Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Forskrifter for FYREDE HEDTVANDSANLÆG (* 4)


INDHOLD

 

 FORORD 

 1  OMRÅDE OG IKRAFTTRÆDEN 

 1.1 Område 

 1.2 Ikrafttræden 

 2  DEFINITIONER 

 2.1 Hedtvandsfremstilleren 

 2.2 Hedtvandsfremstillerens tilbehør 

 2.3 Tryk, måleenheder m.m. 

 3  ALMINDELIGE BESTEMMELSER 

 3.1 Konstruktion, anmeldelse, godkendelse, periodiske undersøgelser 

 3.2 Brug af damp og hedtvand 

 3.3 Paralleldrift 

 3.4 Trykbeholdere 

 3.5 Ekspansionsrum 

 3.6 Tilsynsbog, vejledning m.m. 

 4  ALMINDELIGE REGLER FOR ARMATUR 

 4.1 Almene krav 

 4.2 Mærkning 

 4.3 Materiale til armatur 

 4.4 Konstruktion 

 4.5 Trykprøvning 

 5  HEDTVANDSFREMSTILLERENS ARMATUR 

 5.1 Mærkeplade 

 5.2 Vandstandsmærke 

 5.3 Vandstandsvisere 

 5.4 Sikkerhedsventiler 

 5.5 Trykmåler 

 5.6 Tilslutningsanordning for kontroltrykmåler og trykpumpe. 

   Udluftningsventiler 

 5.7 Udblæsningsarmatur 

 5.8 Stopventiler 

 5.9 Termometer 

 6  HEDTVANDSFREMSTILLERENS TILBEHØR 

 6.1 Fødeapparater og cirkulationspumper 

 6.2 Særlig afspærring for hedtvandsfremstillere med mandehul 

 6.3 Rørledninger 

 7  FORSKELLIGE SYSTEMER 

 7.1 Alment 

 7.2 Hedtvandsfremstiller med ekspansionsrum (damprum) i 

   hedtvandskedlen 

 7.3 Hedtvandsfremstiller med overliggende ekspansionsbeholder i 

   uafspærrelig forbindelse med hedtvandskedlen 

 7.4 Hedtvandsfremstiller med overliggende ekspansionsbeholder i 

   afspærrelig forbindelse med hedtvandskedlen 

 7.5 Hedtvandsfremstiller med trykekspansionsbeholder 

 7.6 Hedtvandsfremstiller med trykpumpe 

 7.7 Specielle systemer 

 8  AUTOMATISKE HEDTVANDSFREMSTILLERE MED PERIODISK OVERVÅGNING 

 8.1 Regulerings- og sikkerhedsudstyr for hedtvandsfremstillere med 

   periodisk overvågning 

 8.2 Fyring 

 9  KEDELPASSERE 

 9.1 Kedelejerens ansvar 

 9.2 Kedelpasserens ansvar 

 9.3 Kedelpasser med certifikat 

 9.4 Kedelpasser med kontrolkort 

 9.5 Stedfortræder 

 10  HEDTVANDSFREMSTILLERES OVERVÅGNING 

 10.1 Regelmæssig overvågning 

 10.2 Periodisk overvågning 

 10.3 Undtagelser 

 11  HEDTVANDSFREMSTILLERES PASNING 

 11.1 Klargøring og drift 

 11.2 Opfyring 

 11.3 Under drift 

 11.4 Udfald under drift 

 11.5 Udtagning af drift 

 11.6 Sikkerhedsprøvning 

 12  SÆRLIGE PASNINGSBESTEMMELSER 

 12.1 Rensning, reparation, skader m.m. 

 12.2 Særlig afprøvning af sikkerhedsudstyr på hedtvandsfremstillere 

   med periodisk overvågning 

 13  HEDTVANDSFREMSTILLERES OPSTILLING 

 13.1 Opstillingsregler 

 14  HEDTVANDSFREMSTILLERE FOR HVILKE KRAVENE LEMPES 

 14.1 Område 

 14.2 Krav og lempelser 

 15  FIGUR 

 15.1 Signaturer 

 16  SAGREGISTER 

FORORD

Denne forskrift har hjemmel i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 564 og 565 af 22. december 1971 om henholdsvis dampkedelanlæg på landjorden og om pasning af dampkedler, jfr. § 1, § 3 afsnit B nr. og 36, § 4 og § 5 i arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 321 af 21. juni 1977 om regler efter den tidligere arbejderbeskyttelseslovgivning, der med mindre ændringer forbliver i kraft efter arbejdsmiljølovens ikrafttræden.

Bekendtgørelserne nr. 564 og 565 er såkaldte rammebekendtgørelser, idet de fastsætter almindelige regler for dampkedlers konstruktion, forarbejdning, udstyr m.v., samt deres anmeldelse, godkendelse, tilsyn og pasning. Disse almindelige bestemmelser udbygges med nærmere regler, der udfærdiges af direktøren for Arbejdstilsynet efter udtalelser fra dampkedeludvalget (nedsat i henhold til § 25, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 564) og fra Arbejdsmiljørådet. Med hensyn til dispensations- og klageadgang findes bestemmelserne i bekendtgørelserne (§§ 22-24 i nr. 564 og § 14 i nr. 565), som ligeledes indeholder en bestemmelse om strafansvar (§ 26 i nr. 564 og § 15 i nr. 565) for overtrædelse af bekendtgørelserne og de tekniske forskrifter, forbud og påbud, som er udstedt i henhold til dem.

Denne forskrift er 2. udgave af den i 1973 udsendte publikation nr. 39: Forskrifter for fyrede hedtvandsanlæg. Der er i forhold til denne kun foretaget mindre ændringer. Disse er markeret i margenen ved en lodret streg.

Direktoratet for arbejdstilsynet i juli 1980.

Erik Andersen

I medfør af § 22 og § 25, stk. 2, samt af §§ 13 og 14, stk. 2 i Arbejdsministeriets bekendtgørelser af 22. december 1971 om henholdsvis dampkedelanlæg på landjorden og om pasning af dampkedler fastsættes følgende:

1 OMRÅDE OG IKRAFTTRÆDEN

1.1 Område

1.1.1 Denne forskrift omhandler fyrede (* 1) dampkedler, hvori der fremstilles hedtvand til cirkulation uden for dampkedlen i et sluttet kredsløb.

1.1.2 For følgende grupper af hedtvandsfremstillere lempes bestemmelserne som anført i afsnit 14:

A Hedtvandsfremstillere, hvis rumindhold er mindre end 35 liter, og hvor produktet af indstillingstryk og rumindhold ikke overstiger 100 bar gange liter.

B Hedtvandsfremstillere med elektrodekedler, hvor hedtvandsfremstillerens rumindhold er mindre end 35 liter, og hvor produktet af indstillingstryk og rumindhold ikke overstiger 200 bar gange liter.

C Hedtvandsfremstillere, hvis ildpåvirkede del kun består af rør med højest 35 mm indvendig diameter, og hvor produktet af indstillingstryk og rumindhold ikke overstiger 200 bar gange liter.

1.2 Ikrafttræden

1.2.1 Forskriften er gældende fra den 1. august 1980 og erstatter den i 1973 udsendte 1. udgave om forskrifter for fyrede hedtvandsvandsanlæg.1.2.2 Anlæg, der lovligt er taget i brug før den 1. august 1980, kræves ikke ændret, men ved svejsning på rørledninger og ved udskiftning af armatur og tilbehør skal denne forskrift følges.

2 DEFINITIONER

2.1 Hedtvandsfremstilleren.

2.1.1 Hedtvand: Vand, der er opvarmet til en temperatur, der overstiger 120 grader C.

2.1.2 Hedtvandsfremstiller: En dampkedel til fremstilling af cirkulerende hedtvand.

2.1.3 Fyret dampkedel: En dampkedel, der tilføres varme fra forbrændingsprocesser eller elektricitet.

2.1.4 Ekspansionsbeholder eller ekspansionsrum: En beholder henholdsvis et rum til optagelsen af vandets varmeudvidelse.

2.1.5 Hedtvandsfremstilleren omfatter trykparten og består i reglen af hedtvandskedel, ekspansionsbeholder, forbindelsesrør mellem disse og tilhørende armatur.

2.1.6 Hedtvandskedel: Den eller de beholdere, hvori varmen overføres fra fyret til hedtvandsfremstilleren - kombineret med eventuelle systemer af vand- eller røgrør og indbefattet de tilhørende ikke ild- eller røggasberørte samlere og tromler.

2.1.7 Hedtvandskedel med tvangsløb: En hedtvandskedel, hvori vandets cirkulation eller gennemløb frembringes af pumper.

2.1.8 Hedtvandsfremstillers armatur: Det overvågnings-,betjenings- og sikkerhedsstyr, der er anbragt på trykparten, jfr. afsnit 5.

2.1.9 Automatisk udstyr eller automatik: Udstyr, der styrer, regulerer eller sikrer uden manuel indgriben.

2.1.10 Elektrodekedel: En elektrisk opvarmet hedtvandskedel, hvori kedelvandet indgår i det elektriske kredsløb. Den elektriske energi tilføres i form af vekselstrøm.

2.1.11 Laveste vandstand: Det niveau i hedtvandsfremstilleren, som vandstanden ikke må komme under, når hedtvandskedlen fyres.

2.1.12 Hedeflade: De områder af hedtvandskedlen, hvorigennem varme overføres fra varmekilden til vandet.

2.2 Hedtvandsfremstillerens tilbehør

2.2.1 Ved en hedtvandsfremstillers tilbehør forstås de hjælpeindretninger, der er nødvendige for dens drift, jfr. afsnit 6.

2.3 Tryk, måleenheder m.m.

2.3.1 Driftstryk: Det tryk, som hedtvandsfremstilleren arbejder ved (arbejdstrykket).

2.3.2 Indstillingstryk: Det højest tilladelige driftstryk.

2.3.3 Beregningstryk: Det tryk, som hedtvandsfremstilleren er konstrueret til (det højest tilladelige indstillingstryk).

2.3.4 Tryk måles som overtryk i bar eller MPa (megapascal). 1 MPa er lig med 10 bar.

2.3.5 Temperatur måles i grader C.

2.3.6 En hedtvandsfremstillers varmeydelse måles i kW 1 Mcal/h = 1.163 kW eller 1 kW = 0,860 Mcal/h.

3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER

3.1 Konstruktion, anmeldelse, godkendelse, periodiske undersøgelser

3.1.1 Hedtvandsfremstillere skal konstrueres, anmeldes og godkendes samt underkastes periodiske undersøgelser ved Arbejdstilsynet efter bestemmelserne i Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 22. december 1971 om dampkedelanlæg på landjorden og de forskrifter, der er udfærdiget i henhold til denne.

