Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om begrænsning af lønstigninger og om ændring af takt- og dyrtidsregulering m.v.

(Fortsat ændring af dyrtidsregulering)

(Lønstoploven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov nr. 575 af 27. oktober 1982 om begrænsning af lønstigninger og om ændring af takt- og dyrtidsregulering m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 3 ændres »januar 1985« til: »januar 1987«.

2. § 13 affattes således:

»§ 13. Loven gælder ikke for Færøerne samt for lønmodtagere i Grønland, for hvilke der er fastsat dyrtidsregulering på grundlag af det særlige grønlandske reguleringspristal.«

§ 2

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende. Den har virkning fra det tidspunkt, hvor regulering på grundlag af det første reguleringspristal efter reguleringspristallet for januar 1985 skal finde sted.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 23. MAJ 1984

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/GRETHE FENGER MØLLER

Officielle noter

Ingen