Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om grønsagsfrø1)

 

I medfør af § 1, § 3, stk. 1, og § 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, og §§ 1 2 og § 13, stk. 3, i lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 18. juli 1996, samt efter bemyndigelse fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område

§ 1. Et parti frø af en art, der er nævnt i bilag 1 (grønsagsfrø), må kun sælges som frø til såning, hvis det overholder reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Uanset stk. 1 gælder bekendtgørelsen ikke for

1) levering af frø til officiel kontrol, afprøvning og undersøgelse,

2) levering af frø til bearbejdning eller pakning forudsat, at modtageren ikke får ejendomsret til frøet, og

3) salg af frø til avl af planter til dekorationsformål.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 27 om plantepas gælder også for frø af arterne Allium cepa var. ascalonicum Backer (skalotteløg) og A. schoenoprasum L. (purløg) uanset, at disse arter ikke er omfattet af bekendtgørelsen i øvrigt.

Stk. 4. Bestemmelserne om salg gælder også for besiddelse med henblik på salg, udbud til salg, fordeling, levering og anden form for overdragelse mod eller uden vederlag.

Registrering af virksomheder

§ 2. En virksomhed med sæde her i landet, der producerer og udvejer frø til såning eller fører frø til såning ind i landet med henblik på salg, skal være registreret i Plantedirektoratet.

Stk. 2. Skifter en registreret virksomhed ejer, eller er den ikke længere registreringspligtig efter stk.1, skal den skriftligt underrette direktoratet herom.

Stk. 3. En registreret virksomhed skal føre regnskab over køb, beholdninger og salg af frø. Regnskabet skal indeholde oplysninger om mængde, reference- eller avlspartinummer for ind- og udgåede partier samt om afsender og modtager af disse. Regnskabet skal opbevares i mindst tre år.

Stk. 4. Direktoratet kan ophæve en virksomheds registrering, hvis virksomheden ikke senest 30 dage efter påkrav har betalt forfaldne afgifter og gebyrer i henhold til bekendtgørelse om betaling for kontrol med frø og sædekorn.

Stk. 5. Stk. 1 - 4 gælder ikke for en virksomhed, der udelukkende køber færdigpakket frø her i landet og videresælger det uden at bryde lukningen eller forseglingen.

Kapitel 2

Standardfrø

§ 3. Et parti, dog ikke et parti frø af cikorierod, må uden forudgående avlskontrol sælges som »standardfrø«, dvs. uden at overholde bestemmelserne i kapitel 3, forudsat, at partiet er af en sort, der er optaget

1) på den danske sortsliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten), eller

2) på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste.

Stk. 2. Partiet skal

1) være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent samt tilstrækkeligt ensartet,

  1. overholde kvalitetsnormerne i bilag 1 og

3) være bestemt til anden avl end avl af frø.

Stk. 3. Pakningerne skal

1) være mærket efter bestemmelserne i bilag 3, del I eller II, samt, for så vidt angår frø af arter nævnt i § 27, bestemmelserne i bilag 3, del VIII, og

2) være lukket således, at lukningen ødelægges ved åbning og ikke kan genanvendes.

Stk. 4. Partiets vægt må ikke overstige de grænser, der er anført i bilag 1, med mere end 5 pct.

§ 4. Virksomheden skal foranledige, at der udtages en prøve af partiet til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 1. Prøven kan udtages og undersøges af virksomheden eller efter anmodning af Plantedirektoratet. Prøven skal udtages efter bestemmelserne i direktoratets instruks i prøvetagning af frø og skal undersøges efter bestemmelserne i direktoratets analyseregler for frø og sædekorn. Prøven skal opbevares i mindst to år og skal efter anmodning indsendes til direktoratet. Virksomheden skal efter anmodning fremsende kopi af analysebeviset.

Stk. 2. Virksomheden skal senest 14 dage efter lukning af et parti anmelde det til Plantedirektoratet med oplysning om art, sort, mængde, referencenummer og datoen for lukning af partiet, der ikke må være senere end datoen for den seneste undersøgelse af partiet for spireevne.

Stk. 3. Plantedirektoratet kontrollerer ved undersøgelse af indkaldte prøver, jf. stk. 1, om partiet overholdt kvalitetsnormerne i bilag 1, og ved en kontroldyrkning, at partiet var tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent.

Stk. 4. Et parti standardfrø må sælges i et år efter datoen for lukning af partiet. Gyldighedsperioden kan forlænges med et år, hvis en undersøgelse af partiet viser, at normen i bilag 1 for spireevne fortsat er overholdt.

§ 5. Et parti, der er produceret i udlandet, må føres ind i landet og sælges som standardfrø, hvis

1) sorten er optaget på den danske sortsliste eller på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste og

2) partiet er produceret

a) i en medlemsstat af Den Europæiske Union eller

b) i en stat, hvis produktion af frø ved beslutning af Rådet for Den Europæiske Union er godkendt som ligestillet med produktion af frø i en medlemsstat og overholder bestemmelserne i § 24.

§ 6. Et parti med en samlet vægt på over 2 kg, der føres ind i landet fra en ligestillet stat med henblik på salg, skal anmeldes til Plantedirektoratet og skal ved indførsel være ledsaget af oplysningerne i bilag 3, del IX.

Kapitel 3

Certificeret frø

Avlsbestemmelser

§ 7. Avl skal ske på grundlag af en skriftlig kontrakt mellem avleren og en registreret virksomhed.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for avl på arealer, der ejes eller bruges af en registreret virksomhed.

