Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ventilation i frisørsaloner (* 1)


VENTILATION I FRISØRSALONER

I. Orientering

Frisørfagets parter har vedtaget en udtalelse, der fastslår, at der skal være lokaludsug ved afblegning, permanentning og hårfarvning samt lignende processer, hvor der kan afgives skadelige partikler. Det fremgår desuden af udtalelsen, at der også skal være rumudsug, men at lokaludsug kan virke som rumudsug samtidigt.

Som det nævnes i udtalelsen, er dette i fuld overensstemmelse med Vejledning om kosmetikprodukter for frisører, som Branchesikkerhedsråd 8 udsendte foråret 1991.

Udtalelsen svarer til Arbejdstilsynets praksis i frisørbranchen i indsatsen mod stoffer og materialer, som kan fremkalde allergi eller irritation af hud og luftveje, idet det som hovedregel vil være nødvendigt, at der etableres punktudsug ved afblegning, permanentning og hårfarvning for at undgå unødig forurening ved disse arbejdsprocesser.

Direktoratet rådgiver desuden om, at en udsuget luftmængde i størrelsesordenen 100 (m3)/time/sug er et relevant udgangspunkt ved etablering af punktudsug, og at der som udgangspunkt kan regnes med, at alle, der samtidig arbejder med permanentvæsker, hårfarvningsmidler, blegemidler og lign. skal have adgang til sug.

Dette kan ofte opfyldes ved at etablere en arm med sug for hver to betjeningspladser og en arm for hver to vaskepladser. Denne kan evt. også bruges ved blanding, eller der kan suppleres med et blandeskab med sug.

Punktudsug vurderes i de fleste tilfælde at give tilstrækkelig rumventilation til at sikre et passende luftskifte i salonen.

II. Instruktion

Påbud og vejledning i kontrolindsatsen i frisørsaloner gives som beskrevet i direktionsmeddelelsen af 7. januar 1992 (lb.nr.1).

I forbindelse med kredsens vejledning i frisørsaloner om metoder til at opfylde Arbejdstilsynets krav kan der henvises til udtalelsen fra frisørfagets parter.

III. Ikrafttræden

Straks.

23. juni 1992

Erik Andersen

Redaktionel note
  • (* 1) AT-cirkulæreskrivelse nr. 4/1992