarer, som ved opbevaring ved stuetemperatur i løbet af kort tid vil udvikle afvigende udseende, lugt eller smag, eller muliggøre fremvækst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer til et niveau, der kan være sundhedsskadeligt.

6) Ved slagtning forstås aflivning af dyr med henblik på produktion af kød til konsum. Såfremt der foretages bedøvelse og afblødning, anses disse arbejdsprocesser for en del af slagtningen. Aflivning af vildtlevende dyr på et jagtområde anses ikke for slagtning.

7) Ved slagtemæssig behandling forstås de arbejdsprocesser, som foretages i tilslutning til slagtningen, f.eks. afhudning, plukning, afhåring og udtagning af organer.

8) Ved indvejning af mælk forstås modtagelse af rå mælk på en fødevarevirksomhed med henblik på forsendelse til en anden fødevarevirksomhed eller tilvirkning.

Kapitel 2

Primærproduktion

Ved primærproduktion forstås dyrkning af afgrøder i landbrug, gartneri o.l., opdræt af dyr i landbrug, akvakulturbrug o.l., samt fangst og landing af fisk, krebs- og bløddyr, produktion af mælk og æg, jagt, biavl inkl. tilvirkning af honning, indsamling af bær, frugter og svampe o.l. De hertil knyttede aktiviteter som f.eks. engrossalg af afgrøder, husdyr, jagtvildt, fangst m.v., opbevaring, sortering, simpel rensning, bulkemballering eller færdigpakning af vegetabilske fødevarer, samt slagtning og slagtemæssig behandling af fisk ombord på fiskefartøjer anses som værende et led i primærproduktionen.

Kapitel 3

Animalske fødevarer

Foruden definitionerne i kapitel 1 og 2 finder definitionerne i de til enhver tid gældende bekendtgørelser om kød, æg, mælk og fisk samt indførsel af animalske fødevarer, anvendelse:

1) Kød:

a) Bekendtgørelse om kød af vildt, opdrættet vildt og kaniner.

b) Bekendtgørelse om fersk fjerkrækød m.v.

c) Bekendtgørelse om fersk kød m.v.

d) Bekendtgørelse om kødprodukter.

e) Bekendtgørelse om hakket kød og tilberedt kød.

2) Æg: bekendtgørelse om ægprodukter.

3) Mælk:

a) Bekendtgørelse om produktion og transport af mælk.

b) Bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v. og margarine m.v.

4) Fisk og fiskevarer:

a) Bekendtgørelse om sundhedsmæssige betingelser for fiskeri, behandling, tilvirkning og omsætning af levende toskallede bløddyr.

b) Bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land.

c) Bekendtgørelse om opbevaring m.v. af fisk og fiskevarer om bord i fartøjer.

5) Indførsel af animalske fødevarer: bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.


 


Bilag 2

Kontrolmærkning af animalske fødevarer

Kapitel 1

Generelle betingelser for kontrolmærkning af kød

1) Fødevareregionen fører tilsyn med kontrolmærkningen af fersk kød, fersk fjerkrækød, kød af opdrættet vildt, kødprodukter, hakket kød og tilberedt kød og skal overvåge:

a) kontrolmærkningen,

b) de etiketter og det indpakningsmateriale, der er forsynet med det kontrolmærke, der er foreskrevet for fersk kød og fersk fjerkrækød.

2) Fødevareregionen er ansvarlig for kontrolmærkningen af kød af kaniner og kød af vildtlevende vildt og opbevarer med henblik herpå

a) de instrumenter, der er bestemt til kontrolmærkning af kød, og som først må udleveres til hjælpepersonalet på selve tidspunktet for mærkningen, og kun for det til denne mærkning nødvendige tidsrum,

b) de etiketter og det indpakningsmateriale, der er forsynet med et af de i kapitel 4 og 5 fastlagte mærker eller segl. Etiketterne, indpakningsmaterialet og seglene udleveres i fornødent antal til hjælpepersonalet på selve det tidspunkt, hvor de skal bruges.

3) Hvis kontrolmærket er anbragt på indpakningsmaterialet eller emballagen,

a) skal det anbringes således, at det ødelægges når indpakningsmaterialet åbnes, eller

b) indpakningsmaterialet eller emballagen skal være forseglet på en sådan måde, at det ikke kan bruges på ny efter åbning.

