Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser under region-, kommune- og lokalplanlægningen m.v.

 

(Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og jordbrugskommissioner)

 

I medfør af § 1, stk. 4, § 3 a, stk. 4, og § 30, stk. 4, i landbrugsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 598   af 15. juli 1999, fastsættes:

De jordbrugsmæssige interesser

§ 1. Ved varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser i region-, kommune- og lokalplanlægningen og ved vurderingen af offentlige og private projekter skal der, når landbrugsjorder skal overgå til ikke-jordbrugsmæssige formål, lægges vægt på,

1)   at nødvendige arealinddragelser fortrinsvis finder sted, så de bedst egnede landbrugsjorder bevares,

2)   at forbruget af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål ikke bliver større end nødvendigt,

3)   at der i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendomme, struktur- og arronderingsforhold i området, til behov for arealer til udbringning af husdyrgødning og til foretagne bygnings- og kulturtekniske investeringer i jordbruget,

4)   at der sikres en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny bebyggelse m.v., så miljøkonflikter så vidt muligt undgås, og

5)   at der bevares større samlede jordbrugsområder med henblik på en sikring af jordbrugets erhvervsmuligheder.

Stk. 2. Ved varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser skal der tages udgangspunkt i amtsrådets   jordbrugsanalyse, der indgår ved fastlæggelsen af regionplanens retningslinier for varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegning og sikring af de særligt værdifulde landbrugsområder, jf. § 6, stk. 3, i lov om planlægning. Jordbrugsanalysen danner desuden baggrund for kommune- og lokalplanlægningen m.v.

Stk. 3. I jordbrugsanalysen beskrives jordbrugserhvervets regionale og lokale erhvervs- og samfundsøkonomiske samt miljømæssige betydning. Analysen indeholder oplysninger om arealgrundlaget, jordbrugets natur- og miljømæssige forudsætninger, ejendoms- og bedriftsstrukturen, jordbrugsproduktionens art, omfang og lokalisering, herunder husdyr- og planteproduktion samt følgevirksomheder m.v., samt andre forhold, som amtsrådet finder af betydning for varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser. Analysen indeholder desuden en kortlægning af områder med særlig jordbrugsmæssig betydning.

§ 2. Ved region- og kommuneplanlægningen skal der, når jordbrug skal indgå sammen med andre interesser, herunder bolig- og erhvervsudbygning, natur- og miljøhensyn m.v., lægges vægt på, at der ikke sker forringelser i områdets struktur- og arronderingsforhold eller i mulighederne for at vedligeholde og udvikle produktionsmulighederne for jordbrugserhvervet.

Stk. 2. Der bør normalt ikke lokalplanlægges for almindelig jordbrugsvirksomhed, jf. § 15, stk. 5, i lov om planlægning.

Stk. 3. Ved lokalplanlægning skal der, hvis jordbrug skal indgå sammen med andre arealanvendelser, herunder boliger, erhvervsudvikling, ferie- og fritidsanlæg, energianlæg m.v., ud over de hensyn, der er nævnt i stk. 1, tillige lægges vægt på, at der ikke sker indgreb i adgangen til omlægninger i ejendomsstrukturen, driften af landbrugsejendomme og -bedrifter og i mulighederne for en fortsat udbygning og modernisering af jordbrugets produktionsanlæg.

Stk. 4. Når der udarbejdes planer og projekter, der vedrører jordbrugsmæssigt udnyttede arealer, herunder indsatsplaner vedrørende drikkevandsbeskyttelse, projekter om etablering af våde enge (vådområder), offentlig skovrejsning, naturforvaltningsprojekter, fredninger m.v., bør samme hensyn, som nævnt i stk. 1 og stk. 3, i videst mulig omfang være gældende.

Stk. 5. Arealer, der ved lokalplan udlægges til etablering af særlige jordbrugsvirksomheder, herunder væksthusgartnerier, pelsdyrfarme og lignende, skal normalt forblive i landzone og fortsat være undergivet landbrugspligt.

Stk. 6. Er der tale om arealer i tyndt befolkede områder, der udlægges til etablering af jordbrugsparceller, som agtes anvendt til opførelse af beboelsesbygninger kombineret med hobbyprægede, jordbrugsmæssige formål, skal det tilstræbes, at det samlede arealforbrug ikke overstiger 1 ha pr. bolig, og at jordbrugsparcellerne placeres i tilknytning til eksisterende landsbyer eller anden tilsvarende bebyggelse, jf. også cirkulærets § 1 og § 5, stk. 3, i cirkulære nr. 26 af 22. februar 2000 om landbrugsloven.

