Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Indførelse af delefterløn m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 11. januar 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 51, stk. 1, sidste pkt., indsættes efter »arbejdsfortjenesten«: », herunder at delefterløn kan medregnes i arbejdsfortjenesten«.

2. I § 75 a, stk. 1, indsættes efter »overgangsydelse«: », delefterløn«.

3. I § 75 a, stk. 2, ændres »jf. § 57, stk. 3« til: »jf. dog § 75 c, stk. 4«.

4. I § 75 b, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »§ 55, stk. 4,»: »modtager delefterløn,».

5. I § 75 b, stk. 7, 1. pkt., indsættes efter »efterløn«: », jf. dog stk. 8«.

6. I § 75 b indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Uanset stk. 7 kan medlemmer, der har været udtrådt af efterlønsordningen for at gå på delefterløn, genindtræde i efterlønsordningen.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

7. § 75 c affattes således:

»§ 75 c. Det er en betingelse for at bevare ret til efterløn, at medlemmet ikke har haft erhvervsarbejde de første 5 uger efter overgangen til efterløn, og at medlemmet i efterlønsperioden i øvrigt ikke har haft erhvervsarbejde af større omfang end sammenlagt 200 timer inden for et kalenderår. I det kalenderår, medlemmet indtræder i efterlønsordningen, reduceres de 200 timer forholdsmæssigt i henhold til nærmere fastsatte regler efter stk. 4.

Stk. 2. Erhvervsarbejdet må ikke udføres som vedvarende selvstændig virksomhed bortset fra mindre jordbrug, jf. dog stk. 4, nr. 1.

Stk. 3. Erhvervsarbejdet må ikke udføres som arbejde i en selvstændig virksomhed, der ejes eller drives af medlemmets ægtefælle. Begrænsningen gælder dog ikke mindre jordbrug.

Stk. 4. Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen fastsætter efter forhandling med Landsarbejdsrådet nærmere regler for arbejde, der kan udføres efter stk. 1-3. Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen kan herunder fastsætte regler om,

  • 1) at det uanset stk. 2 i særlige tilfælde er tilladt at udøve selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i sammenlagt højst 200 timer inden for et kalenderår,
  • 2) at der ved særlige omstændigheder kan meddeles tilladelse til, at et medlem, der har overtrådt stk. 1-3 eller regler udfærdiget i medfør af dette stykke, kan forblive i efterlønsordningen,
  • 3) at der ved særlige omstændigheder kan meddeles tilladelse til, at et medlem har bierhverv ved lønarbejde, selv om arbejdets omfang i mindre grad må antages at overstige det efter stk. 1 tilladte.

Stk. 5. Til tilladelser efter regler fastsat i henhold til stk. 4, nr. 2 og 3, kan der knyttes økonomiske vilkår, navnlig således at der sker fradrag i efterlønnen for indtægter ved arbejde ud over de 200 timer.

Stk. 6. Perioder, i hvilke medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, medregnes som arbejdsperioder efter forholdet mellem det gennemsnitlige ugentlige timetal i den periode, der danner grundlag for fastsættelse af sygedagpengene, og en arbejdsperiode med fuld sædvanlig arbejdstid. Perioder med løn under sygdom medregnes tilsvarende.

Stk. 7. Arbejde i efterlønsperioden medregnes ikke i arbejdsperioderne efter § 53, stk. 2 og 5.«

8. I § 75 d, stk. 3, og § 75 e, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.:

»Perioder med delefterløn medregnes ikke i de 30 måneder.«

9. I § 75 i, stk. 6, indsættes efter ordene »overgang til«: »delefterløn eller«.

10. Efter § 75 n indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 11 d

Delefterløn

§ 75 o. Delefterløn ydes efter ansøgning til medlemmer i alderen 60-66 år, der nedsætter deres hidtidige arbejdstid. Overgang til delefterløn kan ske fra beskæftigelse, ledighed, overgangsydelse, efterløn og delpension.

Stk. 2. Delefterløn kan tidligst ydes fra det tidspunkt, hvor arbejdsløshedskassen har modtaget medlemmets skriftlige ansøgning.

Stk. 3. Der kan ydes delefterløn indtil udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 67 år.

§ 75 p. Ret til delefterløn har medlemmer af anerkendte arbejdsløshedskasser, som opfylder betingelserne for ret til efterløn, jf. § 75 b, stk. 1-3, eller som modtager efterløn. Et medlem kan dog kun een gang overgå direkte til delefterløn fra efterløn.

Stk. 2. Medlemmer, der ønsker at gå på delefterløn som lønmodtagere, skal dokumentere, at arbejdstiden nedsættes med mindst 1/4. Den gennemsnitlige arbejdstid pr. uge skal efter overgangen til delefterløn udgøre mindst 12 timer. Den gennemsnitlige arbejdstid opgøres på grundlag af 2 udbetalingsperioder, jf. § 75 q, stk. 3.