§ 8. Til avl af frø, der ønskes godkendt (certificeret), skal anvendes et udlægsparti, der opfylder betingelserne i stk. 2 - 3.

Stk. 2. Udlægspartiet skal være af en sort, der

1) uden bemærkning om, at frø af sorten kun må sælges som standardfrø,

a) er optaget på den danske sortsliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten), eller

b) er optaget på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste eller

c) er anmeldt til optagelse på den danske sortsliste, og sorten optages, inden avlen anmeldes til endelig certificering, eller

2) er tilladt anvendt i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, forudsat, at avlen skal udføres til denne stat.

Stk. 3. Udlægspartiet skal være certificeret som præ-basisfrø eller basisfrø, jf. § 16.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan et parti F-materiale, jf. § 16 stk. 1, nr. 1, efter anmeldelse til Plantedirektoratet anvendes til avl, hvis partiet er produceret på sortsejerens ansvar, og dets sortsegenskaber svarer til sortsbeskrivelsen. § 12, stk. 2, § 13 og § 14 gælder tilsvarende.

§ 9. Et udlægsparti, der ikke er produceret her i landet, skal opfylde betingelserne i § 8 og § 14, stk. 1, jf. stk. 3, og skal anmeldes til Plantedirektoratet inden udsåning. Anmeldelsen skal være ledsaget af partiets originale mærkeseddel eller en kopi heraf. § 13 gælder tilsvarende.

Stk. 2. Er partiet produceret i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, men hvis produktion af frø er godkendt som ligestillet med produktion af frø i en medlemsstat, skal partiet overholde betingelserne i § 24 for at føres ind og sælges her i landet.

Avlskontrol

§ 10. Et areal, hvor avlen med frø ønskes certificeret, skal besigtiges i vækstsæsonen til kontrol med, at avlsnormerne i bilag 2 er overholdt (avlskontrol).

Stk. 2. Anmeldelse til avlskontrol skal indsendes skriftligt til Plantedirektoratet og kan kun indsendes af en registreret virksomhed. Anmeldelsen må kun omfatte én avler, én art, én sort og én kategori og må kun omfatte flere arealer, hvis disse ligger inden for en radius på 5 km.

§ 11. Arealer anmeldt til certificering som præ-basisfrø og basisfrø besigtiges af Plantedirektoratet. Arealer anmeldt til certificering som certificeret frø kan besigtiges af virksomheden; men direktoratet efterkontrollerer arealerne på stikprøvebasis.

Stk. 2. Direktoratet underretter skriftligt anmelderen om resultatet. I tilfælde af kasssation oplyses årsagen hertil.

Partikontrol

§ 12. Plantedirektoratet udtager efter anmodning fra en registreret virksomhed prøver af et parti, der stammer fra et godkendt areal, og som agtes anmeldt til certificering, til undersøgelse af, om partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 1.

Stk. 2. Undersøgelsen af prøverne skal foretages

1) af direktoratet eller

2) som en officiel undersøgelse i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union.

Stk. 3. Prøvetagningen skal foregå i et egnet lokale, og partiet skal være let tilgængeligt og klart adskilt fra andre partier. Prøvetageren skal have et egnet lokale til sin rådighed til neddeling, mærkning, forsegling og opbevaring af prøver. Lokalet skal være placeret i tilknytning til de lokaler, hvor den øvrige del af prøvetagningsarbejdet foregår, og der skal være et aflåseligt skab, som kun prøvetageren har adgang til.

§ 13. Et parti skal anmeldes til certificering i lukkede og forseglede pakninger, der er mærket efter bestemmelserne i bilag 3, del III.

Stk. 2. Mærkning og forsegling skal være foretaget af prøvetageren eller under dennes tilsyn og således, at den ødelægges ved åbning og ikke kan anvendes igen.

Stk. 3. Skal forseglingen brydes, og skal partiet genforsegles, skaldet ske under prøvetagerens tilsyn.

§ 14. Virksomheden skal foranledige, at en prøve, der er udtaget af partiet efter § 12, indsendes til Plantedirektoratet senest den 15. april til undersøgelse ved kontroldyrkning af, om partiet overholdt normerne i bilag 1 for sortsægthed og indhold af anden sort, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal prøver af partier, der ikke kan anvendes som udlægspartier, jf. § 8, stk. 3, kun indsendes efter anmodning fra direktoratet. Prøverne skal opbevares i mindst to år.

Stk. 3. Stk. 1 finder ikke anvendelse for et parti, der ikke er avlet her i landet, hvis anmelderen senest den 15. august i høståret tilsender direktoratet et kontroldyrkningsbevis udstedt af den officielle kontrolmyndighed i avlslandet.

Stk. 4. Direktoratet underretter skriftligt anmelderen om resultatet af kontroldyrkningen. Er partiet ikke tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent, kan partiet ikke anvendes til videre avl af frø.

Certificering

§ 15. Et parti fra et godkendt areal kan anmeldes til Plantedirektoratet til certificering.

    Stk.2. Anmeldelsen skal indsendes skriftligt til direktoratet og kan kun indsendes af en registreret virksomhed. Af anmeldelsen skal fremgå, i hvilken kategori partiet ønskes certificeret, jf. § 16, hvilke avlspartier eller certificerede partier der indgår i det anmeldte parti og med hvilke mængder.

