Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om foderstoffer

(Indberetning om køb og salg af tilsætningsstoffer,
indgriben mod sundhedsfarlige foderstoffer m.m.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 15. maj 1996, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om

1) fremstilling af alle produkter, der er bestemt til fodring af dyr, dog ikke fiskemel og -olie, og

2) opbevaring, køb, salg og anvendelse af alle produkter, der er bestemt til fodring af dyr.«

2. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan endvidere fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser om fravigelse af reglerne i ovennævnte retsakter, i det omfang disse indeholder adgang hertil.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. I § 1, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: »og 2«.

4. I § 1, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes nr. 5 således:

»5) betegnelse af fodermidler,«.

5. I § 1, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter nr. 8 som nyt nummer:

»9) afgivelse af oplysninger i forbindelse med køb og salg af foderstoffer, herunder tilsætningsstoffer til foderstoffer, og om indberetning af disse oplysninger,«.

Nr. 9 og 10 bliver herefter nr. 10 og 11.

6. I § 1, stk. 2, der bliver stk. 3, affattes nr. 10, der bliver nr. 11, således:

»11) hel eller delvis betaling af udgifterne ved kontrol og administration af loven samt af regler og bestemmelser fastsat i medfør af loven.«

7. § 1, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at indberetning i henhold til stk. 3, nr. 9, skal ske til en anden myndighed.«

8. § 1, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. I regler og bestemmelser fastsat efter stk. 1 og 2 kan der fastsættes regler om udbud til salg, fordeling, levering eller anden form for overdragelse.«

9. § 2, stk. 1, affattes således:

»Ved indførsel og ved salg skal foderstoffer opfylde de regler og bestemmelser, der er fastsat efter § 1, være sunde og uforfalskede og af sædvanlig handelskvalitet. Foderstoffer må ikke ved salg og ved hensigtsmæssig anvendelse kunne udgøre nogen fare for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet og må ikke sælges på en måde, der kan virke vildledende. «

10. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Er der begrundet formodning om, at anvendelsen af et parti foderstoffer til fodring vil udgøre en risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri forbyde salg og anvendelse af partiet, indtil resultatet af en iværksat undersøgelse foreligger.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

11. I § 2, stk. 3, der bliver stk. 4, ændres »Landbrugs- og fiskeriministeren« til: »Ministeren«.

12. § 2, stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Udgifterne som følge af påbud og forbud meddelt efter stk. 3 og 4 påhviler den, foranstaltningerne er rettet mod.«

13. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan forbyde eller begrænse dyrkningen af afgrøder, der er bestemt til fodring af dyr, i områder, der har været udsat for forurening, herunder radioaktivt nedfald. Ministeren kan forbyde salg og anvendelse af foderstoffer, der er dyrket i sådanne områder.

§ 2 b. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i forbindelse med større katastrofer, herunder krise eller krig, fastsætte de regler og træffe de bestemmelser, der er nødvendige for at sikre den mest fordelagtige produktion og anvendelse af alle produkter, der er bestemt til fodring af dyr, undgå forurening m.v. og sikre foderstofforsyningen.

Stk. 2. Såfremt de i medfør af stk. 1 fastsatte regler eller trufne bestemmelser medfører et økonomisk tab for ejere m.v. af foderstoffer, er staten erstatningspligtig.

Stk. 3. Erstatning ansættes i mangel af mindelig overenskomst i overensstemmelse med regler, der fastsættes af ministeren.«

14. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Betalingsforpligtelser, der er fastsat i henhold til denne lov eller ved forordning af Det Europæiske Fællesskab, og som ikke opfyldes rettidigt over for den afgiftsopkrævende myndighed, tillægges, medmindre andet er fastsat ved forordning, en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 50 kr., som reguleres i henhold til § 3 i lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 2. Der er udpantningsret for betalingsforpligtelser fastsat efter § 1, stk. 3, nr. 11, og for renter og gebyrer fastsat efter stk. 1.«

15. § 6 affattes således:

»§ 6. Overtrædelse af § 2, stk. 1 og 2, og § 3, stk. 2, samt overtrædelse af påbud og forbud meddelt efter § 2, stk. 3 og 4, § 2 a og § 2 b, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. I regler og bestemmelser, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i regler fastsat af Det Europæiske Fællesskab om forhold, der er omfattet af denne lov.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

16. I § 7, stk. 1, ændres »Ved overtrædelse af bestemmelser fastsat efter § 1« til: »Ved fastsættelse af straf af bøde efter § 6«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ole Stavad