3.2 Brug af damp og hedtvand

3.2.1 Det fremstillede hedtvand skal anvendes i et sluttet kredsløb.

3.2.2 Udtagning af damp eller hedtvand fra en hedtvandsfremstiller under drift er kun tilladt til sekundære formål som betjening af dens eget tilbehør (fx sodblæsning, drift af fødeapparater, olieforvarmning) eller udtagning af prøver o.l.

3.3 Paralleldrift

3.3.1 Paraleldrift af hedtvandsfremstillere må kun finde sted efter særlig tilladelse fra Arbejdstilsynet.

3.3.2 En tilladelse kan kun ventes givet, når det ved særlige foranstaltninger er sikret, at der ikke kan opstå farlige driftstilstande på grund af forskelle i vandstand i de forskellige hedtvandsfremstillere (fx ved tilstrækkeligt store forbindelsesrør til udligning af forskelle i tryk og vandstand).

3.4 Trykbeholdere

3.4.1 Hvis de i hedtvandsanlægget indskudte varmelegemer ikke er udført af rør, men er konstrueret med kapper o.l. med større vandindhold, skal de behandles efter bestemmelserne i Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 22. december 1971 om trykbeholdere m.v. på landjorden og de forskrifter, der er udfærdiget i henhold til denne.

3.5 Ekspansionsrum

3.5.1 Enhver hedtvandsfremstiller skal have et tilstrækkeligt stort ekspansionsrum enten i hedtvandskedlen eller i en særlig ekspansionsbeholder, der af hensyn til frostfare og pasning normalt skal være anbragt i kedelrummet. Ekspansionsbeholderen kan i givet fald også drives trykløst (anlæg med trykholdepumpe, se afsnit 7.6).

3.6 Tilsynsbog, vejledning m.m.

3.6.1 Ved enhver hedtvandsfremstiller skal der findes en tilsynsbog, der er godkendt af Direktoratet for Arbejdstilsynet, og hvori alle syn, ind- og udvendige besigtigelser og andre prøvninger, der foretages af Arbejdstilsynet, indføres af dette.

3.6.2 I tilsynsbogen skal kedelpasseren og hedtvandsfremstillerens ejer eller bruger i øvrigt notere alle væsentlige hændelser vedrørende hedtvandsfremstilleren og anlægget som fx reparationer og indvendige rensninger, der foretages på hedtvandsfremstilleren, med datoangivelse herfor. Endvidere skal - ligeledes med datoangivelse - indføres oplysninger om rensning og justering af regulerings- og sikkerhedsindretninger.

3.6.3 Ved ethvert hedtvandsanlæg skal der findes nødvendige instrukser på dansk om anlæggets drift, pasning og vedligeholdelse.

3.6.4 Ved hedtvandsfremstillere med trykekspansionsbeholdere eller trykholdepumpe samt hedtvandsfremstillere med periodisk overvågning (afsnit 7.5, 7.6 og 8) skal der findes en vejledning på dansk i betjening og afprøvning af det ekstra sikkerhedsudstyr. Vejledningen skal være udformet i let forståelige instruktioner.

3.6.5 Tilsynsbog, instrukser og vejledning skal være tilgængelige for kedelpasseren, Aarbejdstilsynet og hedtvandsfremstillerens bruger.

4 ALMINDELIGE REGLER FOR ARMATUR

4.1 Almene krav

4.1.1 Armatur skal være pålideligt og med hensyn til materiale og konstruktion være egnet til driftsforholdene. Til grund ved vurderingen heraf lægges anerkendte tekniske retningslinier og fabrikantens angivelser.

4.2 Mærkning

4.2.1 Armatur, såsom stopventiler, sikkerhedsventiler, udblæsningsventiler, haner, vandstandsregulatorer, pressostater, sikkerhedsindretning o.l. skal være mærket tydeligt og holdbart på en sådan måde, at det kan henføres til fabrikanten, og at det kan afgøres, til hvilke tryk og temperaturer det er beregnet.

4.3 Materiale til armatur

4.3.1 Armatur skal være udført af seje materialer, jfr. dog 4.3.2.

4.3.2 Armatur af støbejern med flagegrafit (gråt støbejern) og af tempergods, hvis nominelle diameter ikke overstiger 50 mm, kan dog anvendes ved tryk til og med 10 bar, jfr. dog 4.3.6. Det anvendte støbejern skal mindst svare til GG-20 efter Dansk Standard 11301. Det anvendte nominelle tryk skal mindst være 1,6 gange indstillingstrykket.

4.3.3 Armatur af støbejern med kuglegrafit (SG-jern) kan anvendes ved indstillingstryk til og med 25 bar. Det anvendte støbejern skal mindst svare til klasse 0715 efter Dansk Standard 11303.

4.3.4 Kobber og kobber-tin legeringer (bronze, rødgods) må ikke anvendes ved temperaturer over 225 grader C.

4.3.5 Kobber-zink legeringer (messing) må ikke anvendes ved temperaturer over 185 grader C. 4.3.6 Afspændingsventiler, kontraventiler og udblæsningshaner eller -ventiler ved hedtvandsfremstilleren skal altid være udført af seje materialer.

4.4 Konstruktion

4.4.1 Ventiler skal være således konstrueret, at dækslet er sikret mod at blive skruet af, når ventilen åbnes og lukkes. Ventildæksler bør være påboltet eller af selvtætnende konstruktion. Ventiler med iskruet dæksel må ikke have større nominel diameter end 40 mm, og dækslet skal være sikret, fx ved låsestift. Tilspænding af spindelens pakdåse må ikke ske ved drejning af dækslet. Ventiler skal lukke ved højredrejning af håndhjulet.

4.4.2 Haner skal være konstrueret, så hanetolden ikke kan presses ud ved hedtvandsfremstillerens tryk. Hanedæksler bør være påboltet. Haner med påskruet dæksel med spindelgennemføring må ikke have større nominel diameter end 40 mm, og dækslet skal være sikret, fx ved låsestift. Tilspænding af spindelens pakdåse må ikke ske ved drejning af dækslet. Håndtag på haner skal være varmeisoleret. Hanetolden skal have et mærke, der angiver dens stilling.

4.4.3 Armatur med nominel diameter på 40 mm og derunder tillades udført med gevind for tilslutning til hedtvandsfremstilleren. Armatur med nominel diameter over 40 mm skal være udformet for tilslutning ved flange eller svejsning.

4.5 TRYKPRØVNING

4.5.1 Armaturhuse skal være trykprøvet med et tryk, der er mindst 1,5 gange indstillingstrykket. Armaturhuse af støbejern med flagegrafit skal dog være trykprøvet med et tryk, der er mindst 2 gange indstillingstrykket.

5 HEDTVANDSFREMSTILLERERENS ARMATUR

5.1 Mærkeplade

5.1.1 En hedtvandskedel skal have en umiddelbart synlig mærkeplade, hvis tekst er affattet på dansk, og som tydeligt angiver

 • 1) fabrikant
 • 2) fabrikationsår
 • 3) fabrikationsnummer
 • 4) beregningstryk
 • 5) hedtvandsfremstillerens højest tilladelige varmeydelse
 • 6) hedtvandsfremstillerens højest tilladelige fremløbstemperatur.

5.1.2 Det samme gælder ekspansionsbeholderen med undtagelse af 5.1.1, punkterne 5) og 6).

5.1.3 Mærkepladen skal være bestandig under de forhåndenværende forhold og være fastgjort ved nitning eller svejsning, således at naglerne henholdsvis svejsesømmene kan stemples. Er dette ikke tilfældet, skal mærkepladens oplysninger tillige være stemplet i trykparten.

5.2 Vandstandsmærke

5.2.1 Den lavest tilladte vandstand (fig. 1) skal ligge mindst 150 mm over den ildpåvirkede hedeflade. Det ydre kredsløbs frem- og tilbageløbsledninger for hedtvand skal udmunde mindst 50 mm under lavest tilladte vandstand, jfr. dog 7.5.2, og må ikke nå længere ned i kedlen til en lodret afstand af 100 mm over hedefladens øverste del, jfr. dog 5.8.2.

5.2.2 Den fastsatte laveste vandstand skal være angivet ved et iøjnefaldende og holdbart stregmærke på trykparten. Mærkets længde skal være ca. 30 mm, og det skal være begrænset af bogstaverne L og V (L----------V).

5.2.3 Umiddelbart bag ved eller ved siden af vandstandsglas skal stregmærkets højde være angivet ved en vandret viser, der er rettet mod glasset, således at vandstandens beliggenhed i forhold til L-V mærket kan aflæses sikkert.

5.3 Vandstandsvisere

5.3.1 En hedtvandsfremstiller skal have 2 vandstandsvisere, som kan bestå enten af 2 vandstandsglas, som direkte viser vandstanden, eller af eet sådant vandstandsglas og en pålideligt virkende indirekte vandstandsviser.

5.3.2 Hvis produktet af hedtvandsfremstillerens varmeydelse i kW og indstillingstrykket i bar ikke overstiger 235, forlanges dog kun een vandstandsviser. Denne skal vise direkte.

5.3.3 Vandstandsvisere skal være således anbragt og belyst, at den, der passer vandstanden, let og sikkert kan iagttage dem.

5.3.4 Hvis der foruden vandstandsglas findes 2 pålideligt virkende indirekte vandstandsvisere, tillades vandstandsglasset dog anbragt uden for kedelpasserens synsfelt.

5.3.5 Vandstandsvisere skal hver for sig være forbundet med hedtvandsfremstillerens vand- og damprum. Det er dog tilladt at anbringe vandstandsvisere på et fælles vandstandslegeme. Vandstandslegemets forbindelser til hedtvandsfremstilleren skal være uafspærrelige og have en indvendig diameter på mindst 75 mm eller, hvis de er gennemstødelige, mindst 50 mm.

5.3.6 Hvis vandstandsvisere hver for sig er forbundet med hedtvandsfremstilleren, skal rørforbindelserne have en lysning på mindst 20 mm, hvis de er lige og kan gennemstødes, medens andre rør skal have en lysning på mindst 38 mm. Rørforbindelserne må ikke have skarpe knæk, vand- eller dampsække. De skal være så korte som muligt. Vandstandsvisere må ikke have tilledningsrør indvendig i hedtvandsfremstilleren.

5.3.7 Vandstandsglas skal kunne udskiftes under drift og være således monteret, at pakningen ikke kan trykkes ind i glasset. I eller umiddelbart ved glasholderne skal der være afspærrings- og gennemblæsningshaner eller -ventiler.

5.3.8 Udover de i 5.3.7 nævnte haner eller ventiler må der ikke anbringes afspærringsventiler i rørforbindelserne til vandstandsglas, medmindre indstillingstrykket er højere end 25 bar. Rørforbindelserne til indirekte vandstandsvisere skal kunne afspærres umiddelbart ved hedtvandsfremstilleren eller vandstandslegemet.