Stk. 3. Stk. 1 2 og § 24 gælder tilsvarende for et parti,

1) der er avlet i en medlemsstat af Den Europæiske Union og stammer direkte fra

a) basisfrø eller certificeret frø 1. generation, der er certificeret i en medlemsstat af Den Europæiske Union eller i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, men hvis produktion af frø er godkendt som ligestillet med produktionen af frø i en medlemsstat, eller

b) fra en krydsning af basisfrø, der er certificeret i en medlemsstat, og basisfrø, der er certificeret i en ligestillet stat (hybridsorter),

2) er mærket efter bestemmelserne i bilag 3, del IV, afsnit A, og

3) er ledsaget af et officielt dokument, der indeholder de oplysninger, der er anført i bilag 3, del IV, afsnit B.

Stk. 4. Stk. 1 2 og § 24, stk. 2, gælder tilsvarende for et parti, der er avlet i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union,

1) hvis

a) basisfrøet er avlet eller certificeret her i landet eller i den pågældende stat, og

b) den pågældende stats produktion af frø er godkendt som ligestillet med produktion af frø i en medlemsstat,

2) avlsstaten har konstateret officielt, at partiet overholder avlsnormerne i OECD-reglerne, jf. § 19,

3) partiet er mærket som ikke endeligt certificeret frø efter OECD-reglerne, jf. § 19, og

4) partiet er ledsaget af et officielt OECD-certifikat.

§ 16. Plantedirektoratet certificerer et parti, hvis undersøgelsen af de udtagne prøver har vist, at partiet overholder kvalitetsnormerne i bilag 1. Partiet certificeres som

  1. præ-basisfrø, hvis det

a) på sortsvedligeholderens eller dennes repræsentants ansvar er avlet på F-materiale, hvorved forstås frø af en forædlet sort, der benyttes til vedligeholdelse af sorten eller til avl af præ-basisfrø,

b) er bestemt til avl af præ-basisfrø, basisfrø eller certificeret frø 1. generation og

c) opfylder betingelserne for certificering som basisfrø,

2) basisfrø, hvis det,

a) på sortsvedligeholderens eller dennes repræsentants ansvar er avlet på præ-basisfrø der opfyldte betingelserne for certificering som basisfrø, og

b) er bestemt til avl af certificeret frø eller,

3) certificeret frø, hvis det

a) er avlet på basisfrø eller på sortsvedligeholderens eller dennes repræsentants ansvar på præ-basisfrø, der opfyldte betingelserne for certificering som basisfrø, og

b) overvejende er bestemt til avl af grønsager .

Stk. 2. Uanset stk. 1, nr. 1 og 2, kan direktoratet certificere et parti frø som præ-basis- eller basisfrø, selv om det ikke overholder normen i bilag 1 for spireevne, jf. dog § 23, stk. 1.

§ 17. Certificeres et parti ikke, skal alle mærkesedler fjernes fra partiet og overgives til Plantedirektoratet.

§ 18. Certificeringen af et parti har gyldighed i et år fra forseglingsdatoen. Et parti må ikke sælges efter udløbet af gyldighedsperioden.

Stk. 2. Efter gyldighedsperiodens udløb kan gyldigheden forlænges for en ny periode, hvis en undersøgelse af en ny prøve af partiet viser, at normen i bilag 1 for spireevne fortsat er overholdt. § 12 gælder tilsvarende. Prøvetageren foretager den nødvendige tillægsmærkning af partiet, jf. bilag 3, del III, afsnit B.

Stk. 3. Viser en fornyet undersøgelse af et parti præ-basisfrø eller basisfrø, at partiet ikke længere overholder normen i bilag 1 for spireevne, gælder § 16, stk. 2, tilsvarende.

§ 19. Uanset §§ 12 17 kan Plantedirektoratet efter skriftlig ansøgning certificere et parti grønsagsfrø efter de regler for certificering af grønsagsfrø, der sælges internationalt, der er fastsat af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), hvis partiet skal udføres til en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union.

Salg

§ 20. Et parti må først sælges, når det er certificeret.

Stk. 2. Et parti skal sælges i mærkede og forseglede pakninger. Et parti af en art, der er nævnt i § 27, skal ved salg og flytning her i landet være forsynet med plantepas.

Stk. 3. Et parti må sælges, før resultatet af kontroldyrkningen foreligger, jf. § 14, stk. 1. Godkendes partiet ikke ved kontroldyrkningen, må eventuelle restpartier ikke sælges .

§ 21. Plantedirektoratet kan tillade, at et parti, der er anmeldt til certificering, sælges som præ-basisfrø, basisfrø eller certificeret frø, før resultatet for spireevne foreligger, forudsat,

1) at salg kun sker til første led i handelskæden,

2) at der foreligger et foreløbigt analysebevis, og

3) at virksomheden

a) har meddelt direktoratet køberens navn og

b) i en tillægsmærkning har anført oplysningerne i bilag 3, del III, afsnit C.

§ 22. Et parti fra et areal, der er godkendt ved avlskontrol, jf. §§ 10 11, må sælges som ikke endeligt certificeret frø til en medlemsstat af Den Europæiske Union med henblik på endelig certificering i denne stat. Partiet skal være mærket med oplysningerne i bilag 3, del IV, afsnit A, og skal være ledsaget af et officielt dokument, der indeholder oplysningerne i bilag 3, del IV, afsnit B.

§ 23. Ved salg af et parti præ-basis- eller basisfrø, der ikke overholder normen i bilag 1 for spireevne, jf. § 16, stk. 2, og ved salg efter § 21, skal sælger oplyse den konstaterede spireevne ved en tillægsmærkning, jf. bilag 3, del III, afsnit C.