4) Ved kontrolmærkning af små pakninger kan mærket, bogstaverne og tallene være mindre end angivet i kapitel 2, 3, 4, 5 og 6.

Kapitel 2

Kontrolmærkning af fersk kød og kød af opdrættet klovbærende vildt

1) Kontrolmærket, der anvendes til fersk kød eller kød af opdrættet klovbærende vildt, som er godkendt til afsætning skal være:

a) enten et ovalt mærke, der er mindst 6,5 cm bredt og 4,5 cm højt. Det skal indeholde følgende letlæselige oplysninger, idet bogstaverne skal være mindst 0,8 cm og tallene mindst 1 cm høje: i den øverste del DK efterfulgt af virksomhedens kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF,

b) eller et ovalt mærke, der er mindst 6,5 cm bredt og 4,5 cm højt. Det skal indeholde følgende letlæselige oplysninger, idet bogstaverne skal være mindst 0,8 cm og tallene mindst 1 cm høje: i den øverste del DANMARK, i midten virksomhedens kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF.

c) Ved mærkning af kød fra dyr fra områder, som er pålagt særlige restriktioner, skal anvendes et af stempelmærkerne i litra a eller b, som skal suppleres med to skråtliggende på hinanden vinkelrette linier med skæringspunktet i centrum. De to linier skal være lige lange.

d) Ved mærkning af kød fra orner til avlsbrug, kryptorkide svin, hermafroditiske svin samt kød af svin, som er fundet at have udtalt kønslig lugt, skal anvendes et af stempelmærkerne i litra a eller b, som skal være suppleret med to parallelle rette linier, der har en indbyrdes afstand på mindst 1 cm, og som krydser det ovale mærke langs mærkets største diameter. Oplysningerne skal fortsat være læselige, og de to parallelle linier skal være lige så tydelige som mærkets rand.

e) Ved mærkning af kød, der er fundet egnet til menneskeføde, men kun må afsættes på det danske marked, skal kontrolmærket være et cirkulært mærke med en udvendig diameter på mindst 4,5 cm. Det skal indeholde følgende letlæselige oplysninger, idet tallene i virksomhedens nummer skal være mindst 0,8 cm høje og 1-tallet mindst 1,1 cm højt: øverst virksomhedens nummer, og nederst tallet 1.

f) Ved mærkning af kød som omtalt i litra e fra orner til avlsbrug, kryptorkide svin, hermafroditiske svin samt kød af svin, som er fundet at have udtalt kønslig lugt, skal ved siden af hvert aftryk af det i litra e nævnte kontrolmærke anbringes et ovalt mærke, der er 5 cm bredt og 3 cm højt, og som indeholder ordet ORNE.

g) Ved kontrolmærkning af lam, gedekid og pattegrise kan mærket, bogstaverne og tallene dog være mindre end angivet i litra a, b, d og e.

2) Slagtekroppe skal mærkes med et farvestempel eller brændemærkes i overensstemmelse med nr. 1:

a) Slagtekroppe, som vejer over 65 kg skal på hver halvdel mindst stemples på følgende steder: lårets yderside, lænden, ryggen, bugen og skulderen.

b) Slagtekroppe af lam, gedekid og pattegrise skal forsynes med mindst to stempler, der anbringes på hver side af slagtekroppen, nemlig på skulderen eller på lårets yderside. Kontrolmærkningen kan dog også foretages med en etiket eller en plade, når denne kun kan bruges een gang.

c) Andre slagtekroppe skal være forsynet med mindst fire stempler, nemlig på skuldrene og på ydersiden af lårene.

3) Lever af kvæg, svin og hovdyr mærkes med brændemærkning i overensstemmelse med nr. 1, såfremt leveren er bestemt til en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, Norge eller San Marino.

4) Andre biprodukter fra slagtning, der er egnet til menneskeføde, skal straks mærkes enten direkte på produktets overflade eller på emballagen eller indpakningen i overensstemmelse med nr. 1. For indpakkede eller emballerede biprodukter skal kontrolmærket anbringes på en etiket, der fastgøres til indpakningen eller emballagen, eller trykkes på indpakningen eller emballagen. Hvis emballeringen eller indpakningen sker på slagteriet, skal mærket indeholde slagteriets nummer.

5) Emballage skal altid mærkes i overensstemmelse med nr. 6.

