Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om St. Vejleå og om fredningsbælte ved åens udløb i Ishøj Havn.

 

I medfør af §§ 31 og 130, stk. 2, i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999 og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Udløbet for St. Vejleå er slusen i dæmningen i Ishøj Havn.

§ 2. I perioden fra og med 16. september til og med 15. januar er der et fredningsbælte, der omfatter vandområdet i havet inden for en afstand af 500 m fra udløbet.

Stk. 2. I det i stk. 1 nævnte fredningsbælte må intet fiskeri finde sted.

Stk. 3. Der etableres ingen fredet gennemgangsstrækning til fredningsbæltet.

§ 3. Overtrædelse af § 2, stk. 2, straffes med bøde.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2000 og gælder til og med den 31. december 2004.

Fiskeridirektoratet, den 4. februar 2000

Jørgen Fredsted

/Jørgen Bohn