5.3.9 Vandstandsglassets afspærrings- og gennemblæsningshaner og -ventiler skal let kunne betjenes fra fyrplads eller galleri. Vandstandsglas skal have beskyttelsesskærm eller være af sprængsikker konstruktion. Vandstandsglas, som ikke betjenes fra fyrpladsen, skal være indrettet således, at sprængning af glasset medfører automatisk lukning på vandsiden. En sådan anordning skal være konstrueret således, at den ikke kan anvendes som afspærringsmiddel.

5.3.10 Gennemblæsning af vandstandsvisere skal kunne ske uden risiko for kedelpasseren. Udblæsningsledningens udløb skal være synligt.

5.3.11 Vandstandsglas, afspærrings- og gennemblæsningshaner og -ventiler skal have mindst 8 mm lysning (eller et areal på mindst 50 kvadratmillimeter). De skal være indrettet således, at de let kan renses.

5.3.12 Laveste synlige del af vandstandsglasset skal ligge mindst 30 mm over den øverste del af hedefladen og mindst 30 mm under L-V mærket. Ved periodisk overvågede hedtvandsfremstillere skal vandstanden være synlig, efter at tørkogningssikringen har afbrudt fyringen, jfr. 8.1.4. Mindst halvdelen af glassets synlige del skal være beliggende over L-V mærket. For hedtvandsfremstillere med trykekspansionsbeholdere gælder dog 7.5.4.

5.3.13 Hvor rørforbindelser er ført gennem murværk eller påvirkes af røggas, skal de have beskyttelsesrør. Rørforbindelser til vandstandsvisere skal om nødvendigt beskyttes mod afkøling.

5.4 Sikkerhedsventiler

5.4.1 En hedtvandsfremstiller skal have mindst 2 sikkerhedsventiler. Hvis produktet af hedtvandsfremstillerens varmeydelser i kW og indstillingstrykket i bar ikke overstiger 235, forlanges dog kun een sikkerhedsventil. Dobbelte sikkerhedsventiler, d.v.s. 2 sikkerhedsventiler indbygget i et fælles hus, anerkendes som 2 enkelte sikkerhedsventiler.

5.4.2 Brugen af ekstrabelastede og hjælpestyrede sikkerhedsventiler kan tillades, men skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Arbejdstilsynet efter ansøgning.

5.4.3 Sikkerhedsventiler skal være mærket således, at følgende kan fastslås

 • 1) fabrikant
 • 2) type
 • 3) ventilstørrelse
 • 4) nominelle tryk
 • 5) mindste frie lysningsareal

5.4.4 Sikkerhedsventilerne skal tilsammen have tilstrækkelig kapacitet til at hindre, at trykket i hedtvandsfremstilleren overstiger indstillingstrykket med mere end 10 % ved hedtvandsfremstillerens største vedvarende varmeydelse og lukkede hedtvandsafgange.

5.4.5 Mindst een af sikkerhedsventilerne skal være indstillet til at løfte ved eller under hedtvandsfremstillerens indstillingstryk.

5.4.6 En sikkerhedsventils kapacitet fastlægges på grundlag af en anerkendt prøvningsanstalts afprøvningsresultater eller på anden måde, der er anerkendt af Direktoratet for Arbejdstilsynet. Hvis der mangler sikre oplysninger om en sikkerhedsventils kapacitet, skal der holdes en afblæsningsprøve til bedømmelse af sikkerhedsventilen.

5.4.7. Sikkerhedsventiler må ikke have mindre indvendig diameter end 15 mm. Ventilkeglen må ikke have styr på tilgangssiden.

5.4.8 Sikkerhedsventiler skal have en letteanordning, der ved aktivering kan løfte ventilkeglen i forhold til ventilsædet, når trykket i hedtvandsfremstilleren har nået 85 % af indstillingstrykket.

5.4.9 Sikkerhedsventiler skal være anbragt på den højest beliggende del af hedtvandsfremstillerens damprum, jfr. dog 7.4, 7.5 og 7.6. De skal være anbragt direkte på hedtvandsfremstilleren eller på så korte rørforbindelser som praktisk muligt. Rørforbindelserne må ikke have afspærringsmidler, hedtvands- eller dampudtag eller andet armatur. Rørforbindelsens frie gennemløb skal have tilstrækkelig lysning til at sikre ventilens rigtige virkemåde. Dampen må ikke tilføres gennem rør indvendig i hedtvandsfremstilleren.

5.4.10 Sikkerhedsventiler skal være konstrueret og udført således, at ingen ventildel kan afkastes, selv om belastningsanordningen skulle ophøre at virke. Ventilsædets topvinkel skal være mellem 90 grader og 180 grader, begge tal indbefattet.

5.4.11 Hvis en sikkerhedsventils belastning er et lod på en vægtstang, må denne ikke have overlængde. Loddet skal være udført i eet stykke, og dets stilling skal være sikret.

5.4.12 Udøves belastningen af fjedre, skal ventilens konstruktion, særlig stopper eller plombering hindre, at fjederen kan spændes mere end godkendt af Arbejdstilsynet. Under maksimal løftning skal der være et luftmellemrum mellem vindingerne på mindst 0,5 gange trådtykkelsen. Mere end 2 mm forlanges dog ikke.

5.4.13 Udblæsning fra sikkerhedsventiler skal ske på farefri måde og om nødvendigt til det fri. Hvis udmundingen ikke er synlig, skal der være meldeledning. Hvis udblæsningsrør eller lyddæmper anvendes, skal lysningsarealet overalt være så stort, at modtrykket ikke virker forstyrrende på ventilfunktion eller udblæsningskapacitet, og de skal om nødvendigt forsynes med dræn. Rørforbindelser og lignende må ikke forårsage skadelig belastning på ventilhuset. Fælles udblæsningsrør for flere sikkerhedsventiler tillades normalt ikke, med mindre sikkerhedsventilerne er anbragt på samme hedtvandsfremstiller.

5.4.14 Hvis der kan samle sig vand på en sikkerhedsventils afgangsside, skal den have uafspærreligt dræn. Sikkerhedsventiler må ikke have fælles dræn, medmindre de er anbragt på samme hedtvandsfremstiller.

5.5 Trykmåler

5.5.1 En hedtvandsfremstiller skal have en trykmåler, der angiver trykket ved direkte visning i bar eller MPa, og som er anbragt og belyst sådan, at den let og sikkert kan aflæses af kedelpasseren. Skalaen skal have rødt mærke ved hedtvandsfremstillerens indstillingstryk. Visningen skal mindst strække sig til prøvningstrykket og normalt ikke over det dobbelte af indstillingstrykket. Trykmåleren skal være af en sådan kvalitet, at dens fejlvurdering under brugen kan holdes inden for +/- 2,5 % af den fulde visning. Anbringes trykmåleren ikke i samme niveau som trykmålerrørets udtagningssted, skal den være justeret således, at den viser det rigtige tryk ved udtagningstedet. Trykmålere på hedtvandsfremstillere med indstillingstryk over 25 bar skal være sikret således fortil, at personskade som følge af sprængning af trykmåleren forebygges. Trykmålere skal kunne identificeres ved firmamærke og nummer.

5.5.2 Trykmålere kan være forbundet med hedtvandsfremstillerens eller vandstandslegemets damprum gennem et rør med vandsæk af tilstrækkelig størrelse til at holde målerrøret fyldt med vand for at hindre dampen i at trænge ind i selve trykmåleren. Rør af korrosionsbestandigt materiale skal have en indvendig diameter på mindst 6 mm. Rør af stål, der ikke er rustfast, skal have en indvendig diameter på mindst 12 mm.

5.5.3 Mellem trykmåler og vandsæk skal der umiddelbart ved trykmåleren findes en trykmålerhane eller -ventil, der er indrettet til forbindelse med Arbejdstilsynets kontroltrykmåler, jfr. 5.6.

5.5.4 Ved indstillingstryk over 25 bar eller ved lang trykmålerleding skal der umiddelbart ved hedtvandsfremstilleren findes et afspærringsmiddel på trykmålerledningen.

5.5.5 På hedtvandsfremstillere med nedført trykmåler skal der - udover det i 5.5.3 nævnte armatur - umiddelbart ved udtagningsstedet til brug for tilslutning af Arbejdstilsynets kontroltrykmåler findes en afspærringshane eller -ventil med efterfølgende vandsækrør med tilslutning som angivet i 5.5.3.

5.5.6 Trykmåleren og målerledningen skal være anbragt således, at de ikke udsættes for rystelser og overlast. Trykmåleren skal om nødvendigt være beskyttet mod strålevarme fra hedtvandsfremstilleren.

5.6 Tilslutningsanordning for kontroltrykmåler og trykpumpe.

Udluftningsventiler

5.6.1 Tilslutning for kontroltrykmåler foretages på følgende måde:

1. Ved prøvningstryk til og med 40 bar benyttes 40 mm Ø gange 5 mm lodret prøveflange med 6.5 mm Ø gange 6 mm boring for styretap.

2. Ved prøvningstryk over 40 bar: a) Til montering af tilsynets manometerventil skal der benyttes 1/2' RG bundhul med 7 mm Ø gange 6 mm boring for styretap. b) Tilsynets manometerventil kan udelades, når kedlens manometerventil er forsynet med en M 20 gange 1,5 gevindtap. Pakfladen skal udføres for tætningslinse AM 20 gange 1,5 efter DIN 16259, udgave maj 1943. Linsetætningen findes anbragt på tilsynets trykmåler. Styretappen, der stikker gennem linsen, kræver en boring i genvindtappen på 7 mm Ø gange 6 mm. Gevindtappen bør beskyttes mod overlast under driften med en slutmuffe med tætningslinse CM 20 gange 1,5 efter DIN 16259.

5.6.2 Tilslutningsanordning for trykpumpe udføres som følger:

 • a) Hvis der ikke findes anden egnet anordning for påsætning af vandtryk, skal der findes et med metalprop lukket hul med 1/2' rørgevind eller med en 13 mm muffehane med samme gevind for tilslutning af trykpumpe.
 • b) Tilslutning for trykpumpen skal i alle tilfælde ske i så stor afstand fra trykmålere, at disse ikke påvirkes væsentligt af pumpeslagene.

5.6.3 På det øverste af hedtvandsfremstillere og andre steder, hvor luftsække af betydning kan fremkomme, skal der forefindes mulighed for udblæsning af luft.

5.7 Udblæsningsarmatur

5.7.1 En hedtvandsfremstiller skal have een eller flere udblæsningsanordninger i forbindelse med den laveste del af vandrummene og have let tilgængelige udblæsningshaner eller -ventiler, således at i hvert fald alle beholdere, samlekasser, fordelingskasser og slamkasser kan tømmes for vand.

5.7.2 Eventuel rørforbindelse mellem hedtvandsfremstiller og udblæsningshane eller -ventil skal være så kort som praktisk muligt. Bundudblæsningsledninger må ikke være udsat for direkte varme fra ildstedet, men skal om nødvendigt være beskyttet med murværk eller andet varmemodstandsdygtigt materiale. De skal være beskyttet mod ydre overlast, være sikret nødvendig bevægelsesfrihed og bekvemt kunne efterses.