6) Opskåret og emballeret kød samt emballeret slagteaffald som omhandlet i nr. 3 og 4 skal være forsynet med et kontrolmærke i overensstemmelse med nr. 1. Mærket skal indeholde opskæringsvirksomhedens nummer og ikke slagteriets. Når opskåret kød eller slagteaffald pakkes i overensstemmelse med nr. 62 i bilag 1 til bekendtgørelse om fersk kød m.v., kan ovennævnte etiket dog fastgøres til indpakningen. Når slagteaffald emballeres på slagteriet, skal mærket indeholde dette slagteris nummer. Dette krav gælder ligeledes, når der anvendes eurokasser, som opfylder kravene i nr. 59, litra b, i bilag 1 til bekendtgørelse om fersk kød m.v.

7) Nr. 4 og 6 finder også anvendelse på fersk kød, der er pakket til direkte salg til forbrugeren. De i nr. 1 anførte mål er ikke obligatoriske for den foreskrevne mærkning i nærværende nr.

8) Hvis kød emballeres på ny i en anden virksomhed end den, hvor det blev pakket, skal indpakningen være forsynet med det kontrolmærke, som tilhører den opskæringsvirksomhed, der har foretaget indpakningen, og emballagen skal være forsynet med pakkecentrets kontrolmærke.

Kapitel 3

Kontrolmærkning af kød af fjerkræ og opdrættet fjervildt

1) Kontrolmærket, der skal anvendes til mærkning af kød af fjerkræ og opdrættet fjervildt, omfatter:

a) For kød i enkeltpakninger og for små pakninger i den øverste del DK, i midten virksomhedens eller i givet fald opskæringsvirksomhedens eller pakkecentrets kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF. Både bogstaver og tal skal være mindst 0,2 cm høje.

b) For store pakninger, et ovalt mærke, der er mindst 6,5 cm bredt og 4,5 cm højt, og som indeholder oplysningerne i litra a. Bogstaverne skal være mindst 0,8 cm og tallene mindst 1 cm høje. Kontrolmærket kan endvidere indeholde en oplysning, som gør det muligt at identificere den dyrlæge, som har foretaget kontrol med kødet.

c) For kød, der er kendt egnet til menneskeføde, men kun må afsættes på det danske marked, en hvid klæbestrimmel, der med sort og uafvaskelig farve er forsynet med et mærke bestående af 2 koncentriske cirkler, hvor den ydre cirkel har en diameter på 2 cm og den indre ca. den halve diameter. Imellem de 2 cirkler skrives øverst DANMARK og nederst virksomhedens kontrolnummer. Bogstaverne og tallene skal være mindst 0,2 cm høje.

2) Den i nr. 1, litra a, omhandlede kontrolmærkning skal foretages:

a) for de slagtekroppe, der er enkeltvis emballeret, på eller under indpakningen eller den øvrige emballage,

b) for de slagtekroppe, der ikke er pakket enkeltvis, ved anbringelse af en plombe eller en plade, som kun må bruges een gang,

c) for dele af slagtekroppe eller slagteaffald, som er pakket i små mængder, på eller under indpakningen eller den øvrige emballage.

3) Den i nr. 1, litra b, nævnte kontrolmærkning skal foretages på samleemballagen indeholdende slagtekroppe, dele af slagtekroppe eller slagteaffald mærket i henhold til litra a.

4) Den i nr. 1, litra c, nævnte kontrolmærkning skal

a) for slagtekroppe anbringes om den ene vinges overarm, og

b) for dele af slagtekroppe anbringes på eller under indpakningen eller den øvrige emballage.

5) Kontrolmærkning af slagtekroppe, dele af slagtekroppe og slagteaffald som omhandlet i nr. 2 er ikke nødvendig for partier bestående af slagtekroppe, herunder sådanne, hvorfra dele er fjernet i overensstemmelse med bilag 1, nr. 53, litra b, i bekendtgørelse om fersk fjerkrækød, kan afsendes fra et slagteri til en engros opskæringsvirksomhed til opskæring på følgende betingelser:

a) store emballager med fersk fjerkrækød forsynes på den udvendige overflade med kontrolmærket i henhold til nr. 1, litra b, og nr. 3,

b) afsendervirksomheden skal som led i sin egenkontrol føre en fortegnelse over mængden og arten af samt bestemmelsesstedet for partier, som er afsendt i henhold til dette nr.,

c) den modtagende opskæringsvirksomhed skal som led i sin egenkontrol føre en fortegnelse over mængden, arten og oprindelsen af partier, som er modtaget i henhold til dette nr.,

d) kontrolmærket på store emballager skal ved åbningen brydes i engros opskæringsvirksomhed, og

e) den udvendige overflade af store emballager skal tydeligt mærkes med partiets bestemmelsessted og den påtænkte anvendelse, jf. bestemmelserne i dette nr. samt i bilag 1, kapitel VI, i bekendtgørelse om fersk fjerkrækød.