Stk. 2. Ved salg af et parti af en genetisk modificeret sort skal oplysning herom fremgå klart af salgskataloger m. v.

§ 24. Et parti, der er produceret i udlandet, må føres ind i landet og sælges som certificeret frø, hvis

1) sorten er optaget på den danske sortsliste eller på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste, jf. § 8, stk. 2, og

2) partiet er certificeret

a) i en medlemsstat af Den Europæiske Union eller

b) i en stat, hvis produktion af frø ved beslutning af Rådet for Den Europæiske Union er godkendt som ligestillet med produktion af frø i en medlemsstat, og

3) partiet, hvis det er produceret i en ligestillet stat,

a) er mærket efter OECD-reglerne, jf. § 19, og er ledsaget af et officielt OECD-certifikat,

b) er ledsaget af et originalt ISTA-analysebevis eller, for frø fra USA, et originalt AOSA-analysebevis eller en kopi af analysebeviset, og

c) på hver pakning er forsynet med en officiel erklæring om, at partiet opfylder EF-reglerne og standarderne.

Stk. 2. Partier med en samlet vægt på over 2 kg med oprindelse i en ligestillet stat, der føres ind i landet med henblik på salg, skal anmeldes til Plantedirektoratet og skal ved indførsel være ledsaget af oplysningerne i bilag 3, del IX.

Kapitel 4

Fælles bestemmelser for standardfrø og certificeret frø

Småpakninger

§ 25. Partier af certificeret frø og standardfrø må efter skriftlig anmeldelse til Plantedirektoratet udportioneres og sælges i småpakninger. Anmeldelsen skal angive, hvornår udportioneringen indledes og forventes afsluttet med angivelse af partiets art, sort, herunder om sorten er genetisk modificeret, mængde, og referencenummer. Er partiet produceret i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, skal anmeldelsen være ledsaget af en mærkeseddel fra partiet eller en kopi heraf. Er partiet produceret i en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, men hvis produktion af frø er godkendt som ligestillet med produktion af frø i en medlemsstat, skal anmeldelsen endvidere være ledsaget af et officielt analysebevis eller en kopi heraf.

Stk. 2. Direktoratet udtager småpakninger til stikprøvekontrol med, at udportionerede partier overholdt kvalitetsnormerne i bilag 1.

Stk. 3. Småpakninger skal være mærket efter bestemmelserne i bilag 3, del II eller V, og nettovægten af pakningerne må ikke overstige de vægtgrænser, der er anført i bilag 1. Mærkningen skal være anført på en leverandøretiket eller være trykt eller stemplet på pakningen. Er pakningen gennemsigtig, kan etiketten anbringes inden i pakningen. Bestemmelserne i § 27 om plantepas gælder tilsvarende for småpakninger, der sælges til erhvervsmæssig anvendelse.

Stk. 4. Småpakninger skal være lukket således, at lukningen ødelægges ved åbning af pakningen og ikke kan genanvendes. Åbning af småpakninger med certificeret frø med henblik på ompakning og ny lukning må kun ske under Plantedirektoratets kontrol.

Stk. 5. Småpakninger må sælges indtil den 30. september efter udløbet af den sæson (1. juli 30. juni), der følger efter den sæson, hvor det udportionerede parti er produceret, jf. § 4, stk. 4, og § 18, stk. 1. Salgsperioden kan forlænges med et år forudsat, at frøet fortsat overholder normen i bilag 1, for spireevne. Forlængelsen, der skal anmeldes direktoratet, jf. stk. 1, skal ske ved en tillægsmærkning, der tydeligt angiver, at sidste salgsdato er ændret. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

Bejdsning

§ 26. Til kemisk behandling (bejdsning) skal anvendes et bejdsemiddel, der er godkendt hertil af Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen. Bejdsemidlet skal være fordelt ensartet i partiet. Er bejdsemidlet optaget i Danmarks JordbrugsForsknings fortegnelse over anerkendte plantebeskyttelsesmidler, skal midlet være anvendt i den mængde, der er anført i fortegnelsen. Andre midler skal være anvendt i den mængde, der er anført på etiketten. Oplysning om det anvendte middel og doseringen af dette skal meddeles Plantedirektoratet.

Stk. 2. Bejdses et parti, skal der udtages nye prøver af partiet til undersøgelse af, om partiet stadig overholder normen i bilag 1 for spireevne. § 12 og § 16, stk. 2, gælder tilsvarende.

Plantepas

§ 27. Ved salg eller flytning her i landet af et parti frø af skalotteløg, kepaløg, porre, purløg, bladbede eller rødbede skal partiet være forsynet med eller ledsaget af et plantepas, der indeholder de oplysninger, der er anført i bilag 3, del VIII, afsnit B. Plantepassets udformning skal være godkendt af Plantedirektoratet eller af afsenderlandets officielle kontrolmyndighed. Plantepasset må ikke anvendes til andre frøpartier end det, det er udstedt til.

Stk. 2. For et parti frø af bladbede eller rødbede, der er avlet her i landet, udstedes plantepasset af direktoratet eller af en virksomhed, der er godkendt hertil af direktoratet, på grundlag af direktoratets konstatering af, at partiet overholder bestemmelserne i bilag 1, afsnit C, nr. 3, om frihed for forekomst af Beet necrotic yellow vein virus (rizomania).

