Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten)1)

 

I medfør af § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og § 4, stk. 2 og 3, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, og efter bemyndigelse fastsættes:

    § 1. Sædekorn eller frø af arter, der er omfattet af bekendtgørelserne om sædekorn, markfrø eller grønsagsfrø, og læggekartofler, jf. bekendtgørelse om kartofler, må kun sælges inden for Den Europæiske Union, hvis sorten er optaget

1) på Plantenyhedsnævnets fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) eller

2) på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste over landbrugsplantearter eller over grønsagsarter.

    Stk. 2. Stk. 1 gælder kun for sorter (indavlede linier og hybrider), der alene skal anvendes som komponenter i hybridsorter, hvis frø af sorterne skal sælges med angivelse af sortsnavn.

    § 2. Anmeldelse af en sort til optagelse på sortslisten skal indgives til Plantenyhedsnævnet, Postboks 7, Teglværksvej 10, Tystofte, 4230 Skælskør, på en blanket, der kan rekvireres fra nævnet. Anmeldelse kan indgives

1) af den, der er ansvarlig for vedligeholdelse af sorten (vedligeholderen), hvis denne er bosat eller har sæde her i landet, eller

2) af en repræsentant for vedligeholderen, der er bosat eller har sæde her i landet, forudsat, at vedligeholderen har sæde eller er bosat i en medlemsstat af Den Europæiske Union eller i en stat, hvis kontrol med vedligeholdelsesavl det er besluttet at ligestille med vedligeholdelsesavl i en medlemsstat af Den Europæiske Union.

    Stk. 2. Materiale til brug ved afprøvning skal indsendes inden for de frister, der fastsættes af nævnet.

    Stk. 3. Nævnet offentliggør fristerne for indgivelse af anmeldelse og for indsendelse af afprøvningsmateriale i »Meddelelser fra Sortsafprøvningen«. Overtrædelse af fristerne kan medføre afvisning af anmeldelsen.

    § 3. Plantenyhedsnævnet godkender en sort og optager den på sortslisten, når nævnet på grundlag af en officiel afprøvning, herunder især ved prøvedyrkning, har konstateret,

1) at sorten er

a) selvstændig, hvorved forstås, at sorten uanset udgangsmaterialets kunstige eller naturlige oprindelse ved et eller flere kendetegn, der kan erkendes og beskrives præcist, tydeligt adskiller sig fra enhver anden sort, der er kendt her i landet eller i en medlemsstat af Den Europæiske Union,

b) tilstrækkeligt ensartet, hvorved forstås, at sorten under hensyntagen til artens formeringsmåde består af planter, der bortset fra enkelte undtagelser ligner hinanden eller genetisk er identiske med hensyn til de kendetegn, der benyttes ved undersøgelsen af, om sorten er ensartet, og

c) stabil, hvorved forstås, at sorten efter gentagne formeringer eller, hvis sortsejeren har fastlagt en særlig formeringscyklus, efter afslutningen af hver cyklus stadig i sine væsentlige kendetegn er i overensstemmelse med sortsbeskrivelsen, og

d) har en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi, hvorved forstås, at sorten i forhold til andre sorter, der er optaget på sortslisten, ved sine egenskaber frembyder en forbedring i dyrkningen eller i udnyttelse af afgrøden og af de produkter, der fremstilles heraf, i hvert fald i en bestemt egn. Enkelte ugunstige egenskaber kan opvejes af andre gunstige egenskaber, og

2) at anmelderens forslag til sortsnavn er godkendt efter bekendtgørelse om plantesortsnavne.

    Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, litra d, gælder ikke for

1) sorter af græsser til andet end foderbrug,

2) sorter af grønsagsarter, bortset fra cikorierod,

3) sorter, herunder indavlede linier og hybrider, der alene skal anvendes som komponenter for hybridsorter, og

4) sorter bestemt til salg i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, der har godkendt sorten, for så vidt angår dyrknings- og nytteværdi.

    § 4. For hansterile hybridsorter af Brassica napus L. (raps) og Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam) Briggs (rybs), der alene skal anvendes til fremstilling af sammensatte sorter, jf. bekendtgørelse om markfrø, foretages afprøvningen for dyrknings- og nytteværdi, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, litra d, på grundlag af den sammensatte sort.

