Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond

Herved bekendtgøres lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 9. oktober 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 880 af 23. december 1987. Den bekendtgjorte lovtekst gælder først fuldt ud fra den 1. januar 1989, jf. § 2 i lov nr. 880 af 23. december 1987, der gengives i bekendtgørelsens slutning.


§ 1. Lønmodtagernes Garantifond oprettes til sikring af lønmodtageres krav på løn m.v. ved

  • 1) arbejdsgiverens konkurs,
  • 2) arbejdsgiverens død, såfremt boet behandles efter skiftelovens kapitel 3, eller
  • 3) virksomhedens ophør, såfremt det godtgøres, at arbejdsgiveren er ude af stand til at betale kravet.

§ 2. Garantien omfatter krav på løn og andet vederlag, erstatning for afbrydelse af arbejdsforholdet, godtgørelse i forbindelse med opsigelse eller afbrydelse af arbejdsforholdet samt feriegodtgørelse, såfremt kravene er eller i tilfælde af konkurs ville være omfattet af konkurslovens § 63, stk. 2, 1. pkt., eller § 95, stk. 1, nr. 1-5, jf. stk. 2. Garantien omfatter tillige tilsvarende krav, der kan støttes på konkurslovens § 94, nr. 2, såfremt den skifteret, der behandler konkursboet eller dødsboet, attesterer, at boet ikke for tiden er i stand til at opfylde kravene. Garantien omfatter dog ikke den del af kravet, som arbejdsgiveren skulle have indeholdt i kildeskat.

Stk. 2. I de i § 1, nr. 3, nævnte tilfælde afgør fonden, hvilket tidspunkt der træder i stedet for fristdagen, om kravet kan tillægges fortrinsret efter konkurslovens § 95, stk. 1, nr. 5, og om udbetaling skal nægtes i medfør af konkurslovens § 95, stk. 2.

Har virksomheden anmeldt betalingsstandsning, er dagen for anmeldelsen fristdag, hvis virksomhedens ophør på grund af insolvens sker inden 3 uger efter, at virkningerne af betalingsstandsningen er ophørt efter konkurslovens §§ 16 d og 16 e.

§ 3. For krav, der er nævnt i konkurslovens § 94, nr. 2, og § 95,

stk. 1, nr. 1-3 og 5, kan fonden i det enkelte tilfælde i alt højst

udbetale 25.000 kr. til hver lønmodtager. Arbejdsministeren kan ændre

beløbet under hensyn til lønudviklingen1).

§ 4. Fonden foretager udbetaling, når kravet er anmeldt og

dokumenteret over for fonden. Fonden kan foretage delvis udbetaling.

Stk. 2. Udbetaling kan kun finde sted, såfremt kravet er forfaldet.

§ 5. Offentlige myndigheder, arbejdsgivere og faglige organisationer

skal efter anmodning give fonden oplysninger, der har betydning

for afgørelser om udbetaling fra fonden.

§ 6. Bestrides kravet af arbejdsgiveren eller hans bo, eller finder

fonden, at kravet er utilstrækkeligt dokumenteret, kan fonden

henvise lønmodtageren til at søge kravet fastslået ved domstolene.

§ 7. Fonden indtræder i lønmodtagerens krav mod arbejdsgiveren.

§ 8. Overdrager lønmodtageren de i § 2 nævnte krav, bortfalder

adgangen til at opnå betaling fra fonden, medmindre overdragelsen

sker til vedkommende lønmodtager- eller arbejdsgiverorganisation

eller til vedkommende statsanerkendte arbejdsløshedskasse.

§ 9. Til dækning af fondens udgifter, herunder

administrationsudgifter, indbetaler staten et bidrag hvert

kvartal. På finansloven afsættes hvert år et beløb svarende

hertil.

§ 10. Arbejdsministeren fastsætter regler om

  • 1) anmeldelse af krav over for fonden, herunder frist for indgivelse

af anmeldelse,

  • 2) hvilken dokumentation der skal medfølge anmeldelsen,
  • 3) fondens behandling af krav og
  • 4) udbetaling fra fonden.

§ 11. Fonden administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf.

kapitel VII i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 12. Har en lønmodtager givet fonden urigtige oplysninger eller

fortiet omstændigheder, der er af betydning for udbetaling fra

fonden, kan beløb, som er modtaget med urette, kræves

tilbagebetalt af lønmodtageren.

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige

lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme en

anmodning fra fonden om oplysninger eller afgiver urigtige eller

vildledende oplysninger, jf. § 5.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab

eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 14. Loven finder anvendelse i tilfælde, hvor behandlingen af

arbejdsgiverens bo anses som begyndt, eller hvor virksomheden

ophører den 1. april 1972 eller senere.

Stk. 2. og 3. (Overgangsbebestemmelser udeladt).

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl.

anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de

særlige grønlandske forhold tilsiger2).

Lov nr. 880 af 23. december 1987, der ændrer § 9 og § 13, stk. 1,

indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1988.

Stk. 2. § 9, stk. 4 -9, og § 13, stk. 1, i den hidtidige affattelse

har dog virkning indtil 1. januar 1989.

Stk. 3. I 1988 betales der alene bidrag efter § 1, nr. 1, pr. 1.

april, 1. juli og 1. oktober.

Stk. 4. Arbejdsgiverbidrag til dækning af fondens udgifter efter de

hidtil gældende regler opkræves sidste gang med forfaldsdag 1.

januar 1988 på grundlag af ATP-bidrag, der er eller skulle være

indbetalt inden 15. december 1987.

Arbejdsministeriet, den 12. februar 1988

HENNING DYREMOSE

/E. Edelberg

Officielle noter

(* 1) Beløbet er ved Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 870 af 22. december 1988 om krav på løn fra Lønmodtagernes Garantifond forhøjet til 75.000 kr.

(* 2) Anordning nr. 321 af 3. juli 1980 om ikrafttræden for Grønland af lov om Lønmodtagernes Garantifond m.v.