Stk. 3. Frø af bladbede og rødbede, der er avlet i og føres ind i landet fra en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, skal være mærket med eller ledsaget af et plantepas, der er udstedt på grundlag af en officiel konstatering af, at partiet overholder bestemmelserne i bilag 1, afsnit C, nr. 3, om frihed for forekomst af rizomania. Plantepasset skal være udstedt af den officielle kontrolmyndighed i avlslandet eller af en virksomhed, der er godkendt hertil af kontrolmyndigheden. Partiet skal anmeldes til direktoratet med angivelse af art og sort, herunder om sorten er genetisk modificeret, samt referencenummer og mængde. Anmeldelsen skal være ledsaget af en kopi af plantepasset.

Stk. 4. For et parti frø af bladbede eller rødbede, der indføres fra en stat, der ikke er medlem af Den Europæiske Union, udstedes plantepasset af direktoratet, når det på grundlag af det medfølgende plantesundhedscertifikat, jf. bekendtgørelse om indførsel og udførsel af planter m. m., har konstateret, at partiet overholder kravet i bilag 1, afsnit C, nr. 3, om frihed for forekomst af rizomania.

Kapitel 5

Administrative bestemmelser

§ 28. Plantedirektoratet kan efter skriftlig ansøgning tillade salg af et parti, der ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse, hvis det er nødvendigt for at overvinde forbigående vanskeligheder med forsyningen med frø.

§ 29. Plantedirektoratet kontrollerer, at reglerne i bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. Plantedirektoratets kontrol- og analyseresultater offentliggøres.

§ 30. Klage over Plantedirektoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan indgives til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den, afgørelsen vedrører. Klagen skal stiles til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Departementet, og sendes til Plantedirektoratet.

Stk. 2. Klage over avlskontrollen , jf. §§ 10 11, bør indgives snarest muligt for at sikre, at grundlaget for en ny markbesigtigelse er uændret.

§ 31. Overtrædelse af § 1, stk. 1 3, § 2, stk. 1 - 4, §§ 3 5, § 14, stk. 1 2, § 17, §18, stk. 1, §§ 20 24, § 25, stk. 1 og 3 5, § 26 og § 27 straffes med bøde.

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2000.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 785 af 22. november 1990 om grønsagsfrø ophæves.

Bilagsfortegnelse:

Bilag 1 Plantearter omfattet af bekendtgørelsen, kvalitetsnormer og største partistørrelse

Bilag 2 Avlsnormer

Bilag 3 Mærkning

 

Plantedirektoratet, den 24. januar 2000

P.D.V.
Knud Mortensen

/Henrik Wanscher

 


Bilag 1

Plantearter omfattet af bekendtgørelsen,
kvalitetsnormer og største partistørrelse

A. Almindelige betingelser

1) Frøet skal være tilstrækkeligt sortsægte og sortsrent

2) Sygdomme og skadegørere, der nedsætter frøets brugsværdi, må kun forekomme i den mindst mulige udstrækning.

B. Normer for renhed, indhold af frø af andre plantearter og spireevne samt for partistørrelse:

Arter

Mindste

renhed (vægtpct.)

 

Største indhold af frø af andre plantearter (vægtpct.)

Mindste

spireevne

(pct. af rene frø)

Største

parti-størrelse

(kg)

 

Allium cepa L. (Kepaløg)

 

97

 

0,5

 

70

 

10.000

Allium porrum L. (Porre)

97

0,5

65

10.000

Anthriscus cerefolium (Kørvel)

96

1

70

10.000

Apium graveolens L. (Selleri)

97

1

70

10.000

Asparagus officinalis L. (Asparges)

96

0,5

70

20.000

Beta vulgaris L. var. vulgaris

(Bladbede)

97

0,5

70

(frønøgler)

20.000

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. (Rødbede)

97

0,5

70

(frønøgler)

20.000

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes (Knudekål / kålrabi)

97

1

75

10.000

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. (Grønkål)

97

1

75

10.000

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var botrytis L. (Blomkål)

97

1

70

10.000

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. (Broccoli)

97

1

75

10.000

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. (Hvidkål)

97

1

75

10.000

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. conica DC. (Spidskål)

97

1

75

10.000

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC. (Rødkål)

97

1

75

10.000

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var. sabauda L. (Savojkål)

97

1

75

10.000

Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.

(Rosenkål)

97

1

75

10.000

Brassica pekinensis (Kinakål)

97

1

75

10.000

Brassica rapa L. var. rapa

(Majroe)

97

1

80

10.000

Capsicum annuum L. (Spansk peber)

97

0,5

65

10.000

Cichorium endivia L. (Endivie)

95

1

65

10.000

Cichorium intybus L. (partim) (Julesalat (Witloof-cikorie), cikoriesalat (Cikorie

med brede blade, italiensk cikorie))

95

1,5

65

10.000

Cichorium intybus L. (partim) Cikorierod

97

1

80

10.000

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Vandmelon)

98

0,1

75

20.000

Cucumis melo L. (Melon)

98

0,1

75

10.000

Cucumis sativus L. (Agurk)

98

0,1

80

10.000

Cucurbita maxima Duchesne

(Centnergræskar)

98

0,1

80

20.000

Cucurbita pepo L. (Græskar /

squash)

98

0,1

75

20.000

Cynara cardunculus L. (Kardon)

96

0,5

65

10.000

Daucus carota L. (Gulerod)

95

1

65

10.000

Foeniculum vulgare Miller

(Fennikel)

96

1

70

10.000

Lactuca sativa L. (Salat)

95

0,5

75

10.000

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. (Tomat)

97

0,5

75

10.000

Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex. A. W. Hill

(Persille)

97

1

65

10.000

Phaseolus coccineus L. (Pralbønne)

98

0,1

80

20.000

Phaseolus vulgaris L. (Bønne)

98

0,1

75

25.000

Pisum sativum L. (Alm. ært)

98

0,1

80

25.000

Raphanus sativus L. (Radis /

ræddike)

97

1

70

10.000

Scorzonera hispanica L. (Skorzonér)

95

1

70

10.000

Solanum melongena L.

