Dokumentets indarbejdede forskrifter
Links til EU direktiver, jf. note 1
31970L0524
 
31979L0074
 
31979L0373
 
31982L0471
 
31983L0228
 
31987L0153
 
31995L0053
 
31995L0069
 
31996L0025
 
31998L0051
 
31999L0020
 
31999L0029
 
32001L0046
 
32001L0079
 
32002L0002
 
32002L0032
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om foderstoffer

 

Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 15. maj 1996, med de ændringer, der følger af lov nr. 937 af 20. december 1999.

§ 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om

1) fremstilling af alle produkter, der er bestemt til fodring af dyr, dog ikke fiskemel og olie, og

2) opbevaring, køb, salg og anvendelse af alle produkter, der er bestemt til fodring af dyr.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan endvidere fastsætte de regler, der er nødvendige for anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold, der er omfattet af denne lov. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser om fravigelse af reglerne i ovennævnte retsakter, i det omfang disse indeholder adgang hertil.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan ved fastsættelse af bestemmelser efter stk. 1 og 2, bl.a. fastsætte forskrifter om,

1) registrering og godkendelse af produktions- og salgsvirksomheder samt importører,

2) anvendelse af vegetabilske og animalske produkter samt organiske og uorganiske stoffer til fremstilling af eller tilsætning til foderstoffer,

3) tilrettelæggelse af produktionen med henblik på at sikre produkternes hygiejniske standard,

4) pakning, mærkning og angivelse af sammensætning af foderstoffer,

5) betegnelse af fodermidler,

6) tilladt indhold af uønskede stoffer og produkter i foderstoffer,

7) autorisation af og tilsyn med kemiske laboratorier samt godkendelse af analysemetoder og arbejdsforskrifter,

8) regnskab over produktion, indførsel, lager og salg,

9) afgivelse af oplysninger i forbindelse med køb og salg af foderstoffer, herunder tilsætningsstoffer til foderstoffer, og om indberetning af disse oplysninger,

10) kontrol med overholdelsen af loven og af bestemmelser fastsat efter loven samt om offentliggørelse af kontrol- og analyseresultater og

11) hel eller delvis betaling af udgifterne ved kontrol og administration af loven samt af regler og bestemmelser fastsat i medfør af loven.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at indberetning i henhold til stk. 3, nr. 9, skal ske til en anden myndighed.

Stk. 5. I regler og bestemmelser fastsat efter stk. 1 og 2 kan der fastsættes regler om udbud til salg, fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

§ 2. Ved indførsel og ved salg skal foderstoffer opfylde de regler og bestemmelser, der er fastsat efter § 1, være sunde og uforfalskede og af sædvanlig handelskvalitet. Foderstoffer må ikke ved salg og ved hensigtsmæssig anvendelse kunne udgøre nogen fare for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet og må ikke sælges på en måde, der kan virke vildledende.

Stk. 2. Foderstoffer, der ikke overholder fastsatte forskrifter, må ikke anvendes til fodring.

Stk. 3. Er der begrundet formodning om, at anvendelsen af et parti foderstoffer til fodring vil udgøre en risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri forbyde salg og anvendelse af partiet, indtil resultatet af en iværksat undersøgelse foreligger.

Stk. 4. Ministeren kan meddele registrerede og godkendte virksomheder og importører samt ejere og brugere af foderstoffer påbud om at bringe foderstoffer, der ikke overholder fastsatte forskrifter, i overensstemmelse med disse forskrifter, om at anvende dem til andre formål end fodring, om at tilintetgøre dem eller, for så vidt angår foderstoffer, der er ført ind i landet fra udlandet, om at tilbagesende dem.

Stk. 5. Udgifterne som følge af påbud og forbud meddelt efter stk. 3 og 4 påhviler den, foranstaltningerne er rettet mod.

§ 2a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan forbyde eller begrænse dyrkningen af afgrøder, der er bestemt til fodring af dyr, i områder, der har været udsat for forurening, herunder radioaktivt nedfald. Ministeren kan forbyde salg og anvendelse af foderstoffer, der er dyrket i sådanne områder.

§ 2b. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i forbindelse med større katastrofer, herunder krise eller krig, fastsætte de regler og træffe de bestemmelser, der er nødvendige for at sikre den mest fordelagtige produktion og anvendelse af alle produkter, der er bestemt til fodring af dyr, undgå forurening m.v. og sikre foderstofforsyningen.

Stk. 2. Såfremt de i medfør af stk. 1 fastsatte regler eller trufne bestemmelser medfører et økonomisk tab for ejere m.v. af foderstoffer, er staten erstatningspligtig.

Stk. 3. Erstatning ansættes i mangel af mindelig overenskomst i overensstemmelse med regler, der fastsættes af ministeren.

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren har bemyndiget hertil, har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til privat og offentlig ejendom, hvor det er påkrævet af hensyn til kontrollen med overholdelsen af § 2 og af bestemmelser fastsat efter § 1, og kan vederlagsfrit udtage prøver til undersøgelse.

Stk. 2. Registrerede og godkendte virksomheder, importører samt ejere og brugere af foderstoffer skal efter anmodning give ministeren de oplysninger, der er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af de fastsatte bestemmelser, og skal yde fornøden bistand ved gennemførelsen af kontrollen.

§ 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter et udvalg, Foderstofudvalget, med den opgave at rådgive ministeren og Plantedirektoratet i spørgsmål vedrørende loven og bestemmelser fastsat i medfør af loven.

§ 4a. Betalingsforpligtelser, der er fastsat i henhold til denne lov eller ved forordning af Det Europæiske Fællesskab, og som ikke opfyldes rettidigt over for den afgiftsopkrævende myndighed, tillægges, medmindre andet er fastsat ved forordning, en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 50 kr., som reguleres i henhold til § 3 i lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 2. Der er udpantningsret for betalingsforpligtelser fastsat efter § 1, stk. 3, nr. 11, og for renter og gebyrer fastsat efter stk. 1.

§ 5. Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri sine beføjelser efter denne lov til et under ministeriet oprettet direktorat eller andet administrativt organ, kan ministeren fastsætte bestemmelser om adgang til at klage over afgørelser truffet i henhold til bemyndigelsen, herunder om at afgørelser ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 6. Overtrædelse af § 2, stk. 1 og 2, og § 3, stk. 2, samt overtrædelse af påbud og forbud meddelt efter § 2, stk. 3 og 4, § 2a og § 2b, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. I regler og bestemmelser, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i regler fastsat af Det Europæiske Fællesskab om forhold, der er omfattet af denne lov.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Ved fastsættelse af straf af bøde efter § 6 kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri under overholdelse af bestemmelserne i retsplejelovens regler om indhold af anklageskrift i politisager tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erkender sig skyldig og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 8. Loven træder i kraft den 22. januar 1992.

Stk. 2. Lov nr. 340 af 26. juni 1975 om foderstoffer ophæves.

Stk. 3. Forskrifter fastsat i henhold til den lov, der er nævnt i stk. 2, forbliver i kraft, indtil de ophæves af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

 

Lov nr. 225 af 27. marts 1996, hvis § 1 vedrører foderstoflovens §§ 1-3 og 6, fastsætter i § 3, at loven træder i kraft den 1. juni 1996.

 

Lov nr. 937 af 20. december 1999, hvis § 1 vedrører foderstoflovens §§ 1, 2, 2a, 2b, 4a, 6 og 7, fastsætter i § 2, at loven træder i kraft den 1. januar 2000.

Fødevareministeriet, den 2. februar 2000

Henrik Dam Kristensen

/Tanja Buch-Weeke