6) Kontrolmærkning af slagtekroppe, dele af slagtekroppe og slagteaffald som omhandlet i nr. 2 er ikke nødvendig for partier bestående af slagtekroppe, herunder sådanne hvorfra dele er fjernet i overensstemmelse med nr. 53, litra b, i bilag 1 i bekendtgørelse om fersk fjerkrækød, dele af slagtekroppe og følgende affald: hjerte, lever og kråse, kan afsendes fra et slagteri, en engros opskæringsvirksomhed eller et engros pakkecenter til en engros kødopskæringsvirksomhed eller engros kødproduktvirksomhed til behandling på følgende betingelser:

a) store emballager med fersk fjerkrækød skal på den udvendige overflade forsynes med kontrolmærket i henhold til nr. 1, litra b, og nr. 3,

b) afsendervirksomheden skal som led i sin egenkontrol føre en fortegnelse over mængden og arten af samt bestemmelsesstedet for partier, som er afsendt i henhold til dette nr.,

c) den modtagende virksomhed skal som led i sin egenkontrol føre en særlig fortegnelse over mængden, arten og oprindelsen af partier, som er modtaget i henhold til dette nr.,

d) kontrolmærket på den store emballage skal brydes i en engros kødvirksomhed, og

e) den udvendige overflade af den store emballage skal tydeligt mærkes med partiets bestemmelsessted og den påtænkte anvendelse, jf. bestemmelserne i dette nr. samt i bilag 1, kapitel VI, til bekendtgørelse om fersk fjerkrækød.

7) Kontrolmærkning af slagtekroppe, dele af slagtekroppe og slagteaffald som omhandlet i nr. 2 er ikke nødvendig for partier af slagtekroppe, herunder sådanne hvorfra dele er fjernet i overensstemmelse med nr. 53, litra b, til bekendtgørelse om fersk fjerkrækød, bestemt til den endelige bruger efter varmebehandling, kan afsendes fra et slagteri, et engros pakkecenter eller en engros opskæringsvirksomhed til restauranter, kantiner, institutioner o.l. på følgende betingelser:

a) emballagen med fersk fjerkrækød skal på den udvendige overflade forsynes med kontrolmærket i henhold til nr. 1, litra b, og nr. 3,

b) afsendervirksomheden skal som led i sin egenkontrol føre en fortegnelse over mængden og arten af samt bestemmelsesstedet for partier, som er afsendt i henhold til dette nr.,

c) modtageren skal som led i sin egenkontrol føre en fortegnelse over mængden, arten og oprindelsen af partier, som er modtaget i henhold til dette nr.,

d) fødevareregionen skal have adgang til de førte fortegnelser, og

e) den udvendige overflade af den store emballage skal tydeligt mærkes med partiets bestemmelsessted og den påtænkte anvendelse i overensstemmelse med dette nr. og bilag VI til bekendtgørelse om fersk fjerkrækød.

Kapitel 4

Kontrolmærkning af kød af kaniner

1) Kontrolmærkningen af kød af kaniner skal bestå af følgende:

a) enten i den øverste del DK, i midten slagteriets eller i givet fald opskæringsvirksomhedens kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF. Bogstaverne og tallene skal være 0,2 cm høje,

b) eller et ovalt mærke indeholdende de under litra a anførte oplysninger. Bogstaverne skal være 0,8 cm høje og tallene 1,1 cm høje.

2) Det i nr. 1, litra a, nævnte kontrolmærke skal anbringes

a) på uemballerede slagtekroppe ved hjælp af et segl indeholdende de i nr. 1, litra a, anførte oplysninger,

b) på eller synligt under indpakningsmaterialet eller anden emballage for så vidt angår emballerede slagtekroppe, eller

c) på eller synligt under indpakningsmaterialet eller anden emballage for så vidt angår dele af slagtekroppe eller slagteaffald i små emballager.