    § 5. Plantenyhedsnævnet kan kun optage en genetisk modificeret sort på sortslisten, hvis den er godkendt til markedsføring af miljø- og energiministeren eller af en anden medlemsstat af Den Europæiske Union.

    Stk. 2. Er materiale af en genetisk modificeret sort bestemt til anvendelse som levnedsmiddel eller levnedsmiddelingrediens, optages sorten først på sortslisten, når der er givet tilladelse til salg og anvendelse af materialet på grundlag af en vurdering af materialet efter retningslinierne i Det Europæiske Fællesskabs rådsforordning (EF) nr. 258/97 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser.

    § 6. Plantenyhedsnævnet optager en sort på sortslisten med angivelse af sortens navn, navnet på vedligeholderen og dennes repræsentant, jf. § 2, stk. 1, tidspunktet for optagelsen og et eventuelt forbehold, hvis sorten er bestemt til salg i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, jf. § 3, stk. 2, nr. 4.

    Stk. 2. En genetisk modificeret sort optages på sortslisten under denne betegnelse.

    Stk. 3. En sort af plænegræs, jf. § 3, stk. 2, nr. 1, optages på sortslisten med tilføjelsen "S", hvis det ved en officiel afprøvning er konstateret, at sorten har en tilfredsstillende dyrknings- og nytteværdi.

    Stk. 4. Efter anmodning fra vedligeholderen kan en sort af en grønsagsart, dog ikke af cikorierod, optages på sortslisten med den begrænsning, at frø af sorten kun må sælges som standardfrø ("b-sort").

    § 7. Plantenyhedsnævnet kan afvise at optage en sort på sortslisten, hvis dyrkningen af sorten kan medføre risiko for menneskers, dyrs og planters sundhed eller miljøet.

    § 8. Plantenyhedsnævnet underretter hvert år anmelderne om resultaterne af afprøvningen. Nævnet offentliggør afprøvningsresultaterne. Efter anmodning fra en anmelder kan nævnet undlade at offentliggøre foreløbige afprøvningsresultater, der herefter ikke må gengives i henvendelser til en kundekreds.

    § 9. Viser afprøvningen, at to eller flere anmeldte sorter af samme art ikke er tilstrækkeligt forskellige, godkender Plantenyhedsnævnet den sort til fortsat afprøvning, der først er behørigt anmeldt.

    § 10. Viser afprøvningen, at en sort ikke overholder betingelserne i § 3 for optagelse på sortslisten, underretter Plantenyhedsnævnet anmelderen herom og fastsætter samtidig en frist for anmelderen til at gøre indsigelse mod afvisning af sorten.

    Stk. 2. Kan anmelderen ikke inden udløbet af denne frist sandsynliggøre, at betingelserne er overholdt, afviser nævnet sorten endeligt.

    § 11. Plantenyhedsnævnet kan undlade eller afkorte afprøvningen af en anmeldt sort, for så vidt angår de egenskaber, der er nævnt i § 3, nr. 1, litra a - c, i det omfang, der foreligger resultater fra en officiel afprøvning i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union.

    Stk. 2. For så vidt angår afprøvningen for dyrknings- og nytteværdi, jf. § 3, nr. 1, litra d, kan nævnet benytte resultater fra officielt anerkendte undersøgelser i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, dog ikke resultater fra dyrkningsundersøgelser.

    § 12. Godkender Plantenyhedsnævnet en sort til optagelse på sortslisten, underretter det anmelderen herom.

    Stk. 2. Alle foreliggende oplysninger om sorten og om grundlaget for godkendelsen, herunder en beskrivelse af sorten og resultaterne af afprøvningerne, indgår i nævnets arkiv over godkendte sorter (sortsarkivet).

    Stk. 3. Nævnet sikrer, at der opbevares standardprøver af frø og læggemateriale af alle godkendte sorter til brug ved en eventuel stillingtagen til, om en sort fortsat overholder betingelserne for optagelse på sortsliste, jf. § 3.

