Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om enzootisk kvægleukose1)  

 

I medfør af § 6, stk. 2, § 8, § 9, § 10, § 12, § 13, stk. 1, § 18, stk. 1, § 19, § 32, stk. 1, § 35, stk. 1, § 42 og § 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr fastsættes:

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Ved enzootisk kvægleukose forstås i denne bekendtgørelse den overførbare form af leukose hos kvæg (infektion med bovint leukæmivirus).

Stk. 2. Ved en besætning forstås i denne bekendtgørelse et dyr eller en gruppe dyr, der holdes på en bedrift som en epidemiologisk enhed.

§ 2. Enhver dansk kvægbesætning betegnes som officielt fri for enzootisk kvægleukose, medmindre den ifølge §§ 3, 4 eller 5 skal anses for at være mistænkt eller smittet med enzootisk kvægleukose.

Anmeldelse

§ 3. Ved mistanke om enzootisk kvægleukose i en kvægbesætning skal den ansvarlige for besætningen tilkalde en dyrlæge.

Stk. 2. Tilkaldelse skal ske, når der hos ét eller flere kreaturer i en kvægbesætning forekommer universelt kraftigt hævede lymfeknuder.

Stk. 3. Tilkaldes en dyrlæge på grund af mistanke om enzootisk kvægleukose, og kan mistanken ikke afvises, eller får en dyrlæge i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om enzootisk kvægleukose, skal dyrlægen straks underrette Fødevareregionen.

Stk. 4. Finder en dyrlæge i forbindelse med sit arbejde svulstagtige forandringer i lymfeknuder eller organer hos et kreatur, skal dyrlægen i overensstemmelse med instruktion fra Fødevareregionen indsende materiale fra dyret til undersøgelse på Statens Veterinære Serumlaboratorium.

Mistænkte og smittede kvægbesætninger

§ 4. Mistænkt for at være smittet med enzootisk kvægleukose er kvægbesætninger som beskrevet i § 3 samt kvægbesætninger,

1) hvor der har været smittefarligt samkvem med dyr, der anses for at være smittet med enzootisk kvægleukose eller mistænkt herfor, eller

  1. som efter Fødevareregionens skøn kan være smittet med enzootisk kvægleukose.

§ 5. En kvægbesætning anses for smittet med enzootisk kvægleukose, når et af de statslige veterinære laboratorier har påvist bovint leukæmivirus eller specifikke antistoffer mod dette virus i materiale fra dyr i besætningen.

Stk. 2. En kvægbesætning vil blive erklæret fri for mistanke om eller smitte med enzootisk kvægleukose, når undersøgelser foreskrevet af Fødevareregionen er foretaget med et efter Fødevareregionens vurdering tilfredsstillende resultat svarende til direktiv nr. 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin, bilag D, kapitel II.

Kontrol- og bekæmpelsesforanstaltninger

§ 6. Kreaturer, der viser positiv reaktion for enzootisk kvægleukose, skal af den ansvarlige for kvægbesætningen straks isoleres fra den øvrige besætning efter dyrlægens eller Fødevareregionens anvisning.

§ 7. Den ansvarlige for en kvægbesætning, der er mistænkt for eller smittet med enzootisk kvægleukose, kan af Fødevareregionen pålægges et offentligt tilsyn, der kan omfatte:

1) Forbud mod at fjerne dyr til levebrug fra besætningen,

2) Påbud om, at dyr kun må flyttes direkte til slagtning på en af Fødevaredirektoratet dertil godkendt virksomhed ledsaget af en af Fødevareregionen udstedt passérseddel påført hvert dyrs fulde CKR-nummer eller til destruktion,

3) Forbud mod at tilføre besætningen dyr, som er modtagelige for enzootisk kvægleukose,

4) Påbud om at lade besætningen eller dele af besætningen blodprøve eller på anden måde undersøge for enzootisk kvægleukose,

5) Påbud om at lade reagerende kreaturer samt deres eventuelle afkom eller hele besætningen slagte eller nedslå senest én måned efter påvisningen som led i bekæmpelse af enzootisk kvægleukose,

6) Påbud om at træffe forholdsregler, der har betydning for kontrollen med og bekæmpelsen af enzootisk kvægleukose, herunder opstaldning, rengøring og desinfektion, udbringning af gødning samt anvendelse af kontaminerede arealer og foderafgrøder,

7) Påbud om at lade kreaturer, der går på græs, tage ind på stald, og

8) Påbud om, at dyr, der dør eller aflives, undersøges af en dyrlæge, medmindre Fødevareregionen har meddelt fritagelse herfor.