3) Det i nr. 1, litra b, nævnte kontrolmærke skal anbringes på store emballager.

4) Ved mærkning af kød af kaniner, der er kendt egnet til menneskeføde, men kun må afsættes på det danske marked, anvendes det i kapitel 2, nr. 1, litra e, fastsatte kontrolmærke.

Kapitel 5

Kontrolmærkning af kød af vildtlevende vildt

1) Kontrolmærket, der skal anvendes til mærkning af vildtlevende vildt skal være

a) enten et femkantet mærke, der med letlæselige bogstaver angiver i den øverste del DANMARK eller DK, i midten vildtbehandlingsvirksomhedens eller i givet fald opskæringsvirksomhedens kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende oplysninger: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF. Bogstavernes og tallenes højde skal opfylde kravene i kapitel 2 for vildtlevende storvildt og i kapitel 4 for vildtlevende småvildt,

b) eller et femkantet stempel, der er tilstrækkeligt stort til at indeholde de i litra a nævnte oplysninger.

2) Det i nr. 1, litra a, nævnte kontrolmærke skal anbringes

a) på uemballerede slagtekroppe ved hjælp af et segl indeholdende de i nr. 1 anførte oplysninger,

b) på eller synligt under indpakningsmaterialet eller anden emballage for så vidt angår emballerede slagtekroppe, og

c) på eller synligt under indpakningsmaterialet eller anden emballage for så vidt angår dele af slagtekroppe eller slagteaffald i små emballager.

3) Det i nr. 1, litra b, nævnte kontrolmærke skal anbringes på store emballager.

4) Ved mærkning af kød af vildtlevende vildt, der er kendt egnet til menneskeføde, men kun må afsættes på det danske marked anvendes det i kapitel 2, nr. 1, litra e, fastsatte kontrolmærke.

Kapitel 6

Kontrolmærkning af hakket kød og tilberedt kød

1) Hakket kød og tilberedt kød skal være mærket med et kontrolmærke på indpakningen eller emballagen.

2) Hakket kød af fersk kød, som opfylder vilkårene for hakket kød bestemt til udførsel til EU-lande samt Norge og San Marino, skal mærkes med et kontrolmærke i overensstemmelse med kapitel 2, nr. 1, litra a eller b.

3) Tilberedt kød, som opfylder vilkårene for tilberedt kød bestemt til udførsel til EU-lande samt Norge og San Marino, skal mærkes med et kontrolmærke i overensstemmelse med:

a) kapitel 2, nr. 1, litra a eller b, for fersk kød eller kød af opdrættet klovbærende vildt,

b) kapitel 3, nr. 1, litra a eller b, for kød af fjerkræ eller opdrættet fjervildt,

c) kapitel 4, nr. 1, litra a eller b, for kød af kaniner, og

d) kapitel 5, nr. 1, litra a eller b, for kød af vildtlevende vildt.

4) For hakket kød og tilberedt kød, som kun må afsættes på det danske marked, anvendes det kontrolmærke, der fremgår af

a) kapitel 2, nr. 1, litra e, for fersk kød og kød af opdrættet klovbærende vildts vedkommende,

b) kapitel 3, nr. 1, litra c, for kød af fjerkræ og opdrættet fjervildts vedkommende,

c) kapitel 4, nr. 4, for kaninkøds vedkommende, og

d) kapitel 5, nr. 4, for kød af vildtlevende vildts vedkommende.

5) For produkter omfattet af nr. 3 eller 4, som indeholder kød af flere dyrearter, anvendes et af kontrolmærkerne som nævnt i nr. 3 eller 4. Der vælges i rækkefølgen a-b-c-d.

6) For hakket kød og tilberedt kød, som opfylder vilkårene for udførsel til lande, som ikke er medlem af EU, eller vilkårene som råvare på en kødproduktvirksomhed i Danmark, jf. dog nr. 7, skal kontrolmærket være en sekskant med en højde på mindst 4,5 cm og indeholdende øverst DK, og nederst virksomhedens kontrolnummer, idet bogstaverne skal være mindst 1 cm høje og tallene mindst 0,8 cm høje. Oplysningerne skal anbringes i sekskanten, så en af spidserne vender nedad.