    § 13. Vedligeholderen skal

1) sikre ved et systematisk tilrettelagt avlsarbejde (vedligeholdelsesavl), at der til stadighed foreligger formeringsmateriale af sorten, der svarer til oplysningerne i sortsarkivet om den godkendte sort,

2) føre og opbevare optegnelser om formering af sorten til brug ved kontrol af vedligeholdelsen, herunder optegnelser om generationerne forud for basismaterialet, og

3) efter anmodning stille prøver af frø eller læggemateriale af sorten til rådighed for Plantenyhedsnævnet til efterkontrol.

    Stk. 2. Vedligeholdelsesavl kan gennemføres i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union og i stater, hvis kontrol med vedligeholdelsesavlen det er besluttet at ligestille med kontrollen af vedligeholdelsesavl i en medlemsstat af Den Europæiske Union

    § 14. Godkendelsen af en sort gælder til udløbet af det 10. kalenderår efter godkendelsesåret.

    Stk. 2. Godkendelsen af en sort kan forlænges for ti år ad gangen, hvis betydningen af at opretholde dyrkningen af sorten berettiger hertil, og vedligeholderen eller dennes repræsentant, jf. § 2, stk. 1, kan dokumentere, at sorten

1) stadig overholder betingelserne for godkendelse, jf. § 3, stk. 1, og

2) er vedligeholdt efter bestemmelserne i § 13.

    Stk. 3. Ansøgning om forlængelse af godkendelsen skal indgives skriftligt til Plantenyhedsnævnet senest to år, før godkendelsen udløber. Ansøgning kan kun indgives af vedligeholderen eller dennes repræsentant, jf. § 2, stk. 1. Er behandlingen af ansøgningen ikke afsluttet, inden godkendelsen udløber, forlænger nævnet godkendelsen, til sagen er afsluttet.

    § 15. Avlen på en godkendt sort kan certificeres, hhv. kontrolleres som standardfrø og sælges indtil den 30. juni i det tredje år efter udløbet af godkendelsen. Ønsker vedligeholderen ikke at udnytte denne mulighed, skal dette meddeles Plantenyhedsnævnet senest ved udløbet af godkendelsen.

    § 16. Plantenyhedsnævnet tilbagekalder godkendelsen af en sort,

1) hvis det viser sig, at sorten ikke var selvstændig, da den blev godkendt, medmindre sorten nu opfylder dette krav,

2) hvis det viser sig, at sorten ikke længere er ensartet og stabil, eller

3) hvis vedligeholderen anmoder herom.

    Stk. 2. Nævnet kan afvise en anmodning efter stk. 1, nr. 3, hvis sorten har væsentlig betydning for jordbruget her i landet, og systematisk vedligeholdelsesavl kan sikres på anden måde.

    § 17. Plantenyhedsnævnet kan tilbagekalde godkendelsen af en sort,

1) hvis det konstaterer,

a) at vedligeholderen ikke vedligeholder sorten, eller

b) at godkendelse af sorten er sket på grundlag af urigtige eller svigagtige oplysninger, og

2) hvis vedligeholderen uanset anmodning herom,

a) ikke stiller fornødent formeringsmateriale af sorten til rådighed for nævnet til efterkontrol eller

b) ikke betaler forfaldne afgifter og gebyrer rettidigt.

    § 18. Plantenyhedsnævnet offentliggør sortslisten og relevante oplysninger om anmeldte sorter og om godkendte sorter, herunder om genetisk modificerede sorter.

    § 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. februar 2000.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 853 af 4. december 1998 om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten) ophæves.

    Stk. 3. Sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter, der er optaget på sortslisten før den 2. februar 2000, bevarer deres godkendelse efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

 

Plantedirektoratet, den 24. januar 2000

P.D.V.
Knud Mortensen

    /Henrik Wanscher

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 70/457/EØF (EFT 1970, L 225, s. 1) og rådsdirektiv 70/458/EØF (EFT 197o, L 225, s. 7), som ændret senest ved rådsdirektiv 98/95/EF (EFT 1999, L. 25, s. 1) og rådsdirektiv 98/96/EF (EFT 1999, L 25, s. 27)