Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om en arbejdsmarkedsuddannelsesfond

Herved bekendtgøres lov om en arbejdsmarkedsuddannelsesfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 17. februar 1989 med de ændringer, der følger ved § 11 i lov nr. 386 af 13. juni 1990, § 1 i lov nr. 380 af 6. juni 1991, § 2 i lov nr. 372 af 20. maj 1992 og lov nr. 1039 af 23. december 1992.


Kapitel 1

Formål

§ 1. Der oprettes en arbejdsmarkedsuddannelsesfond med følgende formål:

  • 1) gennem bidrag fra arbejdsgivere og lønmodtagere at dække udgifter ved ordinære arbejdsmarkedsuddannelser, jf. kapitel 2, og
  • 2) gennem bidrag fra lønmodtagere at dække udgifter til gennemførelse af ændring af lov om arbejdstilbud til ledige, jf. kapitel 3.

Stk. 2. Fonden bestyres af arbejdsministeren.

§ 2. Lønmodtagere, der skal betale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, har pligt til indbetaling af bidrag til fonden efter reglerne i § 3 og § 4 b.

Stk. 2. Den enkelte arbejdsgiver indbetaler bidragene for sine lønmodtagere.

Stk. 3. Arbejdsgiveren tilbageholder lønmodtagernes bidrag ved lønudbetalingen.

Kapitel 2

Bidrag til dækning af udgifter til ordinære

arbejdsmarkedsuddannelser

§ 3. Den samlede bidragsindtægt efter § 1, stk. 1, nr. 1, for et finansår, jf. § 4, betales af lønmodtagere og arbejdsgivere med halvdelen af hver gruppe.

Stk. 2. Det årlige bidrag efter § 1, stk. 1. nr. 1, for lønmodtagere, for hvem der indbetales fuldt ATP-bidrag, udgør den i stk. 1, fastsatte lønmodtagerandel af den samlede bidragsindtægt divideret med det forventede antal fuldtidsbeskæftigede i det pågældende finansår.

Stk. 3. For lønmodtagere, som ikke er fuldtidsbeskæftigede, indbetales der enten 2/3, 1/3 eller intet bidrag afhængig af beskæftigelsens omfang.

Stk. 4. Ved beregningen af lønmodtagerbidraget, herunder fastsættelsen af timegrænser for opkrævningen af de forholdsmæssige bidrag, finder regler fastsat af arbejdsministeren for beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse, jf. § 15, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 5. Staten indbetaler til Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden arbejdsgivernes bidrag efter § 1, stk. 1, nr. 1, til den samlede bidragsindtægt, jf. stk. 1. På finansloven afsættes hvert år et beløb svarende hertil.

§ 4. Arbejdsministeren fastsætter bidrag efter § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 3, for det følgende finansår i december måned, således at den samlede bidragsindtægt i de enkelte år svarer til de nettobevillinger til arbejdsmarkedsuddannelser, der er optaget på den vedtagne finanslov for det pågældende finansår. Lønmodtagerbidraget for januar kvartal skal dog altid svare til lønmodtagerbidraget i det forudgående kvartal.

Stk. 2. Den enkelte lønmodtagers bidrag beregnes ud fra et skøn over antal beregnede fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, der skal betale AUD-bidrag i finansåret. Skønnet over antallet af fuldtidsbeskæftigede opføres på finansloven.

Stk. 3. Der foretages efterregulering i efterfølgende finansår som følge af ændringer i antallet af fuldtidsbeskæftigede og de regnskabsmæssigt konstaterede udgifter til arbejdsmarkedsuddannelserne.

§ 4 a. (Ophævet)

Kapitel 3

Bidrag til dækning af udgifter til arbejdstilbudsloven

§ 4 b. Den samlede bidragsindtægt efter § 1, stk. 1, nr. 2, betales af lønmodtagerne.

Stk. 2. Det årlige bidrag efter § 1, stk. 1, nr. 2, er 607,68 kr. for lønmodtagere, for hvem der indbetales fuldt ATP-bidrag.

Stk. 3. For lønmodtagere, som ikke er fuldtidsbeskæftigede, betales der enten 2/3, 1/3 eller intet bidrag.

Stk. 4. Ved beregningen af lønmodtagerbidraget, herunder fastsættelsen af timegrænser for opkrævning af de forholdsmæssige bidrag, finder regler fastsat af arbejdsministeren for beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse, jf. § 15, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 4 c. Bidrag efter § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 4 b, reguleres hver den 1. januar med 2 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent, jf. lov om en satsreguleringsprocent, afhængig af om den til grund liggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er højere eller lavere end 2,0 pct. Ved regulering efter 1. pkt. er det de aktuelle indtil da gældende bidragssatser, der reguleres.

Stk. 2. Reguleringen efter stk. 1 sker første gang med virkning for satsen fra 1. januar 1991. De regulerede bidrags størrelse bekendtgøres hvert år af arbejdsministeren samtidig med bidrag efter § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 4.