7) For hakket kød og tilberedt kød, som er fremstillet af råvarer, der alene kan afsættes på det danske marked, og hvor det hakkede kød er bestemt som råvare på en kødproduktvirksomhed i Danmark, skal mærket indeholde øverst virksomhedens kontrolnummer og nederst tallet 1, idet tallene skal være mindst 0,8 cm høje og 1-tallet mindst 1,1 cm højt. Oplysningerne skal anbringes i sekskanten, så en af spidserne vender nedad.

Kapitel 7

Kontrolmærkning af maskinsepareret kød

1) Ved mærkning af maskinsepareret kød af vildt, opdrættet vildt, kaniner eller fjerkræ skal kontrolmærket være en sekskant med en højde på mindst 4,5 cm. Det skal indeholde øverst DK og nederst virksomhedens nummer, idet bogstaverne skal være mindst 1 cm høje og tallene mindst 0,8 cm høje. Oplysningerne skal anbringes i sekskanten, så en af sekskantens spidser vender nedad.

2) Ved mærkning af maskinsepareret fersk kød anvendes kontrolmærker som anført i kapitel 2, nr. 1, litra a eller b.

Kapitel 8

Kontrolmærkning af kødprodukter

1) Kødprodukter skal kontrolmærkes. Kontrolmærkningen foretages på virksomheden eller i pakkecentret på fremstillingstidspunktet eller umiddelbart efter fremstillingen. Kontrolmærket kan anbringes på selve kødproduktet eller på indpakningen, såfremt kødproduktet er i særskilt indpakning i henhold til nr. 7. Hvis et kødprodukt er særskilt indpakket og emballeret, er det tilstrækkeligt at anbringe kontrolmærket på emballagen.

2) Hvis et kødprodukt, der i henhold til nr. 1 er forsynet med et kontrolmærke, senere anbringes i en yderligere emballage, skal kontrolmærket tillige anbringes på denne emballage.

3) Som undtagelse fra nr. 1 og 2 er kontrolmærkning af hvert enkelt kødprodukt ikke nødvendig, hvis kontrolmærket, der er i overensstemmelse med nr. 6, anbringes på ydersiden af hver detailsalgsenhed.

4) Som undtagelse fra nr. 1 og 2 er kontrolmærkning af hvert enkelt kødprodukt ikke nødvendig for kødprodukter i sendinger beregnet til videreforarbejdning eller yderligere emballering på en autoriseret kødproduktvirksomhed eller godkendt pakkecenter, hvis:

a) der på et iøjefaldende sted på ydersiden af nævnte sendinger er anbragt den autoriserede afsendervirksomheds kontrolmærke samt en klar angivelse af bestemmelsesstedet, og

b) den modtagende virksomhed som led i sin egenkontrol fører og opbevarer en bog over mængder, type og oprindelse af kødprodukter modtaget i henhold til dette nr. Kødprodukter i engrosemballager til direkte salg uden yderligere forarbejdning eller pakning skal dog være forsynet med kontrolmærke i overensstemmelse med nr. 1, 2 eller 3.

5) Som undtagelse fra nr. 1 og 2 er kontrolmærkning af hvert enkelt kødprodukt ikke nødvendig for kødprodukter, der hverken er indpakket eller emballeret, men sælges direkte til detailvirksomheder som bulkvarer, hvis:

a) kontrolmærket i overensstemmelse med nr. 1 er anbragt på den beholder, som indeholder dem, og

b) producenten som led i sin egenkontrol fører og opbevarer en bog over mængder og typer af kødprodukter, der er afsendt i henhold til dette nr., samt navnet på modtageren.

6) Kontrolmærket skal være:

a) Enten et ovalt mærke med følgende letlæselige oplysninger: i den øverste del DK, efterfulgt af virksomhedens eller pakkecentrets kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF.

b) Eller et ovalt mærke med følgende letlæselige oplysninger: i den øverste del: DANMARK, i midten virksomhedens eller pakkecentrets kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF.

c) Eller et rundt mærke med følgende oplysninger: i den øverste virksomhedens kontrolnummer og i den nederste del tallet 1.

7) Kontrolmærke som beskrevet i nr. 6, litra a og b, skal anvendes for produkter, som er godkendt til afsætning også uden for Danmark.