Opgavefordeling

§ 3. Det påhviler amtsrådet ved regionplanlægningen at varetage de jordbrugsmæssige interesser ved den samlede afvejning af de hensyn, der indgår i planlægningen, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 129 af 22. februar 2000 om jordbrugsanalyser og landbrugsplanlægning m.v. og § 6, stk. 3, i lov om planlægning.

Stk. 2. Det påhviler amtsrådet at vurdere varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser i kommune- og lokalplanlægningen i forhold til regionplanlægningen, jf. § 29, stk. 2, i lov om planlægning.

§ 4. Det påhviler kommunalbestyrelsen ved kommune- og lokalplanlægningen at varetage de jordbrugsmæssige interesser ved en samlet afvejning af de hensyn, der indgår i planlægningen.

§ 5. Jordbrugskommissionen varetager i samarbejde med Strukturdirektoratet de jordbrugsmæssige interesser i region-,   kommune- og lokalplanlægningen, herunder også gartneri-, planteskole- og frugtavlserhvervets interesser, jf. bekendtgørelse nr. 129 af 22. februar 2000 om jordbrugsanalyser og landbrugsplanlægning m.v.

Stk. 2. Amtsrådet underretter jordbrugskommissionen om forslag til region-, kommune- og lokalplaner, der er omfattet af cirkulærets § 7, stk. 2, og § 8, stk. 2.

Stk. 3. Jordbrugskommissionen fremkommer med sine bemærkninger over for Strukturdirektoratet, herunder om planens gennemførelse forudsætter tilladelse i henhold til landbrugsloven, og om   jordbrugskommissionen har givet den nødvendige tilladelse. Jordbrugskommissionen afgiver sine bemærkninger under hensyn til de tidsfrister, der er fastsat for Strukturdirektoratets behandling af sagen, jf. § 24 i lov om planlægning.

Stk. 4. Jordbrugskommissionen varetager de jordbrugsmæssige interesser ved andre planer og offentlige og private projekter, jf. cirkulærets §   10, herunder afgiver udtalelse om de jordbrugsmæssige konsekvenser ved projektet og om projektets gennemførelse forudsætter tilladelse efter landbrugsloven.

Stk. 5. Strukturdirektoratet, jordbrugskommissionen og amtsrådet kan aftale andre procedurer om samarbejdet mellem Strukturdirektoratet og jordbrugskommissionen end de, der fremgår af stk. 1-3.

 

§ 6. Strukturdirektoratet kan anmode miljø- og energiministeren om at fremsætte indsigelse mod forslag til regionplaner og regionplantillæg, og Strukturdirektoratet kan fremsætte indsigelse mod et lokalplanforslag efter §§ 28 og 29 i lov om planlægning.

Region- og kommuneplaner m.v.

§ 7. Amtsrådet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, kan sende debatoplæg m.v. til Strukturdirektoratet i forbindelse med indkaldelse af ideer, forslag m.v. til brug ved det indledende planlægningsarbejde før udarbejdelse af forslag til region- eller kommuneplan eller ændringer hertil, jf.   § 22, stk. 2, i lov om planlægning.

Stk. 2. Amtsrådet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, skal efter § 25 i lov om planlægning sende forslag til revision af en regionplan, en kommuneplan og forslag til tillæg hertil til Strukturdirektoratet samtidig med, at forslaget offentliggøres.

Stk. 3. Amtsrådet, henholdsvis kommunalbestyrelsen, skal efter § 30 i lov om planlægning sende et eksemplar af den reviderede regionplan, kommuneplan eller tillæg hertil til Strukturdirektoratet umiddelbart efter, at planen eller tillægget er endeligt vedtaget.

Lokalplaner

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan sende eventuelle debatoplæg m.v. til Strukturdirektoratet i forbindelse med inddragelse af offentligheden i det indledende lokalplanarbejde, jf. § 22, stk. 2, i lov om planlægning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal efter § 25 i lov om planlægning give skriftlig underretning samt sende et eksemplar af lokalplanforslaget til Strukturdirektoratet, hvis lokalplanen helt eller delvis omfatter

1)   landzonearealer med landbrugspligt eller med deklaration i medfør af landbrugsloven, eller

2)   andre arealer, der udnyttes jordbrugsmæssigt, herunder til gartneri, frugtplantage, planteskole, skovbrug eller lignende.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal efter   § 30 i lov om planlægning sende et eksemplar af lokalplaner, der er omfattet af stk. 2, til Strukturdirektoratet umiddelbart efter, at lokalplanen er endeligt vedtaget.

