Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om en arbejdsmarkedsuddannelsesfond

Herved bekendtgøres lov om en arbejsdmarkedsuddannelsesfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 16. februar 1988 med de ændringer, der følger af lov nr. 840 af 21. december 1988.


Kapitel 1

Formål

§ 1. Der oprettes en arbejdsmarkedsuddannelsesfond med følgende formål:

  • 1) gennem bidrag fra arbejdsgivere og lønmodtagere at dække udgifter ved ordinære arbejdsmarkedsuddannelser, jf. kapitel 2, og
  • 2) gennem bidrag fra lønmodtagere at dække udgifter til gennemførelse af ændring af lov om arbejdstilbud til ledige, jf. kapitel 3.

Stk. 2. Fonden bestyres af arbejdsministeren.

§ 2. Lønmodtagere, der skal betale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, har pligt til indbetaling af bidrag til fonden efter reglerne i § 3 og § 4 b.

Stk. 2. Den enkelte arbejdsgiver indbetaler bidragene for sine lønmodtagere.

Stk. 3. Arbejdsgiveren tilbageholder lønmodtagernes bidrag ved lønudbetalingen.

Kapitel 2

Bidrag til dækning af udgifter til ordinære

arbejdsmarkedsuddannelser

§ 3. Den samlede bidragsindtægt efter § 1, stk. 1, nr. 1, for et finansår, jf. § 4, betales af lønmodtagere og arbejdsgivere med halvdelen af hver gruppe.

Stk. 2. Det årlige bidrag efter § 1, stk. 1, nr. 1, for lønmodtagere, for hvem der indbetales fuldt ATP-bidrag, udgør den i stk. 1 fastsatte lønmodtagerandel af den samlede bidragsindtægt divideret med det forventede antal fuldtidsbeskæftigede i det pågældende finansår.

Stk. 3. For lønmodtagere med mindst 30 timers ugentlig beskæftigelse hos samme arbejdsgiver udgør bidraget pr. uge 1/48 af det årlige bidrag efter stk. 2. For lønmodtagere med 20-29 timers ugentlig beskæftigelse hos samme arbejdsgiver udgør bidraget pr. uge 2/3 af bidraget efter 1. pkt. For lønmodtagere med 10-19 timers ugentlig beskæftigelse hos samme arbejdsgiver udgør bidraget pr. uge 1/3 af bidraget efter 1. pkt.

Stk. 4. For lønmodtagere med mindst 130 timers månedlig beskæftigelse hos samme arbejdsgiver udgør bidraget pr. måned 1/12 af det årlige bidrag efter stk. 2. For månedslønnede med 862/3-129 timers månedlig beskæftigelse hos samme arbejdsgiver udgør bidraget pr. måned 2/3 af bidraget efter 1. pkt. For månedslønnede med 431/3-861/3 timers månedlig beskæftigelse hos samme arbejdsgiver udgør bidraget pr. måned 1/3 af bidraget efter 1. pkt.

Stk. 5. For løsarbejdere, jf. § 2, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, udgør bidraget pr. præsteret arbejdstime 1/1944 af bidraget efter stk. 2.

Stk. 6. For lønmodtagere, hvis arbejdstid ikke kendes, udregnes det timetal, der lægges til grund for bidragsbetalingen, efter tilsvarende regler som fastsat i § 4, stk. 1,c), i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 7. Staten indbetaler til Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden arbejdsgivernes bidrag efter § 1, stk. 1, nr. 1, til den samlede bidragsindtægt, jf. stk. 1. På finansloven afsættes hvert år et beløb svarende hertil.

§ 4. Bidrag efter § 1, stk. 1, nr. 1, for det følgende finansår fastsættes i september måned. Lønmodtagernes bidrag samt det af staten for arbejdsgiverne indbetalte bidrag til den samlede bidragsindtægt fastsættes således, at den samlede bidragsindtægt svarer til de udgifter til arbejdsmarkedsuddannelser, der er vedtaget på finansloven for det år, hvori bidragsfastsættelsen finder sted, reguleret med forskellen mellem bidragsindtægterne og de afholdte udgifter til arbejdsmarkedsuddannelser i det foregående finansår.

§ 4 a. Arbejdsministeren fastsætter hvert år bidragene til dækning af udgifter efter § 1, stk. 1, nr. 1, samt lønmodtagernes bidragssatser i tilknytning hertil, jf. § 3 og 4.

Kapitel 3

Bidrag til dækning af udgifter til arbejdstilbudsloven

§ 4 b. Den samlede bidragsindtægt efter § 1, stk. 1, nr. 2, betales af lønmodtagerne.

Stk. 2. Det årlige bidrag efter § 1, stk. 1, nr. 2, er 607,68 kr. for lønmodtagere, for hvem der indbetales fuldt ATP-bidrag.

Stk. 3. Bidraget efter § 1, stk. 1, nr. 2, for lønmodtagere med mindst 30 timers ugentlig beskæftigelse hos samme arbejdsgiver er 12,66 kr. pr. uge. For lønmodtagere med 20-29 timers ugentlig beskæftigelse hos samme arbejdsgiver er bidraget 8,44 kr., og for lønmodtagere med 10-19 timers ugentlig beskæftigelse hos samme arbejdsgiver er bidraget 4,22 kr.

Stk. 4. For månedslønnede med mindst 130 timers månedlig beskæftigelse hos samme arbejdsgiver er bidraget efter § 1, stk. 1, nr. 2, 50,64 kr. pr. måned. For månedslønnede med 862/3-129 timers månedlig beskæftigelse hos samme arbejdsgiver er bidraget 33,76 kr. pr. måned, og for månedslønnede med 431/3-861/3 timers månedlig beskæftigelse hos samme arbejdsgiver er bidraget 16,88 kr. pr. måned.

