Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kartofler1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 124 af 1. marts 1999 om kartofler foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

» Stk. 2. Virksomheder autoriseret efter bilag 2, afsnit A, nr. 2.1 skal føre et sortereregnskab. Regnskabet skal indeholde oplysninger om dato, tidspunkt, kartoffelsort, oprindelse, mængder af råvare, renvare samt affald (incl. over- og understørrelser) til foder eller lignende og jord.«

2. § 10, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) er optaget på den danske sortsliste, jf. bekendtgørelse om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplanter- og grønsagsarter (sortslisten), på en officiel sortsliste i en anden medlemsstat af Den europæiske Union eller på Det Europæiske Fællesskabs fælles sortsliste over landbrugsplanter, eller«

3. § 18, stk.1, affattes således:

» Læggekartofler af dansk og udenlandsk avl, der er sorteret, pakket m.v. i Danmark, jf. bilag 2, nr. 2.3.6, må kun sælges i forseglede pakninger, der opfylder bestemmelserne i bilag 5 om pakning, forsegling og mærkning. For læggekartofler af en genetisk modificeret sort skal desuden på etiketter, dokumenter, salgsmateriale m.m. anføres: »Genetisk modificeret«

4. I § 18 indsættes efter stk. 11 som nyt stykke:

»Stk. 12. Læggekartofler, der er godkendt i en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, men som ikke opfylder bestemmelserne i rådsdirektiv 66/403/EØF om pakning, forsegling og mærkning, må ikke sælges uden Plantedirektoratets skriftlige tilladelse.«

5. § 21 affattes således:

»§ 21. Plantedirektoratet fører kontrol med, at lægge- og spisekartofler, der sælges, opfylder bestemmelserne i §§ 17-20. Kontrollen med spisekartofler, jf. § 20, udføres i samarbejde med Fødevaredirektoratet. Efter § 2, stk. 1, i lov om frø, kartofler og planter kan direktoraterne vederlagsfrit udtage prøver af kartoffelknolde og -planter til undersøgelse.

Stk. 2. Bryder Plantedirektoratet forseglingen af en pakning i forbindelse med kontrol af læggekartofler, skal pakningen genforsegles under direktoratets tilsyn. Plantepasset forsynes af direktoratet med stempel, dato, signatur og eventuel plombe, der tilkendegiver, at pakningen har været åbnet i forbindelse med officiel kontrol.

Stk. 3. Resultaterne af kontrollen med overholdelsen af avlsbestemmelserne for læggekartofler og kvalitetsnormerne for spisekartofler offentliggøres.

Stk. 4. Indsigelser over marksynsrapporter samt klage over afgørelser efter bekendtgørelsen skal indsendes snarest muligt med henblik på at sikre, at grundlaget for en eventuel fornyet kontrol er uændret.«

6. I § 23 indsættes efter stk.1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 til salg af kartofler af en genetisk modificeret sort meddeles kun, hvis der på grundlag af en officiel miljørisikovurdering er truffet alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at undgå skadelige indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

7. I § 25 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Andre kartofler end læggekartofler må kun føres ind i landet fra en anden medlemsstat af Den Europæiske Union, hvis emballagen eller transportmidlet er forsynet med avlerens eller sorterevirksomhedens registreringsnummer.«

8. I bilag 3 ,nr. 3.8.1, affattes litra c således:

»c. Synlige symptomer på virus A, M, S, X og Y i alt«

9. I bilag 3, nr. 3.8.2, affattes litra c således:

»c. Synlige symptomer på virus A, M, S, X og Y i alt«

10. I bilag 3, nr. 3.10.1, indsættes efter »Virus A, M og S«: »i alt« og efter »Virus Y og bladrullevirus:« »i alt«.

11. Bilag 4, nr. 4.4.1, affattes således:

»4.4.1 Mindstestørrelsen af læggekartofler skal være sådan, at de ikke kan passere et sold med kvadratisk maskevidde på 25 mm.«

12. I bilag 5, nr. 5.5.2, indsættes efter »ad litra d-e, g-j og l-r«:

»ad litra m:

For en genetisk modificeret sort skal efter sortsnavnet anføres: »Genetisk modificeret«.«

13. I bilag 5, nr. 5.5.3, indsættes:

»ad litra b:

For en genetisk modificeret sort skal efter sortsnavnet anføres: »Genetisk modificeret«.«

14. Bilag 5, nr. 5.5.3, litra f, ophæves.

 

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. februar 2000.

Plantedirektoratet, den 21. januar 2000

Mogens Nagel Larsen

/Birgitte Thiesen

 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Det Europæiske Fællesskabs rådsdirektiv 98/95/EF (EFT 1999, L 25, s.1) og rådsdirektiv 98/96/EF (EFT 1999, L 25, s.27) for så vidt angår læggekartofler.