5.7.3 Udblæsningsledningen fra udblæsningsanordningen skal være solidt befæstet til denne og skal udmunde således, at der ikke er risiko for personskade. Ved åbne udblæsningstanke skal forbindelsesrøret til det fri være af tilstrækkelig størrelse til at hindre, at der opstår nævneværdigt overtryk i tanken. Nævnte rør må ikke have ventiler og skal være anbragt således, at alle dele er tilgængelige for eftersyn.

5.7.4 En hedtvandsfremstiller må ikke have udblæsningssystem fælles med andre hedtvandsfremstillere. Flere udblæsningsledninger fra samme hedtvandsfremstiller kan dog føres sammen i en fælles rørledning, ligesom det er tilladt at føre udblæsningsledninger fra flere hedtvandsfremstillere til en fælles trykløs udblæsningsbrønd eller -beholder.

5.7.5 Selvslukkende udblæsningsventiler skal have blokeringsanordning, hvis der ikke findes et ekstra afspændingsmiddel.

5.8 Stopventiler

5.8.1 Det ydre kredsløbs fremløbs- og tilbageløbsledninger for hedtvand skal have let betjenelige stopventiler ved hedtvandsfremstilleren.

5.8.2 Tilbageløbsledningen kan udmunde lavere end 100 mm over hedefladens øverste del, jfr. 5.2.1, hvis den har en kontraventil umiddelbart uden for stopventilen.

5.8.3 Eventuelle dampledninger til sekundære formål, der udgår fra en hedtvandsfremstiller, jfr. 3.2.2, skal have en stopventil ved denne.

5.8.4 Stopventiler skal altid kunne betjenes ved håndkraft.

5.8.5 Stopventilen på hovedfremløbet skal kunne lukkes manuelt fra et let tilgængeligt sted i kedelrummet eller et andet sted, der er hurtigt og let tilgængeligt for kedelpasseren. Er dette ikke muligt, kan der til lukning af sådanne ventiler benyttes elektricitet eller anden energikilde. Hvis hovedstopventilen er indrettet til betjening ved sådan hjælpekraft, skal lukning af ventilen tillige kunne foregå fra et sikkert sted uden for kedelrummet.

5.9 Termometer

5.9.1 I hedtvandsfremstillerens fremløbsledning skal der være et pålideligt virkende termometer med tydelig skala med rødt mærke ved den højest tilladelige temperatur.

5.9.2 Hvis fremløbsvandet tilføres returvand, skal der være termometer på begge sider af blandestedet.

6. HEDTVANDSFREMSTILLERENS TILBEHØR

6.1 Fødeapparater og cirkulationspumper

6.1.1 En hedtvandsfremstiller skal have et fødeapparat.

6.1.2 Fødeapparat og cirkulationspumper skal med hensyn til størrelse, materiale og konstruktion være egnet til driftsforholdene. Til grund ved vurderingen heraf lægges anerkendte tekniske retningslinier og fabrikantens angivelser. Tryk- og temperaturpåvirkede dele til cirkulationspumper skal opfylde kravene i afsnit 4.3 om materiale til armatur. Den i 4.3.2 nævnte nominelle diameter gælder sugestutsen.

6.1.3 Pumpehuse skal være trykprøvet med et tryk, der er mindst 1,3 gange det maksimale pumpetryk, jfr. endvidere 6.3.9. Pumpehuse af støbejern skal dog være trykprøvet med et tryk, der er dobbelt så stort som det maksimale tryk.

6.1.4 Et fødeapparat skal have en mærkeplade, der angiver følgende:

 • 1) fabrikant
 • 2) maksimalt pumpetryk
 • 3) ydelse i kubikmeter pr. time og dertil svarende pumpetryk i bar
 • 4) højest tilladelig temperatur i grader C.

6.1.5 Fødeapparatets ydeevne i kubikmeter/h skal ved indstillingstrykket mindst være:

 

 a) 

  Q 

 --- 

 6000 

 hvis vandet føres tilbage til hedtvandsfremstilleren ved eget fald. 

 b) 

  Q 

 --- 

 3000 

hvis vandet føres tilbage til hedtvandsfremstilleren ved hjælp af pumper.

Q er hedtvandsfremstillerens største vedvarende varmeydelse i kW.

6.1.6 Ved hedtvandsfremstillere, for hvilke produktet af indstillingstrykket i bar og fødeapparatets nødvendige ydelse i kubikmeter/h ikke overstiger 1,2 kan som fødeapparat tillades:

 • 1) hånddrevet pumpe
 • 2) vandbeholder med forbindelse til hedtvandsfremstillerens vand- og damprum
 • 3) ledninger fra vandværk, hvis vandtryk på hedtvandsfremstillerens opstillingssted er mindst 2 bar større end indstillingstrykket.

6.1.7 Hvis der anvendes stempelpumpe som fødeapparat, skal der på fødeledningen mellem denne og hedtvandsfremstilleren være anbragt en sikkerhedsventil, som sikrer mod farlig trykstigning frembragt af pumpen.

6.1.8 Ved føderørets tilslutning til hedtvandsfremstilleren skal der være kontraventil og afspærringsventil. Sidstnævnte anbringes mellem kontraventil og hedtvandsventiler.

6.1.9 Fødevandet skal indføres i hedtvandsfremstilleren på en sådan måde, at det ikke strømmer imod varmepåvirkede flader eller samlinger. Om nødvendigt må der anbringes en spreder til fordeling af vandet. Fødeledningen skal være tilsluttet hedtvandsfremstilleren i en sådan højde, at fødevandet ved utæt kontraventil ikke kan tømmes bagud under et niveau, der ligger 50 mm over den ildpåvirkede hedeflade. Denne regel gælder ikke hedtvandsfremstillere, hvis ildpåvirkede hedeflade udelukkende består af rør.

6.1.10 Hvis der foruden udtagning af hedtvand til cirkulation i sluttet kredsløb også forekommer udtagning af hedtvand til andre formål eller af damp, jfr. 3.2.2, skal den nødvendige fødevandsmængde udregnes for damp- og hedtvandsfremstillingen hver for sig. For udregningen af de nødvendige mængder og for hedtvandsfremstillerens udrustning med fødeapparater anvendes »Forskrifter for fyrede kedelanlæg«, afsnit 5.1, og denne forskrifts afsnit 6.1.5.

6.1.11 Afslutnings- og udblæsningsindretninger betragtes ikke som damp- eller hedtvandsudtag i denne forbindelse.

6.2 Særlig afspærring for hedtvandsfremstillere med mandehul

6.2.1 Hvis en hedtvandsfremstiller har mandehul, skal der kunne træffes sådanne foranstaltninger ved alle rørtilslutninger, at damp, hedtvand, kondensat eller fødevand ikke kan forplante sig til og ikke ved fejlbetjening kan ledes til den afdeling, der befares.

6.2.2 Kravet i 6.2.1 kan opfyldes på een af følgende måder:

 • a) ved indretning til fjernelse af passende rørstykker
 • b) ved indretning til montering af blindflaner
 • c) ved anbringelse af 2 ventiler med mellemliggende dræn af passende størrelse.

6.3 Rørledninger

6.3.1 Rørledninger beliggende i arbejdslokaler kan kræves sikret ved selvlukkende eller hurtiglukkende stopventiler, når dette af Arbejdstilsynet skønnes af have sikkerhedsmæssig værdi ved rørbrud. Denne bestemmelse gælder dog ikke for kedel- og maskinrum.

6.3.2 Rørledninger med tilhørende armatur skal være forsvarligt indrettet og anbragt og understøttet således, at de kan udvide sig og trække sig sammen, uden at de tilladelige påvirkninger overskrides. Dampledninger skal være forsvarligt drænet.

6.3.3 Rørledninger skal være isoleret i nødvendigt omfang til hindring af personskade.

6.3.4 Ved beregning af godstykkelsen af rør anvendes reglerne i DS 514. I øvrigt bruges ved beregning af rørledningsanlæg og valg af materiale de danske standardblade herfor, NGS-bladene, de svenske Rørledningsnormer eller tilsvarende normer og standardblade. Rør af støbejern, messing og lignende skøre materialer må ikke anvendes. Rør af kobber tillades ved temperaturer indtil 225 grader C. Den indvendige diameter for kobberrør bør ikke være større end 40 mm.

6.3.5 Stålrør af handelskvalitet tillades anvendt inden for følgende tryk- og temperaturgrænser:

120 grader C og derunder: højest 16 bar

120 grader C til og med 183 grader C: højest 10 bar

over 183 grader C: ingen anvendelse

over 16 bar: ingen anvendelse.

Rørene skal være fremstillet af blødt, svejseligt stål. Produktet af tryk i bar og udvendig diameter i mm må ikke overstige 7000.

6.3.6 Rørledninger, der ligger udenfor de i 6.3.5 nævnte tryk- og temperaturgrænser, skal udføres af kvalitetsrør, for hvilke der foreligger dokumentation. Som materialedokumentation vil certifikat 2 efter DS 10030 (værkscertifikat) være tilstrækkeligt for stålklasserne 35 og 45 (for svejste rør: stålklasserne 37 og 41). For stål af højere klasse samt for legerede stål kræves certifikat 3 efter DS 10030 (officielt certifikat).

6.3.7 Rørledninger samles efter de regler, der er anført i de danske standardblade. For svejsning gælder DS 320. For samling med rørgevind gælder DS 7, DS 8, DS 540 og DS 541. Samling med gevind tillades dog kun for rør med en lysning, der ikke overstiger 40 mm. Samling med flanger udføres i overensstemmelse med normer, der er anerkendt af Direktoratet for Arbejdstilsynet (British Standard, ASTM m.fl.). Der må ikke bruges påvalsede eller pånittede flanger. Påskruede flanger må ikke benyttes ved større lysning end 40 mm. Tempergodsfittings kan anvendes ved tryk til og med 10bar og ved temperatur til og med 200 grader C.

g 6.3.8 Rørledninger, der samles ved smeltesvejsning, skal med hensyn til udførelse og kvalitetskrav opfylde kravene i DS 320, idet dog følgende skal iagttages:

 • a) Svejsere, der udelukkende er beskæftiget med rørsvejsning, skal ikke aflægge anden prøve end den i DS 320. 5, pkt. 8, angivne »særlige rørsvejseprøve«. Den vandtryksprøvning, der omfattes af rørsvejseprøverne, og som beskrives i DS 320.5, pkt. 8.3.2, bortfalder for ledninger af sådan godstykkelse, at mere end 2 lag svejsemetal anvendes i svejsesamlingerne. Bedømmelsen af de færdige rørsvejseprøver og prøvningen af de udskårne prøvestænger skal foretages af en prøvningsinstitution, der er anerkendt af direktoratet.
 • b) De anvendte tilsatsmaterialer skal med tilfredsstillende resultat være afprøvet efter DS 317 respektive DS 316 eller tilsvarende norm for afprøvning af tilsatsmaterialer til smeltesvejsning.
 • c) Svejsesamlingerne skal underkastes radiografisk undersøgelse. Kontrolomfang og kvalitetskrav fremgår af nedenstående skema, idet de anførte procenttal gælder den samlede svejselængde i et rørafsnit med ens materialer, dimensioner, svejsefuger, tilsatsmaterialer, fremgangsmåde m.v. Kontrollen kan foretages enten af en prøvningsinstitution, der er anerkendt af direktoratet eller af produktionsvirksomheden selv, hvis denne har Arbejdstilsynets anerkendelse, jfr. »Forskrifter for produktionsvirksomheders udførelse af radiografisk kontrol af svejste trykbeholdere, dampkedler og rørledninger«. Rapport om optagelsen og de tilhørende film skal på forlangende kunne forevises Arbejdstilsynet.
   