§ 8. Den ansvarlige for en kvægbesætning, der er saneret ved slagtning eller nedslagning, jf. § 7, nr. 5, skal foretage rensning og desinfektion af ejendommen efter Fødevareregionens anvisning.

§ 9. Fødevareregionen kan påbyde undersøgelse af dyr eller besætninger for enzootisk kvægleukose eller som kontrol af frihed herfor. Sådanne undersøgelser kan gennemføres i et bestemt område eller blandt dyr eller besætninger i en bestemt kategori.

Stk. 2. Undersøgelse for enzootisk kvægleukose skal foretages af en dyrlæge.

§ 10. Fødevareregionen kan lade blodprøver udtaget som led i andre sygdomsbekæmpelsesprogrammer undersøge for enzootisk kvægleukose.

Transport af dyr fra mistænkte og smittede kvægbesætninger

§ 11. Transport af kreaturer til slagtning, jf. § 7, nr. 2, skal ske direkte til den på passérsedlen anførte virksomhed, og der må ikke uden Fødevareregionens tilladelse sammen med sådanne dyr transporteres dyr fra andre besætninger.

Stk. 2. Dyrene skal aflæsses på virksomheden så nær slagtestedet som muligt. Transportvognens chauffør skal straks efter dyrenes aflæsning rense og desinficere vognen på virksomhedens vaskeplads efter den kontrollerende dyrlæges anvisning.

Undersøgelse af leverandørmælkeprøver og blodprøver

§ 12. Fra samtlige mælkeleverende besætninger skal mejeriet én gang hvert tredje år udtage leverandørmælkeprøver til undersøgelse for antistoffer mod enzootisk kvægleukose.

§ 13. I forbindelse med slagtningen skal slagteriet af hvert sjette af de slagtekreaturer, der er over 2 år gamle, udtage en blodprøve til undersøgelse for antistoffer mod enzootisk kvægleukose.

§ 14. De i § 12 nævnte leverandørmælkeprøver samt de i §§ 9 og 13 nævnte blodprøver skal undersøges på et af Fødevaredirektoratet godkendt laboratorium.

Stk. 2. Findes de i stk. 1 nævnte prøver positive, skal dette resultat bekræftes ved undersøgelse på Statens Veterinære Serumlaboratorium eller Statens Veterinære Institut for Virusforskning. Resultaterne af de i stk. 1 nævnte undersøgelser indberettes til Fødevaredirektoratet efter dettes nærmere bestemmelse.

Vaccination mod enzootisk kvægleukose

§ 15. Anvendelse af vaccine mod enzootisk kvægleukose er forbudt.

Betaling, straf og ikrafttræden

§ 16. Udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af enzootisk kvægleukose i medfør af denne bekendtgørelse ydes i henhold til bekendtgørelse om udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme.

Stk. 2. Alle øvrige udgifter i medfør af denne bekendtgørelse er Fødevaredirektoratet uvedkommende.

§ 17. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, § 6, § 8, § 9, stk. 2, eller §§ 11-15 eller

2) undlader at efterkomme forbud eller påbud efter § 7 eller § 9, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. maj 2000.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 96 af 19. februar 1991 om enzootisk leukose hos kvæg.

Fødevaredirektoratet, den 3. maj 2000

P.D.V.
Preben Willeberg

/Pernille Birk

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 64/432/EØF, EF-Tidende 1964 L 121 s. 1977, som ændret ved Rådets direktiv nr. 98/46/EF, EF-Tidende 1998 L 198 s. 22.

Redaktionel note
  • 1) Ifølge rettelseslisten til Lovtidende A, 2000: I § 4 rettes "1) Hvor der har været smittefarligt samkvem med dyr, der anses for at være smittet med enzootisk kvægleukose eller mistænkt herfor, eller som efter Fødevareregionens skøn kan være smittet med enzootisk kvægleukose." til "1) Hvor der har været smittefarligt samkvem med dyr, der anses for at være smittet med enzootisk kvægleukose eller mistænkt herfor, eller 2) som efter Fødevareregionens skøn kan være smittet med enzootisk kvægleukose."