(Aubergine / ægfrugt)

96

0,5

65

10.000

Spinacia oleracea L. (Spinat)

97

1

75

10.000

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Vårsalat)

95

1

65

10.000

Vicia faba L. (Valsk bønne)

98

0,1

80

25.000

C. Yderligere normer

1)

Frø må ikke være angrebet af levende Acarina.

2)

Frø af bælgplanter må ikke være angrebet af levende insekter af følgende arter:

 

Achanthoscelides obtectus Say

Bruchus affinis Froel

Bruchus atomarius L.

Bruchus pisorum L.

Bruchus rufimarus Boh.

3)

For frø af Bladbede og Rødbede:

 

a)

Partiet skal stamme fra en afgrøde, der er dyrket i et område, hvor Beet necrotic yellow vein virus (rizomania) vides ikke at forekomme, eller

 

b)

Vægtprocenten af affald i partiet må ikke overstige 0,5.

Er kravet i litra b ikke overholdt, skal frøet leveres direkte til bearbejdning i en virksomhed med officielt godkendt, kontrolleret bortskaffelse af affald og bearbejdes, så vægtprocenten af affald ikke overstiger 0,5 og affaldet skal bortskaffes således, at en spredning af rizomania forhindres.

4)

Frø af Tomat skal

 

a)

være udvundet ved en egnet syreudtrækningsmetode eller tilsvarende godkendt metode, og

 

b)

i) have oprindelse i områder, hvor Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. (tomatgulbakteriose) og Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye og Potato spindle tuber viroid ikke vides at forekomme, eller

ii) der må ikke være iagttaget symptomer på sygdomme forårsaget af disse skadegørere hos planter på dyrkningsstedet i den sidste afsluttede vækstperiode, eller

iii) at en repræsentativ prøve af frøet har været undersøgt officielt for i hvert fald disse skadegørere med benyttelse af egnede metoder og er fundet fri for disse skadegørere.

5)

Frø af Bønne og Pralbønne skal have oprindelse i områder, der vides at være fri for Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye eller en repræsentativ frøprøve skal være undersøgt officielt og fundet fri for denne skadegører.

 

D. Småpakning tilladte, største pakkestørrelser:

1)

Ært, bønne, pralbønne og valsk bønne

5 kg

2)

Løg, bladbede, rødbede, gulerod, radis, ræddike, skorzonér, spinat og vårsalat

 

500 g

3)

Andre arter

100 g

 

Et eventuelt indhold af granulerede pesticider, pilleringsmidler og andre faste tilsætningsstoffer medregnes ikke i de anførte vægtgrænser.


 


Bilag 2

Avlsnormer

I. Krav til bestanden

1)

Bestanden skal være tilstrækkelig sortsægte og sortsren.

2)

Arealets dyrkningstilstand og bestandens udviklingsniveau skal muliggøre en tilstrækkelig kontrol med sortens ægthed og renhed samt sundhedstilstand.

3)

Forekomsten af sygdomme og planteskadegørere, der nedsætter frøets nytteværdi, skal være begrænset til mindst mulige.

II. Mindsteafstande

A.

Bladbede og rødbede

 

1)

Fra andre pollenkilder af slægten Beta, end nævnt i nr. 2 og 3

1000 m

 

2)

Fra pollenkilder af sorter af samme underarter, men af anden sortsgruppe, jf. E

a) for basisfrø

b) for certificeret frø

 

 

1000 m

600 m

 

3)

Fra pollenkilder af sorter af samme underarter og samme sortsgruppe, jf. E

a) for basisfrø

b) for certificeret frø

 

 

600 m

300 m

B.

Brassica-arter

 

1)

Til kilder af fremmed pollen, der kan fremkalde betydelig ødelæggelse i sorter af Brassica-arter

a) for basisfrø

b) for certificeret frø

 

 

1000 m

600 m

 

2)

Til andre kilder af fremmed pollen, der kan krydse med sorter af Brassica-arter

a) for basisfrø

b) for certificeret frø

 

 

500 m

300 m

C.

Cikorierod

 

1)

Fra andre arter af samme slægt eller underarter

1000 m

 

2)

Fra en anden sort af cikorierod

a) for basisfrø

b) for certificeret frø

 

600 m

300 m

D.

Andre arter

 

1)

Til kilder af fremmed pollen, der kan fremkalde betydelig ødelæggelse i sorter af fremmedbestøvende arter

a) for basisfrø

b) for certificeret frø

 

 

500 m

300 m

 

2)

Til andre kilder af fremmed pollen, der kan krydse med sorter af andre fremmedbestøvende arter

a) for basisfrø

b) for certificeret frø

 

 

300 m

100 m

 

Plantedirektoratet kan tillade fravigelse af kravene til mindsteafstande, hvis terrænforholdene eller andre særlige forhold må formodes at yde tilstrækkelig beskyttelse mod uønsket fremmedbestøvning.

E.

Sortsgrupper af bladbede og rødbede, jf. A, nr. 2 og 3

 

Er bestanden af en genetisk monogerm sort, betragtes multigerme sorter som sorter af en anden gruppe.