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Styrkefaktor f mindre end eller lig med 0,7 (* 2) 
  
   (for træpåvirkede stumpsvejste rundsamlinger) 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Dimensionerings-         Indvendig 
  
      tryk            diameter 
  
      bar             m.m. 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   P mindre end eller lig 1     40 mindre end D (* 3) 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   1 mindre end P eller lig 10   40 mindre end D mindre end eller 
  
                   lig 400 (* 3) 
  
                   400 mindre end delta 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10 mindre end P mindre end eller 40 mindre end D mindre end eller 
  
   lig 25              lig 125 (* 3) 
  
                   125 mindre end D 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                   D mindre end eller lig 125 
  
   25 mindre end P mindre end eller 125 mindre end D mindre end eller 
  
   lig 64              lig 200 
  
                   200 mindre end D 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
                   D mindre end eller lig 125 
  
   64 mindre end P         125 mindre end D mindre end eller 
  
                   lig 200 
  
                   200 mindre end D 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Kontrolomfang          Kvalitetskrav 
  
     %              (efter IIW's skala) 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   Temperatur grader C       Temperatur grader C 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   100 mindre end t større end 275 100 mindre end t større end 275 
  
   t mindre end           t mindre end 
  
   eller lig 275          eller lig 275 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   0        0       3        4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   0        5       3        4 
  
   5        5       4        4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10        10       3        4 
  
   10        10       4        4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10        10       4        4 
  
   25        25       4        4 
  
   50        50       4        4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
   10        25       4        4 
  
   25       100       4        4 
  
   50       100       4        4 
  
   --------------------------------------------------------------------- 
  
  

6.3.9 Alle rørledninger skal, før de tages i brug som nye, efter væsentlige omlægninger eller reparationer samt, når tilsynet i øvrigt måtte skønne det nødvendigt, underkastes en trykprøvning med et vandtryk, der er mindst 1,5 gange det højeste tryk, der kan forekomme. Trykprøvningen skal også omfatte pumper, ventiler og andet tilbehør, der er indskudt på rørledningerne, ligeledes de rør, der tjener til varmetransmission i de tilsluttede apparater.

6.3.10 Rørledninger skal kunne besigtiges i nødvendigt omfang. Rørledninger, der ikke kan besigtiges, skal være effektivt beskyttet mod korrosion.

6.3.11 Armatur i hedtvandsledninger skal med hensyn til størrelse, materiale og konstruktion være egnet til driftsforholdene. Kravene i afsnit 4 skal opfyldes.

7. FORSKELLIGE SYSTEMER

7.1 Alment

7.1.1 Udover de krav, der i det foregående er stillet til hedtvandsfremstillere, gælder for de enkelte arter af hedtvandsfremstillere bestemmelserne i dette afsnit.

7.2. Hedtvandsfremstillere med ekspansionsrum (damprum) i hedtvandskedlen (fig. 3)

7.2.1 Hvis hedtvandsledningerne er indført vandret i kedlen, skal de i 5.2.1 anførte afstande måles fra ind- henholdsvis udstrømningsåbningernes laveste punkt (fig. 2).

7.3 Hedtvandsfremstiller med overliggende ekspansionsbeholder i uafspærrelig forbindelse med hedtvandskedlen (fig. 5)

7.3.1 Til sikring af temperaturudligning mellem hedtvandskedlen og ekspansionsbeholderen skal forefindes såvel fremløbs- som tilbageløbsledning mellem disse, medmindre temperaturudligningen kan ske betryggende på anden måde, fx ved een meget kort forbindelse af tilstrækkelig lysning udgående fra det højeste punkt af hedtvandskedlen. Fremløbsledningen skal udgå fra det højeste punkt i hedtvandskedlen. Eventuel tilbageløbsledning skal tilsluttes hedtvandskedlens laveste del. Ledningerne skal lægges således, at ansamling af luft i ledningerne eller hedtvandskedlen forhindres, og at den naturlige cirkulation er sikret og ikke hindres af cirkulationen i det ydre kredsløb.

7.3.2 På ekspansionsbeholderen anbringes hedtvandsfremstillerens vandstandsvisere, vandstandsmærke, sikkerhedsventiler og trykmålere i henhold til reglerne i afsnit 5.

7.4 Hedtvandsfremstiller med overliggende ekspansionsbeholder i afspærrelig forbindelse med hedtvandskedlen (fig. 7)

7.4.1 Forbindelsesledningen fra hedtvandskedlen til ekspansionsbeholderen skal udgå fra det højeste punkt på hedtvandskedlen og føres med stadig stigning.

7.4.2 Hedtvandskedlerne udstyres hver for sig som en selvstændig kedel med forskriftsmæssig armatur, herunder sikkerhedsventiler beregnet på basis af dampafblæsning samt med en anordning til afluftning og efterprøvning af fyldningen på eller i nærheden af det højeste punkt på hedtvandskedlen. Det er dog tilladt at nøjes med een forskriftsmæssigt anbragt vandstandsviser på hver hedtvandskedel.

7.4.3 På ekspansionsbeholderen anbringes i øvrigt vandstandsvisere, vandstandsmærke, sikkerhedsventiler og trykmåler i henhold til reglerne i afsnit 5. Sikkerhedsventilerne beregnes på grundlag af varmeydelsen for den største hedtvandskedel. Ekspansionsbeholderens sikkerhedsventiler skal indstilles til at lette før sikkerhedsventilerne på hedtvandskedlerne.

7.5 Hedtvandsfremstiller med trykekspansionsbeholder (fig. 9)

7.5.1 Trykket i anlægget tilvejebringes ved tilførsel af en luftart fra en trykbeholder eller ved damp. Trykekspansionsbeholderen skal sikres ved reduktions- og sikkerhedsventiler på tilførslen og ved nøjagtigt virkende automatik.

7.5.2 Fremløbsledningen for hedtvand skal udgå fra det højeste punkt på hedtvandskedlen.

7.5.3 Hedtvandskedlen udstyres med forskriftsmæssig armatur, herunder sikkerhedsventiler beregnet på basis af dampafblæsning, samt med en anordning til afluftning og efterprøvning af fyldningen på eller i nærheden af det højeste punkt på hedtvandskedlen. Det er dog tilladt at nøjes med een forskriftsmæssigt anbragt vandstandsviser på hedtvandskedlen.

7.5.4 På trykekspansionsbeholderen anbringes i øvrigt udblæsningsanordning, sikkerhedsventiler, trykmåler og vandstandsmærke samt vandstandsvisere, der dækker mindst 50% af beholderens højde.

7.5.5 Der skal være truffet foranstaltninger, der sikrer automatisk afbrydelse af fyringen og cirkulationen i tilfælde af, at trykket i trykekspansionsbeholderen svigter.

7.5.6 Dampdannelse i hedtvandskedlen og i højereliggende anlægsdele skal forhindres ved passende regulering af hedtvandets fremløbstemperatur eller trykket. Reguleringen kan foregå manuelt. Ved denne regulering skal det sikres, at vandtemperaturen overalt i anlægget under driften er lavere end den til arbejdstrykket svarende mætningstemperatur for dampen. Før denne temperatur nås, skal en akustisk alarm træde i funktion, medmindre fyringen automatisk afbrydes.

7.6 Hedtvandsfremstiller med trykpumpe (fig. 11)

7.6.1 Der skal findes et - eventuelt trykløst - ekspansionsrum, på hvilket der er anbragt et iøjnefaldende og holdbart vandstandsmærke.

7.6.2 Der skal være truffet foranstaltninger, der sikrer automatisk afbrydelse af fyringen og cirkulationen i tilfælde af, at trykket svigter.

7.6.3 Umiddelbart efter trykbeholderen skal der være en kontraventil.

7.6.4 I øvrigt gælder 7.5.2, 7.5.3 og 7.5.6.

7.7 Specielle systemer

7.7.1 For hedtvandskedler med tvangsløb og andre specielle systemer, som ikke dækkes af ovenstående bestemmelser, må der i hvert tilfælde træffes aftale med Direktoratet for Arbejdstilsynet om de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

8 AUTOMATISKE HEDTVANDSFREMSTILLERE MED PERIODISK OVERVÅGNING

8.1 Regulerings- og sikkerhedsudstyr for hedtvandsfremstillere med periodisk overvågning

8.1.1 Udover det i det foregående krævede armatur og tilbehør skal periodisk overvågede hedtvandsfremstillere, jfr. 10.2, som ekstraudstyr havde følgende automatiske regulerings- og sikkerhedsindretninger:

 • a) Hedtvandsfremstillere, hvor fremløbstemperaturen ikke er lig med den til arbejdstrykket svarende mætningstemperatur for dampen (fig. 10):
   
  
    1 tørkogningssikring 
  
    1 vandmangelsikring 
  
    1 temperaturregulator 
  
    2 temperatursikringer 
  
   b) hedtvandsfremstillere, hvor fremløbstemperaturen er lig med den 
  
    til arbejdstrykket svarende mætningstemperatur for dampen (fig, 4, 
  
    6 og 8): 
  
    enten som under a) anført 
  
    eller 
  
    1 tørkogningssikring 
  
    1 vandmangelsikring 
  
    1 damptrykregulator (driftspressostat) 
  
    1 overtrykssikring. 
  
  

8.1.2 Foruden det i 8.1.1 nævnte skal:

 • a) hedtvandsfremstillere med trykekspansionsbeholder eller trykholdepumpe (afsnit 7.5 og 7.6) have en tryksvigtsikring udover den i 7.5 og 7.6 forlangte (fig. 10),
 • b) hedtvandsfremstillere med afspærrelig ekspansionsbeholder, trykekspansionsbeholder eller trykholdepumpe (afsnit 7.4, 7.5 og 7.6) have en tørkogningssikring på hedtvandskedlerne (fig. 8 og 10).

8.1.3 Det i 7.5, 7.6 og 8.1 nævnte ekstraudstyr skal opfylde bestemmelserne i afsnit 4 og være således indrettet, at dets funktion kan afprøves under drift, jfr. 3.6.4.

