Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ferie

(Feriegodtgørelse og ferietillæg af lønmodtagernes bidrag til

arbejdsmarkedsuddannelsesfonden)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om ferie, jfr. lovbekendtgørelse nr. 560 af 13. november 1984, foretages følgende ændring:

I § 16, stk. 1, indsættes efter »pensionsordninger m.v.«: »samt af lønmodtagerens bidrag til arbejdsmarkedsuddannelsesfonden i medfør af lov om en arbejdsmarkedsuddannelsesfond«.

§ 2

Loven har virkning fra den 1. januar 1985.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 22. MAJ 1985

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/GRETHE FENGER MØLLER

Officielle noter

Ingen