Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

(Arbejdsmiljøfondet)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, som ændret ved lov nr. 220 af 22. april 1987, § 12 i lov nr. 196 af 29. marts 1989 og lov nr. 380 af 13. juni 1990, foretages følgende ændringer:

1. I § 68, stk. 3, ændres »30« til: »45«.

2. § 68, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Fondets daglige ledelse varetages af en bestyrelse, som består af direktøren for Arbejdstilsynet som formand og 6 medlemmer, som vælges af Arbejdsmiljørådet. 3 medlemmer repræsenterer arbejdstagerne, og 3 medlemmer repræsenterer arbejdsgiverne. Af repræsentanterne for arbejdstagerne skal 2 repræsentere de under Landsorganisationen i Danmark hørende områder og 1 funktionærernes og akademikernes områder. Af repræsentanterne for arbejdsgiverne skal 2 repræsentere de private arbejdsgivere, heraf den ene arbejdslederne, og 1 det offentlige som arbejdsgiver.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1991.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 1991

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Knud E. Kirkegaard

Officielle noter

Ingen