8.1.4 En tørkogningssikring skal være således indrettet, at den automatisk afbryder fyringen, hvis hedtvandsfremstillerens vandmangelsikring ikke fungerer, og vandstanden synker under det lavest tilladte. (Uanset definitionen i pkt. 2.1.11 kan det - afhængigt af hedtvandsfremstillerens konstruktion og udstyr - tillades at tørkogningssikringen træder i funktion ved en vandstand, der ligger indtil 30 mm under L-V mærket under forudsætning af, at vandet stadig er synligt i vandstandsglassene efter fyringens ophør). Fyringen må ikke kunne genoptages automatisk, hvis tørkogningssikringen har været i funktion. Tørkogningssikringen må ikke umiddelbart kunne sættes ud af funktion. Hvis den aktiveres af en svømmer eller neddyppende elektroder, må den ikke være anbragt i et særligt hus, men skal være anbragt direkte i den beholder, hvis vandstand den sikrer. Den må ikke sluttes til samme rørforbindelse som vandstandsvisere eller vandstandssikringer. Tørkogningssikringen og dens apparatskab, jfr. 8.1.6, skal være typegodkendt af Direktoratet for Arbejdstilsynet.

8.1.5 En vandmangelsikring skal automatisk afbryde fyringen og udløse akustisk alarm, hvis vandstanden i hedtvandsfremstilleren synker til det lavest tilladte, jfr. 5.2. Hvis vandmangelsikringen er indbygget i en beholder uden for hedtvandsfremstilleren, må forbindelsesrøret på dampsiden ikke kunne afspærres, og der skal i forbindelsesrøret på vandsiden være en trevejsventil, hvorigennem udblæsning kan foretages på en sådan måde, at der kan udblæses fra begge sider hver for sig, og at lukning til een side giver udblæsning fra den anden.

8.1.6 Et apparatskab for tørkogningssikring og vandmangelsikring skal have kontrollamper, alarmudløsning, omstilling til regelmæssig overvågning og udstyr til afprøvning.

8.1.7 En temperaturregulator skal automatisk holde temperaturen inden for de tilladte grænser.

8.1.8 En temperatursikring skal automatisk afbryde fyringen, hvis den højest tilladelige fremløbstemperatur overskrides. Fyringen må ikke kunne genoptages automatisk, hvis temperatursikringen har været i funktion.

8.1.9 En damptrykregulator skal automatisk holde driftstrykket inden for de tilladte grænser. Rørforbindelsen til hedtvandsfremstilleren skal have mindst 12 mm indvendig diameter, hvis der anvendes stål, der ikke er rustfast. Rør af korrosionsbestandigt materiale skal have mindst 6 mm indvendig diameter.

For afprøvning af overtrykssikringen uden indgreb i damptryksregulatorens indstilling tillades rørforbindelsen forsynet med afspærringsmiddel, men også en fjederbelastet afbryder (»hold-in« knap) i det elektriske system tillades.

8.1.10 En overtrykssikring skal automatisk afbryde fyringen hvis indstillingstrykket overskrides. Fyringen må ikke kunne genoptages automatisk, hvis overtrykssikringen har været i funktion. Rørforbindelsen til hedtvandsfremstilleren skal udføres efter retningslinierne i 8.1.9.

For afprøvning af sikkerhedsventiler uden indgreb i overtrykssikringens indstilling tillades afspærring som for damptryksregulatoren.

8.1.11 En tryksvigtsikring skal automatisk afbryde såvel fyringen som hedtvandscirkulationen, hvis trykket falder under det til fremløbstemperaturen svarende mætningstryk for dampen. Fyringen må ikke kunne genoptages automatisk, hvis tryksvigtsikringen har været i funktion.

8.2 Fyring

8.2.1 Hedtvandsfremstillere med periodisk overvågning må kun fyres med sådanne brændsler og udstyres med sådanne fyringsapparater, at fyringen i givet fald hurtigt afbrydes automatisk. Ved olie- og gasfyrede hedtvandsfremstillere skal der være dobbelt afspærring af olie- eller gastilførslen eller tilsvarende sikring mod indstrømning i fyrrummet i stilstandsperioder.

8.2.2 Ved fyring med olie må kun anvendes oliefyr, der af Boligministeriet er godkendt til automatisk drift.

8.2.3 Ved fyring med gas må kun anvendes fyringsaggregater, der af Danmarks Gasmateriel Prøvning er godkendt til automatisk drift.

8.2.4 Ved fyring med fast brændsel skal fyringsapparatet være elektrisk drevet, og det skal være af en type, som kun giver ringe ophobning af brændsel i ildstedet.

Det må ved beregning eller ved prøve godtgøres, at den varme, der er akkumuleret i murværk og fyr, ikke kan eliminere hedefladens vanddækning eller afbrydelse af fyring.

9 KEDELPASSERE

9.1 Kedelejerens ansvar

9.1.1 Til pasning af hedtvandsfremstillere må kun anvendes pålidelige personer, der er fyldt 19 år.

9.1.2 Hedtvandsfremstillerens ejer eller bruger skal sikre sig, at kedelpasseren er i besiddelse af certifikat, henholdsvis kontrolkort i henhold til denne forskrifts bestemmelser, jfr. 9.3 og 9.4, og skal sørge for, at kedelpasseren instrueres om det pågældende hedtvandsanlæg. De vejledninger m.m., der udsendes af Direktoratet for Arbejdstilsynet, skal stilles til rådighed for kedelpasseren.

9.1.3 Hedtvandsfremstillerens ejer eller bruger skal sikre sig, at hedtvandsanlægget opfylder bestemmelserne i Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 22. december 1971 om dampkedelanlæg på landjorden og de i henhold hertil fastsatte tekniske forskrifter.

9.2 Kedelpasserens ansvar

9.2.1 Kedelpasseren er ansvarlig for, at de i denne forskrift fastsatte regler for overvågning og pasning af hedtvandsfremstillere overholdes. Kedelpasseren skal gøre sig bekendt med de vejledninger, der er udsendt af Direktoratet for Arbejdstilsynet, samt med de instrukser, der måtte foreligge vedrørende pasningen af det pågældende hedtvandsanlæg.

9.2.2 Kedelpasseren skal anmelde alle væsentlige fejl og mangler, der ikke straks kan afhjælpes, til hedtvandsfremstillerens ejer eller bruger.

9.2.3 Kedelpasseren må ikke under pasningen være påvirket af alkohol eller narkotika.

9.3 Kedelpasser med certifikat

9.3.1 Den, der forestår pasningen af eller selvstændigt passer hedtvandsfremstillere, for hvilke produktet af indstillingstrykket i bar og det totale rumindhold i kubikmeter - ved flere hedtvandsfremstillere uden forskriftsmæssig indbyrdes adskillelse summen af de i drift værende hedtvandsfremstilleres produkttal - er 25 og derover, skal være i besiddelse af et certifikat udstedt af Direktoratet for Arbejdstilsynet.

9.3.2 Certifikat udstedes til personer, der fremlægger bevis for at have de nødvendige kundskaber i dansk og regning og for at have teoretisk og praktisk kendskab til indretningen og pasningen af dampkedler og disse hjælpeaggregater, herunder kendskab til de danske forskrifter for kedelpasning.

9.3.3 Hvor pasning af hedtvandsfremstillere forestås af personer, der er i besiddelse af det i 9.3.1 og 9.3.2 omhandlede certifikat, kan der til pasningen anvendes personale, der kun opfylder de i 9.1.1 nævnte betingelser.

9.3.4 Den, der forestår pasningen af en hedtvandsfremstiller, har ansvaret for dennes forsvarlige pasning og må derfor ikke, så længe den er fyret, befinde sig uden for den virksomhed, hvor den er opstillet, medmindre den er under periodisk overvågning, jfr. 8 og 10.2.

9.4 Kedelpasser med kontrolkort

9.4.1 Til pasning af andre hedtvandsfremstillere under offentligt tilsyn end de i 9.3.1 nævnte er det tilstrækkeligt, at den pågældende person opfylder kravene i 9.1.1 og er i besiddelse af et kontrolkort, som udstedes af Arbejdstilsynet. Dette skal før kortets udlevering forvisse sig om, at vedkommende har de nødvendige kvalifikationer til pasning af mindre hedtvandsfremstillere og deres hjælpeaggregater, herunder kendskab til de danske forskrifter og vejledninger for kedelpasning.

9.5 Stedfortræder

9.5.1 Hvis der til pasningen af en hedtvandsfremstiller ikke kan skaffes en kedelpasser med henholdsvis certifikat eller kontrolkort, og dette ikke kan tilregnes hedtvandsfremstillerens ejer eller bruger, er denne berettiget til på eget ansvar at lade hedtvandsfremstilleren midlertidigt passe af en person, som han anser for egnet dertil, når han straks underretter Arbejdstilsynet derom. Det samme gælder, hvis der under kedelpasserens ferie ikke kan skaffes en stedfortræder med henholdsvis certifikat eller kontrolkort. Det fastsættes derefter af Arbejdstilsynet, hvor længe en sådan konstitution må vare; uden samtykke fra Direktoratet for Arbejdstilsynet må den ikke strække sig udover 4 uger.

10 HEDTVANDSFREMSTILLERES OVERVÅGNING

10.1 Regelmæssig overvågning

10.1.1 Den som passer en hedtvandsfremstiller skal have den under regelmæssig overvågning, så længe den er fyret. Dette betyder, at kedelpasseren jævnligt skal tilse hedtvandsfremstilleren og mindst 1 gang hver anden time inspicere i selve kedelrummet.

10.2 Periodisk overvågning

10.2.1 Periodisk overvågning, jfr. 8, indebærer, at en hedtvandsfremstiller kan være i drift i op til 16 timer uden overvågning af en kedelpasser.

10.2.2 Etablering af periodisk overvågning kræver arbejdstilsynets tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

10.3 Undtagelser

10.3.1 Under fyring af et hedtvandsanlæg og indtil dette er kommet i normal drift, må kedelpasseren ikke forlade kedelrummet.

10.3.2 Regelmæssig overvågning skal finde sted i den udstrækning, leverandørens angivelser og driftsforholdene gør det nødvendigt.

10.3.3 Regelmæssig overvågning skal etableres, hvis mere end een af de sikkerhedsindretninger, jfr. 8.1, der er forudsætningen for periodisk overvågning, ophører med at fungere, jfr. i øvrigt 11.6.2. Ved periodisk overvågning skal der dog stadig findes mindst een funktionsdygtig tørkogningssikring.

11 HEDTVANDSFREMSTILLERES PASNING

11.1 Klargøring og drift

11.11.1 Før en hedtvandsfremstiller tages i brug som ny efter ombygning eller reparation eller efter flytning skal der være givet brugstilladelse i dens tilsynsbog af arbejdstilsynet.