§ 9. Redegørelsen til et lokalplanforslag skal efter § 16, stk. 2, i lov om planlægning angive, om planens virkeliggørelse forudsætter tilladelse efter landbrugsloven. Det skal fremgå af redegørelsen,

1)   hvilke matrikelnumre, der er undergivet landbrugspligt, jf. § 2 i landbrugsloven, eller er pålagt deklaration i medfør af landbrugsloven,

2)   om lokalplanen forudsætter, at landbrugspligten ophæves efter § 4, stk. 1, i landbrugsloven, eller

3)   om lokalplanen forudsætter tilladelse efter §   7 eller §   7 a i landbrugsloven.

Stk. 2. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, og det i planen er forudsat, at landbrugspligten skal ophæves, kan landbrugspligten bortfalde ved udstykning m.v. uden tilladelse efter landbrugslovens § 4, hvis betingelserne i bekendtgørelse nr. 628 af 26. juli 1999 om udstykningssager m.v. vedrørende landbrugsejendomme, § 2, stk. 1 og stk. 3, er opfyldt. Hvis gennemførelsen af lokalplanen forudsætter tilladelse, kan jordbrugskommissionen i forbindelse med udstykning m.v. stille betingelser i medfør af landbrugslovens § 4, stk. 3, vedrørende jordernes drift og stk. 4 om afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom.

Stk. 3. Hvis gennemførelsen af en lokalplan forudsætter tilladelse efter landbrugslovens § 7, stk. 6, eller § 7 a, stk. 4, kan jordbrugskommissionen stille betingelser i medfør af de nævnte bestemmelser. Disse vilkår kan eventuelt optages i lokalplanen ved dens endelige vedtagelse.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 2 og stk. 3 angår alene tilladelse efter landbrugslovens §§ 4, 7 og 7 a til den anvendelse af området, der fremgår af lokalplanen, men derimod ikke tilladelse efter andre bestemmelser i landbrugsloven.

Stk. 5. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, er den manglende formelle ophævelse af landbrugspligten ikke til hinder for virkeliggørelse af planen, f.eks. iværksættelse af byggemodningsarbejder. Det er dog en forudsætning, at kommunalbestyrelsen påser,

1)   at der snarest indhentes den nødvendige tilladelse efter landbrugsloven til ophævelse af landbrugspligten, jf. dog stk. 2, og

2)   at ejeren i tilfælde, hvor restejendommen uden for lokalplanområdet ikke er forsynet med beboelsesbygning, jf. landbrugslovens § 7, stk. 1, gøres bekendt med, at der i forbindelse med udstykning vil kunne stilles betingelser i medfør af lovens § 4, stk. 3, vedrørende jordernes drift og stk. 4 om afhændelse af ejendommens øvrige jorder til sammenlægning med anden landbrugsejendom eller vedrørende opretholdelse af restejendommen som en landbrugsejendom uden bygninger, jf. landbrugslovens § 8, stk. 4 og stk. 7, samt § 16.

Andre planer og projekter

§ 10. Amtsrådet, kommunalbestyrelsen og andre kan sende forslag til andre planer og offentlige og private projekter, der vedrører jordbrugsmæssigt udnyttede arealer, herunder indsatsplaner vedrørende drikkevandsbeskyttelse, etablering af våde enge (vådområder), offentlig skovrejsning, naturforvaltningsplaner, friluftsstrategier og fredninger m.v., til udtalelse hos jordbrugskommissionen.

 

Ikrafttræden m.v.

§ 11. Cirkulæret træder i kraft den 10. marts 2000, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Når reglerne i kapitel 2 i lov nr. 354 af 2. juni 1999 om Hovedstadens Udviklingsråd træder i kraft den 1. juli 2000, gælder bestemmelserne om amtsrådets opgaver m.v. som regionplanmyndighed i cirkulærets §§ 3, 5, 7 og 10 inden for de tre hovedstadsamter, Frederiksborg, Københavns og Roskilde amter, for Hovedstadens Udviklingsråd.

Stk. 3. Cirkulære nr. 115 af 11. juli 1995 om varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser under region-, kommune- og lokalplanlægningen ophæves.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 22. februar 2000

Henrik Dam Kristensen

/Bodil Ekner