Stk. 3. Arbejdstiden kan i kortere perioder og i begrænset omfang afvige fra det timetal, som medlemmet er gået på delefterløn efter.

Stk. 4. Medlemmer, der har udøvet selvstændig virksomhed som hovederhverv i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen, kan gå på delefterløn. Arbejdstiden skal nedsættes til og altid udgøre 181/2 time pr. uge. Arbejdstidsnedsættelsen skal kunne dokumenteres.

§ 75 q. Delefterlønnen udbetales i forhold til det timetal, arbejdstiden nedsættes. Delefterlønnen udgør et fast beløb pr. time på 82 pct. af 1/37 af højeste dagpenge pr. uge, jf. § 47. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Arbejde, jf. § 75 p, stk. 3, ud over den arbejdstid, der danner grundlag for overgangen til delefterløn, medfører fradrag i delefterlønnen.

Stk. 3. Delefterløn udbetales bagud for 4 henholdsvis 5 uger således, at hver udbetalingsperiode slutter den næstsidste søndag i en måned. Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen kan ændre en udbetalingsperiode, når særlige forhold taler herfor.

Stk. 4. Delefterløn kan ikke udbetales til medlemmer, der arbejder i udlandet, medmindre de arbejder som udsendt for en dansk arbejdsgiver.

Stk. 5. Delefterløn kan ikke udbetales til et medlem, der ved domstols- eller administrativ afgørelse er berøvet sin frihed.

Stk. 6. Medlemmer, der modtager ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, kan ikke samtidig modtage delefterløn. Medlemmet kan dog modtage invaliditetsydelse sammen med delefterløn.

§ 75 r. Det er en betingelse for at bevare retten til delefterløn, at medlemmet fortsat er i beskæftigelse på nedsat tid.

Stk. 2. Perioder, i hvilke medlemmet modtager sygedagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, modtager løn under sygdom, afholder ferie eller modtager løn uden at være i arbejde, betragtes som beskæftigelsesperioder.

§ 75 s. Arbejde i delefterlønsperioden medregnes ikke i arbejdsperioderne efter § 53, stk. 2 og 5.

§ 75 t. Ophører medlemmet med at være i beskæftigelse, skal medlemmet udtræde af delefterlønsordningen fra det tidspunkt, beskæftigelsesforholdet ophører. Medlemmet har ret til at overgå til efterløn efter delefterlønnens ophør eller at modtage dagpenge, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Stk. 2. Medlemmet skal ligeledes udtræde af ordningen, hvis beskæftigelsen i delefterlønsperioden overstiger det antal timer, der ligger til grund for beregningen af delefterlønnen, jf. dog § 75 p, stk. 3.

§ 75 u. Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen fastsætter efter forhandling med Landsarbejdsrådet de nærmere regler om anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel, herunder om

  • 1) dokumentation for den nedsatte arbejdstid,
  • 2) fradrag for arbejde og indtægter for andet end arbejde,
  • 3) muligheder for afvigelser og ændringer i den fastlagte arbejdstid.«

11. I § 76, stk. 1, 3. pkt., og § 76, stk. 6, 2. pkt., indsættes efter »efterlønsmodtagere«: »og delefterlønsmodtagere«.

12. I § 76, stk. 7, 2. pkt., indsættes efter ordet »overgangsydelse«: », delefterløn«.

13. I § 79, stk. 1, og § 81, stk. 1, nr. 3, ændres »og kapitel 11 c« til: », kapitel 11 c og kapitel 11 d«.

14. I § 86, stk. 1, indsættes 2 steder efter »overgangsydelse«: », delefterløn«, og efter »overgangsydelses-» indsættes: », delefterløns-».

15. I § 86, stk. 2, stk. 4 og stk. 9, indsættes efter »overgangsydelse«: », delefterløn«.

16. I § 86, stk. 3, stk. 4 og stk. 7, indsættes efter »overgangsydelses-»: », delefterløns-».

17. I § 90 indsættes efter »overgangsydelses-»: », delefterløns-».

18. I § 91, stk. 5, indsættes efter »overgangsydelses-»: », delefterløns-».

19. I § 92 indsættes efter »overgangsydelse«: », om delefterløn«.

20. I § 95 indsættes efter »overgangsydelse«: », delefterløn«.

21. I § 98, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »ret til overgangsydelse,»: »ret til delefterløn,», og efter »overgangsydelse« indsættes: », delefterløn«.

22. I § 99, stk. 1, ændres »§ 75 c, stk. 5 og 6« til: »§ 75 c, stk. 4 og 5«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 1995.

Givet på Christiansborg Slot, den 1. juni 1994

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Jytte Andersen

Officielle noter

Ingen