11.1.2 Før enhver idriftsætning af en hedtvandsfremstiller skal kedelpasseren sikre sig,

at ingen personer befinder sig i hedtvandsfremstillerens beholdere, fyrrum eller træk,

at hedtvandsfremstilleren ikke indeholder fremmedlegemer,

at hedtvandsfremstillerens sikkerhedsventiler og øvrige sikkerhedsindretninger er driftsklare,

at alle dæksler er forsvarligt fastgjort, og alt udblæsningsarmatur lukket,

at forbindelserne til trykmålere, vandstandsvisere og regulerings- og sikkerhedsindretninger er åbne,

at der er egnet vand på hedtvandsfremstilleren,

at der er en tilstrækkelig mængde egnet fødevand til rådighed, og

at luftventilerne er åbne, medmindre anden driftsforskrift følges.

11.2 Opfyring

11.2.1 Før opfyring skal kedelpasseren se efter, at vandet i hedtvandsfremstilleren ikke står lavere end laveste vandstand (L-V), jfr. 5.2, og at spjældet til skorstenen er åbent.

11.2.2 Hvis der anvendes let antændeligt eller let fordampeligt brændsel, såsom olie, gas, spildgas, kulstøv eller træaffald, skal kedelpasseren inden opfyringen gennemlufte fyrrum og trækkanaler, så der ikke opstår fare for eksplosion. Kedelpasseren skal se efter, at tændingen sker inden for det tidsrum, der er fastsat i instruktionerne. Er dette ikke tilfældet, eller slukker fyret, må en ny optænding først foretages efter en ny, grundig gennemluftning.

11.2.3 Opfyringen må ikke foregå hurtigere end tilladt af kedelfabrikanten under hensyn til hedtvandsfremstillerens konstruktion.

11.2.4 Når der er strømmmet damp ud af luftventilerne i nogle minutter, lukkes disse, og vandstandsviserne kontrolleres ved gennemblæsning af alle haner. Eventuelle tilstopninger i vandstandsviserne skal straks fjernes.

11.2.5 Under opfyring skal vandstanden iagttages i direkte visende vandstandsglas.

11.2.6 Al udblæsningsarmatur efterses for lækager.

11.2.7 Det sikres, at alle fødeapparater er driftsklare.

11.2.8 Kedelpasseren skal passe på, at der ikke spildes olie i fyrrummet, omkring brænderne og foran hedtvandsfremstilleren. Bakker, der er beregnet til opsamling af oliedryp fra brænderne, skal jævnligt tømmes og renses.

11.3 Under drift

11.3.1 Kedelpasseren skal passe vandstanden, så den ikke synker under L-V mærket.

11.3.2 Vandstandsglas og andet armatur, i hvilke vandstandens rigtige visning eller højde har betydning for hedtvandsfremstillerens sikkerhed, skal gennemblæses i nødvendigt omfang, jfr. 11.6.4.

11.3.3 En vandstandsviser må ikke være længere afspærret fra en hedtvandsfremstiller i drift, end der kræves til vandstandsviserens reparation, jfr. 11.3.7. Ved hedtvandsfremstillere med 2 vandstandsvisere, jfr. 5.3.1, skal hedtvandsfremstilleren tages ud af drift, hvis også den anden vandstandsviser ikke er fuldt driftsklar. Ved hedtvandsfremstillere med kun een vandstandsviser, jfr. 5.3.2, skal hedtvandsfremstilleren tages ud af drift, hvis vandstandsviseren beskadiges.

11.3.4 Trykmålerens funktion kontrolleres med jæævne mellemrum. Dette kan enten ske ved at efterse, at viseren ved aflastning går tilbage til nul, og at den står ud for indstillingstrykket, når første sikkerhedsventil løfter, eller ved forannævnte nulpunktprøve og sammenligning med et justeret prøvemanometer. Damptrykregulatorers (pressostaters) funktion kontrolleres ved sammenligning med trykmåleren.

11.3.5 Hvis en sikkerhedsventil løfter ved et tryk aflæst på trykmåleren, der afviger fra det tryk, hvortil ventilen er indstillet, skal det først kontrolleres, om trykmåleren viser rigtigt. Viser det sig derved, at sikkerhedsventilens løftetryk er forhøjet, skal Arbejdstilsynet straks underrettes.

11.3.6 Det er ikke tilladt at blokere en sikkerhedsventil, ændre dens belastning eller på anden måde ændre den uden Arbejdstilsynets samtykke.

11.3.7 Hvis et vandstandsglas sprænges, eller anden sikkerhedsindretning ophører at fungere, skal skaden snarest afhjælpes.

11.3.8 Der skal i nødvendigt omfang foretages bundudblæsning under hedtvandsfremstillerens drift.

11.3.9 Aftapning af hedtvand og udtagning af damp er kun tilladt i de i 3.2.2 nævnte tilfælde.

11.3.10 Uvedkommende personer må ikke opholde sig i kedelrummet.

11.4 Udfald under drift

11.4.1 Ved utilsigtet driftsstandsning, fx som følge af strømafbrydelse, må kedelpasseren ikke forlade hedtvandsfremstilleren, før han har sørget for, at fyringen ikke kan genoptages automatisk.

11.5 Udtagning af drift

11.5 1 Ved afkøling af hedtvandsfremstilleren bør vacuumdannelse forhindres ved åbning af luftventiler.

11.5.2 Ved aftagning af mandedæksel bør møtrikkerne ikke skrues helt af, før dækslet er banket løst.

11.6 Sikkerhedsprøvning

11.6.1 Sikkerheds- og reguleringsindretninger - herunder det automatiske udstyr - skal holdes i funktionsdygtig stand. Bevægelige dele skal holdes fri for kedelsten eller andre urenheder, og bevægeligheden skal kontrolleres. Stutse, ventiler, afblæsningsledninger og dræn skal holdes fri for tilstopning.

11.6.2 Tørkogningssikringer, vandmangelsikringer, overtrykssikringer, tryksvigtsikringer, temperatursikringer o.l. skal kontrolleres daglig. Hvis een af disse ikke fungerer, skal den snarest repareres.

11.6.3 Sikkerhedsventiler anbragt på damprum skal afprøves hver gang en hedtvandsfremstiller sættes i drift, dog mindst hver 6. måned, hvis ventilerne ikke har blæst i mellemtiden. Sikkerhedsventiler på vandrum skal afprøves hver uge.

Hvis hedtvandsfremstilleren udelukkende fødes med totalafsaltet vand, kan de nævnte terminer forlænges til henholdsvis 12 og 3 måneder, og prøvningerne kan foretages, lige inden hedtvandsfremstilleren tages ud af drift. Det forlængede afprøvningsinterval kræver Arbejdstilsynets godkendelse for hvert enkelt hedtvandsanlæg.

Afprøvningerne kan enten ske ved, at trykket hæves til blæsetrykket, eller ved, at keglen løftes manuelt, og der derpå gives slip på letteanordningen, så ventilerne lukker af sig selv. For at holde ventilerne funktionsdygtige kan det - afhængigt af forholdene - være nødvendigt at gentage disse prøvninger med kortere mellemrum. Ved mindre hedtvandsfremstillere, eller hvis forholdene i øvrigt gør det nødvendigt, skal letningen af sikkerhedsventilerne foretages 1 gang om ugen.

11.6.4 Det øvrige armatur og tilbehør, herunder driftsautomatik, skal for hedtvandsfremstillere med periodisk overvågning kontrolleres daglig. For hedtvandsfremstillere med regelmæssig overvågning skal det kontrolleres på hver vagt. Dette gælder vandstandsglas, fødepumper, driftspressostater, temperaturregulatorer m.m. Nedførte vandstandsvisere skal mindst 1 gang i hver vagt sammnholdes med de direkte visende, som forud skal gennemblæses forskriftsmæssigt.

12 SÆRLIGE PASNINGSBESTEMMELSER

12.1 Rensning, reparation, skader m.m.

12.1.1 Før det tillades nogen at gå ind i en hedtvandsfremstiller for at rense, efterse eller reparere den, skal der være truffet sådanne foranstaltninger, at automatisk eller manuel igangsætning af fyret med de sædvanlige betjeningsorganer ikke er mulig, og at det ikke ved fejlbetjening er muligt at tillede damp, hedtvand, kondensat eller fødevand.

Dette kan gøres på een af følgende måder:

 • a) ved fjernelse af passende rørstykker
 • b) ved montering af blindflanger
 • c) ved anbringelse af to ventiler med mellemliggende dræn.

12.1 2 Ved betjeningsopgaver skal der være anbragt tydelige skiltemed følgende tekst: »Må ikke betjenes. Der arbejdes i hedtvandsfremstilleren«.

12.1.3 Ved rensning og reparation af beholdere og trækkanaler, der skal befares indvendig, skal der altid være beskæftiget mindst 2 personer, således at den ene kan komme den anden til hjælp. Den ene person skal normalt opholde sig uden for hedtvandsfremstilleren. Før nogen begiver sig ind i en beholder eller trækkanal, skal beholderen eller trækkanalen grundigt gennemluftes, eventuelt ved mekanisk indblæsning af atmosfærisk luft.

NB! Der må aldrig anvendes oxygen (ilt)!

Der skal være truffet sådanne foranstaltninger til beskyttelse af den pågældende, som forholdene måtte betinge (personligt beskyttelsesudstyr som støvmaske, briller, hætte o.l.). Ingen må gå ind i beholdere eller trækkanaler, medmindre disse er tilstrækkeligt afkølet. Elektriske håndlamper og el-drevet værktøj skal være i overensstemmelse med stærkstrømsreglementet. Der skal benyttes reduceret spænding; højest 665 V jævnspænding eller højest 42 V vekselspænding.

12.1.4 En hedtvandsfremstillers fyrrum og træk må normalt ikke befares, så længe der er damptryk på den.

12.1.5 Alle væsentlige mangler ved hedtvandsfremstilleren, hedtvandsledninger og øvrigt tilbehør skal snarest anmeldes til ejeren eller brugeren der snarest muligt skal lade dem afhjælpe.

12.1.6 Hvis et hedtvandsanlæg udsættes for sprængning eller brand, eller hvis beholdere eller rør har været overophedet eller pludselig afkølet, eller hvis der konstateres revner eller andre skader, der har indflydelse på anlæggets sikkerhed, skal hedtvandsanlægget tages ud af brug, og der skal gives Arbejdstilsynet meddelelse om beskadigelsen. Der må ikke inden Arbejdstilsynets ankomst foretages nogen ændring eller oprydning af det beskadigede og dets omgivelser, medmindre det er nødvendigt for redning af menneskeliv eller til forebyggelse af ulyker eller betydelige tab og skader. Hedtvandsanlægget må ikke tages i brug igen, før Arbejdstilsynets tilladelse foreligger.

12.2 Særlig afprøvning af sikkerhedsudstyr på hedtvandsfremstillere med periodisk overvågning

12.2.1 Med passende mellemrum og mindst hver tredje måned, skal det ekstra sikkerhedsudstyr underkastes hovedeftersyn af en sagkyndig. Datoen herfor og bemærkninger om eftersyn skal indføres i hedtvandsfremstillerens tilsynsbog, jfr. 3.6.1 og 3.6.2.