8) Kontrolmærke som beskrevet i nr. 6, litra c, skal anvendes for følgende produkter:

a) Produkter fremstillet af kødråvarer, som alene er godkendt til afsætning på det danske marked, eller produkter, som af anden grund alene godkendes til afsætning på det danske marked.

b) Produkter med indhold af kød af fjerkræ eller vildt, som stammer fra en tredjelandsvirksomhed. Sådanne produkter må ikke udføres fra Danmark uden særlig tilladelse fra Fødevaredirektoratet

9) Kontrolmærket kan anbringes på produktet eller forudgående være påtrykt indpakningen eller emballagen eller anbringes på en etiket, der sættes på produktet, indpakningen eller emballagen. For produkter i hermetisk lukkede beholdere skal mærket være anbragt uudsletteligt på låget eller dåsen.

10) Kontrolmærket kan også bestå af en uaftagelig plade af et solidt materiale, hvorpå de i nr. 6 nævnte oplysninger er anført.

11) Hvis et kødprodukt indeholder andre råvarer af animalsk oprindelse såsom fiskevarer, mælkeprodukter eller ægprodukter, må der kun anbringes et enkelt kontrolmærke, som skal være i overensstemmelse med nr. 6.

Kapitel 9

Kontrolmærkning af mælkebaserede produkter

1) Mælkeprodukter skal kontrolmærkes. Kontrolmærkning kan dog undlades for produkter, der er bestemt til eksport til lande, som ikke er medlem af EU eller EØS.

2) Følgende produkter kan kontrolmærkes, idet de angivne paragraffer henviser til bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v. og margarine m.v.:

a) blandingsprodukter af vegetabilsk eller animalsk oprindelse, jf. § 22, nr. 1,

a) is, jf. § 33, stk. 2, nr. 2, og

b) desserter m.m., hvor en mælkebestanddel er erstattet med en vegetabilsk bestanddel, jf. § 38, stk. 1.

3) Følgende produkter må ikke kontrolmærkes, idet de angivne paragraffer henviser til bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v. og margarine m.v.:

a) produkter omfattet af § 22, nr. 2,

b) ermol, jf. § 23 a,

c) andre fedtholdige fødevarer, jf. § 23 b,

d) limonadeis, jf. § 33, stk. 2, nr. 3, og

e) modermælkserstatninger, hvor en mælkebestanddel er erstattet med en vegetabilsk bestanddel, jf. § 24, stk. 4.

4) Fedtstoffer, jf. Rådets forordning nr. 2991/94, artikel 1, stk. 1, litra b, må ikke kontrolmærkes.

5) Kontrolmærkning, jf. nr. 1 og 2, må ikke anvendes på produkter, der tilvirkes på en virksomhed, som Fødevaredirektoratet har meddelt en dispensation, der betinger en begrænsning i brugen af kontrolmærket.

6) Produkter omfattet af nr. 2-5 kan mærkes med den tilvirkende virksomheds kontrolnummer.

7) Kontrolmærkningen skal foretages på virksomheden på fremstillingstidspunktet eller umiddelbart efter fremstillingen. Kontrolmærket kan anbringes på selve produktet eller på indpakningen, såfremt produktet er i særskilt indpakning, eller på en etiket, der anbringes på denne indpakning. Hvis et produkt indpakkes og emballeres individuelt, er det tilstrækkeligt at anbringe kontrolmærket på pakningen. Hvis et produkt, der er forsynet med et kontrolmærke, senere anbringes i en yderligere pakning, skal kontrolmærket tillige anbringes på denne pakning. Hvis små produkter indpakkes individuelt og derefter emballeres sammen, eller hvis disse små, individuelt indpakkede portioner sælges til den endelige forbruger, er det dog tilstrækkeligt at anbringe kontrolmærket på samleemballagen.

8) Kontrolmærket kan anbringes med farvestempel eller brændemærkning eller være trykt eller anbragt på en etiket. Kontrolmærket kan også bestå af en uaftagelig plade af et solidt materiale, som opfylder alle hygiejnekrav, og hvorpå de nævnte oplysninger er anført.

9) Kontrolmærket skal omfatte følgende oplysninger i oval ramme, jf. dog nr. 10:

a) I den øverste del DK efterfulgt af virksomhedens kontrolnummer og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF,

b) i den øverste del DANMARK, eventuelt på modtagerlandets sprog, i midten virksomhedens kontrolnummer og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF, eller

c) i den øverste del DK eller DANMARK, eventuelt på modtagerlandets sprog, i midten en angivelse af, hvor på pakningen eller emballagen kontrolnummeret er placeret, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF.