 

 

1)

 

Bladbede (grupper):

Kendetegn

   

a)

Hvid bladstilk og lysegrøn bladplade uden anthocyanin-farve

   

b)

Hvid bladstilk og mellem- eller mørkegrøn bladplade uden anthocyanin-farve

   

c)

Grøn bladstilk og mellem- eller mørkegrøn bladplade uden anthocyanin-farve

   

d)

Lyserød bladstilk og mellem- eller mørkegrøn bladplade

   

e)

Rød bladstilk og bladplade med anthocyanin-farve

 

 

2)

Rødbede (grupper):

 

Kendetegn

   

a)

Med transversalt smalt ellipseformet eller transversalt ellipseformet længdesnit af roden og rødt eller hvidt rodkød.

   

b)

Med rundt eller bredt ellipseformet længdesnit af roden og hvidt rodkød.

   

c)

Med rundt eller bredt ellipseformet længdesnit af roden og gult rodkød.

   

d)

Med rundt eller bredt ellipseformet længdesnit af roden og rødt eller violet rodkød.

   

e)

Med smal aflang form af længdesnit af roden og rødt eller violet rodkød.

   

f)

Med smal omvendt trekantet form af længdesnit af roden og rødt eller violet rodkød.


 


Bilag 3

Mærkning

1) Som officiel mærkeseddel skal anvendes en klæbemærkeseddel eller en påsyet mærkeseddel af ikke let afriveligt materiale, der skal fastgøres således, at den kun kan fjernes ved at bryde forseglingen

2) Mærkeseddel og andre ledsagedokumenter skal indehold de nedenfor anførte oplysninger, der skal være anført tydeligt, let læseligt, uudsletteligt og uden rettelser.

3) Andre ka valitetsoplysninger, herunder 1.000-kornsvægt, må ikke anføres på den officielle mærkeseddel.

I. Standardfrø, dog ikke frø i småpakninger (§ 3, stk. 3)

(Leverandøretiket eller trykt tekst på pakningen)

1)

»EF-regler og normer«

2)

Navn og adresse på den leverandør, der er ansvarlig for etiketteringen, eller dennes indifikationsmærke

3)

År for lukning eller seneste afprøvning af spireevne.

4)

Art

5)

Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«

6)

Kategori

7)

Firmaets referencenummer

8)

Angivet netto- eller bruttovægt (eller angivet antal frø)

9)

Andre oplysninger:

Det skal anføres, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet samt det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For pilleret frø kan i stedet angives antallet af frø/frønøgler og anføres »Pilleret«.

II. Standardfrø, småpakninger (§ 3, stk. 3, og § 25, stk. 3)

(Trykt eller stemplet tekst på pakningen)

1)

»EF-regler og -normer«

2)

Navn og adresse eller bomærke for det udportioneringen ansvarlige firma

3)

År for udportionering og lukning eller sidste salgsdato

4)

Art

5)

Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«

6)

Kategori

7)

Virksomhedens referencenummer

8)

Andre oplysninger:

Det skal anføres, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis frøet er pilleret, skal anføres »Pilleret«.

III. Certificeret frø, dog ikke frø i småpakninger (§ 13)

A.

Officiel mærkeseddel

1)

»EF-regler og -normer«

2)

»Plantedirektoratet, Danmark«

3)

Forseglingsdato (måned og år)

4)

Partiets referencenummer

5)

Art, botaniske betegnelse, kan angives i forkortet form og uden autornavn, og/eller under den almindelige betegnelse

6)

Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«

7)

Kategori. Antal generationer forud for certificeret frø

8)

Avlsland

9)

Angivet netto- eller bruttovægt (eller angivet antal frø)

10)

For frø af hybridsorter og indavlede linjer:

a)

For basisfrø, hvor den anvendte hybrid eller indavlede linje (komponent) er optaget på sortsliste: Komponentens navn med eller uden henvisning til den endelig sort.

For hybrider eller indavlede linjer, der udelukkende anvendes som komponenter i endelige sorter: »Komponent«.

b)

For basisfrø i andre tilfælde: Komponentens navn, der kan angives i kode, med eller uden henvisning til dens funktion (hanlig eller hunlig) og: »Komponent«.

c)

For certificeret frø: Sortsnavnet og: »Hybrid«.

11)

Andre oplysninger:

a)

For kemisk behandet frø: »Bejdset« eller »Bejdset frø« og de oplysninger, der er foreskrevet i bejdsemidlets etiket eller brugsanvisning.

Er der anvendt granulerede pesticider, pilleringsmidler eller andre faste tilsætningsstoffer til behandling af frøet, skal endvidere angives arten af tilsætningsstoffet og det omtrentlige vægtforhold mellem vægten af de rene frø og den samlede vægt. For pilleret frø kan i stedet angives antallet af frø / frønøgler og anføres: »Pilleret«

b)

Det kan anføres, hvis der er tale om præ-basisfrø eller basisfrø med lavere spireevne, jf. § 16, stk. 2.

 

B.

Tillægsmærkning om forlænget gyldighed (§18)

1)

Partiets referencenummer

2)

Forseglingsdato (måned/år)

3)

Evt. gyldighedsdato

 

C.

Tillægsmærkning om konstateret spireevne (leverandøretiket) (§ 16, stk. 2, § 21 og § 23)

1)

Partiets referencenummer

2)

Garanteret mindste spireevne

3)

Leverandørens navn og adresse

IV. Ikke endeligt certificeret frø (§ 15, stk. 3, nr. 2 og 3)

A.