12.2.2 Føde- og kedelvand skal regelmæssigt prøves for at sikre, at de af kedelleverandøren foreskrevne krav til vandet er opfyldt. Resultaterne skal noteres og være tilgængelige for Arbejdstilsynet.

13 HEDTVANDSFREMSTILLERES OPSTILLING

13.1 Opstillingsregler

13.1.1 Hedtvandsfremstillere skal opstilles efter forskrifterne for dampkedlers opstilling.

14 HEDTVANDFREMSTILLERE FOR HVILKE KRAVENELEMPES

14.1 Område

14.1.1 For følgende hedtvandsfremstillere lempes kravene i denne forskrift:

A Hedtvandsfremstillere, hvis rumindhold er mindre end 35 liter, og hvor produktet af indstillingstryk og rumindhold ikke overstiger 100 bar gange liter.

b Hedtvandsfremstillere med elektrodekedler, hvor hedtvandsfremstillerens rumindhold er mindre end 35 liter, og hvor produktet af indstillingstryk og rumindhold ikke overstiger 200 bar gange liter.

C Hedtvandfremstillere, hvis ildpåvirkede del kun består af rør med højest 35 mm indvendig diameter, og hvor produktet af indstillingstryk og rumindhold ikke overstiger 200 bar gange liter.

14.2 Krav og lempelser

14.2.1 Hedtvandsfremstillerne skal være forsvarligt konstrueret, opstillet og passet.

14.2.2 Ved hedtvandsfremstillernes konstruktion og udrustning med armatur og tilbehør skal teknikkens anerkendte regler og denne forskrift være vejledende.

14.2.3 Hedtvandsfremstillerne skal trykprøves af leverandøren eller opstilleren med et prøvningstryk, der er 2 gange indstillingstrykket.

14.2.4 Hedtvandsfremstillerne skal ikke anmeldes til Arbejdstilsynet og er ikke underkastet periodiske syn og prøvninger ved dette.

15 FIGURER

15.1 Signaturer

15.1.1 På de efterfølgende figurer er anvendt følgende signaturer:

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 1

Beliggenhed af lavest tilladte vandstand (afstand 5.2.1).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 2

Vandret rør til udtagning af fremløbsvand (afsnit 7.2.1).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 3

Hedtvandsfremstiller med ekspansionsrum i hedvandskedlen.

Regelmæssig overvågning (afsnit 7.2).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 4

Hedtvandsfremstiller med ekkspansionsrum i hedtvandskedlen.

Periodisk overvågning (afsnit 8).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 5

Hedtvandsfremstiller med overliggende ekspansionsbeholder i uafspærrelig forbindelse med hedtvandskedlen. Regelmæssig overvågning (afsnit 7.3).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 6

Hedtvandsfremstiller med overliggende ekspansionsbeholder i uafspærrelig forbindelse med hedtvandskedlen. Periodisk overvågning (afsnit 8).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 7

Hedtvandsfremstiller med overliggende ekspansionsbeholder i afspærrelig forbindelse med hedtvandskedlen. Regelmæssig overvågning (afsnit 7.4).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 8

Hedtvandsfremstiller med overliggende ekspansionsbeholder i afspærrelig forbindelse med hedtvandskedlen. Periodisk overvågning (afsnit 8).

+++AFSNIT+++

Fig. 9

Hedtvandsfremstiller med trykekspansionsbeholder, regelmæssig overvågning (afsnit 7.5)

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 10

Hedtvandsfremstiller med trykekspansionsbeholder. Periodisk overvågning (afsnit 8).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Fig. 11

Hedtvandsfremstiller med trykholdepumpe (afsnit 7.6).

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

 

 16 SAGSREGISTER 

 A 

 Afkøling, vacuumdannelse           11.5.1 

 Afluftningsindretning             5.6.3 

 Afprøvning af sikkerhedsudstyr        11.6 

 Anmeldelse                  3.1.1., 14.2.4 

 Apparatskab                  8.1.4, 8.1.6 

 Armatur                    2.1.8, 4, 5 

 Automatik                   2.1.9 

 B 

 Befaring                   6.2 

 Beregningstryk                2.3.3 

 Brugstilladelse                11.1.1, 12.1.6 

 Brændsel                   8.2 

 Bundudblæsning                5.7 

 C 

 Certifikat for kedelpassere          9.1.2 

 Certifikater for rørmaterialer        6.3.6 

 Cirkulationspumper              6.1 

 D 

 Dampdannelse                 7.5.6 

 Dampudtagning                 3.2.2 

 Definitioner                 2 

 Driftstryk                  2.3.1 

 E 

 Ekspansionsbeholder, ekspansionsrum      2.14, 3.5 

 Elektrodekedel                1.1.2, 2.1.10, 14.1.1 

 F 

 F 

 Fyr, fyring                  2.1.3, 8.2, 11.2 

 Fødeapparater                 6.1 

 G 

 Gasfyring                   8.2.3 

 Godkendelse                  3.1.1, 8.1.4, 10.2.2 

 H 

 Haner                     4.4.2 

 Hedeflade                   2.1.12 

 Hedtvand, definition             2.1.1 

 Hedtvandsfremstiller             2.1.2, 2.1.5 

 Hedtvandskedel                2.1.6, 2.1.7 

 Hedtvandsledninger              6.3 

 Hedtvandssystemer               7 

 Hedtvandsudtagning              3.2.2 

 I 

 Indstillingstryk               2.3.2 

 K 

 Kedelejer eller bruger            3.6.2, 9.1, 9.5.1 

 Kedelpasning                 11 

 Kedelpasser                  3.6.2, 9 

 Klargøring til drift             11.1 

 Kobber og kobberlegeringer          4.3.4, 4.3.5, 6.3.4 

 Kobberrør                   6.3.4 

 Kontrolkort for kedelpassere         9.1.2 

 Korrosion                   6.3.10 

 Kuglegrafitgods                4.3.3 

 L 

 Laveste vandstand               2.1.11, 5.2.1, 5.2.2 

 Lempelser                   1.1.2, 14 

 Luftventiler                 5.6.3 

 M 

 Materialer                  4.3, 6.3.5, 6.3.6 

 Mærkeplade                  5.1 

 Mærkning af armatur              4.2, 5.4.3 

 Måleenheder                  2.3 

 O 

 Oliefyring                  8.2.2 

 Opfyring                   11.2 

 Opstilling                  13, 14.2.1 

 Overtrykssikring               8.1.10, 11.6.2 

 Overvågning                  10 

 P 

 Paralleldrift                 3.3 

 Pasning                    11, 14.2.1 

 Periodisk overvågning             8, 10.2 

 Periodiske undersøgelser           3.1.1, 14.2.4 

 Personskade, personrisiko           5.3.9, 5.3.10, 5.4.13, 

                        5.5.1, 5.7.3, 5.8.5, 

                        6.2, 6.3.3, 11.1.2, 

                        11.5.2, 12.1.1, 

                        12.1.2, 12.1.3, 12.1.4 

 Pressostat                  11.6.4 

 Pumper                    6.1 

 R 

 Rensning                   12.1 

 Reparation                  12.1 

 Rørkedler                   1.1.2, 14.1.1 

 Rørledninger                 6.3 

 Rørledningsnormer               6.3.4 

 S 

 Sikkerhedsafprøvning             11.6, 12.2 

 Sikkerhedsventiler              5.4, 11.3.6, 11.6.3 

 Skader                    9.2.2, 12.1 

 Statens Brandinspektion            8.2.2 

 Stedfortræder for kedelpasser         9.5 

 Stopventiler                 8.5 

 Støbejern                   4.3.2, 4.3.3, 4.5, 

                        6.1.3, 6.3.4 

 Svejsning                   6.3.8 

 T 

 Temperaturregulator              8.1.1, 8.1.7 

 Temperatursikring               8.1.1, 8.1.8, 11.6.2 

 Tempergods                  4.3.2, 6.3.7 

 Termometer                  5.9 

 Tilbehør                   2.2, 6, 14.2.2 

 Tilsynsbog                  3.6 

 Trevejsventil ved vandmangelsikring      8.1.5 

 Trykbeholdere                 3.4 

 Trykdefinitioner               2.3 

 Trykekspansionsbeholder            7.5 

 Trykholdepumpe                7.6 

 Trykmåler                   5.5, 5.6, 11.3.4 

 Trykprøvning                 3.1, 4.5, 6.1.3, 6.3.9, 

                        14.2.3 

 Trykpumpe                   5.6.2 

 Trykregulator (driftspressostat)       8.1.1, 8.1.9, 11.6.4 

 Tryksvigtsikring               8.1.2, 8.1.11, 11.6.2 

 Tvangsløb                   2.1.7, 7.7.1 

 Tørkogningssikring              8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 

                        8.1.6, 11.6.2 

 U 

 Udblæsning                  5.4.13, 5.6.3, 5.7, 

                        8.1.5, 11.3.8 

 Udfald under drift              11.4 

 Udluftningsindretning             5.6.3, 7.4.2, 7.5.3 

 Udtagning af drift              11.5 

 V 

 Vacuumdannelse                11.5.1 

 Vand                     12.2.2 

 Vandmangelsikring               8.1.1, 8.1.4, 8.1.5, 

                        8.1.6, 11.6.2 

 Vandstand                   2.1.11, 5.2.1, 5.2.2 

 Vandstandsglas                5.3 

 Vandstandsmærke                5.2 

 Vandstandsvisere               5.3 

 Vandsække                   5.5.2, 5.5.3 

 Vandudtagning                 3.2.2, 6.1.10 

 Varmelegemer                 3.4.1 

 Varmeydelse                  2.3.6 

 Vejledning                  3.6 

 Ventiler                   4.4.1 

Officielle noter

(* 1) Hvis dampkedlen ikke er fyret, men hedtvandet fremstilles ved

varmeafgivelse fra dampe eller varme/hede væsker, hører

hedtvandsfremstilleren under Arbejdsministeriets bekendtgørelse af

22. december 1971 om trykbeholdere m.v. på landjorden og de

forskrifter, der er udfærdiget i henhold til denne.

(* 2) Ved anvendelse af styrkefaktor f større end 0,7 skal i hvert

enkelt tilfælde træffes nærmere aftale med Arbejdstilsynet.

 

 (* 3)           Kontrolomfang:  Ingen krav 

 For D mindre eller lig 40 

              Kvalitetskrav:  Karakter 3. 

For rør med godstykkelse større end 20 mm samt for rør af legerede

stål kræver Arbejdstilsynet den radiografiske undersøgelse suppleret

med henholdvis erstattet af ultralydundersøgelse. Nærmere aftale

herom skal træffes med Arbejdstilsynet.

Redaktionel note
 • Offentliggjort i Publikation nr. 39/1980
 • (* 4) Opretholdt ved ikraftholdelsesbekendtgørelsen