10) På indpakninger eller beholdere med en største yderflade på under 10 cm2, jf. dog nr. 7, sidste pkt., kan kontrolmærket bestå i en oval ramme hvori er angivet DK og virksomhedens kontrolnummer.

Kapitel 10

Kontrolmærkning af ægprodukter

1) Enhver forsendelse af ægprodukter, der forlader virksomheder autoriseret til fremstilling af ægprodukter, skal forsynes med en etiket med følgende oplysninger:

a) enten i den øverste del DK efterfulgt af virksomhedens kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF,

b) eller i den øverste del DANMARK, i midten virksomhedens kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF.

Kapitel 11

Kontrolmærkning af fisk og fiskevarer

1) Følgende oplysninger skal fremgå af emballagen eller i tilfælde af ikke-emballerede varer af ledsagedokumenterne:

a) Danmark eller DK,

b) kontrolnummer for virksomheden, fabriksfartøjet, fartøjet med fryseanlæg, auktionen eller engrosmarkedet, hvor fiskene eller fiskevarerne tilvirkes, færdigpakkes eller opbevares, og

c) en af følgende forkortelser: CE, EC, EF, EG, EK eller EY for fisk og fiskevarer fra lande inden for EU.

2) Oplysningerne skal være anbragt på emballagen på et sted, der kan ses udefra, uden at det er nødvendigt at åbne den pågældende emballage.

Kapitel 12

Kontrolmærkning af toskallede bløddyr

1) Alle pakninger i en forsendelse med levende toskallede bløddyr, som afsendes fra et ekspeditionscenter, skal være forsynet med et kontrolmærke med angivelse af oprindelsesland og ekspeditionscentrets kontrolnummer, således at det oprindelige ekspeditionscenter kan identificeres på ethvert tidspunkt under transport og distribution indtil detailleddet.

2) Kontrolmærket skal være trykt på emballagen eller være anbragt på en etiket, der er fastgjort til eller lagt inden i emballagen. Selvklæbende kontrolmærker må kun anvendes, såfremt de ikke let kan fjernes.

3) Kontrolmærket skal være holdbart og vandfast.

4) Kontrolmærker på sendinger med levende, toskallede bløddyr, som ikke er emballeret i pakker i forbrugerstørrelse, skal opbevares i mindst 60 dage af detailvirksomheden, efter at sendingen er opsplittet.


 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 64/433/EØF, jf. direktiv 91/497/EØF, EF-Tidende 1991 L 268 s. 69, senest ændret ved direktiv 95/23/EF, 1995 L 243 s. 7, dele af Rådets direktiv 71/118/EØF, jf. direktiv 92/116/EØF, EF-Tidende 1993 L 62 s. 1, senest ændret ved direktiv 97/79/EF, EF-Tidende 1998 L 24 s. 31, dele af Rådets direktiv 77/99/EØF, jf. direktiv 92/5/EØF, EF-Tidende 1992 L 57 s. 1, senest ændret ved direktiv 97/76/EF, EF-Tidende 1998 L 10 s. 25, dele af Rådets direktiv 91/492/EØF, EF-Tidende 1991 L 268 s. 1, senest ændret ved direktiv 97/79/EF, EF-Tidende 1998 L 24 s. 31, dele af Rådets direktiv 91/493/EØF, EF-Tidende 1991 L 268 s. 15, senest ændret ved direktiv 97/79/EF, EF-Tidende 1998 L 24 s. 31, dele af Rådets direktiv 91/495/EØF, EF-Tidende 1991 L 268 s. 41, senest ændret ved direktiv 94/65/EF, EF-Tidende 1994 L 368 s. 10, dele af Rådets direktiv 92/45/EØF, EF-Tidende 1992 L 268 s. 35, senest ændret ved direktiv 97/79/EF, EF-Tidende 1998 L 24, s. 31, dele af Rådets direktiv 92/46/EØF, EF-Tidende 1992 L 268 s. 1, senest ændret ved direktiv 96/23/EF, EF-Tidende 1996 L 125 s. 10, dele af Rådets direktiv 93/43/EØF, EF-Tidende 1993 L 175 s. 1, senest ændret ved direktiv 98/28/EF, EF-Tidende 1998 L 140 s. 10, samt dele af Rådets direktiv 94/65/EF, EF-Tidende 1994 L 368 s. 10, som berigtiget, EF-Tidende 1998 L 127 s. 34.