Stk. 5. For løsarbejdere, jf. § 2, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, er bidraget pr. præsteret arbejdstime 0,33 kr.

Stk. 6. For lønmodtagere, hvis arbejdstid ikke kendes, udregnes det timetal, der lægges til grund for bidragsbetalingen, efter tilsvarende regler som fastsat i § 4, stk. 1, litra c, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 4 c. Bidrag efter § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 4 b, pristalsreguleres hver den 1. januar på grundlag af forskellen i reguleringspristallet mellem nærmest forudgående juli måned og reguleringspristallet for juli 1988. Reguleringspristallet beregnes i henhold til lov om beregning af et reguleringspristal.

Stk. 2. Regulering efter stk. 1 sker første gang med virkning for satsen fra 1. januar 1990. Arbejdsministeren bekendtgør hvert år de regulerede bidrags størrelse.

Kapitel 4

Fællesbestemmelser

§ 5. Arbejdsministeren fastsætter de nærmere regler om beregning, opkrævning og betaling af bidrag, herunder om frist for betaling. Det kan ved disse regler bestemmes, at Arbejdsmarkedets Tillægspension ved opkrævning af lønmodtagerbidrag kan foretage modregning i kompensation for arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension i henhold til § 17 a i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og i kompensation for arbejdsgivernes udgifter til arbejdsskadeforsikring i henhold til § 42 i lov om arbejdsskadeforsikring.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan fastsætte regler om, at lønmodtagerbidraget for et kvartal beregnes på grundlag af indbetalte ATP-bidrag i en forudgående 3 måneders periode.

Stk. 3. Sker indbetaling af lønmodtagernes bidrag ikke rettidigt, skal arbejdsgiveren betale renter af bidraget med 11/2 pct. for hver påbegyndt måned fra kvartalets udløb. Arbejdsministeren kan fastsætte regler om, at Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling samt eftergive lønmodtagerbidrag og renter.

Stk. 4. Arbejdsmarkedets Tillægspension har udpantningsret for lønmodtagerbidrag og renter.

Stk. 5. Krav på lønmodtagerbidrag i henhold til denne lov forældes efter reglerne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer.

Stk. 6. Indbetalte lønmodtagerbidrag overføres kvartalsvis af Arbejdsmarkedets Tillægspension til arbejdsmarkedsuddannelsesfon den, som udreder vederlag til Arbejdsmarkedets Tillægspension for opkrævning af bidraget.

Stk. 7. Afgørelser om bidragspligt for lønmodtagere og lønmodtagerbidrag, herunder beregning og opkrævning, kan inden for en frist af 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, indbringes for Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 28 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 6. Offentlige myndigheder, arbejdsgivere, lønmodtagere og arbejdsmarkedets organisationer skal efter anmodning give Arbejdsmarkedets Tillægspension og Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension enhver oplysning, som er af betydning for afgørelser om opkrævning af bidrag.

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde

  • 1) den arbejdsgiver, der undlader rettidigt at indbetale bidrag for sine lønmodtagere,
  • 2) den, der undlader at efterkomme en anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension eller fra Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension om oplysninger eller afgiver urigtige eller vildledende oplysninger, jf. § 6.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. Er overtrædelsen begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

§ 8. I forskrifter, der udfærdiges af arbejdsministeren med hjemmel i loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 8 a. Lønmodtagere, der beskæftiges, men ikke er hjemmehørende i Grønland, i virksomheder eller institutioner, som har sæde i Grønland, eller af den danske stat, er ikke omfattet af loven, uanset om der betales bidrag for dem som medlemmer af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. april 1984. Der tilbageholdes i løn og svares arbejdsgiverbidrag af løn, der indtjenes fra og med begyndelsen af den lønningsuge, i hvilken den 1. april 1984 falder, for månedslønnede fra og med lønnen for april 1984.

--------------- I lov nr. 184 af 8. maj 1985 fastsættes i § 2, at de ændringer, der vedrører §§ 5 og 8 træder i kraft den 1. juli 1985, og at de ændringer, der vedrører §§ 2, 3, 4 og 4 a, træder i kraft den 1. januar 1986. Der tilbageholdes i løn, der indtjenes fra og med begyndelsen af den første lønningsuge efter 1. januar 1986, for månedslønnede fra og med lønnen for januar 1986.

---------------

I lov nr. 879 af 23. december 1987 fastsættes i § 2, stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar 1988.

Dog fremgår det af § 2, stk. 2, at § 5, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2-6, samt § 7, stk. 1, nr. 1, i den hidtidige affattelse har virkning indtil den 1. januar 1989.

Af § 2, stk. 3, fremgår det, at arbejdsgiverbidrag til arbejdsmarkedsuddannelsesfonden efter de hidtidige regler opkræves sidste gang med forfaldsdag den 1. januar 1988 på grundlag af ATP-bidrag, der er eller skulle være indbetalt inden den 15. december 1987.

--------------- I lov nr. 840 af 21. december 1988 fastsættes i § 4, stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar 1989.

Af § 4, stk. 3, fremgår det, at der tilbageholdes i løn, der indtjenes fra og med begyndelsen af den første lønningsuge efter 1. januar 1989, for månedslønnede fra og med lønnen for januar 1989.

Endvidere fremgår det af § 4, stk. 4, at opkrævning sker på grundlag af ATP-bidrag, som indbetales 1. januar 1989 eller senere.

Arbejdsministeriet, den 17. februar 1989

HENNING DYREMOSE

/Leif Chr. Hansen

Officielle noter

Ingen