Kapitel 4

Fællesbestemmelser

§ 5. Arbejdsministeren fastsætter de nærmere regler om beregning, opkrævning og betaling af bidrag, herunder om frist for betaling. Det kan ved disse regler bestemmes, at Arbejdsmarkedets Tillægspension ved opkrævning af lønmodtagerbidrag kan foretage modregning i kompensation for arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til § 17 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og i kompensation for abejdsgivernes udgifter til arbejdsskadeforsikring i henhold til § 42 i lov om arbejdsskadeforsikring. (* 1)

Stk. 2. Arbejdsministeren kan fastsætte regler om, at lønmodtagerbidraget for et kvartal beregnes på grundlag af indbetalte ATP-bidrag i en forudgående 3 måneders periode.

Stk. 3. Sker indbetaling af lønmodtagernes bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter af bidraget med 1 1/2 pct. for hver påbegyndt måned fra kvartalets udløb. Arbejdsministeren kan fastsætte regler om, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling samt eftergive lønmodtagerbidrag og renter.

Stk. 4. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler samt lønmodtagerbidrag kan med tillæg af renter og omkostninger inddrives ved udpantning.

Stk. 5. Krav på lønmodtagerbidrag i henhold til denne lov forældes efter reglerne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer.

Stk. 6. Indbetalte lønmodtagerbidrag overføres kvartalsvis af Arbejdsmarkedets Tillægspension til arbejdsmarkedsuddannelsesfonden, som udreder vederlag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for opkrævning af bidraget.

Stk. 7. Afgørelser om bidragspligt for lønmodtagere og lønmodtagerbidrag, herunder beregning og opkrævning kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 8. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988 gældende regler, herunder påløbne renter og omkostninger, kan inddrives af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken). Hypotekbanken kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn mv. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 9. Arbejdsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 10. Hypotekbanken kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af skyldige beløb efter stk. 8, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

§ 6. Offentlige myndigheder, arbejdsgivere, lønmodtagere og arbejdsmarkedets organisationer skal efter anmodning give Arbejdsmarkedets Tillægspension og Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension enhver oplysning, som er af betydning for afgørelser om opkrævning af bidrag.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde

  • 1) den arbejdsgiver, der undlader rettidigt at indbetale bidrag for sine lønmodtagere,
  • 2) Den, der undlader at efterkomme en anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension eller fra Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension om oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, jf. § 6.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 8. I forskrifter, der udfærdiges af arbejdsministeren med hjemmel i loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 8 a. Lønmodtagere, der beskæftiges, men ikke er hjemmehørende i Grønland, i virksomheder eller institutioner, som har sæde i Grønland, eller af den danske stat, er ikke omfattet af loven, uanset om der betales bidrag for dem som medlemmer af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. april 1984. Der tilbageholdes i løn og svares arbejdsgiverbidrag af løn, der indtjenes fra og med begyndelsen af den lønningsuge, i hvilken den 1. april 1984 falder, for månedslønnede fra og med lønnen for april 1984. I lov nr. 184 af 8. maj 1985 fastsættes i § 2, at de ændringer, der vedrører §§ 5 og 8 træder i kraft den 1. juli 1985, og at de ændringer, der vedrører §§ 2, 3, 4 og 4 a, træder i kraft den 1. januar 1986. Der tilbageholdes i løn, der indtjenes fra og med begyndelsen af den første lønningsuge efter 1. januar 1986, for månedslønnede fra og med lønnen for januar 1986. I lov nr. 879 af 23. december 1987 fastsættes i § 2, stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar 1988.

Dog fremgår det af § 2, stk. 2, at § 5, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2-6, samt § 7, stk. 1, nr. 1, i den hidtidige affattelse har virkning indtil den 1. januar 1989.

Af § 2, stk. 3, fremgår det, at arbejdsgiverbidrag til arbejdsmarkedsuddannelsesfonden efter de hidtidige regler opkræves sidste gang med forfaldsdag den 1. januar 1988 på grundlag af ATP-bidrag, der er eller skulle være indbetalt inden den 15. december 1987. I lov nr. 840 af 21. december 1988 fastsættes i § 4, stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar 1989.

Af § 4, stk. 3, fremgår det, at der tilbageholdes i løn, der indtjenes fra og med begyndelsen af den første lønningsuge efter 1. januar 1989, for månedslønnede fra og med lønnen for januar 1989.

Endvidere fremgår det af § 4, stk. 4, at opkrævning sker på grundlag af ATP-bidrag, som indbetales 1. januar 1989 eller senere. I lov nr. 386 af 13. juni 1990 fastsættes i § 31, at loven træder i kraft den 1. januar 1991. I lov nr. 380 af 6. juni 1991 fastsættes i § 33, at loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og finder anvendelse på fordringer forfaldne før lovens ikrafttræden. I lov nr. 372 af 20. maj 1992 fastsættes i § 3, at loven træder i kraft den 1. juli 1992. I lov nr. 1039 af 23. december 1992 fastsættes i § 2, at loven træder i kraft den 1. januar 1993.

Arbejdsministeriet, den 1. januar 1993

Knud Erik Kirkegaard

/ Erik Halling

Officielle noter

(* 1) § 42 i lov om arbejdsskadeforsikring om udbetaling af kompensation for arbejdsgivernes udgifter til arbejdsskadeforsikring er ophævet ved lov om ændring af lov om arbejdsskadeforsikring (Bortfald af kompensation for arbejdsgivernes udgifter til arbejdsskadeforsikring).