Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om ferie (Ændring af reglerne for lærlinge og efg-elever)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 13. november 1984, som ændret ved lov nr. 204 af 22. maj 1985 og § 5 i lov nr. 271 af 2. maj 1990, foretages følgende ændringer:

1. § 7 affattes således:

» § 7. Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 30 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien i det omfang, eleven ikke har optjent løn under ferie eller feriegodtgørelse.

Stk. 2. Er ansættelsesforholdet påbegyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 30 dage i dette ferieår.

Stk. 3. Er ansættelsesforholdet påbegyndt 1. juli eller senere, har eleven i forbindelse med, at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 1. maj, ret til højst 6 dages betalt ferie i dette ferieår.«

2. § 17 a ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 2. maj 1992.

Stk. 2. Lærlinge med lærlingekontrakt indgået inden den 1. januar 1991 efter den dagældende lærlingelovs § 1 og personer, der har indgået aftale om læreforhold efter den dagældende lærlingelovs § 30, samt elever med uddannelsesaftale indgået inden den 1. januar 1991 efter den dagældende lov om erhvervsfaglige grunduddannelser har ret til betalt ferie efter bestemmelserne i lovens § 7.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. april 1992

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Knud Erik Kirkegaard

Officielle noter

Ingen