Officiel mærkeseddel

1)

»Plantedirektoratet, Danmark«

2)

Art, (botanisk betegnelse, kan angives i forkortet form og uden autornavn, og / eller under den almindelige betegnelse eller begge

3)

Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«

4)

Kategori

5)

Markens eller partiets referencenummer

6)

Angivet netto- eller bruttovægt

7)

»Ikke endeligt certificeret«

B.

Ledsagedokument

1)

»Plantedirektoratet, Danmark«

2)

Art (botanisk betegnelse, kan angives i forkortet form uden autornavn)

3)

Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«

4)

Kategori

5)

Referencenummer for udlægspartiet og navn på det eller de lande, der har certificeret udlægsparteiet

6)

Markens eller partiets referencenummer

7)

Størrelsen af det areal, avlen er produceret på

8)

Mængde og antal pakninger

9)

For certificeret frø: »Generation efter basisfrø«

10)

Angivelse af, hvilke avlsnormer avlen har overholdt

11)

Foreløbigt analyseresultat, hvis det foreligger

12)

Andre oplysninger, jf. del III, afsnit A, nr. 11

V. Småpakninger af certificeret frø (§ 25, stk. 3)

(Trykt eller stemplet tekst på pakningen)

1)

»EF-regler og -normer«

2)

Navn og adresse eller bomærke for det udportioneringen ansvarlige firma

3)

År for udportionering og lukning eller sidste salgsdato

4)

Art

5)

Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«

6)

Kategori

7)

Plantedirektoratets referencenummer

8)

Andre oplysninger:

Det skal anføres, hvis der er foretaget kemisk behandling af frøet. Hvis frøet er pilleret, skal anføres »Pilleret«.

VI. Særlig mærkning

F-materiale til avl af præ-basisfrø, skal være mærket af Plantedirektoratet med en officiel mærkeseddel.

VII. Mærkesedlens farve og dimensioner

A.

Farve

1)

Officiel mærkeseddel

Præ-basisfrø

hvid med violet diagonalstribe

Basisfrø

hvid

Certificeret frø

blå

Ikke endeligt certificeret frø

grå

2)

Leverandøretiket

Standardfrø

mørkegul

Certificeret frø

blå

B.

Dimensioner, dog ikke småpakninger: Mindst 110 x 67 mm.

VIII. Plantepas (§ 27)

A.

Plantepasset skal være:

1)

en etiket, der indeholder oplysninger i afsnit B, nr. 1 10, eller

2)

en etiket, der indeholder oplysningerne i afsnit B, nr. 1 5, og en følgeseddel, der indeholder oplysningerne i nr. 1 10

3)

Plantepasset skal udfærdiges, inden frøet forlader virksomheden

4)

Plantepasset (etiketdelen) skal være fastgjort til emballagen

B.

Oplysninger:

Felterne i plantepasset skal nummereres, og nummeret skal henvise til samme oplysning hver gang. Alle felter skal udfyldes. Er der ingen oplysning, anføres: »-«. Plantepasset skal udfyldes med tydelige, uudviskelige blokbogstaver eller maskinskrift

1)

»1. EF-plantepas«

2)

»2. Danmark«

3)

»3. Plantedirektoratet«

4)

»4. Registreringsnummer: (Virksomhedens registreringsnummer i Plantedirektoratet)«

5)

»5. Løbenummer, ordre eller uge og år: (Følgedokumentationens løbenummer, eller tidspunkt for plantepassets udfærdigelse.)«

6)

»6. Botanisk navn:«

7)

»7. Mængde:«

8)

»8. ZP, godkendt til beskyttet zone: « 1)

9)

»9. RP, erstatningspas: « 2)

10)

»10. Produktets oprindelse: « 3)

1) Opfylder frø af Beta vulgaris L. de særlige krav til indførelse og salg i en beskyttet zone, anføres betegnelsen på denne. Oplysningerne i denne rubrik må kun anføres med tilladelse fra Plantedirektoratet i hvert enkelt tilfælde.

2) Ved udskiftning af plantepas anføres den oprindelige producents registreringsnummer og landebetegnelse eller en kode, der entydige identificerer producenten over for Plantedirektoratet. Registreringsnummeret på den, der udsteder erstatningspasset, anføres i rubrik 4, jf. nr. 4.

3) For frø med oprindelse i en medlemsstat af Det Europæiske Fællesskab anføres »-«. For andet frø anføres oprindelse- eller, i tilfælde af reeksport, afsenderlandets navn.

IX. Frø fra en ligestillet stat (§ 6 og § 24, stk. 2)

(Ledsagedokument)

1)

Art

2)

Sort. For en genetisk modificeret sort: »(Genetisk modificeret)«

3)

Kategori

4)

Avlsland og officiel kontrolmyndighed

5)

Afsenderlandet

6)

Importør

7)

Mængde


 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 70/458/EØF (EFT 1966, L 125, s. 2290/66) som senest ændret ved rådsdirektiv 98/95/EF (EFT 1999, L 25, s. 1) og rådsdirektiv 98/96/EF (EFT 1999, L 25, s. 27)

Redaktionel note
  • 1) Ifølge rettelseslisten til Lovtidende A, 2000: I § 32, stk. 2, rettes "Bekendtgørelse nr. 785 af 22. november 1990 om grønsagsfrø ophæves." til "Bekendtgørelse nr. 786 af 22. november 1990 om grønsagsfrø ophæves."